Najdi Pomoc
Nechci vybírat

psycholog

Kliknutím vyberte detail odbornosti

Psychologie - závislosti - závislosti na alkoholu

Alkoholismus nebo též závislost na alkoholu, opilství je chronické recidivující onemocnění postihující nejen celou osobnost postiženého jedince po stránce psychické a fyzické, ale i jeho blízké, zvláště pak rodinné příslušníky. Patří mezi nejzávažnější a nejrozšířenější formy závislosti. Obecně lze o alkoholismu hovořit tehdy, dosáhne-li závislost na alkoholu takového stupně, že škodí buď jedinci, společnosti, nebo oběma.

Znaky závislosti na alkoholu


O závislosti na alkoholu hovoříme, pokud se dostaví některé z následujících jevů:

  • Silná touha nebo pocit puzení požívat alkohol (angl. craving, bažení), s níž měla osoba dříve zkušenost.
  • Potíže v sebeovládání - jedinec není schopen dostatečně kontrolovat jak začátek požívání alkoholu, tak ukončení.
  • Tělesný (somatický, odvykací) stav – při vynechání alkoholu vznikají odvykací potíže.
  • Růst tolerance – tolerance se projevuje tím, že k dosažení stejného účinku je třeba vyšších dávek alkoholu, nebo že stejné dávky mají nižší účinek.
  • Zanedbávání jiných potěšení nebo zájmů ve prospěch pití alkoholu a zvýšené množství času potřebné k zotavení  se  z  účinku  alkoholu.
  • Pokračování v užívání přes jasný důkaz škodlivých následků  na tělesném i duševním zdraví, v práci, v rodině, vztazích, problémy se zákonem, s úřady apod.

Následky alkoholismu

Závislý na alkoholu se relativně pomalu, ale zato jistě propadá jak v oblasti jeho fungování ve společnosti, tak si likviduje životně důležité orgány. Po mentální stránce se stává otupělým, bez schopnosti udržet si či rozvíjet své dosavadní záliby, pití alkoholu postupuje v hodnotovém žebříčku až k nejvyšším metám.

Léčba závislosti na alkoholu

Závislost je chronický stav s tendencí recidivovat. Tuto nemoc je možno léčit. 
Ústavní, režimová léčba závislosti na alkoholu, má v ČR vysokou úroveň. Další možností je péče ambulantní, jejíž největší úlohou je „záchyt“ problémových uživatelů. Málokdo ze závislých je ochoten se rovnou přihlásit na pobytovou léčbu, spíše je nakloněn si o tom jít „popovídat někam do poradny“. Služby ambulantní péče se začínají objevovat v rámci neziskových organizací.

Související odkazy – zdroje informací

https://cs.wikipedia.org/wiki/Alkoholismus
http://www.pomocvzavislosti.cz/cs/akt/zavislost-na-alkoholu

Klíčová slova
Závislost
Alkoholismus
Opilství
Alkohol