Najdi Pomoc
Nechci vybírat

psycholog

Kliknutím vyberte detail odbornosti

Soudní znalci - psychologie

Soudní znalec v oboru zdravotnictví odvětví psychologie zpracovává znalecké posudky a vykonává jinou odbornou činnost pro potřeby především soudu, ale i jiných orgánů, institucí a osob. Do funkce jej pro konkrétní obor, odvětví a specializaci jmenuje ministr spravedlnosti, který má pro určité obory zřízeny tzv. sbory pro znalecké otázky, nebo předseda krajského soudu, který k tomu byl ministrem pověřen. 

Znalcem je ve smyslu zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, osoba, kterou do této funkce jmenoval pro konkrétní obor, odvětví a specializaci ministr spravedlnosti nebo předseda krajského soudu v rozsahu, v němž k tomu byl ministrem spravedlnosti pověřen. Informaci o tom, zda je konkrétní osoba znalcem či nikoliv, je možné ověřit v seznamu znalců a tlumočníků, který vede Ministerstvo spravedlnosti ČR a uveřejňuje jej na svých internetových stránkách.

Pro účely občanského soudního řízení může být znalecký posudek vypracován, jestliže rozhodnutí soudu závisí na posouzení skutečností, k nimž je třeba odborných znalostí. Znalec může být ustanoven přímo soudem, po nedávné novelizaci občanského soudního řádu však může být v rámci občanského soudního řízení znalecký posudek předložen přímo účastníkem řízení, pokud má zákonem požadované náležitosti a obsahuje doložku znalce o tom, že si je vědom následků vědomě nepravdivého znaleckého posudku.

Kdo může požádat o znalecký posudek?

  • Advokátní kancelář
  • Soud
  • Státní či nestátní zařízení
  • Soukromá osoba, firma, organizace

Kdy a jak Vám znalecký posudek může pomoci?

  • Spor čí stížnost na zařízení sociálních služeb /ústavy sociální péče, domovy seniorů…
  • Jakékoliv soudní jednání týkající se osoby s handicapem, ať už na místě svědka, viníka či poškozeného
  • Svěření dítěte do porozvodové péče
  • Amnoho dalších

Znalec může přispět znalostmi a metodami své odbornosti, k níž je erudován. V seznamu znalců a znaleckých ústavů ministerstva spravedlnosti na adrese www.justice.cz lze vyhledávat znalce i znalecké ústavy podle oboru, odvětví, kraje, jména aj.
Znalec je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděl v souvislosti s výkonem své znalecké činnosti, a to i po jejím skončení.

Znalecký ústav
Vedle znalců - fyzických osob vykonávají znaleckou činnost taktéž znalecké ústavy. Znaleckým ústavem je právnická osoba nebo její organizační složka, která je specializována na znaleckou činnost.Znalecké ústavy jsou dvojího typu. První typ znaleckých ústavů jsou právnické osoby, které se zabývají pouze znaleckou činností, jde o jejich hlavní předmět podnikání. Do druhého typu znaleckých ústavů se řadí například vysoké školy, nemocnice, nebo jiné výzkumné instituce, které vykonávají v daných oborech vědeckovýzkumnou činnost. Tyto ústavy poskytují jen zvláště obtížné znalecké posudky ve složitých případech, kdy je zapotřebí kolektiv specializujících se odborníků.

Související odkazy – zdroje informací
http://www.cspsychiatr.cz/detail.php?stat=729
http://www.katalogznalcu.cz/znalci/zdravotnictvi/psychiatrie/kraj-praha

Klíčová slova
Soudní znalec / Soudní znalci
Znalecký posudek
Znalecký ústav