Najdi Pomoc

Speciálně pedagogické centrum Jihlava

Psycholog
Demlova 3608/28 Jihlava Naplánovat trasu

Speciálně pedagogické centrum Jihlava poskytuje péči dětem se zrakovým, mentálním, tělesným, sluchovým a řečovým postižením, dětem se souběžným postižením více vadami a dětem s poruchami autistického spektra. Je nedílnou součástí mateřské školy.

Speciálně pedagogické centrum Jihlava poskytuje péči dětem se zrakovým, mentálním, tělesným, sluchovým a řečovým postižením, dětem se souběžným postižením více vadami a dětem s poruchami autistického spektra. Je nedílnou součástí mateřské školy.

Speciálně pedagogické centrum zajišťuje komplexní diagnostiku u klientů, depistáž a včasnou speciálně pedagogickou a psychologickou péči, speciální stimulace dle potřeb, výcvik specifických dovedností, nácvik používání kompenzačních pomůcek, sociálně právní poradenství, metodickou a supervizní činnost, dokumentaci, konzultace s učiteli, vedení rodiny.

Dále nabízí speciální cvičení
a alternativní terapie

arteterapie, dramaterapie, muzikoterapie, trampolining, hydroterapie se světelnou stimulací, zraková stimulace pomocí ICT a projekčního optotypu, metoda Dobrý start, Portage projekt, míčkování, cvičení na gymnastických míčích, bazální stimulace, orofaciální stimulace, stimulace ve snoezelenu, senzomotorická cvičení, strukturované učení, ovlivňování chování u klientů na základě zásad behaviorální terapie a kognitivně behaviorální terapie, předbraillová příprava, pleoptická cvičení, prostorová orientace a samostatný pohyb zrakově postižených, individuální logopedická péče, alternativní a augmentativní komunikace (piktogramy, VOKS), globální metoda čtení, seznámení se základy práce na interaktivní tabuli u dětí se zdravotním handicapem, reedukace specifických poruch učení u žáků s kombinovaným postižením.

zavřít

Nahlásit příspěvek

Máte pocit, že takový příspěvek by tu neměl být? Popište nám prosím, co vám na příspěvku vadí.