Najdi Pomoc

Výsledky vyhledávání: Zdravotní

Slovník pojmů

Psychologie - neurózy

Neurózy jsou lehkou formou narušení psychiky. Převážně jsou vykládány jako duševní nerovnováha, způsobující psychický stres neboli duševní tíseň. Hlavními příznaky jsou úzkost a strach. Neuróza může mít i tělesné příznaky jako třes, cukání, bolesti zad nebo hlavy.

Psychologie - psychosomatika

V užším slova smyslu je psychosomatika chápána jako problematika omezeného druhu chorob, při kterých jsou tělesné obtíže, změny a poruchy funkce podmíněné duševním stavem. V širším slova smyslu jde o komplexní pohled na člověka a jeho zdraví, protože kategorie zdraví, vymezení choroby, zdravotní a funkční stav člověka jsou podmíněné nejen tělesně, ale také duševně, sociálně, zvyklostmi dané společnosti, vlivy a nároky prostředí.

Psychologie - poruchy příjmu potravy, mentální anorexie, bulimie

Poruchy příjmu potravy (zkráceně PPP) jsou závažná psychická onemocnění, kam řadíme mentální anorexii (úmyslné snižování váhy, které může vést až k úplnému odmítání potravy), bulimii (přejídání a následné vyzvracení potravy) a záchvatovité přejídání. Často se může stát, že se tyto nemoci střídají, např. přejedení ⇒ zvracení ⇒ hladovka ⇒ přejedení. Jde o psychické nemoci často s chronickým průběhem a jsou život ohrožující.

Psychologie - školní psychologie

Školní psycholog působí na škole jako poskytovatel poradenských služeb spolu se školním metodikem prevence, výchovným poradcem, případně školním speciálním pedagogem a jejich konzultačním týmem složeným z vybraných pedagogů školy.

Psychologie - lékařská psychologie

Lékařská psychologie je aplikovaným psychologickým oborem, který má interdisciplinární charakter. Představuje aplikaci psychologických poznatků ve zdravotnictví – lékařem (na rozdíl od klinické psychologie, která je v kompetenci psychologa).

Psychologie - psychoterapie

Psychoterapie je léčba psychologickými prostředky – pomocí rozhovoru s klientem (pacientem), sugescemi, nácvikem, vyjadřování emocí a dalšími technikami, které se snaží upravit jeho zdraví a spokojenost.

Psychiatrie - somatoformní poruchy

Somatoformní poruchy jsou dramatické zdravotní potíže s nejasnou příčinou. Jedná se o opakované měnící se tělesné příznaky, na jejichž základě pacient vyžaduje léčbu specialistů. Pacient předkládá působivé popisy různorodých potíží, zahrnující bolesti břicha, gastrointestinální potíže, zvracení a reflux potravy, průjmy. Může se také jednat o kožní potíže, vyrážky, bolesti končetin a kloubů, případně hluchotu a poruchy jiných vjemů.

Psychiatrie - psychosomatika

V užším slova smyslu je psychosomatika chápána jako problematika omezeného druhu chorob, při kterých jsou tělesné obtíže, změny a poruchy funkce podmíněné duševním stavem. V širším slova smyslu jde o komplexní pohled na člověka a jeho zdraví, protože kategorie zdraví, vymezení choroby, zdravotní a funkční stav člověka jsou podmíněné nejen tělesně, ale také duševně, sociálně, zvyklostmi dané společnosti, vlivy a nároky prostředí.

Psychiatrie - nespavost

Nespavost (neboli insomnie) je poměrně vážná porucha spánku, kterou trpí 10 až 20 % lidí. Mezi příznaky nespavosti patří obtížné usínání (trvající více než 30 minut po uložení se ke spánku), časté probouzení se, dlouhé pauzy před opětovným usnutím, brzké ranní probouzení s neschopností znovu usnout, záměna dne a noci nebo také nekvalitní spánek, kdy se člověk cítí i po spánku unavený.

Psychiatrie - poruchy příjmu potravy, mentální anorexie, bulimie

Poruchy příjmu potravy (zkráceně PPP) jsou závažná psychická onemocnění, kam řadíme mentální anorexii (úmyslné snižování váhy, které může vést až k úplnému odmítání potravy), bulimii (přejídání a následné vyzvracení potravy) a záchvatovité přejídání. Často se může stát, že se tyto nemoci střídají, např. přejedení ⇒ zvracení ⇒ hladovka ⇒ přejedení. Jde o psychické nemoci často s chronickým průběhem a jsou život ohrožující.

Krizová a asistenční centra - krizová a asistenční centra

Krizová centra poskytují psychickou podporu a sociální pomoc lidem v akutní krizi, kteří se ocitli v náročné životní situaci, kterou sami vnímají jako zátěžovou, nepříznivou a ohrožující, a v danou chvíli ji nejsou schopni zvládnout vlastními silami.

Krizová a asistenční centra - linky důvěry

Linky důvěry jsou pracoviště poskytujících telefonickou krizovou pomoc. K přednostem této služby patří snadná dostupnost (linku důvěry je možné kontaktovat v okamžiku, kdy je to nejvhodnější, protože není nutné se objednávat). Předností služeb linek důvěry je jejich anonymita, odborná způsobilost, dobrá dostupnost a provázanost s dalšími službami.

Krizová a asistenční centra - Hospice

Hospic je zdravotnicko-sociální zařízení, které slouží k péči o nevyléčitelně a těžce nemocné osoby, tedy k tzv. paliativní péči. Současná zdravotnická zařízení hospicového typu dostala své jméno podle instituce hospiců – míst pro odpočinek poutníků, která vznikla ve 4. století.

Soudní znalci - psychiatrie

Soudní znalec v oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie se zabývá vypracováním expertních zpráv na základě odborného vyšetření či přezkoumání jiných znaleckých posudků, dále zjišťuje platnost závěti, platnosti či neplatnosti právních úkonů, vyjadřuje se ke způsobilosti k právním úkonům apod. Pomáhá v oblasti rodinného, pracovního, správního a trestního práva v psychiatrii a provádí privátní psychiatrická vyšetření a porady, diferenciální diagnostiku, supervize a návrhy terapie pro soukromé osoby, firmy, organizace i státní orgány.

Soudní znalci - psychologie

Soudní znalec v oboru zdravotnictví odvětví psychologie zpracovává znalecké posudky a vykonává jinou odbornou činnost pro potřeby především soudu, ale i jiných orgánů, institucí a osob. Do funkce jej pro konkrétní obor, odvětví a specializaci jmenuje ministr spravedlnosti, který má pro určité obory zřízeny tzv. sbory pro znalecké otázky, nebo předseda krajského soudu, který k tomu byl ministrem pověřen. 

Najdi další pomoc - logopedie

Logopedie (z řeckého ὁ λόγος, logos = slovo, řeč a paideia = výchova) se zabývá problematikou narušené komunikační schopnosti ve všech rovinách u všech věkových kategorií. Zahrnuje tedy vše od nejdrobnějších řečových vad, jako např. chybná výslovnost jedné hlásky, až po masivní řečové poruchy či naprostou nemluvnost. Má nejblíže k speciální pedagogice i k medicíně. V medicíně se setkáme spíše s pojmem klinická logopedie.

Najdi další pomoc - canisterapie

Canisterapie (pojmenování vzniklo v ČR) je název pro metodu pozitivního psychosociálního a fyziorehabilitačního působení na potřebné osoby prostřednictvím speciálně vedeného a cvičeného psa (canis = latinsky pes).

Najdi další pomoc - kineziologie

Kineziologie (z řečtiny: κίνηση (kinesis) = pohyb, λόγος (logos) = slovo, řeč, přeneseně věda) je věda o mechanických zákonitostech pohybového ústrojí člověka a zvířat. Kineziologie se zabývá fyziologickými, mechanickými a psychologickými mechanismy. Aplikacemi kineziologie na lidské zdraví jsou biomechanika a ortopedie, léčebná rehabilitace, fyzické a pracovní terapie, ale i sport a cvičení.

Najdi další pomoc - ergoterapie

Ergoterapie je profese, která prostřednictvím smysluplného zaměstnávání usiluje o zachování a využívání schopností jedince potřebných pro zvládání běžných denních, pracovních, zájmových a rekreačních činností u osob jakéhokoli věku s různým typem postižení (fyzickým, smyslovým, psychickým, mentálním nebo sociálním znevýhodněním). Podporuje maximálně možnou participaci jedince v běžném životě, přičemž respektuje plně jeho osobnost a možnosti.

Najdi další pomoc - laktační poradenství

Cílem laktačního poradenství je poskytnout relevantní informace a důležité rady, které pomohou každé mamince k úspěšnému kojení. Světová zdravotnická organizace, Evropské společnosti pro dětskou gastroenterologii, hepatologii a výživu (ESPGHAN) a Ministerstvo zdravotnictví České republiky doporučují výlučné kojení dětí do ukončení 6. měsíce věku a následné pokračování v kojení spolu s odpovídající komplementární výživou dle potřeb dítěte do 2 let i déle. Kojení je považováno za optimální výživový standard pro dítě.

Najdi další pomoc - jógová terapie

Jógová terapie je součástí jógy. Jóga je cesta, metoda, soubor instrukcí k nalezení vnitřní rovnováhy a spokojenosti. Učení jógy v sobě zahrnuje duchovní principy i fyzická cvičení. Je to směr učení, který se vyvíjí po staletí, od počátku až do dnešní doby je ovlivňován náboženskými a kulturními tradicemi, rozvíjen různými duchovními i filozofickými myšlenkami. Je to učení velmi rozmanité, zahrnující mnoho jógových škol a směrů. Ve většině případů jednotlivé školy směřují ale ke stejnému cíli, k dosažení „velkého štěstí“ či „velikého blaha“.

Odborné články

003 / Hořet a nevyhořet

Když pomáháme druhým, naplňujeme si tím i své potřeby pocitu vlastní užitečnosti a důležitosti. Posilujeme své přesvědčení o životní smysluplnosti. Pokud je však pomáhání ostatním lidem naší profesí, může se zejména vlivem nadměrného a dlouhotrvajícího stresu stát, že se postupně zcela vyčerpáme. Ztratíme v práci pocit smysluplnosti a dostaví se takzvaný syndrom vyhoření (burnout).

008 / S velkou depresí jde o život

Marcela nezúčastněně poslouchá historky, jimiž se jí její blízcí snaží rozveselit. Mechanicky poděkuje za další audioknihu, která ji "určitě" pobaví – předem ví, že si ji nepustí. Stejně to nemá smysl. "Kéž bych se tak jednou ráno neprobudila. Takový život není k ničemu, jsem jen všem na obtíž," myslí si.

010 / Jak poznám, že jsem závislá?

V posledních letech přibývý žen, které si uvědomují, že jejich vztah k alkoholu začíná být problematický. Pomáhá jim zvládat stres a obavy ze selhání, pijí na uklidnění i ve chvílích pohody, na oslavách, ale také při obyčejných setkáních. Alkohol se stal běžnou součástí jejich života.

001 / Kam jdou lidé s nemocnou duší aneb Česká psychiatrická péče očima pacientů

V České republice žije nejméně sto tisíc lidí s vážným duševním onemocněním; nejčastěji se přitom jedná o schizofrenii. Většina mužů a žen s touto psychickou poruchou onemocněla v období puberty a zažila na vlastní kůži nedobrovolnou hospitalizaci v psychiatrické léčebně. Jak vnímají svoji zkušenost s psychiatrickou péčí?

