Najdi Pomoc
Nechci vybírat

psycholog

Kliknutím vyberte detail odbornosti

Koučink - individuální koučink

Koučování (koučink, anglicky coaching) je proces podporující hledání individuálních řešení a rozvoj člověka v jím zvolené oblasti. Kouč není trenér ani poradce, ale hledá řešení společně s klientem. Termín pochází z anglického slovesa coach (trénovat, vést).

Individuální koučink spočívá v rozhovoru kouče a koučovaného, během kterého kouč pokládá speciálně formulované a řazené otázky, jež vedou k hlubšímu uvědomění koučovaného ve vztahu k tématu.

Princip koučinku je založen na předpokladu, že odpovědi na naše otázky nosíme v sobě. Koučovací rozhovor pomáhá se k nim dopracovat, a tím se zbavit strachů a bloků. Fakt, že koučovaný na řešení přichází sám, umocňuje výsledný efekt.  Koučink pomáhá probouzet a zvyšovat náš potenciál, zbavit se strachu a docílit šťastnějšího, klidnějšího a harmoničtějšího prožívání každodenní reality i vyhrocených situací. Díky koučinku se zvyšuje úroveň / intenzita našich prožitků, a tím i naše výkonnost a následně úspěch. Koučink pomáhá rozproudit radost, štěstí a lásku v soukromém i pracovním životě.

V jakých oblastech je možné koučink využít?

Formou koučinku je možné hledat řešení v jakékoliv oblasti života. Nejčastěji klienti přicházejí např. s těmito tématy:

  • Zlepšení vztahů s kolegy
  • Přístup k podřízeným / nadřízeným
  • Komunikace obecně
  • Rozložení času mezi práci a rodinu
  • Zvládání extrémní zátěže
  • Vyrovnání se s rozchodem
  • Rozhodnutí o změně povolání
  • Stěhování, volba místa pro bydlení
  • Ujasnění si životní vize
  • Až po tak jemná témata, jako je hledání a nalezení smyslu života

Samotná práce během koučovacího sezení se řídí modelem „GROW“.
G = goal, spolupráce začíná stanovením si cíle rozvoje, v úvodu každého sezení si klient s koučem odsouhlasí cíl pro sezení. 
R = reality, klient je veden k sebereflexi, aby znal své silné stránky a popř. východiska pro zlepšování. 
O = options, klient se snaží najít si jemu vlastní možnosti, cesty, které ho povedou k cílům. 
W = wrap-up, na závěr jsou stanoveny další kroky postupu, cíle v termínech KARAT/SMART na nejbližší období, a to i pokud se jedná o práci na cílech z oblasti komunikace.

Systematické koučování manažerů
Koučink, neboli systemické poradenství vychází z konstruktivistického pojetí světa, který nás učí optimálním způsobem tvořit svůj úspěch, svůj život. Každý může dosáhnout všeho, čeho dosáhnout chce, naučí-li se stanovovat si svoje cíle užitečným způsobem a slaďovat je patřičně s cíli svých kolegů, zaměstnanců, zaměstnavatelů, spolupracovníků. Koučovací rozhovor skýtá možnost propojit komunikační dovednosti kouče se znalostmi a zkušenostmi manažera tak, aby výsledkem bylo objevení zcela nových, originálních možností řešení. Nabízí individuální práci na tématech zákazníka nebo skupinovou práci na společném zadání. Ve skupině zpravidla působí kouč jako katalyzátor kreativity.

Na základě koučovacích rozhovorů je možné zpracovat audit schopností, možností a potřeb vašich pracovníků a na jeho základě pak vytvořit konkrétní školící akce šité tzv. na míru. Obdobným způsobem je pak možné i průběžně kontrolovat efektivitu takovýchto školení na konkrétních ukazatelích.

Prostřednictvím koučování je možné definovat co nejpřesněji, jaké charakteristiky mají mít noví zaměstnanci firmy a vytvořit optimálním způsobem tým určený k různým pracovním úkolům a supervidovat následně jeho práci. 

Související odkazy – zdroje informací
https://cs.wikipedia.org/wiki/Koučován%C3%AD
http://www.francirkova.cz/individualni-koucink

Klíčová slova
Koučování
Koučink
Coaching
Kouč
Coach
Individuální