Najdi Pomoc
Nechci vybírat

psycholog

Kliknutím vyberte detail odbornosti

Soudní znalci - psychiatrie

Soudní znalec v oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie se zabývá vypracováním expertních zpráv na základě odborného vyšetření či přezkoumání jiných znaleckých posudků, dále zjišťuje platnost závěti, platnosti či neplatnosti právních úkonů, vyjadřuje se ke způsobilosti k právním úkonům apod. Pomáhá v oblasti rodinného, pracovního, správního a trestního práva v psychiatrii a provádí privátní psychiatrická vyšetření a porady, diferenciální diagnostiku, supervize a návrhy terapie pro soukromé osoby, firmy, organizace i státní orgány.

Znalcem je ve smyslu zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, osoba, kterou do této funkce jmenoval pro konkrétní obor, odvětví a specializaci ministr spravedlnosti nebo předseda krajského soudu v rozsahu, v němž k tomu byl ministrem spravedlnosti pověřen. Informaci o tom, zda je konkrétní osoba znalcem či nikoliv, je možné si ověřit v seznamu znalců a tlumočníků, který vede Ministerstvo spravedlnosti ČR a uveřejňuje jej na svých internetových stránkách.

Je-li třeba vyšetřit duševní stav obviněného, přibere se k tomu vždy znalec z oboru psychiatrie, praví § 116 odst. 1 trestního řádu. Judikatura (2/82 a 29/01 Sb. s. r.) pak jednoznačně specifikuje, že musí jít o znalce psychiatra (psychologové jsou také znalci v oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie).
Trestní řád umožňuje přibrat více znalců při „posuzování skutečnosti zvláště důležité“ (§ 105 odst. 4 trestního řádu) a dále je to obligatorní při posuzování mladistvých.

Kdo může požádat o znalecký posudek?

  • Advokátní kancelář
  • Soud
  • Státní či nestátní zařízení
  • Soukromá osoba, firma, organizace

Kdy a jak vám znalecký posudek může pomoci?

  • Spor či stížnost na zařízení sociálních služeb /ústavy sociální péče, domovy seniorů…
  • Jakékoliv soudní jednání týkající se osoby s handicapem, ať už na místě svědka, viníka či poškozeného
  • Svěření dítěte do porozvodové péče
  • A mnoho dalších

Odborné zaměření
Znalec může přispět znalostmi a metodami své odbornosti, k níž je erudován. Znalec by si sám měl být dobře vědom svých kompetencí; psychiatři by se neměli nechat vmanipulovat do role všeznalců. OČTŘ mohou při pochybnostech o oboru (odvětví) konzultovat znalce, kterého hodlají přibrat. V seznamu znalců a znaleckých ústavů ministerstva spravedlnosti na adrese www.justice.cz lze vyhledávat znalce i znalecké ústavy podle oboru, odvětví, kraje, jména aj.

Znalecký ústav
Vedle znalců - fyzických osob vykonávají znaleckou činnost taktéž znalecké ústavy. Znaleckým ústavem je právnická osoba nebo její organizační složka, která je specializována na znaleckou činnost.Znalecké ústavy jsou dvojího typu. První typ znaleckých ústavů jsou právnické osoby, které se zabývají pouze znaleckou činností, jde o jejich hlavní předmět podnikání. Do druhého typu znaleckých ústavů se řadí například vysoké školy, nemocnice nebo jiné výzkumné instituce, které vykonávají v daných oborech vědeckovýzkumnou činnost. Tyto ústavy poskytují jen zvláště obtížné znalecké posudky ve složitých případech, kdy je zapotřebí kolektiv specializujících se odborníků.

Související odkazy – zdroje informací
http://www.cspsychiatr.cz/detail.php?stat=729
http://www.katalogznalcu.cz/znalci/zdravotnictvi/psychiatrie/kraj-praha

Klíčová slov
Soudní znalec / Soudní znalci
Znalecký posudek
Znalecký ústav