Najdi Pomoc

Rozhovor pro portál Najdi pomoc - Jak žít spokojený život

Portál Najdi pomoc nabízí užitečné informace a kontakty v případě, kdy potřebujeme řešit vážné životní problémy jak v oblasti fyzického, tak i psychického zdraví. Následující rozhovor s MVDr. Kateřinou Janovskou z neziskové organizace Národní síť podpory zdraví vám ale ukáže, že je možné těmto problémům včas předejít. Co dělat, abychom pomoc nepotřebovali a žili spokojený život? Jak podpořit zdraví svoje a svých blízkých? Více v následujícím textu.

1. Paní doktorko, pracujete v oboru podpory zdraví a prevence nemocí. Co si může laik pod tímto pojmem představit?

Co je to podpora zdraví a prevence nemocí, to vlastně vyplývá z názvu. Možná je užitečné si připomenout, co je to "zdraví". Tenhle pojem slýcháme už od dětství velmi často, a když řekneme, že "jsme zdraví", většina z nás si představí, že nás nic nebolí, že zrovna netrpíme žádnou nemocí. Ale pojem zdraví je mnohem složitější. Definice říká, že je to stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, rozhodně tedy ne jenom nepřítomnost nějaké choroby. To je jistě velmi ambiciózní vysvětlení a není jednoduché takové úplné životní pohody dosáhnout a hlavně držet si ji. Tento rozhovor se objeví na webu "Najdi pomoc", který nabízí pomocnou ruku lidem v řadě obtížných životních situací, které jim ve svých důsledcích působí mnohá traumata či životní potíže. Asi si neuvědomujeme, že to tedy znamená, že všichni tito lidé vlastně nejsou úplně v pohodě, nejsou zdraví. Moje práce a práce mých kolegů spočívá v předcházení nejrůznějších poškození zdraví, nikoliv v jejich léčení a napravování, to už patří do péče jiných specialistů. Ukazujeme a nabízíme cestu, jak si životní pohodu udržet nejlépe, jak je to objektivně možné. Říkáme, co je základní a co nadstavba. Učíme, že nesmíme zapomínat na dobrou péči o sebe sama, tím spíše, pokud se ocitneme pod tlakem složité životní situace. A vysvětlujeme, co to ta dobrá péče o sebe vlastně je.

2. Co konkrétně ovlivňuje naše zdraví nejvíce? Existují faktory, které mají na zdraví člověka zásadní dopad?

Žijeme v reálném světě a denně se setkáváme s mnoha faktory, které nás pochopitelně ovlivňují. Je to vzduch, který dýcháme, voda, kterou pijeme a jídlo, které jíme. Je to hluk, který nás ruší, a také práce, kterou vykonáváme. Pochopitelně naši náladu, a tím i zdraví, ovlivňují všichni lidé, se kterými se setkáváme. A na všechny tyto vlivy reagujeme i podle své dědičné výbavy, predispozičních vloh, které jsme zdědili po svých předcích. Zdraví je tedy výsledkem komplikovaného působení mnoha desítek, ba stovek faktorů, jejichž složení a míra vlivu je u každého člověka trochu odlišná a navíc se mění v průběhu života. Střetávají se zde momenty biologické podstaty člověka, přírodní a společenské faktory a konečně možnosti a schopnosti zdravotnického systému, zejména dostupnost a kvalita léčby a prevence. Zásadní vliv má ale životní styl, čili způsob, jak se každodenně rozhodujeme žít. Velmi významné jsou i konkrétní sociální a kulturní podmínky, to, zda je v regionu politická stabilita či nejistota, zda oblast ekonomicky prosperuje či zda převládá chudoba, jaká je nezaměstnanost, jaké mají lidé možnosti vzdělání a další. Sociální podmínky ovlivňují komplexně veškeré faktory.

3. Říkáte, že životní styl každého z nás má na naše zdraví zásadní vliv. Co vše dle vašeho názoru patří do životního stylu?

Životní styl, čili způsob života každého jednotlivce, je utvářen především stylem výživy, pohybové aktivity, duševní hygieny, rozvržením denního režimu, dále návyky a příp. závislostmi, jako je kouření, míra konzumace alkoholu a jiné rizikové chování, ale také typem sexuálního chování, dodržováním hygienických zásad a dalšími faktory. To vše jsou věci, o kterých rozhodujeme sami. Způsob života je pro naše zdraví zásadní, představuje až polovinu všech vlivů na zdraví.

