Najdi Pomoc
Nechci vybírat

psycholog

Kliknutím vyberte detail odbornosti

Psychiatrie - Poruchy osobnosti a chování

Poruchy osobnosti a chování jsou těžká narušení v charakterové konstituci a tendencích chování jedince. Tyto poruchy nevznikají jako následek nemoci‚ psychiatrické poruchy, poškození nebo jiného porušení mozku. Obyčejně postihují řadu oblastí osobnosti, téměř všechny jsou spojeny se závažnou osobní tísní a sociálními poruchami, obvykle se projevují od dětství nebo dospívání a pokračují i v dospělosti.

Poruchy osobnosti a chování v oblasti emocí, impulzivity, chování k ostatním lidem, histrionská porucha osobnosti (hysterie), paranoidní chování, závislá porucha osobnosti – vytváření závislých vztahů, perfekcionismus apod.

Nepřizpůsobivý jedinec se sociálně nežádoucím chováním má potíže se schopností učit se, čerpat z vlastních zkušeností a osvojovat si nové vzorce chování.

Zároveň má zachovanou schopnost samostatného rozhodování o vlastní osobě!

Paranoidní porucha osobnosti
Tato porucha osobnosti je charakterizována nadměrnou citlivostí k odmítnutí‚ neodpouštěním urážek; podezřívavostí a tendencí zkreslovat zážitky chybným interpretováním neutrálně nebo přátelsky laděných akcí druhých jako nepřátelských; opětovným bezdůvodným podezíráním manžela/manželky nebo partnera/partnerky ze sexuální nevěry a bojovným a tendenčním smyslem pro osobní práva. Může být sklon k excesivní důležitosti vlastní osoby a častá je excesivní vztahovačnost.

Schizoidní porucha osobnosti
Porucha osobnosti charakterizovaná distancováním se od citových‚ sociálních a jiných kontaktů s preferencí fantazie‚ činností v samotě a introspektivní rezervovaností. Je přítomna neschopnost vyjadřovat své city a zakoušet radost.

Disociální porucha osobnosti
Porucha osobnosti charakterizovaná bezohledností v sociálních závazcích‚ nedostatkem cítění pro druhé. Je zde patrná velká nerovnováha mezi chováním a současnými sociálními normami. Chování jedince nelze snadno změnit zkušeností‚ dokonce ani trestem. Dotyčný má nízkou míru tolerance k frustraci‚ nízký práh pro spouštění agrese včetně násilných činů; subjekt má tendenci klamat druhé nebo nabízet přijatelné vysvětlení pro chování‚ které ho přivádí do konfliktu se společností.

Emočně nestabilní porucha osobnosti
Porucha osobnosti charakterizovaná určitým sklonem ke zkratkovému chování bez uvážení jeho následků; nálada je nepředvídatelná a vrtošivá. Je sklon k neuváženým emočním výbuchům a neschopnost ovládat výbuchy svého chování. Je tendence k hašteřivému chování a ke konfliktům s ostatními‚ zvláště jsou–li zkratkové činy odmítány nebo potlačovány. Je možno rozlišit dva typy: typ impulzivní‚ charakterizovaný hlavně emoční nestabilitou a chybějícím ovládáním svých popudů‚ a typ hraniční‚ charakterizovaný navíc i poruchou představy o sobě‚ cílů a osobních preferencí‚ dlouhodobými pocity prázdnoty‚ dále intenzivními a nestabilními interpersonálními vztahy a tendencí k sebezničujícímu chování‚ včetně sebevražedných náznaků a pokusů.

Histrionská porucha osobnosti
Porucha osobnosti charakterizovaná mělkou a labilní afektivitou‚ sebedramatizací‚ teatrálností‚ přehnaným projevem emocí‚ sugestibilitou‚ egocentričností‚ povolností vůči sobě‚ nedostatkem ohledu na druhé‚ bolestínstvím a trvalým vyžadováním ocenění‚ vzrušení a pozornosti.

Anankastická porucha osobnosti
Porucha osobnosti charakterizovaná pocitem osobní nejistoty a pochyb‚ nadměrnousvědomitostí‚ zaměstnáváním se detaily‚ kontrolou‚ dále tvrdohlavostí‚ opatrností a rigiditou.Mohou být vtíravé a nevítané myšlenky nebo podněty‚ které však nedosahují vážnostiobsedantně–kompulzivní poruchy.

Anxiózní (vyhýbavá) osobnost
Porucha osobnosti charakterizovaná pocity napětí a obavy‚ nejistoty a podřízenosti. Je trvalápotřeba být milován a přijímán‚ přecitlivělost na odmítnutí a kritiku s omezenou osobní vazbou a tendencí vyhýbat se určitým činnostem z habituálního přehánění potenciálního nebezpečí nebo rizik v běžných situacích.

Závislá porucha osobnosti
Porucha osobnosti charakterizovaná pronikavou závislostí na druhých‚ než aby sami mohliudělat menší či větší životní rozhodnutí‚ velkou obavou z opuštěnosti‚ pocity bezmocnostia nekompetence‚ pasivním vyhověním přáním starších a dalších lidí a slabou odpovědí napožadavky denního života. Nedostatek průbojnosti se může projevit v intelektuální neboemoční sféře; častá je tendence přenést odpovědnost na druhé.

Související odkazy – zdroje informací
http://www.uzis.cz/cz/mkn/F60-F69.html
http://www.magazinelita.cz/clanek/6058-poruchy-osobnosti-a-chovani-ve-svete-dospelych/

Klíčová slova
Poruchy osobnosti 
Poruchy chování 
Hysterie
Paranoidní chování
Závislé vztahy
Perfekcionismus