Najdi Pomoc
Nechci vybírat

psycholog

Kliknutím vyberte detail odbornosti

Psychologie - školní psychologie

Školní psycholog působí na škole jako poskytovatel poradenských služeb spolu se školním metodikem prevence, výchovným poradcem, případně školním speciálním pedagogem a jejich konzultačním týmem složeným z vybraných pedagogů školy.

Školní psycholog či školní speciální pedagog vytváří systém včasné identifikace žáků s výukovými obtížemi a vytváří strategie používané ve školách v rámci prevence výukových obtíží ve vztahu k reedukaci. Dále se věnuje metodické podpoře učitelů, zajišťuje krizovou intervenci.

Náplň činnosti školního psychologa

Školní psycholog vykonává činnosti konzultační, poradenské, diagnostické, metodické a informační, pracuje se žáky, pedagogy i rodiči. Školní psycholog spolupracuje se specializovanými školskými a dalšími poradenskými zařízeními, zejm. pedagogicko-psychologickými poradnami, dále se zařízeními a institucemi zdravotnickými a sociálními, s orgány státními i nestátními, s organizacemi péče o děti a mládež apod. Dokumentaci o svých činnostech vede v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů a etickým kodexem školního psychologa.


Diagnostika, depistáž

 • Spolupráce při zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání
 • Depistáž specifických poruch učení v základních a středních školách
 • Diagnostika při výukových a výchovných problémech žáků
 • Depistáž a diagnostika nadaných dětí
 • Zjišťování sociálního klimatu ve třídě
 • Screening, ankety, dotazníky ve škole

Konzultační, poradenské a intervenční činnosti

 • Péče o integrované žáky (pomoc při sestavování individuálního vzdělávacího plánu, vedení)
 • Individuální práce se žáky v osobních problémech (konzultace, vedení)
 • Krizová intervence a zpracování krize pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce.• Prevence školního neúspěchu žáků (náprava, vedení, apod.)
 • Kariérové poradenství u žáků
 • Techniky a hygiena učení (pro žáky)
 • Skupinová a komunitní práce s žáky
 • Koordinace preventivní práce ve třídě, programů pro třídy apod.
 • Podpora spolupráce třídy a třídního učitele
 • Individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávání
 • Konzultace se  zákonnými zástupci při výukových a výchovných problémech dětí
 • Pomoc při řešení multikulturní problematiky ve školním prostředí.

Metodická práce a vzdělávací činnost

 • Participace na přípravě programu zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání
 • Metodická pomoc třídním učitelům.• Pracovní semináře pro pedagogické pracovníky (konzultace a metodické vedení)
 • Účast na pracovních poradách školy.• Koordinace poradenských služeb poskytovaných ve škole (výchovný poradce, školní metodik prevence, třídní učitelé)
 • Koordinace poradenských služeb mimo školu a spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, zdravotnickými a dalšími zařízeními
 • Metodická intervence z psychodidaktiky pro učitele, včetně podpory při tvorbě školního vzdělávacího programu
 • Besedy a osvěta (zákonným zástupcům)
 • Prezentační a informační činnost
 • Participace na přípravě přijímacího řízení ke vzdělávání na střední škole.  (MŠMT: Věstník 2005, MŠMT: Vyhláška č. 72/2005 Sb.)

Související odkazy – zdroje informací

http://www.schoolpsychology.cz
http://wiki.rvp.cz/Knihovna/1.Pedagogický_lexikon/S/Školn%C3%AD_psycholog

Klíčová slova
Školní
Psycholog
Diagnostika
Pedagog