011 / Neurofeedback: fakta versus mýty

Od rýže v ústech k léčbě epilepsie. 1. část "Neurofeedback je dalším z pseudovědeckých přístrojů, které z lidí jen tahají peníze," dočetl jsem se na jakémsi blogu na webu Psychology Today. Četné výzkumy a klinické zkušenosti po celém světě však dokazují, že neurofeedback pomáha širokému spektru klientů s psychickými těžkostmi. Pojďme se povídat, oč skutečně jde.

odborné kontaky

img

Psychologické poradenství a psychoterapie

PsychologPraha, Vinohrady

Psychologické poradenství a psychoterapie - PhDr. Martin Dlabal, Ph.D. Jako klinický psycholog je kvalifikovaný vykonávat psychoterapii i u klientů, jejichž obtíže ovlivňují jejich zdravotní stav.

img

ALZHEIMERPROJEKT s.r.o. - Domov se zvláštním režimem Mlékovice

Krizová a asistenční centra, komunity, linky důvěryToušice

Lidem se sníženou soběstačností z důvodu chronického duševního nemocnění, Alzheimerovy demence či jiných typů demencí zde poskytujeme zázemí a sociální službu.

img

THERAPY CENTRE

Najdi další pomocPraha 3, Vinohrady

Náš tým odborných terapeutů pomáhá dětem i dospělým pomocí alternativních terapií. Na základě komplexní diagnostiky každému klientovi vypracujeme individuální terapeutický plán, který odráží jeho potřeby. Umíme pomoct s obyčejnou rýmou, gynekologickými problémy, ale také chronickými problémy jako jsou bolesti zad nebo vyhřezlá plotýnka. Speciální péči věnujeme postiženým klientům, pro které organizujeme intenzivní neurorehabilitační pobyty. Jako v bavlnce se budou cítit ženy s různými gynekologickými obtížemi, ale i ty, které si přejí otěhotnět.

img

Psychoterapie Klára Palme

PoradenstvíPraha 2

Čelíte ve svém životě něčemu, čemu nerozumíte, co Vás zatěžuje, máte strach, úzkosti, starosti a nezvládáte jim sami čelit, pak je vhodná odborná psychoterapeutická podpora.

img

Mgr. Jaroslav Šraděja

PsychologZlín

Poskytuji psychologické poradenství, psychodiagnostické a psychoterapeutické služby v rámci přístupu terapie zaměřené na klienty C. R. Rogerse. Nabízím i komplexní kariérně-osobnostní vyšetření, tzv. bilanční diagnostiku.

img

Mgr. Kateřina Kaiseršotová - psycholog Praha

PsychologPraha, Praha 4 – Braník

Poskytuji služby psychoterapie a psychoterapeuta v Praze.

img

PhDr. Jaromír Chrášťanský

PsychologPraha 2, Vinohrady

Klinický psycholog a psychoterapeut nabízí psychologické poradenství v Praze. Psychoterapie, pomoc v životních krizích a vztahových problémech, práce s potížemi jako úzkosti, deprese, psychosomatické poruchy, závislosti, psychózy. Přístup Gestalt terapie a PBSP. Rozvoj osobnosti.

img

Psychiatrická nemocnice v Dobřanech

PsychiatrDobřany

Psychiatrická nemocnice v Dobřanech je odborným lůžkovým zdravotnickým zařízením, zabezpečujícím především dlouhodobou léčbu a léčebnou rehabilitaci psychicky nemocných pacientů všech věkových kategorií v návaznosti na akutní psychiatrickou léčbu.

img

Institut Neuropsychiatrické péče

PsychiatrPraha 8, Karlín

Institut neuropsychiatrické péče (INEP) nabízí širokou škálu zdravotních služeb zaměřených na prevenci, diagnostiku a léčbu onemocnění mozku.

img

Psychiatrická nemocnice Kosmonosy

PsychiatrKosmonosy

Psychiatrická nemocnice Kosmonosy je zdravotnické zařízení s šesti sty lůžky a pěti sty zaměstnanci.Poskytuje jak hospitalizační, tak ambulantní psychiatrickou péči s využitím různých terapeutických postupů.

img

Dětská psychiatrie DaR, s.r.o.

PsychiatrPraha 2, Vinohrady

Poskytování zdravotních služeb v oboru dětská a dorostová psychiatrie.

img

PhDr. Jiří Tyl

PsychologPraha 6

Klinický psycholog, psychoanalytický psychoterapeut, Biofeedback terapeut. Zakladatel psychologického centra a institutu EEG Biofeedback.

img

TH Klinika

PsychiatrPraha 2, Nové Město

TH klinika s.r.o. je soukromé zdravotnické zařízení, které nabízí vysoce kvalitní a komplexní péči v oborech psychiatrie, dětské psychiatrie, sexuologie, klinické psychologie, urologie a dětské urologie.

img

Mgr. Petra Bradley

PsychologPraha 6, Veleslavín

Nabízím soukromé psychoterapie nehrazené zdravotními pojišťovnami. Specializuji se na rodinné konstelace, problémy ve vztazích a hledání sebe sama. Dále nabízím pomoc v těžkých životních situacích. Spolupracuji s psychiatrickou a neurologickou ambulancí.

img

Psychiatrická léčebna Šternberk

PsychiatrŠternberk

Naše zařízení nabízí široké možnosti lůžkové i ambulantní zdravotní péče o duševně nemocné v oborech psychiatrie, léčba návykových nemocí, dětská psychiatrie, gerontopsychiatrie, vnitřní lékařství, léčebná rehabilitace, doplněné o služby laboratoře a ambulantních specialistů v dalších oborech. Naší snahou a cílem je zajišťovat zdravotní péči na vysoké odborné úrovni , která je doprovázena citlivým přístupem a ohleduplností v bezpečném a přátelském prostředí.

img

Dětská psychiatrická nemocnice Opařany

PsychiatrOpařany

Nemocnice nabízí komplexní zdravotní služby lůžkové pro akutní stavy, pro stavy vyžadující dlouhodobější hospitalizaci v oboru dětská a dorostová psychiatrie pro děti od 3-18 let. Nemocnice poskytuje zdravotní služby ambulantní v oboru dětská a dorostová psychiatrie, dospělá psychiatrie, klinická psychologie, fyzioterapie. Zdravotní služby jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Nemocnice má smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami.

img

PATEB, s.r.o.

PsychiatrJemnice

Psychiatrická léčebna PATEB s.r.o. je soukromé zdravotnické zařízení. Provozujeme protialkoholní, protitoxikomanické a psychiatrické zařízení. Specializujeme se na léčbu závislostí. K dispozici máme sociální lůžka pro pacienty v tíživé životní situaci či nadstandardní pokoje.

img

Psychiatrická nemocnice v Kroměříži

PsychiatrKroměříž

Psychiatrická nemocnice v Kroměříži je specializovaný psychiatrický léčebný ústav v Kroměříži, jehož zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví České repulibky. Posláním je poskytování zdravotní péče lidem s duševními poruchami, kteří potřebují specializovanou pomoc. Cílem je zlepšení psychického zdraví a zvýšení schopnosti fungování klientů v běžném životě, případně v pracovním procesu. Spádová oblast zahrnuje Zlínský kraj a přilehlé okresy: Prostějov Vyškov, Hodonín a Břeclav.

img

MUDr. Eva Čápová

Soudní znalciHradec Králové

Soudní znalec v oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie.

img

PhDr. Jindřiška Lejsková

Soudní znalciLiberec

Soudní znalec v oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie (specializace klinická psychologie).

img

Doc. MUDr. Karel Hynek, CSc.

Soudní znalciPraha 2

Soudní znalec v oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie.

img

MUDr. Pavel Štych

Soudní znalciKosmonosy

Soudní znalec v oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie.

img

MUDr. Ivo Kunst

PsychiatrHradec Králové

Dětská a dorostová psychiatrie je specializací dětského a dorostového lékařství. Zaměřujeme se na diagnostiku a léčení poruch chování a zdravotního stavu, kterým lze porozumět a které lze úspěšně léčit jenom při podrobné analýze sociálního prostředí pacienta (rodina, vrstevníci, škola apod.).

img

TERAPEUTIKA, s.r.o.

PsychologPraha 15, Hostivař

Jsme tým profesionálů připravených Vám poskytnout maximální péči. Naše společnost se zabývá duševním zdravím a vzděláváním v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb. Jsme akreditovaným pracovištěm Ministerstva zdravotnictví ČR pro vzdělávání klinických psychologů.

img

Magdaléna, o.p.s.

PsychiatrMníšek pod Brdy

Obecně prospěšná společnost Magdaléna je nestátní nezisková organizace, která působí ve Středočeském kraji a v Praze a poskytuje ucelený systém zdravotních a sociálních služeb v oblasti prevence a léčby různých typů závislostí.

img

Dům duševního zdraví

PsychiatrOstrava

Nestátní zdravotnické zařízení pro prevenci, léčbu a rehabilitaci duševních poruch.

img

PhDr. Ludmila Langrová

Soudní znalciŽamberk

Soudní znalec v oboru zdravotnictví, odvětví zdravotnická odvětví různá (klinická psychologie).

img

PhDr. Karel Humhal

Soudní znalciPraha 10, Strašnice

Klinický psycholog, psychoterapeut a soudní znalec v oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie (klinická psychologie mladistvých).

img

CNS-CENTRUM TŘINEC, s.r.o.

PsychiatrTřinec, Dolní Líštná

Privátní psychiatrická a psychosomatická klinika v Třinci je soukromým zdravotnickým zařízením a novým způsobem rozvíjí třineckou tradici léčby a péče o nemocné. Poskytuje ústavní péči v oblasti psychiatrie, klinické psychologie a ambulantní péče v oblasti psychiatrie.

img

MUDr. Stegerová, s.r.o.

PsychiatrKosmonosy

Psychiatrická a sexuologická ordinace pro děti i dospělé.

img

MUDr. Vítězslav Kouřil

PsychiatrZlín

Z vážných zdravotních důvodů jsem v prosinci 2014 ukončil privátní praxi. Od ledna 2015 pracuji na část úvazku v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně.

img

MUDr. Zdeňka Böhmová

PsychiatrDomažlice

MUDr. Zdeňka Böhmová poskytuje péči dětské obvodní lékařky i speciální péči dětského psychiatra. V naší ordinaci diagnostikujeme, plánujeme a poskytujeme zdravotní péči dětem od jejich narození až do věku 19 let.

img

MUDr. Andrea Bryčková

Soudní znalciHořice

Soudní znalec v oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie.

img

MUDr. Ivana Greplová

Soudní znalciBrno, Starý Lískovec

Soudní znalec v oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie (dětská a dorostová).

img

MUDr. David Filipovský

Soudní znalciÚstí nad Labem

Soudní znalec v oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie.

img

TELEMENS, s.r.o.

PsychiatrPřerov

Provoz nestátního zdravotnického zařízení činného v oblastech psychiatrické péče, klinické psychologie, OAT a specializovaných poraden.

img

PhDr. Blanka Pöslová

PsychologPardubice

PsychoCom s.r.o. je nestátní zdravotnického zařízení. Ambulance klinické psychologie, psychoterapie a rodinné terapie PhDr. Blanky Pöslové.

img

TERAPEUTIKA, s.r.o.

PsychologPraha 10, Uhříněves

Jsme tým profesionálů připravených Vám poskytnout maximální péči. Naše společnost se zabývá duševním zdravím a vzděláváním v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb. Jsme akreditovaným pracovištěm Ministerstva zdravotnictví ČR pro vzdělávání klinických psychologů.

img

PhDr. Jindřiška Záhorská

Soudní znalciPraha 9, Běchovice

Soudní znalec v oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie (klinická psychologie) a v oboru školství a kultura, odvětví psychologie.

img

PhDr.PaedDr. Pavel Harsa Ph.D.

Soudní znalciPraha 11

Soudní znalec v oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie (klinická psychologie) a v oboru školství a kultura, odvětví psychologie (ve sportovní činnosti).

img

MUDr. Slavoj Brichcín

Soudní znalciPraha 8, Bohnice

Soudní znalec v oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie a odvětví sexuologie.

img

MUDr. Jitka Hájková

Soudní znalciKroměříž

Soudní znalec v oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie (dětská psychiatrie).

img

Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s.

Najdi další pomocPardubice

Posláním Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ, o.p.s. je poskytovat dětem, mládeži a dospělým lidem se zdravotním postižením vzdělávání a další služby směřující k rozvoji jejich osobnosti a zapojení do běžného života na základě individuálních potřeb a možností.

img

Hnízdo zdraví s.r.o.

PsychologPraha 6, Strešovice

Zdravotnické zařízení poskytuje péči psychosomaticky orientovaných lékařů, psychologů a fyzioterapeutů. Zajišťujeme individuální i skupinové programy. Poskytujeme fyzioterapie, psychologické služby a profesní poradenství.

img

Mgr. Johana Kroupová

PsychologPraha 5, Stodůlky

Individuální, párová a rodinná psychoterapie, terapie úzkostí, depresí, poruch příjmu potravy, mezilidských vztahů. Jako psychoterapeut nabízím doprovázení v těžkých životních situacích, poradenství v oblasti psychosomatických potíží. Psychologická poradna v oblasti fóbií, závislostí a jiných.

img

MUDr. Jana Businská

Soudní znalciKolín 2

Soudní znalec v oboru zdravotnictví

img

PhDr. Jindřich Vaněk

PsychologPraha 2, Vinohrady

Zajišťujeme psychotesty při vrácení ŘP a dopravně psychologické vyšetření řidičů z povolání Praha a střední Čechy. Psychologické testy zbrojní průkaz. Dopravní psycholog. Znalec v oboru zdravotnictví klinická a dopravní psychologie. Akreditace MD ČR. Akční ceny. Psychologické vyšetření řidičů.

img

ACAYA

Najdi další pomocPraha 10, Staré Město

Masážím se věnuji bezmála 16 let, mám dlouholetou praxi v oboru zdravotní, relaxační, reflexní, hloubkové, lymfatické a sportovní masáže.

img

Alzheimer home Zátiší z.ú.

Krizová a asistenční centra, komunity, linky důvěryPraha 4, Kunratice

ALZHEIMER HOME z.ú. je neziskovou organizací a nestátním zdravotnickým zařízením. Naší specializací je komplexní péče o klienty trpící Alzheimerovou chorobou, stařeckou demencí a dalšími typy demencí.

img

Mgr. Pavlína Strolená, DiS.

