Najdi Pomoc

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Uživatel tímto Provozovateli portálu NajdiPomoc.cz a dalších portálů, které jsou s portálem NajdiPomoc.cz funkčně propojené („Portál“), společnosti Najdi pomoc s.r.o. („Provozovatel“) v souladu s § 4 písm. n) a § 5 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů („Zákon“), uděluje svůj svobodný, vědomý a dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů, které byly Provozovateli v rámci registrace ze strany uživatele sděleny („Osobní údaje“).

Osobní údaje budou ze strany Provozovatele zpracovány v souladu se Zákonem, jakož i s jinými právními předpisy, a to výlučně pro účely umožnění veřejné prezentace uživatele v rámci Portálu a pro účely zasílání obchodních sdělení ze strany Provozovatele Portálu.

Souhlas se zpracováním osobních údajů je ze strany uživatele poskytován na dobu trvající až do odvolání tohoto souhlasu, které je uživatel oprávněn kdykoli učinit.

Kontaktní údaje uživatele, které mohou být i osobními údaji, budou uveřejněny na Portálu u jednotlivého uživatele. Osobní údaje nebudou bez souhlasu uživatele ze strany Provozovatele poskytnuty ani předány jakékoli třetí osobě (s výjimkou jejich uveřejnění na Portále dle předchozí věty).

Uživatel má v případě, že zjistí nebo se domnívá, že jeho Osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, právo požadovat po Provozovateli vysvětlení a případné odstranění takto vzniklého stavu. Provozovatel požadované informace a součinnost poskytne bez zbytečného odkladu. Provozovatel uživateli, bez zbytečného odkladu na základě jeho výslovné žádosti poskytne informace o účelu zpracování Osobních údajů a o tom jaké osobní údaje uživatele jsou zpracovávány.

Provozovatel neprověřuje pravdivost a správnost údajů poskytnutých ze strany Uživatele a jakkoli neodpovídá za jejich obsah. V případě, že by informace a osobní údaje uživatele zveřejněné v rámci Portálu byly nepřesné či nepravdivé, zavazuje se Provozovatel na žádost uživatele správnost těchto údajů opravit nebo údaje odstranit.

Provozovatel portálu

Najdi Pomoc s.r.o.
Rosmarin Business Center
Dělnická 213/12
170 00 Praha 7 – Holešovice

Provozovatel portálu Najdi Pomoc
není poskytovatelem služeb pomoci.

Tel.: +420 733 406 418
Email: info@najdipomoc.cz