Najdi Pomoc

Informace o zpracování osobních údajů

Provozovatel portálu NajdiPomoc.cz a dalších portálů, které jsou s portálem NajdiPomoc.cz funkčně propojené („Portál“), společnost Najdi pomoc s.r.o. („Provozovatel“) prohlašuje, že veškerá zpracování osobních údajů, ke kterým při provozování Portálu dochází, probíhají v souladu s platnou legislativou, zejména pak se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, jakož i s platnou evropskou legislativou.

Kontakty týkající se jednotlivých společností, praxí, osob a uživatelů, které byly v rámci Portálu zveřejněny, byly buď poskytnuty Provozovateli Portálu ze strany uživatelů portálu a/nebo byly získány Provozovatelem Portálu z veřejně dostupných zdrojů.

Osobní údaje jsou zpracovávány zejména za účelem umožnění prezentace jednotlivých uživatelů Portálů, tedy společností, praxí nebo osob v rámci Portálu a využití dalších nástrojů, které jsou nebo v budoucnu mohou být součástí Portálu, a to na základě jejich dobrovolného poskytnutí Provozovateli Portálu jednotlivými uživatel Portálu v rámci registrace na Portálu. V rámci provozování Portálu jsou rovněž zpracovávány zveřejněné osobní údaje, které byly získány z veřejně dostupných zdrojů.

V rámci registrace uživatelé uvádějí údaje, jako jsou jméno nebo firma, údaj o sídle nebo bydlišti a kontaktní údaje jednotlivých uživatelů. Osobní údaje jsou zpracovávány výlučně Provozovatelem Portálu a provozovatel tyto údaje neposkytuje či nepředává jakýmkoli třetím osobám, údaje o jednotlivých účastnících jsou však uvedeny na Portálu v rámci prezentace těchto uživatelů na Portálu, kde jsou veřejně dostupné návštěvníkům Portálu. Provozovatel neručí za jakékoli použití osobních údajů zveřejněných v rámci Portálu ze strany jakýchkoli třetích osob. Pro účely návštěvy Portálu nejsou po jeho návštěvnících, vyjma shromažďování souborů cookies a jiných síťových identifikátorů, požadovány žádné další osobní či jiné údaje.

Provozovatel dále prohlašuje, že přijal veškerá potřebná opatření za účelem zabezpečení osobních údajů získaných v rámci provozování Portálu proti jejich zneužití a jakémukoli neoprávněnému či nahodilému přístupu k těmto údajům.

Osoby, jejichž osobní údaje jsou v rámci provozování Portálu zpracovávány a které zjistí nebo se domnívají, že jejich osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s ochranou jejich soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem mají právo požadovat po Provozovateli vysvětlení a případné odstranění takto vzniklého stavu. Provozovatel požadované informace a součinnost poskytne bez zbytečného odkladu. Provozovatel osobám, jejichž osobní údaje jsou v rámci provozování Portálu zpracovávány, bez zbytečného odkladu na základě jejich žádosti poskytne informace o účelu zpracování a o tom jaké osobní údaje jsou zpracovávány.

Provozovatel neprověřuje pravdivost a správnost těchto informací a jakkoli neodpovídá za jejich obsah. V případě, že by informace a osobní údaje zveřejněné v rámci Portálu byly nepřesné či nepravdivé, zavazuje se Provozovatel na žádost subjektu těchto údajů správnost údajů opravit nebo údaje odstranit.

Provozovatel má v případě výslovného souhlasu registrovaného uživatele Portálu právo na využití jím poskytnutých údajů (zejména emailové adresy a telefonního čísla) k zasílání obchodních sdělení, jako jsou např. informace o novinkách a nových službách poskytovaných v rámci Portálu či jiná reklamní sdělení Provozovatele. Uživatelé mají právo souhlas se zasíláním obchodních sdělení neudělit nebo jej kdykoli odvolat formou emailu zaslanému na tuto emailovou adresu servis@najdipomoc.cz.