PsychologPlzeň, Severní Předměstí

Nabídka psychoterapie, krizové intervence pro děti, dospělé i rodinu. Pořádání školení pro zdravotníky, zdravotní sestry, fyzioterapeuty i veřejnost a firemních kurzů stress managementu.

img

MUDr. Ludmila Josefovičová

Soudní znalciPraha 4, Nusle

Nabízím služby znalce v oboru zdravotnictví se specializací na dětskou psychiatrii.

img

MUDr. Hana Drástová

Soudní znalciPraha 8, Čimice

Nabízím služby znalce v oboru zdravotnictví se specializací na psychiatrii.

img

Mgr. Veronika Šutorová

PsychologBrno, Kohoutice

Nabízím služby v oblasti zdravotnictví. Přispívám k náhledu na člověka skrze jeho duši ve spolupráci s lékaři. Poskytuji krátkodobé i dlouhodobé psychoterapeutické poradenství, dále poradenství v dětské psychologii včetně vyšetření. Pořádám sebe-rozvojová (sebe-zkušenostní) terapeutická setkávání.

img

ISZ Management centrum

KoučPraha 2, Vinohrady

Je privátní institut, zaměřený na teoretický a praktický rozvoj systemického myšlení v oblasti zdravotnictví, psychoterapie, školství, pomáhajících organizací a obchodních firem. Jádrem činnosti jsou jednak výukové programy, jednak přímé služby klientům a organizacím.

img

MUDr. Jiří Bazika

Soudní znalciPraha 5, Zbraslav

Nabízím služby znalce v oboru zdravotnictví. Specializuji se na psychiatrii.

img

MUDr. Jan Horčičko

Soudní znalciHavlíčkův Brod

Nabízím služby znalce v oboru zdravotnictví se specializací na psychiatrii.

img

prof. MUDr. Ivan Bouška CSc.

Soudní znalciPraha 6, Bubeneč

Nabízím služby znalce v oboru zdravotnictví. Specializuji se na soudní lékařství.

img

PhDr. PaedDr Mgr. Ludmila Houdková, Ph.D

PsychologLouny

Psychologická diagnostika a poradenství v náročných životních situacích, dopravně psychologické vyšetření řidičů, grafologické rozbory písma, znalecké posudky z oboru psychologie. Dále soudní znalec v oborech školství a kultura, psychologie a zdravotnictví.

img

Městská správa sociálních služeb v Mostě

Najdi další pomocMost

Organizace poskytuje podporu a pomoc uživatelům formou pobytových, terénních a ambulantních služeb. Věnuje se seniorům, osobám se zdravotním postižením, dětem a osobám v krizi.

img

Mgr. Stanislava Emmerlingová

PsychologMírová pod Kozákovem

Psycholog, poradna pro poruchy učení a efektivní učení. Zjištění a řešení příčin psychických i zdravotních problémů klientů z celostního hlediska. Prevence a náprava poruch učení i chování, řešení selhávání v jakékoliv oblasti života. Praktikuji metodu EFT.

img

MUDr. Otokar Boháč

Soudní znalciPraha 8, Kobylisy

Soudní znalec v oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie

img

Ing. Pavel Bartoš

Soudní znalciPardubice

Nabízím služby znalce v oboru zdravotnictví se specializací na toxikologii.

img

Doc.MUDr. Karel Dušek CSc

Soudní znalciPraha 8, Troja

Soudní znalec v oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie.

img

MUDr. Petr Baláž

Soudní znalciPardubice, Pardubičky

Soudní znalec v oboru zdravotnictví, odvětví soudní lékařství

img

MUDr. Zdeňka Nohelová

Soudní znalciOstrava, Mariánské Hory

Nabízím služby znalce v oboru zdravotnictví. Zaměřuji se na posudkové lékařství.

img

Poradna pro rodinu - Blansko

PsychologBlansko

Poradna poskytuje ambulantní formou odborné sociální poradenství v oblastech psychologie a orientace v sociálních systémech. Služby poradny jsou určeny široké veřejnosti z regionální oblasti Blanenska a Boskovicka. Služby, které Poradna poskytuje jsou bezplatné a mohou být i anonymní.

img

Miloš Rýc M. D. Health Care

PsychologPraha 1, Nové Město

Soukromá klinika MUDr. Miloše Rýce v Praze. Špičkový zdravotnický tým složený ze zkušených lékařů a terapeutů s možností konzultací v několika světových jazycích

img

PhDr. Nina Matulová

Soudní znalciPraha 4, Krč

Nabízím služby znalce v oboru zdravotnictví se specializací na klinickou psychologii.

img

MUDr. Antonín Brzek

Soudní znalciPraha 4, Braník

Nabízím znalecké služby v oboru zdravotnictví. Specializuji se na psychiatrii a sexuologii.

img

MUDr. Michal Beran, Ph.D.

Soudní znalciPraha 7, Holešovice

Soudní znalec v oboru zdravotnictví, odvětví zdravotnická odvětví různá (forenzní traumatologie).

img

MUDr. Marius Byss

Soudní znalciHavlíčkův Brod

Nabízím služby znalce v oboru zdravotnictví se specializací na psychiatrii.

img

MUDr. Luděk Daneš

Soudní znalciPraha 2, Vinohrady

Soudní znalec v oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie a odvětví sexuologie.

img

Epoché, o.s.

PsychologPlzeň, Doubravka

Plzeňská společnost pro péči o duševní zdraví poskytující služby v oblastech psychiatrie, psychoterapie, klinické psychologie a sociálních službách.

img

Ing. Jaroslav Procházka

Soudní znalciČeská Lípa

Soudní znalec v oboru kriminalistika, zdravotnictví

img

PhDr. Květoslava Dostálová

Soudní znalciNové Město nad Metují

Nabízím služby znalce v oboru zdravotnictví se specializací na klinickou psychologii.

img

MUDr. Ludmila Chaloupková, CSc.

Soudní znalciPlzeň, Jižní Předměstí

Soudní znalec v oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie.

img

MUDr. Igor Fargaš

Soudní znalciOlomouc

Soudní lékařství - nabízím znalecké posudky v oboru zdravotnictví, odškodnění úrazů, dopravní nehody, ublížení na zdraví.

img

MUDr. Želmíra Herrová

Soudní znalciHavlíčkův Brod

Nabízím služby znalce v oboru zdravotnictví se specializací na psychiatrii a sexuologii.

img

MUDr. Igor Doležal

Soudní znalciPavlov

Soudní znalec v oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie

img

MUDr. Eva Lednická

Soudní znalciPraha 6, Řepy

Soudní znalec v oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie

img

MUDr. Petr Hájek

Soudní znalciHradec Králové, Třebeš

Soudní znalec v oboru zdravotnictví, odvětví zdravotnická odvětví různá.(neurochirurgie a neurotraumatologie)

img

MUDr. František Čihák

Soudní znalciHavlíčkův Brod

Soudní znalec v oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie (psychiatrická sexuologie)

img

MUDr. Olga Plocková Tatičová

Soudní znalciKvětnice

Nabízím služby znalce v oboru zdravotnictví se specializací na soudní lékařství.

img

MUDr. Pavel Dohnal

Soudní znalciČeské Budějovice

Soudní znalec v oboru zdravotnictví, odvětví zdravotnická odvětví různá (neurologie a spánková medicína).

img

MUDr.et Mgr. Viktor Hartoš

Soudní znalciPraha 4, Michle

Soudní znalec v oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie (dětská psychiatrie)

img

MUDr. Josef Lukáš

Soudní znalciHavlíčkův Brod

Soudní znalec v oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie.

img

MUDr. Jaroslav Brejcha

Soudní znalciProdašice

Soudní znalec v oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie.

img

MUDr. Antonín Lukeš

Soudní znalciHradec Králové

Soudní znalec v oboru zdravotnictví, odvětví pediatrie

img

MUDr. Jela Hrnčiarová

Soudní znalciHořice

Soudní znalec v oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie.

img

MUDr. Michal Hron

Soudní znalciDobřany

Soudní znalec v oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie.

img

MUDr. Pavel Toupalík, Ph.D.

Soudní znalciKouřim

Soudní znalec v oboru zdravotnictví, odvětví soudní lékařství.

img

MUDr. Jan Kolomazník

Soudní znalciPardubice

Soudní znalec v oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie.

img

PhDr. Martin Kořán, CSc.

Soudní znalciPraha 5, Stodůlky

Soudní znalec v oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie (klinická psychologie) a odvětví psychologie (dopravní psychologie).

img

PhDr. Petr Goldmann

Soudní znalciPraha 8, Bohnice

Soudní znalec v oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie (klinická psychologie).

img

Společnost soudních znalců ze zdravotnictví a příbuzných oborů

Soudní znalciPraha 8, Libeň

Snaha o zlepšování profesní informovanosti a ochrana zájmů soudních znalců z oboru zdravotnictví a příbuzných oborů.

img

MUDr. Svatava Duchaňová

Soudní znalciBrno, Královo Pole

Jsem soudní znalec pro obor zdravotnictví, odvětví soudní lékařství a odvětví stanovení nemateriální újmy na zdraví. Zpracovávám posudky na ublížení a těžkou újmu na zdraví, zranění při napadení, dopravní nehodě, odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění, propočty hladin alkoholu.

img

Doc. MUDr. Jiří Hovorka, CSc.

Soudní znalciPraha 5, Hlubočepy

Nabízím služby znalce v oboru zdravotnictví se specializací na neurologii. Poskytuji konzultace v neurologii, diagnostiku, léčbu, posudkovou činnost. Služby jsou určeny pro soukromé klienty, advokátní kanceláře, Policii ČR, soudy, komerční pojišťovny a jiné subjekty.

img

GRACENT - vzdělávací a poradenské centrum

Soudní znalciOstrava, Hrabůvka

Nabízíme studium grafologie, psychologie a arteterapie v celé České republice. Poskytujeme vzdělávání zdravotních pracovníků.

img

PhDr. Alena Úváčiková

PsychologPraha 8, Karlín

Soukromá psychologická praxe. Nabízím bohaté odborné i životní zkušenosti, empatii a pochopení, laskavost a přátelskou atmosféru, krátké lhůty a časovou flexibilitu.

img

Eva Jungová

PsychologPraha, Modřany

Nabízím služby v oblasti diagnostiky zdravotních, pracovních a partnerských problémů, psychoterapie, práce s emoční pamětí, odblokovací techniky, komunikační dovednosti a nácvik, psychotroniky, využití automatické kresby a psychometrie, psychosomatiky, typologie, osobní koučink, muzikoterapie.

img

Mgr. Monika Novotná

Soudní znalciJeseník

Soudní znalec v oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie (klinická psychologie).

img

Marcela Pešková

PsychologPraha, Nové Město

Nabídka systemické konstelace v oblasti rodinné, finanční, partnerské i zdravotní. Poskytování psychoterapie a poradenství pro rozvoj osobnosti.

img

S.E.N.A, s.r.o.

PsychologPraha 10

Nestátní zdravotnické zařízení klinické psychologie a psychoterapie.

img

Mgr. Roman Telerovský

PsychologPraha 1, Nové Město

Pokud Vás psychický stav a problémy přivedli k myšlence vyhledat psychologa, nebojte se zeptat na možnosti psychologické péče. V případě zájmu o konzultaci mě prosím kontaktujte a společně najdeme vhodnou variantu dalšího postupu. Mezi možnosti patří psychoanalýza, psychoterapie anebo psychologické konzultace.

img

PhDr. Helena Mačasová

PsychologPraha 8, Karlín

Nestátní zdravotnické zařízení zaměřující se na klinickou psychologii a psychoterapii.

img

PhDr. Vladimír Plášil

Soudní znalciPraha, Záběhlice

Psychologická poradna pro rodiny, dospělé, děti. Soudní znalec v oblasti zdravotnictví se zaměřením na klinickou psychologii.

img

PhDr. Marie Valoušková

PsychologPraha, Hlubočepy

Klinický psycholog a soudní znalec v oboru zdravotnictví. Ordinace v rámci Polikliniky Barrandov.

img

PhDr. Zdeňka Chovancová

PsychologPraha, Staré Město

Ordinace klinické psychologie. Soudní znalec v oboru zdravotnictví.

img

PROPSYCHE, s.r.o.

PsychologPraha 1, Staré Město

PROPSYCHE s.r.o je nestátní zdravotnické zařízení. Poskytuje odborné a technické služby v oblasti duševního zdraví a psycho-činnosti, poradenství, psychoterapii a krizovou intervenci.

img

Alivio, s.r.o.

