Najdi Pomoc

Lidé dnes nejčastěji hledají

Psychiatrie - afektivní poruchy

Afektivní poruchy, jinak také poruchy nálady, se projevují změněnou náladou, která neodpovídá reálné životní situaci nemocného a narušuje jeho uvažování, jednání i somatické (tělesné) funkce. Jejím důsledkem jsou adaptační poruchy (poruchy přizpůsobení) a sociální selhávání. 

Poruchy nálady se objevují jako součást většiny duševních i somatických onemocnění.

Lze je chápat jako schopnost organismu signalizovat tímto způsobem narušení vlastní rovnováhy, event. její ohrožení. Bývají provázeny narušením aktivity a změnou motivace.

Chorobné afektivní poruchy představují mnohem závažnější změny v emočním prožívání, které podstatným způsobem ovlivňují nejen psychiku, ale i fyziologické reakce organismu. Základ afektivní poruchy je v osobnosti nemocného.

Afektivní porucha postihne alespoň jednou za život asi 25 % populace. Může mít charakter jednoho z extrémů emočního ladění - depresi či mánii. Pravděpodobnost vzniku určitého typu afektivní poruchy není stejná, depresivní ataka je častější než manická epizoda.

Afektivní poruchy se dělí do tří skupin:

  • Depresivní porucha patří k nejčastějším duševním onemocněním. Postihuje až 20 % dospělých lidí. Začátek onemocnění není časově ohraničený, obvykle spadá do období mezi 20. a 40. rokem. V posledních letech lze zaznamenat trend postupného snižování věku, kdy se tato choroba objeví. Deprese postihuje častěji ženy než muže, v přibližném poměru 2:1. Tato porucha rovněž vykazuje určitou závislost na ročním období, nejméně se projevuje v letních měsících.
  • Manická porucha je mnohem vzácnější než deprese. První její projevy jsou nejčastěji lokalizovány do období mezi 25. a 30. rokem věku. Obvykle je součástí tzv. bipolární poruchy nebo poruchy schizoafektivní. Mánie se na rozdíl od depresivních poruch vyskytuje izolovaně jen velmi vzácně. Nejsou k dispozici údaje, které by potvrzovaly její závislost na pohlaví.
  • Bipolární porucha, kdy se různým způsobem střídají depresivní a manické epizody, vzniká obvykle před 30. rokem věku. Četnost bipolární poruchy se pohybuje v rozmezí 0,5 až 1,5 %, muže i ženy postihuje stejně často.

Afektivní poruchy jsou podmíněny multifaktoriálně (je mnoho příčin vzniku). Jde o dispozice získané geny, dále vývojově podmíněné změny a zátěžové faktory. Míra genetického přenosu není však s jistotou známa. Větší závislost na genetických dispozicích byla potvrzena u bipolární poruchy (obě jednovaječná dvojčata onemocněla v 80 %). Afektivní poruchy také mohou nastat po těžkém poškození mozku, například kóma nebo krvácení, a to zejména u poškození levého předního laloku.

Související odkazy – zdroje informací

https://cs.wikipedia.org/wiki/Afektivn%C3%AD_poruchy

Klíčová slova
Afektivní poruchy
Poruchy nálady
Deprese
Mánie