Najdi Pomoc

Pedagogicko psychologická poradna STEP

Psycholog
Floriánská 421 Kladno Naplánovat trasu

Pedagogicko-psychologická poradna STEP poskytuje psychologické a speciálně-pedagogické služby. Je zapsána v rejstříku školských zařízení MŠMT ČR. Veškeré naše závěry, zprávy a doporučení mají ze zákona stejnou platnost jako ze státní pedagogicko-psychologické poradny.

Pedagogicko-psychologická poradna STEP poskytuje psychologické a speciálně-pedagogické služby. Je zapsána v rejstříku školských zařízení MŠMT ČR. Veškeré naše závěry, zprávy a doporučení mají ze zákona stejnou platnost jako ze státní pedagogicko-psychologické poradny.

Pro předškoláky

 Základní konzultace

Konzultace je zacílena na zorientování se v problematice, se kterou rodiče přicházejí, a zvolení nejvhodnějšího postupu a metod pro mírnění potíží či jejich odstranění. Psycholog či speciální pedagog s rodiči zkonzultuje klíčové body potíží a navrhne další vhodnou psychologickou, speciálně pedagogickou či jinou péči.

Psychologické či speciálně-pedagogické vyšetření

Vhodné, pokud máte obavy, zda dítě přiměřeně zvládá všechno, co je potřeba před nástupem školní docházky. Vhodné pro zhodnocení aktuální úrovně schopností v oblastech rozvoje. Zaměřujeme se na zjišťování silných stránek dítěte, které jsou pro něj oporou v rozvoji, i na zjišťování oblastí s deficitem. U těchto oblastí je součástí nejen doporučení metod postupů k rozvoji, ale v případě potřeby i další systematické vedení a podpora rodičů či pedagogů, jak s dětmi pracovat. Závěrečná zpráva je součástí vyšetření.

Vyšetření školní zralosti

Zhodnocení úrovně oblastí rozvoje (např. řeč, grafomotorika, sluchové vnímání atd.) podstatných pro plnění školních nároků. Vyšetření probíhá v příjemné atmosféře, kde je dítěti umožněno si na novou situaci zvyknout. Vyšetření je formou různých drobných herních aktivit, kreslení a povídání. Rodičům jsou sděleny závěry a dostatek doporučení a aktivit vedoucí k rozvoji dovedností. Závěrečná zpráva je součástí vyšetření.

Posouzení možnosti předčasného nástupu do ZŠ (tzv. předčasná školní zralost)

Jde o posouzení vhodnosti předčasného nástupu do ZŠ a celkovou kapacitu dítěte nést zátěž školních nároků. Provádí se komplexní vyšetření (psychologické a speciálně-pedagogické). Vlídný přístup a útulné prostředí umožňuje dítěti zvládnout nové prostředí. Pozornost je upřena na sociální, emoční oblast a aktuální rozumové schopnosti. Závěrečná zpráva je součástí vyšetření.

 

Pro školáky

 Základní konzultace

Konzultace je zacílena na zorientování se v problematice, se kterou rodiče přicházejí, a zvolení nejvhodnějšího postupu a metod pro mírnění potíží či jejich odstranění. Psycholog či speciální pedagog s rodiči zkonzultuje klíčové body potíží a navrhne další vhodnou psychologickou, speciálně pedagogickou či jinou péči.

Psychologické či speciálně-pedagogické vyšetření

Zhodnocení aktuální úrovně schopností a dovedností (čtení, písemný projev, zrakové a sluchové vnímání, matematické dovednosti, řeč, rozumové a sociální dovednosti aj.) Věnujeme se zjišťování silných stránek dítěte i oslabených oblastí. Součástí jsou doporučení a vysvětlení metod podpory a rozvoje. V případě obtíží lze domluvit systematické vedení dítěte. Závěrečná zpráva je součástí vyšetření. Vyšetření se provádějí v případě podezření na specifické vývojové poruchy učení či chování, při nápadnostech v chování, jednání a učení.

