Najdi Pomoc
Nechci vybírat

psycholog

Kliknutím vyberte detail odbornosti

Psychologie - oběti trestných činů

Oběť trestného činu je fyzická osoba, které bylo nebo mělo být trestným činem nebo činem jinak trestným ublíženo na zdraví, způsobena majetková nebo nemajetková újma nebo na jejíž úkor se pachatel trestným činem obohatil.

Za oběť trestného činu se považuje každá osoba, která se sama cítí být obětí trestného činu, pokud nebude prokázán opak.

Postavení oběti není nijak ovlivněno ani v případě, kdy není zjištěn nebo odsouzen pachatel. Oběť trestného činu není totéž, co poškozený.

Pokud oběť následkem protizákonného jednání vůči své osobě zemřela, považuje se za oběť trestného činu její příbuzný v přímé linii, sourozenec, osvojenec, osvojitel, manžel nebo registrovaný partner nebo druh, je-li osobou blízkou.

Mezi běžné následky trestného činu v chování oběti patří:
 • Úzkost, dezorientace, noční můry, nespavost, pocity viny, panický strach, záchvaty vzteku
 • Šok, stres
 • Únava, nesoustředěnost
 • Deprese, agrese, sklon k sebevraždě
 • Poruchy příjmu potravy
 • Sebepoškozování
 • Závislosti (např. na lécích, alkoholu, omamných a psychotropních látkách)

První zásadní dilema, které oběti řeší bezprostředně po spáchání trestného činu, spočívá v rozhodování: oznámit nebo neoznámit trestný čin. Zhruba polovina obětí v Evropské unii (2005) rezignuje na oznámení a tím i na dopadení a potrestání pachatele. Podstatou této nechuti oznamovat trestné činy je z pohledu oběti obava ze ztráty kontroly nad dalšími procesy. Oběti se bojí „druhé“ ztráty kontroly nad svým životem.

Oběť trestného činu má dle zákona o obětech trestných činů následující práva:

 • Právo na poskytnutí odborné pomoci a to i bezplatné
 • Právo na přístup k informacím, které se týkají trestného činu, jehož je obětí
 • Právo na ochranu před hrozícím nebezpečím
 • Právo na ochranu soukromí
 • Právo na ochranu před druhotnou újmou - např. zabránění kontaktu s pachatelem
 • Právo na peněžitou pomoc

Způsoby pomoci obětem trestných činů

 • Telefonická krizová pomoc, např. linky důvěry
 • Krizová centra, včetně krátkodobého pobytu na lůžku s intenzivním terapeutickým programem
 • Terénní služby, mobilní týmy (tzn. odborníci navštěvují oběť v její domácnosti)
 • Azylové domy
 • Sociální služby, zejména sociální poradenství (základní nebo odborné)
 • Odborná pomoc psychologa nebo psychiatra
 • Lékařská pohotovost pro ošetření zranění
 • Vyšetření u odborného lékaře, např. gynekologie, urologie
 • Policie ČR, zvláště pak někteří vyškolení policisté - tzv. krizoví interventi - poskytující obětem trestných činů a mimořádných událostí akutní psychologickou pomoc
 • Městská policie
 • Právní poradenství

Související odkazy – zdroje informací

https://www.bkb.cz/pomoc-obetem/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Oběť_trestného_činu
http://www.policie.cz/clanek/informace-pro-obeti-trestnych-cinu.aspx

Klíčová slova
Oběť
Trestný
Čin
Krizová
Pomoc