PsychologPraha 1, Hradčany

Provozujeme psychoterapeutické a regenerační centrum. V centru naleznete odbornou pomoc v příjemném prostředí s důrazem na respekt k soukromí. Nabízíme osobní rozvoj, koučink, vzdělávání jak pro laickou, tak odbornou veřejnost. Pořádáme různé semináře.

img

Kouzelná Harmonie

PsychologHrdlořezy, Suchdol nad Lužnicí

Kouzelná harmonie pro psychické a fyzické zdraví. Marta Makaki je holistický psychoterapeut, zdravotní kouč a spirituální průvodce.

img

Mgr. Ivana Mutinová

Najdi další pomocNový Jičín

Provádím terapie k odstranění zdravotních nebo psychických problémů, výchovných problémů a poruch učení pomoci metody kineziologie. Dále pořádám kurzy hubnutí, přednášky, workshopy a semináře.

img

POMADOL

Najdi další pomocOlomouc

Péče pro těhotné a novorozence. Předporodní kurzy a laktační poradna. Domácí zdravotní a pečovatelská služba.

img

Pedagogicko psychologická poradna pro Prahu 11 a 12

PsychologPraha, Modřany

Poskytujeme komplexní poradenské služby (psychologické a speciálně pedagogické), poradenství při řešení problémů ve vývoji a vzdělávání ve škole a rodině v rozsahu péče o děti a mládež věkové kategorie vymezené Školským zákonem a upravujícími vyhláškami. Dále poskytujeme služby jejím zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníkům školských zařízení v regionu Prahy 11 a 12.

img

Alivio centrum

PsychologPraha, Hradčany

Sdruženého ambulantního zařízení psychologických a fyzioterapeutických služeb pro dospělé i děti. V centru najdete odbornou pomoc v příjemném prostředí s důrazem na respekt k soukromí a k Vaší individuální situaci.

img

Karla Saudi Šťastná

Najdi další pomocČížkovice

Zabývám se léčením, ke kterému mne dovedly mé zdravotní potíže. Nabízím Rekonektivní léčení, Reconnection a terapii EFT.

img

Václav Hrabák

Najdi další pomocPlzeň, Jižní Předměstí

Provozuji homeopatickou poradnu pro případy chronických i akutních zdravotních problémů, psychických potíží, problémů z očkování a poruch chování u dětí. Vedu také postgraduální školu Homeopatického Institutu.

img

Mgr. Jitka Bukáčková

PsychologBrno

Naše firma poskytuje domácí zdravotní péči, psychologické poradenství a hypnózu.

img

PhDr. Lenka Bukovská

PsychologVsetín

Téměř každý člověk se někdy dostane do situace, kdy potřebuje pomoc odborníka. PhDr. Lenka Bukovská má všechny odpovídající atestace pro práci ve zdravotnictví - specializaci pro oblast diagnostiky dětí i dospělých, atestaci pro výkon psychoterapeuta. Zaměřuje se také na dopravní psychologii.

img

MUDr. Jiří Rozkoš

Soudní znalciProstějov

Soudní znalec v oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie

img

MUDr. Ondřej Toman

FyzioterapieNeratovice

Provoz rehabilitačního a rekondičního centra.

img

Mgr. Jana Cozlová

PsychologTrutnov

Poskytujeme psychologickou péči dětským i dospělým klientům. Dále také speciálně pedagogickou pomoc při obtížích s učením ( vhodné zejména u začínajících školáčků ) i systematickou individuální reedukaci poruch učení.

img

Fyzioterapie Kinesis

FyzioterapieBrno-sever

Cílem Fyzioterapie Kinesis Brno je poskytnutí komplexní rehabilitační terapie v oblasti fyzioterapie, která přispívá k vyřešení vašich zdravotních problémů.

img

Fyzioterapie - Leskava

FyzioterapieBrno, Starý Lískovec

Fyzioterapie vrací chuť do života a proto nás baví.

img

PhDr. Adéla Doležalová

Soudní znalciStrakonice

Psycholog, psychoterapeut, soudní znalec v oblasti psychologie. Provádím supervize v oblasti sociální a zdravotní. Od roku 1992 se zabývám oblastí dopravně psychologické diagnostiky.

img

Věra Janglová

PsychologKolín

Sociální pracovnice v Centru psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje v detašovaném pracovišti v Kolíně.

img

PhDr. Libuše Dokládalová

PsychologOlomouc

Klinická psychologie, psychoterapie a psychodiagnostika. Vyšetření zdravotní psychické způsobilosti a dopravně-psychologické vyšetření.

img

Mgr. Libor Troneček

PsychologSvitavy

Provozuji ambulanci klinické psychologie pro děti a dospělé. Provádím dopravně psychologické vyšetření řidičů a žadatelů o zbrojní průkaz. Dále působí jako soudní znalec v oboru zdravotnictví.

img

PhDr. Mgr.Václava Tylová

PsychologDomažlice

Psychologická ambulance Domažlice s.r.o. je nestátní zdravotnické zařízení v oboru klinická psychologie. Mezi nabízené služby patří služby dopravního psychologa a klinická psychologie.

img

Doležalová - fyzioterapie

FyzioterapieBrno

Fyzioterapie s přesahem. Zastáváme celostní přístup k práci s klientem, proto propojení těla a duše považujeme za klíčový.

img

Milan Slavík - specialista na fyzioterapii

FyzioterapieZnojmo

Jmenuji se Milan Slavík a jsem specialista na fyzioterapii. Zjednodušeně to znamená, že Vám umím pomoci od bolesti zad, kloubů a celého pohybového aparátu.

img

PhDr. Štěpánka Havlíková

PsychologTřebíč, Týn

Nabízím služby soudního znalce v oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie, dopravní psychologie a specializace na klinickou psychologii pro obor kultura a školství.

img

Zdravotní středisko Kamenice nad Lipou, v.o.s.

PsychologKamenice nad Lipou

Poskytování lékařské a ošetřovatelské péče v oboru stomatologie, gynekologie, dermatologie, diabetologie, neurologie, psychologie a logopedie. Zajištění rehabilitací, dopravní zdravotní služby a interního lékařství.

img

Psychoterapie Kubelíková

PsychologPraha 6

Ordinace hlubinné psychoterapie a psychoterapie v přírodě.

img

Rehabilitace SaSyn

FyzioterapieMiroslav

Fyzioterapie dětí a dospělých Miroslav

img

Fyzioterapeut - Martina Crhová

FyzioterapieBrno

Fyzioterapie v Brně

img

Rehab centrum MUDr. Pavel Málek

FyzioterapieJihlava

Kompletní rehabilitační služby Jihlava.

img

Mgr. Jan Martínek

PsychologRoudnice nad Labem

Psychologické poradenství. Terapie, nácvik asertivní komunikace, trénink kognitivních funkcích.

img

Mgr. Veronika Cimermanová

PsychologPraha, Staré Město

Psychoterapie. Klinická psycholožka v předatestační přípravě.

img

Olga Kunertová

PsychologPraha 3

Centrum pro psychoterapii a poradenství. Léčíme deprese, úzkosti, psychosomatické potíže, pomáháme řešit vztahové problémy a obtížné životní situace. Pořádáme vzdělávací kurzy a semináře pro lékaře, zdravotní sestry, sociální pracovníky, pedagogy, studenty i veřejnost. Nabízíme masáže celého těla. Provádíme také koučink a mediaci.

img

Fyzioterapie Třebíč

FyzioterapieTřebíč, Týn

Fyzioterapie a rehabilitace Soňa Hlaváčková

img

PhDr. Mirka Benešová

PsychologPraha

Psycholožka, koučka, psychoterapeutka

img

Psychoterapeutické centrum Gaudia

PsychologPraha 3

Centrum pro psychoterapii a poradenství. Léčíme deprese, úzkosti, psychosomatické potíže, pomáháme řešit vztahové problémy a obtížné životní situace. Pořádáme vzdělávací kurzy a semináře pro lékaře, zdravotní sestry, sociální pracovníky, pedagogy, studenty i veřejnost. Nabízíme masáže celého těla. Provádíme také koučink a mediaci.

img

Rehabilitace a fyzioterapie Třebíč

FyzioterapieTřebíč

Rehabilitace a fyzioterapie - Mgr. Marie Rynešová Vám nabízí odborné zdravotnické služby v oblasti rehabilitací a fyzikální terapie. Své služby nabízíme ve dvou provozovnách, a to v Třebíči v Židech a v Lékařském domě v Jaroměřicích nad Rokytnou. Klienty však přijmeme z okolí celé Vysočiny.

img

Doc. MUDr. Eva Malá, CSc.

PsychiatrPraha 4

Psychiatr pro děti, adolescenty a dospělé

img

Mgr. Martina Telerovská

PsychologPraha 7, Holešovice

Klinický psycholog, psychoterapeut a soudní znalec

img

Mgr. Monika Novotná

PsychologJeseník

Psycholog a manželský a rodinný poradce v Poradně pro rodinu Jeseník.

img

Bc. Simona Valtrová

FyzioterapieOlešnice

Nabízím preventivní, diagnostickou, léčebnou a rehabilitační péči v oboru fyzioterapie.

img

Jitka Dřevěná

FyzioterapieJablonné v Podještědí

Nabízím rehabilitační služby.

img

DUHA Turnov, s.r.o.

FyzioterapieTurnov

Poskytování rehabilitační péče.

img

MUDr. Jiří Presl

PsychiatrPraha 1

Jsem vedoucím lékařem a spoluzakladatelem střediska prevence a léčby drogových závislostí Drop In.

img

PhDr. et Mgr. Evžen Panovský

PsychologPardubice

Psychoterapeutické centrum klinicko-psychologické diagnostiky, psychoterapie a psychologického poradenství. Zařízení poskytuje především individuální a skupinovou terapii. Má možnost provozovat denní psychoterapeutický stacionář, bude-li tento druh péče ze strany zdravotních pojišťoven podporován.

img

Psychosomatická klinika, s.r.o.

PsychologPraha 6, Střesovice

Psychosomatická klinika je nestátní zdravotnické zařízení, které se zabývá především léčbou psychosomatických onemocnění. Nabízí péči hrazenou z prostředků zdravotního pojištění, i nadstandardní služby hrazené přímo pacienty.

img

Rehabilitace Lenka Šabatková

FyzioterapieTřebíč

Nestátní zdravotnické zařízení ambulantního typu poskytující komplexní služby v oblasti fyzioterapie dětí i dospělých.

img

MUDr. Jiří Syrovátka

PsychiatrPraha, Břevnov

Psychiatr a vedoucí lékař ve zdravotním zařízení Psychiatrie Břevnov. Zaměření v oblastech psychiatrie, adiktologie, psychoterapie a psychosomatiky.

img

MUDr. Jiří Bartoš

PsychologKarlovy Vary

Psychoterapeut, psychiatr, supervizor a také soudní znalec z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie. Nestátní zdravotnické zařízení, které má smluvní vztahy s pojišťovnami 111, 205, 211, 207, 201.

img

Pavla Pustinová

FyzioterapiePelhřimov

Jsem registrovaný fyzioterapeut s dlouholetou praxí pracující bez smlouvy se zdravotními pojišťovnami za přímou úhradu.

img

MUDr. Josef Čtvrtečka

FyzioterapieDobruška

Provozujeme ordinaci fyziatrie, akupunktury a rehabilitace.

img

Centrum psychiatrické péče, s.r.o. Pradubice

PsychiatrPardubice

Naše nestátní zdravotnické zařízení poskytuje vysoce kvalitní psychiatrické služby v ordinacích v Pardubicích a v Kolíně. Tým je složený ze zkušených lékařek, které splňují všechny potřebné odborné předpoklady pro výkon svého povolání. Samozřejmostí je pokračující vzdělávání a doškolování všech pracovníků.

img

Centrum psychiatrické péče, s.r.o. Kolín

PsychiatrKolín

Naše nestátní zdravotnické zařízení poskytuje vysoce kvalitní psychiatrické služby v ordinacích v Pardubicích a v Kolíně. Tým je složený ze zkušených lékařek, které splňují všechny potřebné odborné předpoklady pro výkon svého povolání. Samozřejmostí je pokračující vzdělávání a doškolování všech pracovníků.

img

Mgr. Jaroslava Žežulová

Najdi další pomocPraha 6, Vokovice

Hlavním úkolem při odblokování je zjistit, které negativní emoce, postoje a modely chování vám způsobují nerovnováhu v těle a tím psychické a zdravotní problémy. Tyto negace uvolníme (odblokujeme), nahradíme je novými, pozitivními - vámi vybranými a pro vás přijatelnými. Tím se obnoví rovnovážný tok energií ve vašem těle. Dojde k velkému psychickému uvolnění a následnému léčení celého těla a organizmu.

img

Jan Saňák

Fyzioterapie Králíky

Poskytuji rehabilitační péči.

img

FyzioIva

FyzioterapieNové Město na Moravě

regenerace-rekondice-fyzioterapie

img

Léčebná rehabilitace Nedvědice

FyzioterapieNové Město na Moravě

Mgr. Radek Nedoma, registrovaný fyzioterapeut-specialista.

img

Fyzioterapie Jírovcová

FyzioterapieČeské Budějovice

Soukromé rehabilitační zařízení v centru Českých Budějovic nabízí ucelený program terapeutických konceptů, doplněný o inovativní léčebnou a preventivní metodu kinesiology-tapingu a zdravotní masáže.

img

Truck Rapid Oil, s.r.o.

Najdi další pomocOlomouc

Provozujeme kineziologické centrum. Nabízíme čínskou medicínu, psychoterapii a alergologii. Zabýváme se automatickou kresbou, metamorfní technikou, reconektivní léčbou i homeopatií. Aplikujeme vakcinace. Poskytujeme poradenství pro zaměstnavatele.

img

PYRAMIDA, centrum harmonie, s.r.o.

Najdi další pomocChrudim II

Pořádáme emoční energetickou terapii se zaměřením na odblokování příčin psychických a zdravotních problémů, uvolnění strachů i potlačených emocí. Dále organizujeme semináře klasické i archándělské REIKI či KARUNA KI. Poskytujeme odborné poradenství.

img

MUDr. Ludmila Sobotková, RHC, s.r.o.