Komplexní vyšetření (speciálně-pedagogické a psychologické vyšetření)

Posouzení a diagnostika specifických poruch učení (SPU) či specifických poruch chování (např. ADHD). Závěrečná zpráva je součástí vyšetření. Závěr a doporučení jsou podkladem pro stanovení míry podpory pro žáka se speciálními vzdělávacími potřebami pro ZŠ. Dle závěru odborného pracovníka je součástí zprávy k vyhotovení podkladu pro individuální vzdělávací plán (IVP) pro ZŠ. Rodičům jsou podrobně vysvětleny možnosti vhodné práce v domácím prostředí. Záleží nám na tom, aby se děti cítily dobře a bezpečně po celou dobu návštěvy u nás.

Vyšetření profesní orientace

Pro žáky 9. tříd zvažující volbu dalšího vzdělávání a volbu budoucího povolání. Součástí vyšetření je posouzení úrovně rozumových schopností a posouzení studijních předpokladů pro úspěšnost na SŠ. Věnujeme se také zhodnocení studijních ambic a motivace k danému typu studia. Součástí je konzultace výsledků a doporučení vhodných oborů a profesí v rámci možností. Vyšetření lze provádět i skupinově (od 5 osob výše). Cena dle domluvy (podle počtu vyšetřovaných dětí).

 

Pro rodiny

 Rodinná terapie

Služba je určena pro všechny členy rodiny. V rámci této psychoterapie pracujeme na základě systemického přístupu k rodině – tzn. každý člen rodiny se podílí na radostech i starostech rodiny. Naším cílem je společně s klienty najít a posílit kompetence rodiny ke zvládání každodenního života. Cílem je společně s klientem najít a posílit zvládání obtížných situací. Využívá se dialogu a vhodných terapeutických technik. Jde o společné hledání způsobů, jak potíže a problémy řešit, jak je zmírnit nebo jak s nimi dále žít.

Individuální konzultace k výchovným či vzdělávacím potížím

Výchovná či vzdělávací témata, poskytnutí informací k dané problematice, orientace v možnostech řešení, plánování dalších kroků v řešení potíží. Zlepšení situace dítěte i rodičů, lepší informovanost a možnost kompetentního rozhodování.

Nejčastější okruhy potíží dětí, s nimiž se na nás rodiče obracejí:

  • pomoc s častými problémy v dětství – úzkosti, depresivní stavy, zvládání hyperaktivity (ADHD), problémy ve školním kolektivu (šikana, pocity osamělosti, zbytečnosti), noční pomočování (enuréza)
  • potíže v komunikaci s vrstevníky, obtíže se začleňováním do vrstevnického kolektivu
  • řešení problémů a nedorozumění ve vztazích
  • podpora komunikace v rodině i mezi jednotlivými členy
  • pomoc s depresivními a úzkostnými obtížemi (sebevražedné myšlenky)
  • pomoc s přejídáním či nechutenstvím (poruchy příjmu potravy)
  • zvládání psychosomatických obtíží

 

Kde nás najdete?

Od 1. října 2018 nás najdete v centru města Kladna, v těsném sousedství náměstí Edvarda Beneše, v ulici Pavlisova 2246, mezi budovou okresního soudu v Kladně a budovou SOŠ a SOU. Jde o poslední budovu v ulici, nejlepší přístup je z náměstí Edvarda Beneše. Budova s růžovými pruhy je obklopena šedivou zídkou. Branku ovládáme dálkově po zazvonění, po vstupu do budovy pokračujte po schodech rovně proti vstupu (zvýšené přízemí).

Úřední hodiny Kladno - Vyšetření

kontakt
Pondělí8:00 - 16:00
Úterý8:00 - 17:30
Středa8:00 - 16:00
Čtvrtek8:00 - 16:00
Pátek8:00 - 14:00

Služby poskytujeme v následujícíh jazycích: Čeština

zavřít

Nahlásit příspěvek

Máte pocit, že takový příspěvek by tu neměl být? Popište nám prosím, co vám na příspěvku vadí.