4. Zmínila jste, že vedle životního stylu má na naše zdraví významný vliv i kvalita zdravotní péče. Předpokládám, že v ČR je na vysoké úrovni. Zároveň se ale systém zdravotní péče může zdát lidem složitý a nepřehledný. Co byste jim poradila, aby se orientovali lépe?

Za systém a poskytování zdravotní péče u nás zodpovídá stát, který by měl zajistit standardní péči každému občanovi, protože všichni občané ČR jsou účastníci systému veřejného zdravotního pojištění a mají nárok na zdravotní péči v plném rozsahu. Nemusíme být znalci všech možných specializací a postupů. To ale neznamená, že se jako občan nemusím v této oblasti o nic starat. Péči o zdraví bych s malou nadsázkou srovnala se starostí o vlastní peníze. Také není každý z nás ekonom nebo odborník na finanční právo, ale existuje známý pojem "finanční gramotnost", to znamená takové kompetence, které mi umožní efektivně spravovat moje či rodinné finance a nenaletět všelijakým podvodníkům, předraženým půjčkám a tak podobně. V oblasti zdraví se setkáváme s pojmem "zdravotní gramotnost". Ta představuje schopnost co nejlépe se postarat o své zdraví. Pozor, i zde to jsou nejen znalosti, ale také praktické dovednosti a také určité postoje, názory. V komunikaci se zdravotnickým systémem to znamená, že znám svá základní práva, umím si je přiměřeným způsobem vymoci a znám a plním i své povinnosti. V praxi je asi nejdůležitější najít si takové lékaře primární péče, kterým věřím a důvěřuji. To znamená praktického lékaře, stomatologa a ženy i gynekologa. Ta důvěra je naprosto zásadní, protože tito lékaři by měli být jakýmsi mým průvodcem po celém systému zdravotní péče, koordinátory a manažery zdravotní péče o mou osobu. Že to v praxi není vždycky jednoduché takového lékaře či lékařku najít, to je jasné. Ale důležité je nerezignovat, rovnoprávně komunikovat a v případě nespokojenosti se nevzdávat a hledat řešení, např. s pomocí své zdravotní pojišťovny. To ještě řada z nás neumí.

5. Mluvíte o zdravotní gramotnosti. Co přesně tento pojem představuje? Co konkrétně by měl člověk vědět a využívat v praktickém životě?

Zdravotní gramotnost je velmi komplexní schopnost. Jak jsme už zmínili výše, zahrnuje potřebné znalosti, dovednosti a postoje ve vztahu k péči o zdraví. Nemusí jich být nadbytek, ale musí být dostatečné pro to, abych se mohl správně rozhodovat a konat v konkrétních situacích. Dnes se používá slovo "kompetence". Jenže zcela jiné zdravotní kompetence potřebuje malé dítě v mateřské škole a jiné třeba dvacetiletý sportovec či čtyřicetiletá manažerka firmy, která současně pečuje o rodinu a děti. A jiné bude potřebovat šedesátiletý člověk, který se již několik let léčí s chronickým onemocněním. Přitom bez dobrého zdravotního stavu žádný z nich nemůže plně rozvíjet svou osobnost. A každý činí denně desítky rozhodnutí, která zdraví zásadně ovlivňují. Všichni lidé potřebují tedy být zdravotně gramotní už od dětství, samozřejmě různou měrou. Zdravotní gramotnost můžeme rozdělit do několika základních oblastí. Je to oblast podpory zdraví, čili kompetence vztahující se k životnímu stylu a péči o své okolní prostředí. Dále oblast prevence nemocí, která zahrnuje prevenci infekcí, neinfekčních chorob a úrazů, ale také postoje k medicíně založené na důkazech (Evidence Based Medicine). A konečně je to oblast zdravotní péče, kam patří kompetence ošetřovatelské péče a neodkladné první pomoci. Obsah těchto kompetencí je už nad rámec krátkého rozhovoru.

 

Související odkazy:

www.nspz.cz

www.zdravivysocina.cz

www.zdravotnigramotnost.cz

www.stob.cz

www.sdetmiprotiobezite.cz