FyzioterapiePlzeň

Fyzioterapie, rehabilitace Plzeň

img

BeFit Fyzioterapie

FyzioterapiePlzeň, Slovany

Trápí Vás bolesti zad, kloubů nebo svalů? Jste po operaci nebo po úrazu? Omezuje Vás něco v práci, sportu nebo v činnosti, co máte rádi? Neodkládejte první krok a objednejte se!

img

Rahabilitace MUDr. Pavel Prokop

FyzioterapieMariánské Lázně

Provoz rehabilitační ordinace.

img

Kamila Poláková

Najdi další pomocPříbram

Poskytování kineziologického poradenství. Podpora při řešení psychických a zdravotních problémů či partnerských a rodičovských vztahů.

img

Iva Hemská

Najdi další pomocPardubice

Kineziologická poradna pro řešení psychických, zdravotních a vztahových potíží.

img

Laktační liga

Najdi další pomocPraha 4

Jsme neziskovou organizací, jejímž hlavním posláním je podpora, osvěta a propagace kojení.

img

MUDr. Pavla Jánská

FyzioterapiePraha, Troja

Provozuji rehabilitační a fyzioterapeutickou ordinaci.

img

MUDr. Vladimír Václavů

FyzioterapieCheb

Provozuji rehabilitační ordinaci. Zabývám se fyziatrií, balneologií, myoskeletární medicínu a léčebnou rehabilitací.

img

MUDr. Jana Klímová KV, s.r.o.

FyzioterapieKarlovy Vary

Provozuji ordinaci rehabilitačního lékaře.

img

Farní charita Litoměřice

Krizová a asistenční centra, komunity, linky důvěryLitoměřice

Farní charita Litoměřice provozuje několik středisek, kde jsou poskytovány služby různým cílovým skupinám - pro osoby bez přístřeší, pro seniory a osoby se zdravotním postižením.

img

LILA Domov pro postižené děti Otnice

Krizová a asistenční centra, komunity, linky důvěryOtnice

Nestátní zdravotnické zařízení v resortu zdravotnictví pečuje v nepřetržitém provozu o 30 dětí s tělesným, duševním, smyslovým nebo sociálním postižením, ve věku od 1 do 10 let, které z různých důvodů nemohou mít v péči jejich rodiče. Nejčastější diagnóza je DMO (dětská mozková obrna), vrozené vývojové vady a psychomotorické retardace.

img

Bc. Kateřina Petrásková

FyzioterapieKarlovy Vary

Fyziocentrum a centrum sportovní fyzioterapie.

img

MUDr. Eva Koudelková

FyzioterapiePřerov I-Město

Provoz ordinace rehabilitace a manuální medicíny. Nabídka masáží, pilates a jógy.

img

Bc. PETRA KOPOVÁ

FyzioterapieŠumperk

Nabídka fyzioterapie, rehabilitace, sportovní poradenství, masáže.

img

NZDM Sanrepáček

Krizová a asistenční centra, komunity, linky důvěryJablonné v Podještědí

NZDM Sanrepáček je tu pro děti a mládež ve věku od 6 do 15 let. Dětem a mládeži poskytujeme informace, podporu, pomoc a bezpečné zázemí pro smysluplné trávení volného času. Snahou je zlepšit kvalitu života mladých lidí, posílit jejich zodpovědnost a sebeakceptaci, předcházet nebo snižovat sociální a zdravotní rizika související se způsobem jejich života.

img

Městská charita ČB

Krizová a asistenční centra, komunity, linky důvěryČeské Budějovice

Posláním charity je pomoc bližním v nouzi bez ohledu na jejich příslušnost k rase, národnosti či náboženství. Hlavní činností Městské charity je poskytování sociálních a zdravotních služeb na území města České Budějovice a okolí a pomoci všem lidem, kteří pomoc potřebují.

img

FYZIOTERAPIE JANSKÁ, spol. s r.o.

FyzioterapieBrno, Zábrdovice

Poskytujeme ambulantní rehabilitační péči, laserovou a rázovou terapii či vodoléčbu, masáže, rehabilitační cviky a poradenství.

img

Fyzioterapie Lenka Hrdinová

FyzioterapieŽďár nad Sázavou 1

Nabízím fyzioterapie, rehabilitace, lymfodrenáže, masáže, nordic walking, cvičení, metoda dle Mojžíšové.

img

Naděžda Štěrbová

FyzioterapieJindřichův Hradec I

Poskytování rehabilitační péče.

img

MUDr. Markéta Tomášková

FyzioterapieTábor

Provoz ordinace rehabilitačního lékaře specialisty.

img

FLUPED, s.r.o.

Najdi další pomocOlomouc

Nestátní zdravotnické zařízení se zaměřením na praktické lékařství pro děti a dorost. Nabízí léčebnou a preventivní péči pro děti od narození do 19ti let včetně. Laktační poradenství, výživové poradenství a další.

img

Logopedická ambulance - Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Najdi další pomocBrno

Poskytuje formou konsilia logopedickou intervenci pacientům hospitalizovaným na všech klinikách FN USA a v ostatních zdravotnických zařízeních smluvně vázaných k FN USA v Brně. Poskytuje ambulantní péči dospělým i dětem na vyžádání lékaře.

img

Mgr. Markéta Hrubínová

Najdi další pomocPraha 7

Nestátní ambulantní zdravotnické zařízení pro děti a dospělé založené v roce 1997 s cílem pečovat o klienty s vadami a poruchami řeči, hlasu, sluchu a poskytovat poradenství v oblasti komunikace.

img

MUDr. Bedřich Helm

FyzioterapieKlatovy II

Ortopedie a rehabilitace pohybového ústrojí, poskytujeme preventivní i léčebnou péči včetně všech vyšetření.

img

Fyzioterapie a léčebná rehabilitace - Mgr. Lenka Honsová

FyzioterapieUherské Hradiště

Specializuji především na léčbu bolesti pohybového aparátu. Využívám dlouhodobé poznatky a zkušenosti v oboru léčebné rehabilitace dospělých i dětí.

img

MUDr. Vladimír Lemon

FyzioterapieKladno

Ordinace SK Kladno s.r.o. je chirurgická a ortopedická ambulance sídlící v 1. patře fotbalového stadionu Františka Kloze a vedená MUDr. Vladimírem Lemonem ve spolupráci s lékaři MUDr. Davidem Homerem, MUDr. Petrem Kleisnerem a MUDr. Veronikou Protivovou.

img

Klinická logopedie Mgr. Jana Prokšová

Najdi další pomocÚstí nad Labem, Bukov

Pracoviště klinické logopedie se zabývá kompletní diagnostikou, terapií a prevencí v oblasti komunikačních obtíží u dětí a dospělých v celé šíři.

img

Klinická logopedie Konešová s.r.o.

Najdi další pomocMikulov

Ambulantní nestátní zdravotnické zařízení, zaměřené na diagnostiku, poradenství a terapii vad, poruch řeči a sluchu u dětí i dospělých.

img

Klinická logopedie Ústí nad Labem

Najdi další pomocÚstí nad Labem, Severní Terasa

Nestátní zdravotnické zařízení zaměřené zejména na komplexní rehabilitační péči o děti a dospívající s narušenou komunikační schopností, s vadami a poruchami sluchu a hlasu.

img

Ilona Jeřábková, DiS.

FyzioterapieSlaný

Nabídka rehabilitací a fyzioterapie.

img

Dana Marečková

FyzioterapieKladno, Kročehlavy

Provozování rehabilitační praxe se zaměřením na fyzioterapii.

img

Otakar Deyl

FyzioterapieČeská Lípa

Poskytuji rehabilitační služby.

img

Logopedické centrum - Mgr. Olga Pavlíková

Najdi další pomocVelká Bíteš

Naše ambulance klinické logopedie je nestátní zdravotnické zařízení. Poskytujeme odbornou logopedickou péči, zabýváme se diagnostikou, terapií i prevencí komunikačních obtíží nejen u dětí ale i dospělých. Jsme členem Asociace klinických logopedů ČR. Spolupracujeme se zdravotnickými pracovníky jako jsou pediatři, praktičtí lékaři, lékaři ORL, psychologové, dále s pedagogy v mateřských a základních školách, ale především s rodinou klienta.

img

Logopedie Prosek

Najdi další pomocPraha 9, Prosek

Jsme nestátní zdravotnické zařízení, které poskytuje služby klinické logopedie. V prostorách našeho zařízení můžete využít také nabídku psychologie a speciální pedagogiky se zaměřením na nápravy poruch učení a rozvoj grafomotoriky.

img

Logopedická ambulance Centrum řeči, s.r.o.

Najdi další pomocČeský Krumlov

Ordinace klinické logopedie poskytuje vysoce kvalifikovanou péči dětem, mladistvým i dospělým v oblasti poruch komunikace.

img

MUDr. Štěpánka Kosková

FyzioterapieRychnov nad Kněžnou

Provozuji ordinaci léčebné rehabilitace a manuální medicínu.

img

Renata Cimflová - Fyzioterapie

FyzioterapieKostelec nad Orlicí

Nabízíme rehabilitační a fyzioterapeutické služby.

img

MUDr. Tomáš Vilhelm

FyzioterapieŠumperk

Provoz ordinace pro celostní diagnostiku, léčbu a rehabilitaci bolestivých onemocnění pohybového systému.

img

Mgr. Pavla Sosnová

FyzioterapieStrakonice II

Specializuji se na odstraňování poruch pohybového aparátu formou Dornovi metody a měkkých a trakčních technik. Nabízím také obličejové a další masáže. Provádím také antroposofii, kreslení pravou hemisférou, sestavuji formovací programy pro ženy a jiné.

img

Oddělení klinické logopedie - ambulance - Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Najdi další pomocBrno

Poskytuje formou konsilia logopedickou intervenci pacientům hospitalizovaným na všech klinikách FN USA a v ostatních zdravotnických zařízeních smluvně vázaných k FN USA v Brně. Poskytuje ambulantní péči dospělým i dětem na vyžádání lékaře.

img

LOGOS - Mgr. Kateřina Slezáková

Najdi další pomocPraha 8, Kobylisy

Naše logopedické pracoviště se zabývá diagnostikou, terapií a prevencí v oblasti komunikačních obtíží dětí a dospělých v celé šíři (dyslalie, dysfázie, afázie, balbuties, tumultus, mutismus, dysartrie, palatolalie, DMO, SPU).

img

PhDr. Mgr. Kamila Finkesová

Najdi další pomocProstějov, Krasice

Klinická logopedie pro děti a dospělé s poruchami řeči, sluchu a komunikace. Dále se zaměřujeme na terapii hlasových poruch a dysfagie, poruchy procesu polykání. Veškerá péče je bezplatná, je hrazena ze zdravotního pojištění.

img

Oblastní charita Havlíčkův Brod - Petrklíč

Krizová a asistenční centra, komunity, linky důvěryLedeč nad Sázavou

Oblastní charita Havlíčkův Brod je nestátní neziskovou organizací. Posláním je poskytovat sociální, zdravotní a humanitární služby lidem v nepříznivé životní situaci prostřednictvím kvalifikovaných pracovníků a dobrovolníků. Vycházíme z křesťanských základů. Centrum sociálních služeb Petrklíč je jednou z nabízených služeb.

img

Mgr. Miroslava Grabcová

FyzioterapieČeský Krumlov

Rehabilitační ordinace a pracoviště.

img

Bc. Radek Pícha - FyzioCK

FyzioterapieČeské Budějovice

Fyzioterapie - ambulantní zařízení pro dospělé i děti.

img

Mgr. Filip Mareš

FyzioterapieKroměříž

Nabízím služby rehabilitačního pracoviště. Zaměřuji se na kinesiotaping.

img

Senior Teplice, z. s.

Najdi další pomocTeplice

Senior Teplice, z. s. je organizace s již dlouholetou tradicí. V současné době poskytujeme pět sociálních služeb - pečovatelskou službu, denní a týdenní stacionář, pobytovou odlehčovací službu a sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením.

img

MŠ, ZŠ a Praktická škola, Trutnov

Najdi další pomocTrutnov, Horní Staré Město

Škola zajišťující předškolní, školní a střední vzdělávání pro děti a žáky se zdravotním postižením. Organizujeme pravidelné výlety za kulturou a sportem, exkurze, vánoční besídky nebo sezení s rodiči. Vedeme kroužek arteterapie, keramiky, sportovních aktivit nebo zdravovědy.

img

Mgr. Eva Papežová - Ordinace klinické logopedie

Najdi další pomocPraha 4, Háje

Klinická logopedka

img

Rehabilitační centrum MUDr. Jana Calty

Fyzioterapie Beroun-Závodí

Rehabilitační centrum berounské nemocnice je nově vybudované, velice moderní, špičkově vybavené zařízení, patřící k nejlepším tohoto typu, a to nejen v České republice. Je zde poskytována včasná léčebná rehabilitace jak ambulantním tak i hospitalizovaným pacientům.

img

MUDr. Hana Jurajdová - Fyzioterapie

FyzioterapieBruntál

Nabízíme rehabilitační služby, akupunkturu a homeopatii.

img

Věra Češková

FyzioterapieBruntál

Nabídka služeb rehabilitačního pracoviště.

img

Logopedická ambulance - Fakultní nemocnice u Sv. Anny

Najdi další pomocBrno, Královo Pole

Poskytuje formou konsilia logopedickou intervenci pacientům hospitalizovaným na všech klinikách FN USA a v ostatních zdravotnických zařízeních smluvně vázaných k FN USA v Brně. Poskytuje ambulantní péči dospělým i dětem na vyžádání lékaře.

img

PhDr. et Mgr. Markéta Štochlová

Najdi další pomocNýrsko

Ambulance klinické logopedie. Nabízíme prevenci, diagnostiku a terapii poruch komunikace u dětí i dospělých. Preferujeme individuální přístup ke klientovi.

img

PeadDr. Alena Merunková

Najdi další pomocKladno, Kročehlavy

Klinická logopedie Kladno, soukromé nestátní zařízení. Diagnostika a terapie narušené komunikační schopnosti u dětí a dospělých.

img

LOGOFON, s.r.o.

