Najdi Pomoc

Pedagogicko-psychologická poradna

Psycholog
Solní 1814 Pelhřimov Solní Naplánovat trasu

Cílem naší péče v PPP Pelhřimov je pomáhat dětem, žákům, studentům a všem, kteří se o ně starají. Odborná pomoc vychází ze specifik jednotlivých vývojových období jedince jako jsou nástup do mateřské a následně základní školy, ukončení 9.třídy, studium na SŠ, maturita.

Cílem naší péče v PPP Pelhřimov je pomáhat dětem, žákům, studentům a všem, kteří se o ně starají. Odborná pomoc vychází ze specifik jednotlivých vývojových období jedince jako jsou nástup do mateřské a následně základní školy, ukončení 9.třídy, studium na SŠ, maturita.

Nabízíme: 

Oblast diagnostiky:

 • vyšetření školní zralosti předškolních dětí
 • pomoc při adaptačních problémech při přechodu z MŠ do ZŠ
 • pomoc s výukovými a výchovnými problémy
 • psychologické vyšetření zaměřené na zjištění úrovně rozumových schopností, paměti a pozornosti, osobnost a vztahy, mimořádné kognitivní nadání, diagnostiku LMD, ADHD, ADD
 • speciálně pedagogické vyšetření zaměřené na diagnostiku SPU (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie), diagnostiku základních řečových vad
 • poradenství při rozhodování o dalším studiu na SŠ, SOU, OU, U a VŠ
 • vyšetření studentů s SPU pro uzpůsobení podmínek státní maturitní zkoušky
 • pomoc při řešení osobních a rodinných problémů žáků a studentů
 • pomoc při řešení šikany, sociometrie vztahů ve skupině, třídě
 • první pomoc dětem a mládeži experimentujícími s drogou a jejich rodičům

Oblast následné péče
Speciálně pedagogická intervence

Nápravné programy jsou zaměřené na:

 • rozvoj sluchového, zrakového vnímání, prostorové orientace
 • rozvoj hrubé a jemné motoriky a grafomotoriky
 • posílení koncentrace pozornosti
 • nápravu specifických poruch učení
 • nápravu základních řečových vad - pouze u stávajících klientů.


Psychologická intervence

Vedení dětí a případně i rodičů probíhá:

 • formou terapií (individuální/skupinová)
 • formou rodinné terapie
 • formou psychosociálních her.
zavřít

Nahlásit příspěvek

Máte pocit, že takový příspěvek by tu neměl být? Popište nám prosím, co vám na příspěvku vadí.