Najdi Pomoc

Dana Vrabcová - mediátor v Praze

Mediace
Rochovská 771/8 Praha 9 Hloubětín Naplánovat trasu

Členka Asociace mediátorů ČR, akreditovaná mediátorka, facilitátorka.

Členka Asociace mediátorů ČR, akreditovaná mediátorka, facilitátorka.

Co je mediace

 • Mediace je asistovaná komunikace za účelem dosažení dohody.
 • Představuje proces, při kterém mediátor, jako neutrální prostředník, podporuje účastníky mediace pochopit a zvládat jejich problémovou situaci.
 • Mediátor umožňuje stranám měnit komunikaci a najít skutečnou příčinu sporu.
 • Protože účastníci jsou experti na svůj život, je účelné, když řešení situace nacházejí samy strany. Tento způsob nejlépe respektuje jejich možnosti, zájmy a potřeby.

Jak to probíhá

 • Jedna ze stran, případně obě (pokud jsou schopny se domluvit) iniciuje mediaci. Následně pozve mediátor obě strany na společnou schůzku.
 • Mediátor nezná předem žádné informace. Nestuduje žádné dokumenty, vždy pracuje pouze u mediačního stolu. Je odborníkem na vedení mediačního procesu. Veškeré informace sdělují klienti pouze v průběhu mediace.
 • Jedno mediační sezení trvá obvykle 3 hodiny. Mediace probíhá v několika sezeních (většinou 2-3 sezení) nejdříve po týdnu.
 • Mediátor stanoví pravidla mediace, která by měla přispět k hladkému průběhu mediace, je zodpovědný za proces. Mediátor stranám nepřikazuje žádné povinnosti ani za ně konflikt neřeší.

Co je cílem mediace

 •  Cílem je dohoda, která vznikne kooperací účastníků.
 • Dohoda, která je reálná, účelná, vyvážená a bezpečná pro všechny zúčastněné.
 • Dohoda zohledňuje zájmy všech zúčastněných, podporuje další případnou spolupráci
 • Za obsah dohody jsou zodpovědní účastníci mediace.

Zásady mediace

 • Nestrannost

Mediátor je vždy nestranný, nezávislý a neutrální. Nemá žádný vztah k zúčastněným stranám ani k projednávané věci. Jakýkoliv vztah k jedné nebo druhé straně sporu mediátora bez dalšího vylučuje z možnosti vést pro strany sporu mediační jednání.

 • Dobrovolnost

Účast na mediaci je zcela dobrovolná a nikdo k ní nemůže být nucen. Kterákoli ze stran, tedy také mediátor, může mediaci kdykoliv ukončit.

 • Důvěrnost informací

Vše, co zazní v průběhu u mediačního stolu, je důvěrné. Informace nemohou být použity v neprospěch žádné ze stran v případě soudního nebo jiného řízení.

 • Zachování mlčenlivosti

Mediátor je povinen zachovávat absolutní mlčenlivost o všech informacích a skutečnostech, o kterých se v průběhu mediací dozvěděl. Mlčenlivosti může být zproštěn pouze stranami sporu. Co na mediaci zazní, zůstává u mediačního stolu.

 • Neformálnost mediace

Mediace představuje neformální jednání. Nemá pevně stanovená procesní pravidla. Mediace je vedena zejména dle potřeb zúčastněných a na základě dohody s mediátorem.

Výhody mediace

 • Nikdo není vítěz ani poražený.
 • Zejména jde o zachování soukromí všech zúčastněných.
 • Mediace může probíhat rychleji než soudní řízení, mediátor navazuje s účastníky mediace přímý kontakt a zajímá se o jejich potřeby a zájmy, strany konfliktu samy formulují přijatelná řešení pro ně samé, proto je budou ochotněji dodržovat než rozhodnutí soudu.
 • Rychlost
 • Úspora času a peněz

Kdo je mediátor

 • Odborník na komunikaci, vyjednávání.
 • Využívá metody vycházející z oblastí řešení konfliktů a mezilidské komunikace.
 • Řídí se principy mediace.
 • Pomáhá zpřehlednit a vyjasnit situaci, kterou účastníci přinášejí k mediačnímu stolu
 • Neorientuje se na minulost, obrací se k budoucnosti
 • Mediátor nehodnotí, neradí, nesoudí, nehledá „pravdu“

V jakých oblastech mediace pomáhá

 • Mediace v oblasti rodinné:
  • Rozpad partnerství či manželství, vypořádání společného majetku, bytové otázky
  • Výživné
  • Situace ohledně styku s nezletilými dětmi
  • Náhradní rodinné péče – vztahy
  • Situace ohledně trvání manželství, spory o výchově dětí
  • Zúžení nebo rozšíření společného jmění manželů
  • Mezigenerační vztahy, mezigenerační soužití, péče o rodiče a prarodiče, péče o nemocného člena rodiny
  • Rodinné podnikaní
 • Mediace v oblasti pracovní:
  • Spory mezi zaměstnanci
  • Spory mezi zaměstnanci a vedením
 • Mediace v oblasti občanské:
  • Sousedské spory
  • Spoluvlastnické spory, vypořádání spoluvlastnictví
  • Spory z uzavřených smluv, spory o zaplacení určité částky
  • Spory související s bydlením
  • Spory vzniklé z odpovědnosti za škodu
  • Spory s děditství
 • Mediace v oblasti obchodní
  • Spory mezi spotřebiteli a podnikateli, věřiteli a dlužníky
  • Spory mezi stranami obchodního vztahu

Služby poskytujeme v následujícíh jazycích: Čeština

zavřít

Nahlásit příspěvek

Máte pocit, že takový příspěvek by tu neměl být? Popište nám prosím, co vám na příspěvku vadí.