Najdi další pomocMohelnice

Společnost LOGOFON s.r.o. vznikla transformací soukromých ambulancí klinické logopedie v Mohelnici a v Olomouci. Poskytuje zdravotní služby v oboru klinická logopedie dětem i dospělým.

img

Centrum rehabilitace Karviná

FyzioterapieKarviná, Ráj

Poskytujeme rehabilitační péči. Nabízíme individuální léčebnou tělesnou výchovu s využitím rehabilitačních pomůcek jako jsou míče, gumové akupunkturní baňky, overbally a jiné.

img

Logopedická poradna v Nemocnici s poliklinikou v Semilech

Najdi další pomocSemily

Poskytujeme kvalitní a bezpečnou zdravotní péči v příjemném a přátelském prostředí malé moderní nemocnice. Mezi ambulance Nemocnice v Semilech patří i Logopedická poradna.

img

Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou

Najdi další pomocLiberec

Poskytujeme domov pro seniory a domov se zvláštním režimem pro osoby se sníženou soběstačností. K dispozici je celkem 96 míst. Zajišťujeme zdravotní a ošetřovatelské služby, sociální služby, zájmovou činnost a aktivizace, kulturní program. Pořádáme muzikoterapie, výlety a rehabilitační cvičení.

img

PaedDr. Helena Kuchlerová

Najdi další pomocPraha 5, Smíchov

Naše logopedická ambulance se zabývá diagnostikou a terapií řečových, hlasových a sluchových vad a poruch u dětí i dospělých.

img

Psychologické centrum Liberec s.r.o.

PsychologLiberec

Jsme nestátní zdravotnické zařízení poskytující ambulantně odborné psychologické služby dospělým, párům, rodinám a dospívajícím.

img

ReHaBilitace Kalač - NOVÝ JIČÍN

FyzioterapieNový Jičín

Služby jsou poskytovány klientům každého věku a pohlaví, kteří mají zájem o své zdraví a nebo chtějí změnit životní styl.

img

RENESANCE SANA, s.r.o.

FyzioterapieOstrava, Moravská Ostrava

Provozování odborného lékařského centra léčebné rehabilitace.

img

Dům s pečovatelskou službou \"Penzion\" Polička

Najdi další pomocPolička, Horní Předměstí

Zajišťujeme ubytování občanům ve starobním nebo invalidním důchodu, jejichž zdravotní stav a věk umožňují, vést poměrně samostatný život. Pečovatelská služba garantuje poskytnutí péče a pomoci v oblastech osobní hygieny, zvládání běžných úkonů, stravování a seberealizace. Dům s pečovatelskou službou „Penzion“ Polička nabízí volnočasové aktivity pro obyvatele DPS i seniory a osoby se zdravotním postižením z Poličky a blízkého okolí.

img

Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín

Krizová a asistenční centra, komunity, linky důvěryVsetín

VKCI o.p.s. realizuje integraci žáků se zdravotním postižením a prosazuje rovný přístup všech do společnosti. Integrace je založena na setkávání zdravých s tělesně postiženými při aktivitách ověřených i zcela nových.

img

MUDr. Zuzana Pinďáková

Najdi další pomocPraha 5, Smíchov

Nabízím individuální, skupinovou, týmovou a výcvikovou supervizi. Specializuji se na pomoc pro psychoterapeuty, sociální pracovníky, poradce, manažery, zaměstnance ve školství a zdravotnictví. Poskytuji výcvik v arteterapii a relaxačních metodách.

img

Oblastní charita Hodonín - Nízkoprahový klub Pohoda

Krizová a asistenční centra, komunity, linky důvěryHodonín

Cílem nízkoprahového klubu Pohoda je zlepšit kvalitu života dětí a mládeže předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace.

img

Bc. Dana Kostúrová

Najdi další pomocPraha 8, Ládví

Zaměření na One Brain-kineziologii a Reiki léčení. Dále se zabývá vizuální diagnostikou čaker a zdravotního stavu s návrhem léčby, Bachovou květovou terapií a tanečními kurzy sloužící k odblokování studu a trémy.

img

Oblastní spolek ČČK Kladno

Krizová a asistenční centra, komunity, linky důvěryKladno

Organizace poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a humanitární služby, organizuje a podporuje sociální a zdravotní výchovu mládeže.

img

Ateliér Sebevzdělávání z.s.

Najdi další pomocRožnov pod Radhoštěm

Nabídka služeb osobností zabývajících se nekonvenčním způsobem pohledu na naše zdraví a životní sebevzdělávání. Jedná se o přednášky, besedy, setkání, kurzy, workshopy, semináře, školení, zdravotní a relaxační cvičení, osobní konzultace, atd., které se konají zejména ve SLUNEČNICI v Rožnově pod Radhoštěm. Více zde: http://alternativnicentrum.webnode.cz/

img

Dita Vránová

Najdi další pomocPřerov

Nabídka kraniosakrální terapie. Aplikujeme na kraniosakrální systém, který zlepšuje přirozené tělesné léčebné procesy a je efektivním způsobem léčby širokého spektra zdravotních obtíží souvisejících s neurologickou dysfunkcí.

img

Kraniosa.cz

Najdi další pomocPraha 2, Vinohrady

Nabízím Kraniosakrální Reiki terapii - velmi účinnou techniku, pracující s mozkomíšním mokem a harmonizující kraniosakrální rytmus, který je základním rytmem těla nadřazeným nad srdečním tepem i plicním dechem. Terapie napomáhá ke zmírnění, či odstranění širokého spektra zdravotních potíží.

img

Gabriele Čanigová

Najdi další pomocKarlovy Vary

Nabídka odblokování zdravotních a psychických problémů metodami reiki, SRT a kineziologie.

img

Martina Hrdličková

Najdi další pomocLiberec, Vesec

Provozuji kineziologickou poradnu. Používám metodu One Brain vhodné k řešení fyzických a psychických potíží. Nabízím řešení zdravotních problémů. Provádím manuální terapii, bio diagnostiku, rodinné konstelace a kraniosakrální terapii.

img

Alternativní a detoxikační terapie Naděžda Eliášová

Najdi další pomocBrno

Nabízím řešení neplodnosti, vyhodnocení zdravotního stavu certifikovaným přístrojem, individuální poradenství stravování dle metabolického typu. Provádím kineziologii EFT, tradiční čínskou medicínu, terapii SU-JOK. Poskytuji poradenství v oblasti reflexologie.

img

Zelená Medicína - Mgr. Nicol Mlynáriková

Najdi další pomocBeroun

Očištěte své tělo. Pomohu Vám s řízenou detoxikací. Řízená a kontrolovaná detoxikace podle MUDr. Josefa Jonáše patří mezi alternativní metody přírodní medicíny. Metoda se zabývá očišťováním těla od toxinů různého původu, což má pozitivní vliv na chronické zdravotní potíže.

img

Terapeutika, s.r.o.

PsychologKralupy n.Vltavou

Jsme tým profesionálů připravených Vám poskytnout maximální péči. Naše společnost se zabývá duševním zdravím a vzděláváním v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb. Jsme akreditovaným pracovištěm Ministerstva zdravotnictví ČR pro vzdělávání klinických psychologů.

img

Terapeutika, s.r.o.

PsychologČelákovice

Jsme tým profesionálů připravených Vám poskytnout maximální péči. Naše společnost se zabývá duševním zdravím a vzděláváním v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb. Jsme akreditovaným pracovištěm Ministerstva zdravotnictví ČR pro vzdělávání klinických psychologů.

img

Terapeutika, s.r.o.

PsychologOdolena Voda

Jsme tým profesionálů připravených Vám poskytnout maximální péči. Naše společnost se zabývá duševním zdravím a vzděláváním v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb. Jsme akreditovaným pracovištěm Ministerstva zdravotnictví ČR pro vzdělávání klinických psychologů.

img

Soukromá klinika LOGO, s.r.o.

PsychologBrno

Specializované zdravotnické zařízení na diagnostiku a terapii vad řeči, hlasu a sluchu, které se dále rozvíjelo do dalších odvětví lékařských služeb (klinická psychologie psychiatrie, soudní znalec se specializací klinická logopedie,..)

img

Poliklinika AGEL

PsychologPraha 2, Vinohrady

POLIKLINIKA AGEL provozuje sedm akreditovaných zdravotnických zařízení - 2 polikliniky v Praze, dále v Plzni, Olomouci, Ostravě, Nymburce a České Třebové. Naší hlavní silnou stránkou je koncentrace zdravotní péče z řady oborů „pod jednou střechou“.

img

PhDr. Jarmila Karpašová

PsychologHradec Králové, Pražské Předměstí

Poskytujeme komplexní vzdělávací a zdravotně sociální služby klientům od 2 do 26 let s tělesným a kombinovaným postižením nebo zdravotním oslabením. Komplexní péči zajišťuje tým odborných pracovníků - speciální pedagog, psycholog, fyzioterapeuti, logoped, sociální pracovník, koordinátor, učitelé, osobní a pedagogičtí asistenti a další terapeuti.

img

PaedDr. et Mgr. Dagmar Hrubá

PsychologPrachatice II, Prachatice

Psychologická ordinace poskytující i služby klinické logopedie. Ve své současné privátní praxi se zaměřuji především na individuální a rodinnou terapeutickou pomoc a poradenství lidem s nejrůznějšími akutními problémy, ale i těm, kteří mají zájem o rozvoj své osobnosti a sebepoznání.

img

Institut partnerských vztahů, s.r.o.

PsychologPraha 2, Nové Město

Institut partnerských vztahů nabízí komplexní péči předních českých specialistů z řad psychologů, lékařů, zdravotníků, právníků, finančních poradců a doplňkových profesí k řešení partnerských problémů.

img

Dobromysl

Najdi další pomocBeroun

Dobromysl o. p. s. poskytuje profesionální sociální služby dětem, mladistvým i dospělým se zdravotním postižením z Berouna a širokého okolí.

img

Soukromá klinika LOGO, s.r.o.

PsychologPraha 2, Nové Město

Specializované zdravotnické zařízení na diagnostiku a terapii vad řeči, hlasu a sluchu, které se dále rozvíjelo do dalších odvětví lékařských služeb (klinická psychologie psychiatrie, soudní znalec se specializací klinická logopedie,..)

img

Soukromá klinika LOGO, s.r.o.

PsychologŽidlovice

Specializované zdravotnické zařízení na diagnostiku a terapii vad řeči, hlasu a sluchu, které se dále rozvíjelo do dalších odvětví lékařských služeb (klinická psychologie psychiatrie, soudní znalec se specializací klinická logopedie,..)

img

Soukromá klinika LOGO, s.r.o.

PsychologBlansko

Specializované zdravotnické zařízení na diagnostiku a terapii vad řeči, hlasu a sluchu, které se dále rozvíjelo do dalších odvětví lékařských služeb (klinická psychologie psychiatrie, soudní znalec se specializací klinická logopedie,..)

img

Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu, z. s. - SPRSV

PoradenstvíPraha 7, Holešovice

Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu, z. s. je nezávislá, nevládní, nezisková organizace. Hlavním cílem činnosti je zprostředkovat dostupnost informací o partnerství, rodičovství, rovných příležitostech, sexuálním a reprodukčním zdraví a souvisejících právech v rozsahu, který umožní každému jedinci svobodnou volbu.

img

Bránické sanatorium - Monika Plocová

PsychologPraha 4, Braník

Soukromé sanatorium pro překonání závislosti. Pobytové sanatorium a ambulantní centrum. Diskrétnost našich klientů je pro nás samozřejmostí.

img

Mgr. Renata Václavková

KoučValašské Meziřící

Individuální i skupinové koučování, supervize v sociálních službách, zdravotnických zařízeních, školách.

img

Ing. Eva Butzke

Najdi další pomocNeratovice

Nyní nabízím online poradenskou službu, kdy prostřednictvím e-mailu a nebo Skypu je možné se mnou konzultovat Váš zdravotní stav a také mezilidské vztahy v rodinách či na pracovišti. Můžu Vám pomoci odhalit Vaše přednosti a nedostatky a pomoci najít cestu, jak se s nimi vyrovnat. Na základě lepšího poznání a porozumění sama sobě a svým přirozeným potřebám pak můžete najít své místo v životě a třeba také novou práci.

img

Milan Rykl

PoradenstvíMladá Boleslav

Věnuji se především diagnostice příčin zdravotních, partnerských a osobnostních problémů a jejich uzdravování.

img

PhDr. Lenka Kolajová Psychologické poradenství a diagnostika

PsychologPraha 412, Modřany

Nabízíme individuální i párovou terapii, objektivní náhled a poradenskou pomoc ...

img

Jitka Vávrovská

Najdi další pomocKunice

Jsem vystudovanou zdravotní sestrou v oboru novorozenecká péče. Jako členka Laktační ligy a certifikovaná laktační poradkyně - zdravotník mohu pomoci maminkám, které mají problémy s kojením.

img

MUDr. Jana Peichlová - Psychiatrie Slaný s.r.o.

