Najdi Pomoc
Nechci vybírat

psycholog

Kliknutím vyberte detail odbornosti

Psychiatrie - mentální retardace

Mentální retardace je postižení jedinců, při kterém dochází k zaostávání vývoje rozumových schopností, k odlišnému vývoji některých psychických vlastností a k poruchám v adaptačním chování. Mentálním postižením nebo mentální retardací je nazýváno trvalé snížení rozumových schopností, které vzniklo v důsledku organického poškození mozku. Není to nemoc, ale trvalý stav, který klasifikujeme do šesti základních kategorií.

Mentální retardace může vzniknout ve třech obdobích:

 • Prenatálním (před narozením dítěte) - kvůli infekci matky během těhotenství, jejímu špatnému životnímu stylu, úrazu
 • Perinatálním (během porodu nebo těsně po něm) - porod může být protrahovaný (dlouhotrvající), může dojít k hypoxii plodu, tedy k nedostatku kyslíku atd.
 • Postnatálním (po porodu do 2 let věku dítěte) - infekce, úrazy, záněty mozku, těžká žloutenka, špatná výživa

Svou roli zde hraje i dědičnost a specifické genetické příčiny jako například chromozomální aberace, která způsobuje Downův syndrom.

Klasifikace dle MKN-10: (F70-F79)

 • Lehká mentální retardace – IQ 50–69
 • Středně těžká mentální retardace – IQ 35–49
 • Těžká mentální retardace – 20–34
 • Hluboká mentální retardace – pod 20

Lehká mentální retardace (IQ 50 – 69)
Dřívější terminologie: lehká slabomyslnost (oligofrenie), lehká mentální subnormalita, debilita

 • velký vliv má dědičnost, socio-kulturně znevýhodněné prostředí
 • do 3 let je dítě jen lehce psychomotoricky opožděno
 • mezi 3. a 6. rokem se objevují větší potíže, je opožděný vývoj řeči, slovní zásoba je malá, dítě je nedostatečně zvídavé a vynalézavé
 • většina lehké mozkové retardace se diagnostikuje až ve věku školní docházky, kdy má dítě nejvýraznější problémy: omezenost logického, abstraktního a mechanického myšlení, je lehce opožděna jemná a hrubá motorika, slabší paměť atd.
 • v emocionální oblasti se projevuje afektivní labilita
 • jedinci se vzdělávají většinou ve školách praktických podle odpovídajícího vzdělávacího programu, při splnění stanovených podmínek je možná i integrace do běžné základní školy
 • jedinci jsou většinou schopni užívat řeč v každodenním životě, dosáhnout nezávislosti v osobní péči (jídlo, hygiena, oblékání…) a v praktickém životě
 • při vzdělávání je vhodné rozvíjet jejich dovednosti a kompenzovat nedostatky
 • k lehké mentální retardaci se mohou individuálně přidružit vývojové poruchy, autismus, tělesné postižení, epilepsie, poruchy chování
 • většinu jedinců (z horní hranice LMR) lze zaměstnat v praktických profesích
 • výskyt v celkovém počtu jedinců s mentální retardací je 80 %, v populaci je to 2,6 %pozn.: výrazy debilita, idiocie a imbecilita se již v současné psychiatrické terminologii nepoužívají.

Středně těžká mentální retardace (IQ 35 – 49)
Dřívější terminologie: střední mentální subnormalita, střední slabomyslnost, imbecilita

 • výrazně opožděn rozvoj chápání a užívání řeči - přetrvává do dospělosti
 • opožděná a omezená zručnost a schopnost postarat se sám o sebe
 • jen někteří jedinci si osvojí čtení, psaní a počítání
 • vzdělávají se podle odpovídajícího vzdělávacího programu, nejčastěji v základních školách speciálních, další vzdělávání je možné ve škole praktické
 • schopni vykonávat jednoduchou manuální práci pod odborným dohledem nebo v chráněném prostředí (chráněné dílny, podporované zaměstnání)
 • v dospělosti jsou málokdy schopni vést samostatný život, ale bývají fyzicky aktivní a mobilní se schopností komunikovat a navazovat kontakty
 • individuální rozvoj senzomotorických dovedností a verbálních schopností
 • k středně těžké mentální retardaci se může přidat dětský autismus, tělesná postižení, neurologická nemoc (epilepsie), psychiatrická nemoc
 • diagnóza zahrnuje středně těžkou mentální subnormalitu a těžkou oligofrenii
 • výskyt v celkovém počtu jedinců s mentálním postižením je 12 %, v populaci je to 0,4 %

Těžká mentální retardace (IQ 21 – 34)
Dřívější terminologie: těžká mentální subnormalita, těžká slabomyslnost (oligofrenie), prostá idiocie, idioimbecilita

 • většina jedinců trpí značným stupněm poruchy motoriky a jinými přidruženými vadami (špatný vývoj nervového systému)
 • časté tělesné vady
 • řeč je jednoduchá, omezená na jednotlivá slova, nebo se nemusí vytvořit vůbec
 • vzdělávání je velmi omezené, probíhá podle odpovídajícího vzdělávacího programu v základní škole speciální
 • včasná systematická a kvalifikovaná rehabilitační a vzdělávací péče přispívá k rozvoji motoriky, komunikativnosti, rozumových schopností a soběstačnosti
 • diagnóza zahrnuje těžkou mentální subnormalitu a těžkou oligofrenii
 • výskyt v celkovém počtu jedinců s mentální retardací je 7 %, v populaci to je 0,2 %

Hluboká mentální retardace (IQ nižší než 20)
Dřívější terminologie: těžká mentální subnormalita, hluboká slabomyslnost (oligofrenie), těžká idiocie, idiocie

 • většina osob je imobilní nebo velmi omezená v pohybu, bývají inkontinentní (neschopni udržet moč, stolici), schopni pouze primitivní neverbální komunikace
 • automatické stereotypní pohyby (kývavé pohyby)
 • nepoznávají okolí
 • časté je i sebepoškozování - mají snížený práh citlivosti
 • nemají schopnost se o sebe postarat, a proto potřebují stálou péči
 • IQ nelze změřit, jeho hodnota je odhadována pod 20
 • lze dosáhnout nejjednodušších zrakově prostorových orientačních dovedností
 • neurologické a jiné tělesné nedostatky postihující hybnost, epilepsie, poškození zraku a sluchu provázejí hlubokou mentální retardaci
 • diagnóza zahrnuje hlubokou mentální subnormalitu a hlubokou oligofrenii (idiocii)
 • výskyt v celkovém počtu jedinců s mentální retardací je 1 %, v populaci to je 0,03 %

Jiná mentální retardace

 • Do této kategorie patří jedinci, u nichž nelze určit stupeň intelektové retardace pomocí obvyklých metod, nebo je to nesnadné či nemožné (např.: nevidomí, neslyšící, nemluvící, jedinci s těžkými poruchami chování, autismu…)

Nespecifikovaná mentální retardace

 • Mentální retardace je prokázána, ale není dostatek informací pro to, aby byl jedinec zařazen do jedné z předchozích kategorií
 • Zahrnuje: mentální retardaci NS, mentální subnormalitu NS, oligofrenii NS

Související odkazy – zdroje informací

https://cs.wikipedia.org/wiki/Mentáln%C3%AD_retardace
http://www.wikiskripta.eu/index.php/Mentáln%C3%AD_retardace

Klíčová slova
Mentální retardace
Mentální postižení