Najdi Pomoc
Nechci vybírat

psycholog

Kliknutím vyberte detail odbornosti

Mediace - mediace v občanských (civilních) sporech jako např. řešení majetkových sporů, sousedských sporů, dědictví

Mediace (česky zprostředkování) je způsob pokojného řešení sporů, jehož cílem je dohoda. Mediace (z lat. mediare = být uprostřed) je způsob řešení sporů, který se uplatňuje v právu i mimo ně. Jedná se o mimosoudní řešení konfliktů.

Základem mediace je, že mezi znesvářené strany vstoupí třetí, nezávislá osoba, tzv. mediátor, která se stává prostředníkem ke smírnému, kompromisnímu řešení sporných otázek. Podmínkou je, že mediátor musí být nestranný, nemůže jím být osoba spojená s jednou ze stran sporu, neboť pak by mediátor nespravedlivě ovlivňoval druhou stranu a mohl by ji např. přimět akceptovat jako kompromis řešení, jež by pro ni bylo nevýhodné. Výsledek takové nelegitimní mediace zakládá nárok na náhradu škody.

Zásady mediace

Charakteristickým rysem mediace je dobrovolnost, kterou lze spatřovat ve světle svobodné participace na diskusi se třetí osobou, tj. mediátorem. Ten, a to je stěžejní rozdíl oproti arbitráži, nehledá řešení a neukládá žádná práva ani povinnosti sporným stranám. Mediace umožňuje účastníkům nalézt v kratší době a s nižšími náklady jejich vlastní řešení, aniž by byli vázáni formálními a rigidními právními předpisy. Tím mohou strany sporu dosáhnout takové dohody, která nebude znít pouze ve prospěch jednoho z účastníků, a nově vzniklý závazkový právní vztah budou strany snáz dodržovat. Jelikož není mediace vázána žádnými právními předpisy, podstatou zůstává zkušený mediátor, který účastníky přiměje k opuštění svých pozic a nalezení společné řeči, přičemž mu ovšem nepřísluší vynášet soud nad právy a povinnostmi účastníků. Právním základem mediace bude ve většině případů smlouva o mediaci.

Mediátor

Přestože s osobou mediátora nejsou spjaty, rovněž jako s osobou rozhodce, žádné profesní či odborné předpoklady, je nanejvýš důležité, aby si strany zvolily takového mediátora, jehož osobnost a osobní kvality napomohou k ulehčení negociace (umění vyjednávat) mezi účastníky a nalezení odpovídajícího řešení. Mezi osobní předpoklady mediátora by měly patřit schopnosti vést konflikt, dále nestrannost a nezaujatost, umění empatie, invence a naslouchání, a zajisté zkušenosti a patřičné vzdělání. Mediátor by měl být kreativní, přičemž se jeho pravomoc k intervenci odvozuje od morální autority a důvěry účastníků. V mnohých případech, a to zejména v USA, vykonávají postavení mediátora advokáti.

Související odkazy – zdroje informací
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mediace
http://www.ustavprava.cz/cz/sekce/mediace-v-obcanskych-a-obchodnich-vecech-1161/
http://pravniradce.ihned.cz/c1-40730240-opomijena-mediace-v-obcanskych-a-obchodnich-vecech

Klíčová slova
Mediace
Mediátor
Řešení sporů
Spory