Najdi Pomoc
Nechci vybírat

psycholog

Kliknutím vyberte detail odbornosti

Najdi další pomoc - ergoterapie

Ergoterapie je profese, která prostřednictvím smysluplného zaměstnávání usiluje o zachování a využívání schopností jedince potřebných pro zvládání běžných denních, pracovních, zájmových a rekreačních činností u osob jakéhokoli věku s různým typem postižení (fyzickým, smyslovým, psychickým, mentálním nebo sociálním znevýhodněním). Podporuje maximálně možnou participaci jedince v běžném životě, přičemž respektuje plně jeho osobnost a možnosti.

Ergoterapie je profese, která se zaměřuje na podporu zdraví a celkové pohody jedince prostřednictvím zaměstnávání. Primárním cílem ergoterapie je umožnit lidem účastnit se každodenních aktivit. Ergoterapeuti dosahují tohoto cíle tak, že se snaží pomoci lidem provádět činnosti, které zvyšují možnost jejich začlenění, nebo přizpůsobují prostředí podporující participaci osoby.

Ergoterapie je tedy léčebná terapie, která je primárně určena osobám s postižením. Pomáhá těmto osobám prakticky využívat rozvinutých či znovunabytých funkcí k práci, zábavě a k sebeobsluze. Je zaměřená na rozvoj hrubé a jemné motoriky, koordinace, vnímání, senzomotoriky, citlivosti, vytrvalosti, výkonnosti mozkových funkcí a také na psychické, emocionální a sociální schopnosti. Ergoterapie se provádí v různých rehabilitačních, zdravotnických, terapeutických, sociálních, ale i školských zařízeních pod dohledem školených ergoterapeutů. Je součástí ucelené rehabilitace.

Jako terapeutický prostředek ergoterapie využívá specifické metody, techniky a poradenství či přizpůsobení prostředí pro nácvik konkrétních dovedností. Primárním cílem ergoterapie je dosažení maximální soběstačnosti, aktivního zapojení do života a zvýšení kvality života.

Cíle ergoterapie

 • podporovat zdraví a duševní pohodu klienta/pacienta prostřednictvím smysluplné aktivity/zaměstnávání
 • pomáhat v rozvoji schopností, které se uplatňují při zvládání sebeobsluhy, pracovních činností a aktivit volného času
 • umožnit klientovi/pacientovi naplnění její/jeho sociální role
 • napomáhat k plnému začlenění klienta/pacienta do společnosti
 • posilovat klienta/pacienta v udržení, obnovení či získání kompetencí potřebných pro plánování a realizaci jejích každodenních činností v interakci s prostředím (zvládání nároků jak sociálního, tak i fyzického prostředí)

Kde ergoterapeut pracuje

 • ambulantní a lůžková zdravotnická zařízení
 • rehabilitační centra a ústavy; léčebny pro dlouhodobě nemocné
 • denní stacionáře, terapeutické dílny a komunitní programy pro osoby s duševním onemocněním
 • denní stacionáře a sociálně aktivizační služby pro děti, dospělé a seniory
 • penziony a domovy pro seniory a domovy pro osoby se zdravotním postižením
 • služby domácí péče, rané péče a osobní asistence
 • speciální školy pro děti se specifickými potřebami
 • programy předpracovní a pracovní rehabilitace, programy chráněného zaměstnání
 • vzdělávací instituce pro přípravu studentů ergoterapie

Zdroj: Česká asociace ergoterapeutů

Související odkazy – zdroje informací
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ergoterapie
http://www.ergoterapie.cz/Home.aspx
https://cs.wikipedia.org/wiki/1._l%C3%A9ka%C5%99sk%C3%A1_fakulta_Univerzity_Karlovy

Klíčová slova
Ergoterapie
Participace
Sebeobsluha
Sociální role