Najdi Pomoc
Nechci vybírat

psycholog

Kliknutím vyberte detail odbornosti

Najdi další pomoc - logopedie

Logopedie (z řeckého ὁ λόγος, logos = slovo, řeč a paideia = výchova) se zabývá problematikou narušené komunikační schopnosti ve všech rovinách u všech věkových kategorií. Zahrnuje tedy vše od nejdrobnějších řečových vad, jako např. chybná výslovnost jedné hlásky, až po masivní řečové poruchy či naprostou nemluvnost. Má nejblíže k speciální pedagogice i k medicíně. V medicíně se setkáme spíše s pojmem klinická logopedie.

Komunikace, verbální i neverbální, je přirozenou schopností člověka. Obtíže s řečí nejsou jednoduchou problematikou, existuje celá škála různých vad řeči, které se týkají také dospělé populace. Obecně hovoříme o tzv. narušené komunikační schopnosti.

Narušenou komunikační schopnost rozdělujeme na:

  • Poruchy vývoje řeči (opožděný vývoj řeči)
  • Afázie
  • Neurotické poruchy řeči (mutismus, elektivní mutismus, surdomutismus)
  • Poruchy plynulosti řeči (koktavost, breptavost)
  • Poruchy artikulace (dyslalie, dysartrie)
  • Poruchy grafické podoby řeči (dyslexie, dysgrafie)
  • Poruchy při anomáliích orofaciálního systému (palatolalie, rinofonie)
  • Poruchy hlasu
  • Symptomatické poruchy řeči

V obecném povědomí lidí je logoped jakýmsi učitelem, který navozuje u dětí správnou výslovnost. To ale v současné době není zdaleka pravdou. Logoped musí mít vysokoškolské vzdělání, a pokud pracuje pod resortem ministerstva zdravotnictví, musí být zařazen do předatestační přípravy a po třech letech práce v logopedické ambulanci s odborným dozorem skládá atestaci v oboru logopedie. Poté se stává klinickým logopedem, který může pracovat samostatně jak s dětmi, tak i s dospělými. Klinický logoped má odborné vzdělání a je oprávněn k tomu, aby spolupracoval s celou řadou další odborníků, především z oblasti medicíny. Velmi často je potřebná spolupráce s pediatry, klinickými psychology, foniatry, lékaři ORL, neurology, zubními lékaři a celou řadou dalších. Klinický logoped diagnostikuje, provádí terapii a spolupracuje s rodinou, mateřskými školami, základními i speciálními školami.

Související odkazy – zdroje informací
https://cs.wikipedia.org/wiki/Logopedie
http://www.logopedonline.cz/vady-reci.html

Klíčová slova
Logopedie
Logoped
Vady řeči
Poruchy řeči