Najdi Pomoc
Nechci vybírat

psycholog

Kliknutím vyberte detail odbornosti

Mediace - rodinná mediace

Mediací se rozumí mimosoudní rozhovor partnerů či protistran, který se vede za přítomnosti třetí nezávislé osoby, mediátora. Během mediace je možné dojít k dohodě či řešení problémů. Mediátorova úloha je vás tímto rozhovorem provázet, dbát na to, aby se protistrany slyšely, pomáhá porozumět myšlenkám a postojům druhého a také podporuje v rozhodnutích, které strany svobodně činí. Mediace je doporučována v případech, kdy např. bývalí partneři nejsou schopni se sami domluvit. Po mediačním setkání je obvyklé vypracovat zprávu.

Rodinná mediace se zaměřuje na zprostředkování řešení konfliktů mezi členy (vlastní i nevlastní) rodiny.

Je možností mimosoudního řešení konfliktů v oblasti rozchodů a rozvodů stejně jako dalších rodinných vypořádání. Nabízí pomoc při zodpovědném nastavení nejen porozchodových a porozvodových pravidel za účasti nestranného mediátora. Jde o dobrovolný proces kooperace, který může skončit jen společným, oběma stranami přijatým řešením. Jejím přínosem je také snížení emočního vypětí, které je zvláště v rodinných konfliktech vysoké. Mediace pomáhá odprostit se od dalšího prohlubování nepřátelství a soustředit se na podstatné věci. Tímto dává možnost zachování přijatelných rodinných vztahů do budoucnosti. Rodinná mediace se řídí stejnými pravidly a principy jako jakákoliv jiná mediace (její průběh a principy viz výše).

Oblasti, ve kterých je možné využít rodinnou mediaci:

  • Urovnání porozchodových a porozvodových sporů
  • Vícegenerační spory
  • Příbuzenské spory (např. mezi dospělými sourozenci, mezi rodiči a jejich dospělými dětmi)
  • Manželské spory, předmanželské smlouvy
  • Spory o výchovu, styk s dětmi a výživné
  • Uspořádání bytových otázek, vícegenerační soužití
  • Majetkové a finanční vztahy mezi rodinnými příslušníky (neshody kolem rozpočtu rodiny, nakládání s penězi, spory v rámci rodinného podnikání, půjčky či dluhy členů rodiny)
  • Spory o dědictví
  • Péče o starší či nemocné členy rodiny

Nejvyužívanější oblastí je mediace rozvodová. Ta probíhá paralelně v rámci rozvodového řízení manželů. Mediace má pak dopomoci uzavřít dohodu v otázkách přerozdělení majetku, péče o děti, výši alimentů, bytové situace apod. Cílem je poznat své potřeby a potřeby dětí, ujasnit si právní náležitosti a na jejich podkladě najít optimální řešení porozvodového uspořádání. Mediační proces snižuje rizika dalších konfliktů a rodinných dysfunkcí, tím napomáhá lepšímu vyrovnání se s nastalou situací (zejména u dětí). Snahou rozvodové mediace není ani přivést partnery opět sobě ani se snažit o jejich přátelské vztahy. Prioritou je snaha o vytvoření kompetentních rodičů, kteří jsou i po partnerském rozchodu schopni společně fungovat jako rodiče svých dětí. Zájmy dětí stojí v popředí rozvodové mediace a rozhodnutí poškozující jejich potřeby nemůže být přijato. Je nutno mít na paměti, že v mnoha konfliktních bodech (výživné, majetek) je řešení standardizováno právní legislativou. Před konečným sepsáním a podepsání mediační dohody musí být ověřeno, že výsledky jsou v souladu s právem. Přesto poskytuje mediace prostor pro zodpovědné a flexibilní uspořádání rodinných záležitostí.

Děti a mladiství se mohou na mediačním procesu také podílet. Nejsou však přítomni ve všech fázích, rodiče je mohou přizvat k fázi Získávání informací a Hledání řešení (rodiče mohou a nemusí být přítomni). Děti tak mohou přinést svá vlastní témata a zájmy, které se mohou od témat rodičů lišit. V rámci hledání řešení můžeme využít dětskou kreativitu a zjistit jejich přání a návrhy. Podstatné je, že zodpovědnost za řešení nesou vždy rodiče.

Související odkazy – zdroje informací
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mediace
http://www.cestypsyche.cz/cs/content/mediace

Klíčová slova
Mediace
Rodinná (mediace)
Rozvodová (mediace)
Partnerská (mediace)