PsychiatrSlaný

Poskytujeme zdravotní služby v oboru všeobecná psychiatrie, jsme registrovaným nestátním zdravotnickým zařízením.

img

Daniela Antošová

Najdi další pomocJílové u Prahy

Zdravotní sestra Daniela Antošová je certifikovaná laktační poradkyně - zdravotník a poskytuje maminkám poradenství kolem kojení a výživy kojenců a batolat

img

Bejbyservis

Najdi další pomocPraha

Bejbyservis není jen tým zdravotních sester, ale i rodinný tým. Proto nás velice těší, že právě rodina je naším pracovním prostředím.

img

Centrum mateřství ANAHITA

Najdi další pomocPraha 9

Nestátní zdravotnické zařízení založené porodní asistentkou Evou Barešovou.

img

Fyzioterapie Jana Šimonková

FyzioterapiePraha , Anděl

Provozujeme rehabilitační ordinaci se zaměřením na fyzioterapii. Nabízíme vstupní vyšetření, pohovor s pacientem, vlastní terapii a doporučení terapeuta. Poskytujeme péči o amatérské a profesionální sportovce, diagnostiku bolestivých syndromů, masáže a další.

img

FYZIOTERAPIE PRAHA 8

FyzioterapiePraha 8

Nabízím profesionální péči a pomoc při bolestech pohybového aparátu, předoperační a pooperační péče u ortopedických operací, pomáhám při potížích s otěhotněním a inkontinencí. Péče je komplexní, protože zahrnuje prevenci, terapii i dlouhodobou péči, která snižuje riziko vrácení se obtíží.

img

MOTUS REHABILTACE s.r.o.

FyzioterapiePraha 1

MOTUS-Rehabilitace,s.r.o. je nestátní zdravotnické zařízení ambulantního typu poskytující komplexní služby v oblasti fyzioterapie dětí i dospělých a to ve všech klinických oborech. Náš terapeutický tým je tvořen vysokoškolsky vzdělanými odborníky – magistry fyzioterapie, kteří jsou zárukou vysoké kvality poskytované péče.

img

Fyzioterapie U Císařského pluku

FyzioterapiePraha, Vršovice

V naší ordinaci se zbavíte bolesti zad i celého pohybového aparátu. Poskytujeme individuální fyzioterapie, masáže, lymfodrenáž a terapie pánevního dna. Naší prioritou je Vaše spokojenost, proto poskytujeme odborné služby k podpoře Vašeho zdravého a bezbolestného pohybu.

img

Centrum komplexní péče Sámova, s.r.o.

FyzioterapiePraha, Vršovice

Jsme ambulantní nestátní zdravotnické zařízení zaměřené na komplexní prevenci, diagnostiku a léčbu všech problémů pohybového systému. Zajišťujeme elektroterapii, magnetoterapii, ultrazvuk. Nabízíme zdravotní a relaxační masáže, manuální lymfodrenáž, baňkování, formování postavy.

img

FYZIOklinika fyzioterapie - centrum fyzioterapeutické péče

FyzioterapiePraha - Chodov

Moderní centrum fyzioterapie zaměřené na léčbu a prevenci bolesti pohybového aparátu. Jsme centrem pro léčbu Fokusovanou rázovou vlnou v ČR. Další poskytované služby - zrychlení hojení ran, léčba erektilní dysfunkce, léčba celulitidy, lymfodrenáže, rehabilitace ve ve 3D virtuálním světě.

img

Fyzioterapie LEVITAS

FyzioterapiePraha 4 - Chodov

Jsme soukromé zdravotnické zařízení nabízející zdravotní služby v oboru fyzioterapie. Zabýváme se diagnostikou, prevencí a léčbou poruch pohybového aparátu. Pro účinnou léčbu bolestivých stavů pohybového aparátu využíváme moderní terapii rázovou vlnou.

img

Fitnessie

FyzioterapiePraha 9, Střížkov

Nabízíme odborné fyzioterapeutické služby v příjemném prostředí našeho studia. Pomůžeme vám bez čekacích lhůt a přizpůsobíme se vašim specifickým požadavkům. Nabízíme i odborné konzultace , tejpování nebo terapii ultrazvukem.

img

ARTHROCENTRUM - rehabilitace

FyzioterapiePraha , Vršovice

Rehabilitační pracoviště spojující ordinaci rehabilitačního lékaře a oddělení fyzioterapie zaměřující se na akupunkturu, léčebnou rehabilitaci, metodu Mojžíšové, elektroléčbu, laseroterapii, masáže, cvičení pro Bechtěreviky a jiné. Máme smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami.

img

Be Balanced rehabilitace

FyzioterapiePraha, , Liboc

Rychlé objednání. Metoda DNS prof. Koláře, fasciální manipulace, Vojtova metoda. Komplexní péče o dospělé, děti a sportovce. Pravidelná skupinová cvičení vedená fyzioterapeuty. Součástí centra je psychologická poradna, psychoterapie a koučink. Vlastní parkoviště v objektu. Pouze pro samoplátce.

img

Redpoint Clinic CZ

FyzioterapiePraha, Černý Most

Soukromá klinika a rehabilitace Praha 9 - Černý Most nabízí své kapacity bez dlouhých čekacích lhůt. Nabízíme profesionální léčbu a cvičení pro dospělé, děti i seniory. Snažíme se co nejvíce přizpůsobit časovým možnostem našich klientů. S týmem zkušených fyzioterapeutů vedených Mgr. Alicí Hamáčkovou poskytujeme odborné služby v oblastech rehabilitace chronických bolestí zad, kyčlí, krku, hlavy, ramen, dále provádíme poúrazovou fyzioterapii a rekonvalescenci a předoperační a pooperační fyzioterapii pacientů.

img

CLPA - Centrum léčby pohybového aparátu

FyzioterapiePraha , Vysočany

Profesionální tým pod vedením primáře MUDr. Michala Zídky poskytuje kvalitní, profesionální a moderní léčebnou péči v oboru ortopedie dospělých, sportovní traumatologie a ortopedické operativy a fyzioterapie.

img

4D Fyzioterapie

FyzioterapieBrno, Komín

Fyzioterapie s lidským přístupem v centru Brna. Každý z nás je jedinečný. Ať už se chcete zbavit bolesti a cítit se dlouhodobě v pořádku nebo potřebujete obnovit ztracené pohybové schopnosti či zlepšit psychomotorický vývoj Vašich dětí, naši profesionálové Vás na této cestě budou provázet a pomáhat.

img

Fyzio Balance

FyzioterapieBrno, Černá Pole

Zabýváme se diagnostikou, léčbou a prevencí poruch pohybového aparátu. Pracujeme podle nejnovějších poznatků moderní medicíny a současně nezapomínáme na provázanost člověka jako celku. Naším cílem je pomoci Vám nalézt zpět ztracenou fyzickou rovnováhu, která je základem celkové spokojenosti člověka.

img

MojeFYZIO

FyzioterapieHodonín

Fyzioterapie pro Vás. Služby fyzioterapeuta jsou zaměřené na kvalifikovaný přístup v prevenci, diagnostice a léčbě poruch a bolestí pohybového aparátu

img

Fyzioterapie Nová

FyzioterapieBřeclav

Ráda Vám pomohu se vším, co souvisí s pohybovým aparátem za použití běžných rehabilitačních technik a speciálních terapií. Snažím se o vstřícný a ohleduplný přístup. Během terapie Vás obeznamuji s používanou technikou a s jejím vztahem k eliminaci Vašich potíží.

img

CENTRUM FYZIO KOMPLEX

FyzioterapiePraha 2, Vinohrady

Naše společnost je nestátní ambulantní zdravotnické zařízení, které sídlí na Praze 6, Praze 2 a v obci Jeneč (Praha-západ) a nabízí léčebné výkony v oboru fyzioterapie a léčebné rehabilitace dětí a dospělých.

img

REHABILITACE Hana Koukalová

FyzioterapieČeská Lípa

Soukromé rehabilitační zařízení založené r.1993 Hanou Koukalovou je zaměřeno na prevenci a terapii bolestivých stavů a funkčních poruch pohybového aparátu větších dětí a dospělých.

img

Mgr. Tomáš Šárik - fyzioterapie

FyzioterapieJihlava

Jsme nestátní zdravotnické zařízení poskytující komplexní péči v oboru fyzioterapie.

img

NVK-FYZIO s.r.o

FyzioterapieTřebíč

Poskytovatel ambulantní léčebné péče v oboru fyzioterapie. Zabýváme se diagnostikou, prevencí a léčbou poruch pohybového aparátu u starších dětí, dospívajících a dospělých.

img

Masáže Rehabilitace Bohdálek

FyzioterapieLiberec , IV-Perštýn

Odborné i relaxační masáže a rehabilitace v centru města. Terapie masáží nebo odblokováním, instruktáž cviků na míru dle aktuálního stavu a podobně. V oblasti rehabilitace pracuji více jak 22 let.

img

Rehabilitační ambulance, s.r.o.

FyzioterapieČeská Lípa

Nabídka rehabilitačních služeb. Provádění relaxačních i aroma terapií či sportovních, rekondičních a stimulačních masáží.

img

REHABILITACE Broumovská, spol. s r.o.

FyzioterapieLiberec , VI-Rochlice

Poskytujeme komplexní léčbu a rehabilitace pohybového aparátu. Léčba a rehabilitace bolesti krční páteře, bolesti hrudní páteře, bolesti bederní páteře, nervového systému a poúrazových stavů a jizev. Léčba celulitidy pomocí lymfodrenáže. Optimální posilování svalů pomocí Elgym.

img

Mgr. Michal Čeřovský - rehabilitační zařízení

FyzioterapieJablonec nad Nisou

Rehabilitace Mgr.Michal Čeřovský je nestátní zdravotnické zařízení ambulantního typu poskytující komplexní služby v oboru léčebná rehabilitace a fyzioterapie dospělých i dětí. Terapeutický tým naší rehabilitace tvořený i vysokoškolsky vzdělanými odborníky - magistry fyzioterapie, je zárukou vysoké kvality poskytované péče.

img

AZ rehabilitace

FyzioterapieLiberec, III-Jeřáb

Zajišťuji rehabilitace, fyzioterapie a řešení problémů s pohybovým aparátem po úrazech, operacích či po úrazech hlavy. Nabízím respirační a sportovní rehabilitace. Zaměřuji se na potíže s otěhotněním a stavy přetížení.

img

Hana Klusová

FyzioterapieJablonec nad Nisou

Poskytuji služby diplomovaného fyzioterapeuta.

img

Fyzioterapie Vacková s.r.o.

FyzioterapieJablonec nad Nisou

Jsme první nestátní zdravotnické pracoviště ambulantního typu v Jablonci nad Nisou poskytující komplexní služby v oboru léčebná rehabilitace a fyzioterapie dospělých a dětí, které otevřelo v listopadu 1992. Od té doby došlo k mnoha změnám, doplnění o další léčebné metody v oblasti fyzioterapie a rozšíření o výživové poradenství.

img

Rehabilitace D. Stránská, Turnov, s.r.o.

FyzioterapieTurnov

Poskytujeme komplexní rehabilitační služby. Nabízíme kineziologický rozbor, pasivní i aktivní cvičení, mobilizaci, cvičení na neurofyziologickém podkladě, posilování či cvičení pro děti a dorost. Provádíme ultrazvuk, stimulace, kombinovanou terapii i magnetoterapii.

img

Fysiotape

FyzioterapieJablonec nad Nisou, Kokonín

Nabízím kineziologické tejpování, rehabilitaci, fyzioterapii nejen pro manažery a sportovce. Prodávám kineziologické tejpovací pásky, tejpy na akupresurní body, speciální menstruační tejpy. Dále je v nabídce odborná literatura pro lymfatické tejpování. Pořádám kurzy tejpování.

img

NEVIEN s.r.o.

FyzioterapieHradec Králové, Třebeš

Naše centrum nabízí specializovanou péči v oboru: rehabilitace a fyzikální medicína, fyzioterapie, tradiční čínská medicína (celotělová akupunktura, fytoterapie), lymfologie a kineziotaping.

img

Bc. Karolína Burdová

FyzioterapieHradec Králové

Poskytuji odbornou celostní péči o zdraví, kde propojuji fyzioterapii s regeneračními a relaxačními procedurami.

img

Fyzioterapie Mgr. Tomáš Osladil

FyzioterapieTřebechovice pod Orebem

Pokud Vás trápí akutní i dlouhodobé bolesti páteře, kloubů, svalů, svalových úponů např. po úraze nebo po sportovním či pracovním přetížení, a nebo máte např. potíže s udržením rovnováhy či sníženou fyzickou kondici, najdeme nejvhodnější řešení.

img

Rehabilitace AKTIV, s.r.o.

