Najdi Pomoc

Jaký potenciál má mediace a co očekávat od mediátora?

Rozhovor s JUDr. Hanou Lenghartovou, advokátním mediátorem

Vysvětlete prosím nejprve pojem mediace

Mediace je způsob řešení civilních sporů prostřednictvím a za pomoci třetí, na sporu nezávislé osoby, tzv. mediátora.  Oproti klasickým formám řešení sporů, tedy soudnímu či arbitrážnímu řízení, nabízí mediace rychlejší, levnější a efektivnější způsob jednání, kde spor je v rukách samotných účastníků. Tito se za pomoci mediátora snaží o narovnání daného konfliktu, cílem je oboustranně akceptovatelná dohoda.

A jaká je role mediátora?

Mediátor je obousměrným vyjednavačem v daném sporu, jehož primární rolí není posuzovat či hodnotit danou situaci ani její aktéry, tj. hledat vinu, pravdu či spravedlnost, nýbrž nalézt řešení, zohledňující konkrétní potřeby, priority a zájmy každého účastníka mediace.

Kdy je mediace vhodná?

Mediaci je možné využít ve všech druzích civilních sporů, tj. typicky sporů rodinných, občanskoprávních, obchodních, pracovněprávních, ale i sousedských či nemovitostních. Účastníkem mediačního procesu jsou jak osoby fyzické, tak právnické. Jako takové si buď mediaci volí zcela dobrovolně, např. na radu svého právního zástupce, případně, pokud jde již o probíhající soudní spor, může mediaci nařídit soud.

Jaký má mediace potenciál a výsledky?

Oproti soudnímu řízení je mediace neveřejná, mediátor je ze zákona vázán mlčenlivostí. Dalším principem je dobrovolnost, účastníci i mediátor mají možnost kdykoliv jednání ukončit a obrátit se na soud s cílem dosáhnout autoritativního řešení. Velkým benefitem je pak jistě fakt, že mediace se koná v řádech hodin, nikoliv měsíců či let, jako soudní proces.

Jak práce mediátora vlastně vypadá?

Mediace není práce, ale cesta. Jde o propojení práva, psychologie, sociologie a sociální práce. Záleží na vzdělání a zaměření mediátora, jinak vede jednání psycholog, jinak právník, jinak ekonom. Primárním cílem je ošetření vztahů, které byly z nejrůznějších důvodů pošramoceny, a nalezení řešení, které je „cenou“ za dohodu, tedy souhrnem podmínek i oboustranných ústupků, za kterých jsou účastníci ochotni se narovnat. Tuto dohodu zpravidla mediátor vyhotoví a následně předá soudu ke schválení formou smíru, aby byla zajištěna její vykonatelnost.

Co je následně vaším úkolem? Posuzujete nezávislým pohledem předmět sporu a navrhujete jeho řešení, nebo to úlohou mediátora není?

Během samotného jednání účastníci přednáší svá stanoviska, mediátor zjišťuje jejich postoje, „pravdy“ a úhly pohledu. Primární je rozklíčovat, kde a proč vznikl spor, ošetřit vzájemné křivdy a „rány z války“. Jakmile je terapeutická složka naplněna, zjišťují se alternativy možných řešení a hledá se takové, se kterým souhlasí všichni zúčastnění.

A co když se nepodaří výsledku dosáhnout?

Vše záleží na vůli každého jednotlivce, kolik času, energie i finančních prostředků do tohoto procesu investuje. Mediaci ne každý ocení, někteří lidé nemají dost odvahy ani pokory přijmout zodpovědnost za svoje vlastní rozhodnutí a raději se podvolí soudnímu rozhodnutí.

Z vašich zkušeností, jak lehce se protistrany shodnou na volbě mediátora?

Mediátora si mohou vybrat účastníci sporu sami, pokud tak neučiní, zvolí ho soud.  Stále více se objevují případy, kde je mediátor osloven s tím, že strany si ho společně zvolili, např. na doporučení svých advokátů. Je dobré předem zjistit, jaké má konkrétní mediátor zaměření, tedy na jaké oblasti sporné agendy se specializuje, a jaké zkušenosti s daným předmětem sporu má, jakož i jaký styl mediace praktikuje.  Styl facilitativní je spíše terapeutický, nutně nemusí vést k nalezení řešení, neboť jeho cílem je právě poznání a pochopení potřeb účastníků a jejich vzájemné porozumění.  Styl evaluativní je naopak zaměřený na výsledek, účastníci od něho očekávají, že sám ze své nestranné a neutrální pozice navrhne možné řešení. Rozdíly jsou pochopitelně i ve výši hodinové odměny mediátora.

Jak hojně je mediace v České republice využívána?

Soudy pochopily, že mediátoři jim mohou pomoci se značnou částí jejich soudní agendy. V ideálním případě mediátor případ vrací vyřešený, a pokud se dohody účastníkům nepodaří zcela dosáhnout, minimálně je případ předjednán a komunikace mezi účastníky i jejich právními zástupci již rozběhnutá.  Více než 75 % případů se podaří mediací vyřešit.

Představení experta

Hana Lenghartová

JUDr. Hana Lenghartová působí v Praze jako samostatný advokát a mediátor. Zaměřuje se na poskytování právních služeb v širokém spektru právních oblastí, a to zejména v oblasti civilního práva, konkrétně pak práva občanského včetně práva pracovního a rodinného, dále práva obchodního a práva v oblasti nemovitostí.

Je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Svoji praxi advokátního koncipienta vykonala postupně ve dvou renomovaných advokátních kancelářích. Po úspěšném složení advokátních zkoušek v roce 2000 a následujícím rigorózním studiu zakončeném získáním titulu doktor práv zahájila v roce 2003 svou vlastní advokátní praxi a postupně si vybudovala širokou místní i mezinárodní klientelu. Od r. 2013 působí zejména jako mediátor, akreditovaný Českou advokátní komorou i Ministerstvem spravedlnosti. Je aktivním členem sekce ADR při České advokátní komoře. Současně působí od r. 2011 jako lektor Diplomatické akademie v Praze, kde je garantem oboru Vyjednávání a mediace.

Je matkou tří dětí.