Najdi Pomoc

ALZHEIMERPROJEKT s.r.o. - Domov se zvláštním režimem Mlékovice

Krizová a asistenční centra, komunity, linky důvěry
Mlékovice 66 Toušice Naplánovat trasu

Lidem se sníženou soběstačností z důvodu chronického duševního nemocnění, Alzheimerovy demence či jiných typů demencí zde poskytujeme zázemí a sociální službu.

 • +420317070550
 • info@alzheimerprojekt.cz

Lidem se sníženou soběstačností z důvodu chronického duševního nemocnění, Alzheimerovy demence či jiných typů demencí zde poskytujeme zázemí a sociální službu.

Poslání služby

Posláním naší služby je poskytovat pobytovou službu s pravidelnou, bezpečnou a odbornou podporou nebo péči svým uživatelům v základních životních schopnostech, motivovat uživatele k aktivizačním činnostem, podporovat je v kontaktu se společenským prostředím a pomáhat při uplatňování práv a oprávněných zájmů.

Klademe důraz na komplexní, kvalitní, individuálně zaměřenou službu svým uživatelům tak, aby byl jejich život srovnatelný s běžným způsobem života a aby našim uživatelům služba umožnila v co největší možné míře prožít aktivní způsob života s nejvyšší mírou důstojnosti. Spolu s uživateli se snažíme vytvářet důstojné a klidné prostředí, ve kterém budou žít obvyklým a běžným způsobem života, tak jak na něj byli zvyklí a jak jim to jejich zdravotní stav a vlastní schopnosti dovolí, a které bude co nejvíce nahrazovat domácí prostředí uživatele.

Co je naším cílem a co chceme dosáhnout

Zajistit individuální přístup k uživateli služby s ohledem na jeho individuální zdravotní stav, specifické potřeby a osobní přání.

Individuálně u každého jednoho uživatele plánovat službu tak

 • aby pomoc a podpora ze strany personálu byla pouze nezbytně nutná
 • aby uživatel prostřednictvím využívání naší služby zvládal sebeobsluhu a péči o sebe sama
 • aby uživatel služby mohl zůstat co nejdéle soběstačný.

Podporovat uživatele služby ve svobodném vyjadřování vlastních názorů, přání a postojů k poskytované službě a motivovat uživatele k vlastnímu rozhodování o své osobě.

Zajistit počet kvalifikovaných pracovníků, aby nabídka aktivizačních činností byla dostatečně široká a splňovala specifika cílové skupiny našich uživatelů vzhledem k jejich individuálním potřebám.

Organizovat pravidelné setkávání rodinných příslušníků s uživateli a pracovníky Domova, aby byla zajištěna a rozvíjena podpora udržování přirozených mezilidských vztahů a setkávání uživatelů služby s jejich rodinou a blízkými osobami.

Organizovat pravidelná setkávání uživatelů s vedením Domova, aby mohl Domov poskytovat službu uživatelům dle jejich přání a potřeb.

CÍLOVÁ SKUPINA

Komu službu poskytujeme

Službu poskytujeme osobám, které mají sníženou soběstačnost:

 • z důvodu chronického duševního onemocnění
 • z důvodu stařecké, Alzheimerovy demence či ostatních typů demencí seniorům

Komu službu neposkytujeme - služba není určena osobám, které:

 • jsou schopny za pomoci dostupných služeb zůstat ve svém přirozeném domácím prostředí
 • jejichž zdravotní stav vyžaduje denní lékařskou péči ve zdravotnickém zařízení typu nemocnice, LDN
 • jejichž zdravotní stav vykazuje známky akutní infekční nemoci
 • jejichž zdravotní stav vykazuje známky duševního onemocnění v akutním stádiu (schizofrenie, psychóza, maniodeprese…)
 • jejichž zdravotní stav vykazuje známky drogové závislosti (abusus léků, alkoholu, omamných látek)
 • mají vrozenou úplnou hluchotu nebo slepotu s potřebou specializované odborné podpory

PRINCIPY SLUŽBY

Respektování důstojnosti a individuality

Zaměstnanci v maximální možné míře respektují uplatnění vlastní vůle a rozhodnutí uživatele. Za každé situace se vždy k uživatelům chovají s respektem a úctou. Služby se poskytují individuálně podle individuálních potřeb uživatelů a v návaznosti na vytvářené individuální plánování.

Podpora soběstačnosti

Zaměstnanci organizace plně podporují soběstačnost každého uživatele.

Odbornost pracovníků

Zaměstnanci organizace se průběžně vzdělávají, účastní se různých seminářů, konferencí a školení, která jsou zaměřena na práci v sociálních službách.

Týmová spolupráce

Všichni zaměstnanci si uvědomují důležitost týmové spolupráce a vedení organizace tuto spolupráci plně podporuje.

Bezpečné a uživatelsky příznivé prostředí ­

Prostředí domova respektuje potřeby a zvyklosti uživatelů. Používané pomůcky jsou voleny tak, aby neohrožovaly bezpečnost uživatelů.

Otevřenost a spolupráce

K základním principům, které jsou nezbytné k vytvoření vzájemné důvěry mezi zaměstnanci a uživateli, patří ohleduplnost, otevřenost, profesionalita a citlivý přístup.

Zaměstnanci domova se řídí Etickým kodexem a Listinou základních práv a svobod.

Služby poskytujeme v následujícíh jazycích:

specializace

zavřít

Nahlásit příspěvek

Máte pocit, že takový příspěvek by tu neměl být? Popište nám prosím, co vám na příspěvku vadí.