Najdi Pomoc

JUDr. Hana Lenghartová - Advokátní mediátor

Mediace
Dlouhá 16 Praha 1 Naplánovat trasu

Mediace je legální forma řešení sporů, zákonný způsob, jak vyřešit nepříjemnou situaci bez nutnosti dostavit se k soudu. Nejde o žádnou meditaci ani psychologickou terapii. Jedná se o neformální řízení, které je vedené neutrální osobou – mediátorem.

Mediace je legální forma řešení sporů, zákonný způsob, jak vyřešit nepříjemnou situaci bez nutnosti dostavit se k soudu. Nejde o žádnou meditaci ani psychologickou terapii. Jedná se o neformální řízení, které je vedené neutrální osobou – mediátorem.

Služby mediátora může poskytovat pouze osoba zapsaná v seznamu mediátorů Ministerstva spravedlnosti ČR. Mediátor je odborník na efektivní vyjednávání, který za pomocí různých komunikačních technik a strategií napomáhá účastníkům mediace dospět k urovnání sporu a nalézt vzájemně přijatelné řešení. Zpravidla se jedná o osoby s právním či psychologickým vzděláním, které s řešením konfliktů a komunikací úzce souvisí. Mediátor je vždy nestranná osoba, vázaná mlčenlivostí.

Oproti soudnímu či arbitrážnímu řízení má mediační řízení mnoho výhod:

  • Podstatnými faktory jsou zájmy, potřeby a priority účastníků, nikoliv zavinění, pravda či spravedlnost
  • Hledá se řešení, nikoliv viník
  • Účastníci mohou jednání kdykoliv přerušit a ukončit
  • Respektuje se soukromí stran a důvěrnost sdělených informací
  • Je rychlejší než soud - průměrná délka civilního řízení dosahuje téměř 2 let, mediace je řešení v horizontu hodin či dnů
  • Je levnější než soud - účastníci nemusí hradit dva advokáty a soudní poplatky, ale jen jednoho mediátora, navíc napolovic
  • Účastníci tvoří obsah výsledné dohody, o jejich kauze nerozhoduje žádný orgán, ale oni sami

Mediační dohoda

Mediační dohoda je písemná dohoda stran, kterou končí proces mediace. Její obsah vytváří a za něj jsou i odpovědní samotní účastníci mediace. Aby byla dohoda vykonatelná, strany sporu ji následně předloží soudu ke schválení formou soudního smíru podle § 99 Občanského soudního řádu. Mediátor odpovídá za to, aby byla mediační dohoda v souladu s právními předpisy, jinak ji soud neschválí. Schválený smír má účinky pravomocného rozsudku.

Mediace dobrovolná vs. soudem nařízené první setkání s mediátorem

K mediaci se účastníci dostavují buď ze své vlastní vůle, tj. např. namísto toho, aby se nechali právně zastoupit advokátem a vydali se ve své kauze cestou soudní, tedy cestou sporu, si společně vyberou mediátora, který nezastupuje ani jednoho z účastníků, není tedy podjatý, a vydají se cestou smírnou, usilují o dohodu.

Druhou možností je pak mediace zahájená po absolvování tzv. prvního setkání s mediátorem dle §100/2 Občanského soudního řádu, tj. v již započatém sporu soudním rozhodne soud, pokud je to vhodné a účelné, o přerušení řízení za účelem pokusu o smírné vyřešení kauzy prostřednictvím mediace.

Možnosti ukončení mediace

Mediace je dobrovolná a zahajuje se podpisem Smlouvy o provedení mediace.

Každý účastník mediace je oprávněn kdykoliv a bez udání důvodu mediaci ukončit písemným oznámením doručeným ostatním účastníkům.

Smlouva o provedení mediace se uzavírá na dobu neurčitou. Účinnost smlouvy končí:
podpisem závěrečné mediační dohody všemi účastníky (v případě úspěchu stran v mediaci)
podpisem závěrečné dohody o nedohodě všemi účastníky (v případě neúspěchu stran v mediaci)
písemným oznámením o ukončením mediace kterýmkoliv z účastníků, a to okamžikem doručení poslednímu z účastníků.
Zahájením mediace není dotčeno právo stran domáhat se ochrany svých práv a zájmů soudní cestou.

Mediační úspěšnost

Úspěšnost mediace úzce souvisí s dobrou vůlí samotných účastníků vyřešit spor cestou dohody. I bez závěrečné mediační dohody však může být mediace úspěšná, neboť strany si nakonec tak porozumí, že již nepotřebují sepisování nějaké dohody a mediaci ukončí a na všem ostatním se dohodnou již sami bez mediátora. Kde je vůle, tam je cesta.

Úspěšnost mediací je vyšší než 80 %.

 

Služby poskytujeme v následujícíh jazycích:

zavřít

Nahlásit příspěvek

Máte pocit, že takový příspěvek by tu neměl být? Popište nám prosím, co vám na příspěvku vadí.