FyzioterapieHradec Králové

Naší specializací je především rehabilitace pacientů s pohybovým onemocněním, po úrazech a operacích. Provádíme rehabilitační, Shiatsu, medové, čokoládové, hůlkové a aroma masáže. Dále také nabízíme masáž horkými kameny, indickou masáž hlavy, ušní akupunkturu, tapy, baňkování.

img

Rehabilitace - Věra Smékalová, s.r.o.

FyzioterapieSmiřice

Nabídka rehabilitačních služeb a fyzikální medicíny včetně vyšetření. Provádění vodoléčby, reflexních i vazivových masáží a individuálních LVT. Možnost zapůjčení invalidních vozíků, francouzských a podpažních berlí pro dospělé i děti, chodítek a dalších pomůcek pro domácí cvičení.

img

Mgr. Iveta Pourová

FyzioterapieJaroměř, Pražské Předměstí

Soukromou ordinaci fyzioterapeuta provozuji od roku 2005. Náplní práce fyzioterapeuta je vyšetření pohybového aparátu, stanovení fyzioterapeutické diagnózy, plánu fyzioterapie a léčba. Každý klient dostane informace o pravděpodobné příčině jeho obtíží, co a jakým způsobem budeme léčit a jak může klient léčbu aktivně podpořit. Spousta potíží " na těle", ale může pocházet od „ duše “ – stres, deprese, úzkost mohou přispět ke zvýšené citlivosti na bolest, zvýšenému napětí svalů, změně dechového stereotypu atd.,proto ve své práci používám i poznatky psychosomatické medicíny.

img

FYZIOTERAPIE Mgr. Cimfl Marek. DiS.

FyzioterapiePotštejn

Jsme soukromého fyzioterapeutického pracoviště. Naše firma vznikla, jako jedno z prvních soukromých rehabilitačních oddělení v regionu v roce 1993. První pracoviště bylo založeno v Potštejně a v roce 1995 jsme rozšířili svoji působnost do Kostelce nad Orlicí. Tam vzniklo později druhé pracoviště. V roce 2005 jsme také otevřeli další oddělení v Rokytnici v Orl. horách.

img

FALTA, s.r.o.

FyzioterapieČervený Kostelec

Provozujeme rehabilitační zařízení. Nabízíme rehabilitační, ortopedické a fyzioterapeutické služby. Provádíme u nás také preventivní rehabilitační programy. Nabízíme i rehabilitační péči o dětskou klientelu. Jednotlivá rehabilitační oddělení jsou vybavena vodoléčbou, elektroléčbou a další.

img

Mgr. Kamila Vyhlídalová

FyzioterapieNáchod

Vážení klienti, nabízím Vám komplexní služby v oblasti fyzioterapie, vedu kurzy zdravotního cvičení, poskytuji léčebné a relaxační masáže a nabízím instruktáž chůze Nordic Walking.

img

Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí

FyzioterapieBrandýs nad Orlicí

V Rehabilitačním ústavu Brandýs nad Orlicí provádíme komplexní rehabilitaci pacientů především s onemocněním pohybového ústrojí - po operacích a úrazech pohybového ústrojí, s onemocněním neurologického systému a také přijímáme nemocné s bolestmi páteře a kloubů. Kromě lůžkové péče v oboru rehabilitační a fyzikální medicíny tu funguje také lékařská poradna pro sportovce, rehabilitační a chirurgická ambulance.

img

Fyziocentrum Baťa

FyzioterapiePardubice, Zelené Předměstí

Rehabilitační a fyzioterapeutické centrum poskytující komplexní služby v oblasti léčebné rehabilitace pro děti a dospělé, plně hrazené zdravotními pojišťovnami. Naše zdravotnické zařízení poskytuje péči klientům zdravotních pojišťoven i samoplátcům ve formě individuálních i skupinových terapií.

img

Fyzioterapie Holubova

FyzioterapiePardubice, Bílé Předměstí

Naše zdravotnické zařízení je tvořeno fyzioterapeutkou Zuzanou Baladovou a masérkou a instruktorkou zdravotního cvičení Martinou Ptáčkovou. Ve vzájemnou spolupráci je dovedl jejich společný pohled na pacienta, citlivý individuální přístup k němu a poctivá práce.

img

Bristec cz, s.r.o.

FyzioterapiePardubice, Zelené Předměstí

Poskytujeme komplexní ambulantní péči nejširší veřejnosti. Rehabilitace na této adrese sídlí již řadu let. Od dubna 2010 jsme navázali na činnost předchozího zakladatele. Klademe důraz na kvalitní přístrojové vybavení a odborné vzdělávání personálu. V příjemném prostředí budete obslouženi kvalifikovanými fyzioterapeutkami v čase, na který jste objednáni.

img

FyzioTEP - Fyzioterapie a léčebná rehabilitace

FyzioterapieChrudim IV

Nabízíme klientům ucelenou rehabilitační péči - soustředíme se na diagnostiku, léčbu a prevenci všech typů poruch pohybového systému. Péče, kterou poskytujeme, si klade za cíl individuální a také komplexní přístup ke klientovi. Komplexnost naší péče vychází z pojetí těla jako celku.

img

Arpo

FyzioterapieČeská Třebová

Arpo Domeček vznikl jako oáza klidu, uvolnění a zdraví v dnešním uspěchaném světe. Připravili jsme pro Vás širokou nabídku terapií, které podpoří Vaše zdraví nejen fyzické, ale rovněž psychické.

img

Bc. Soňa Kováčová, DiS.

FyzioterapiePolička, Horní Předměstí

Jmenuji se Soňa Kováčová. Provozuji nestátní zdravotnické zařízení Fyzioterapie Kováčová. Poskytuji komplexní terapií funkčních poruch pohybového aparátu dětí i dospělých formou ambulantní i domácí péče.

img

Masáže Živný

FyzioterapiePardubice, Zelené Předměstí

Zajišťujeme masérské, rekondiční a regenerační služby.

img

Dětská fyzioterapie REGRESO

FyzioterapieTeplice

Jsme soukromé nestátní zdravotnické zařízení se zaměřením na komplexní léčebnou a preventivní rehabilitaci kojenců, dětí a dorostu.

img

Rehabilitace MUDr. Hassan Mezian, s.r.o.

FyzioterapieLitoměřice, Předměstí

Provozujeme rehabilitační a fyzioterapeutickou centrum.

img

REHABILITACE ZBYNĚK TEPLÝ, s.r.o.

FyzioterapieRoudnice nad Labem

Poskytujeme fyzioterapeutické služby. Provádíme speciální výkony v myoskeletální medicíně, cvičení v Terapi Master, elektroléčbu a vyšetření i elektrostimulace svalstva při periferních parézách. Nabízíme reflexní, vazivové i klasické masáže, pulzní ultrazvuk a magnetoterapie.

img

Fyzioterapie Lenka Fialová

FyzioterapieTeplice, Trnovany

Nabízím pomoc při bolestech pohybového aparátu, při bolestech po jednostranném přetěžování těla, při vadném držení těla, skolióze, při rekonvalescenci po úrazech, operacích a při lymfatických otocích. Bez obvyklých čekacích lhůt. Nejsem smluvním partnerem zdravotních pojišťoven.

img

MUDr. Bláhová s.r.o.

FyzioterapieMost

Nabízíme stanovení přesné diagnózy a poskytnutí cílené komplexní terapie s ohledem na prevenci recidiv. Specializujeme se na bolesti zad, páteře, kloubů a celého pohybového aparátu.

img

REMED Meziboří s.r.o.

FyzioterapieMeziboří u Litvínova

Nestátní zdravotnické zařízení REMED Meziboří s.r.o. nabízí zákazníkům (zdravotním pojišťovnám) garantovanou, časnou, komplexní i krátkodobou zdravotní péči výhradně hospitalizačního typu v plném rozsahu fyziatrie, balneologie a léčebné rehabilitace, zejména pro spádové území Ústeckého kraje.

img

Fyzioterapie České Budějovice

FyzioterapieČeské Budějovice

Fyzioterapeut Štěpán Hebík

img

Fyzioterapie McKenzie

FyzioterapieČeské Budějovice

Soukromá ordinace fyzioterapie, nelékařské zdravotnické zařízení. Máte možnost řešit své obtíže včas a úspěšně.

img

Rehabillitační centrum Olma R

FyzioterapieČeské Budějovice

Poskytujeme zdravotní péči v oborech léčebná rehabilitace a fyzioterapie již od roku 1994

img

Rehabilitace Mgr. Šárka Krátká

FyzioterapieJindřichův Hradec

Poskytování odborných služeb v oboru léčebné rehabilitace a fyzioterapie.

img

Fyzioterapie Petra Máchalová, DiS

FyzioterapieJindřichův Hradec

Mým cílem je poskytovat kvalitní rehabilitační péči v léčbě i prevenci poruch pohybového aparátu dětí i dospělých.

img

Rehabilitace JH

FyzioterapieJindřichův Hradec

Jsme nestátní zdravotnické zařízení ambulantního typu v oboru fyzioterapie a rehabilitační medicíny založené roku 2004.

img

Rehabilitační ambulance FYZIOTOM

FyzioterapiePlzeň

Soukromé zdravotnické zařízení poskytující služby v oboru manuální fyzioterapie, myoskeletální medicíny a individuální léčebné rehabilitace.

img

Fyzioterapie Mgr. Matěj Liška

FyzioterapiePlzeň

Mgr. Matěj Liška je certifikovaný odborný fyzioterapeut bez odborného dohledu.

img

Fyzioterapie Plzeň

FyzioterapiePlzeň

Soukromé rehabilitační centrum Bc. Barbora Knoblochová je nestátní zdravotnické zařízení, které poskytuje fyzioterapeutické služby široké veřejnosti od 1. září r. 2010.

img

Dětská fyzioterapie

FyzioterapiePlzeň

Ambulance se specializuje na terapii dětí od nejútlejšího věku (novorozenci, kojenci, batolata, předškolní a školní věk).

img

KINEOS fyziocentrum

FyzioterapiePlzeň, Lochotín

KINEOS fyziocentrum s.r.o. je registrované Nestátní zdravotnické zařízení v oboru fyzioterapie.

img

Fyzio aktivity

FyzioterapiePlzeň

Nestátní zdravotnické zařízení, které provozují registrovaní fyzioterapeuti.

img

Fyzioterapie Haviarová

FyzioterapieKlatovy

Jmenuji se Petra Haviarová a zabývám se fyzioterapií dětí od narození až do dospělosti.

img

Non vi Fyziocentrum

FyzioterapieZlín

Poskytujeme profesionální fyzioterapii, prevenci pohybových potíží, regenerační a relaxační péči.

img

Rehacentrum NIKA

FyzioterapieZlín

Rehacentrum Nika spol. s r.o. je zlínská firma, provozující od roku 2010 nestátní rehabilitační zařízení ambulantního typu.

img

Fyzioterapie REfit

FyzioterapieZlín

Nestátní zdravotnické zařízení.

img

Rehabilitační centrum Zlín

FyzioterapieZlín

Nabízíme široké veřejnosti komplexní rehabilitační služby s ambulantní dostupností, se zázemím plného portfolia nadstandardních lékařských služeb, které jinde v kraji nenajdete.

img

RehaFlex

FyzioterapieZlín

Nestátní rehabilitační zařízení ve Zlíně specializující se zejména na dětskou rehabilitaci a bolestivé stavy i další obtíže spojené s poruchami funkce pohybového systému dospělých.

img

ComplexTherapy s.r.o.

FyzioterapieZlín

Nestátní zdravotnické / rehabilitační zařízení poskytující komplexní rehabilitační péči. ComplexTherapy s.r.o., Zlín Pracovní tým ComplexTherapy s.r.o. se zabývá rehabilitační péčí o děti i dospělé ve všech obdobích jejich života.

img

Pavlína Mazáčová

FyzioterapieVsetín

Nestátní zdravotnické zařízení založené fyzioterapeutkou Mgr. Pavlínou Mazáčovou.

img

Fyzioterapie REHARMON

FyzioterapieValašské Meziříčí

Nestátní zdravotnické zařízení ambulantního typu provozované registrovanou fyzioterapeutkou Bc. Lucií Machovou.

img

Fyzioterapie Dr. Eva Kumstátová s.r.o.

FyzioterapieMladá Boleslav

Ambulantní nestátní zdravotnické zařízení, které poskytuje léčebnou a preventivní péči v oboru fyzioterapie.

img

Rehamar - Fyzioterapie Martina Kadavá

FyzioterapieMladá Boleslav

Nestátní zdravotnické zařízení, které se zabývá diagnostikou, léčbou a prevencí pohybového aparátu.

img

Fyzio 21

FyzioterapieMladá Boleslav

Nově zřízené nestátní zdravotnické zařízení v centru Mladé Boleslavi.

img

Rehabilitace Bitnar

FyzioterapieKladno

Rehabilitace Bitnar na Kladně nabízí vysoce odborné služby v oboru fyzioterapie a léčebné rehabilitace.

img

Fyzioterapie, masáže Mgr. Zuzana Brůhová

FyzioterapieBenešov

Jmenuji se Zuzana Brůhová, a jako fyzioterapeutka pracuji již několik let. Mou prioritou je nabídnout klientům příjemný, individuální a profesionální přístup, zaměřený nejen na odstranění bolesti, ale především na odstranění její příčiny.

img

Rovnováha - léčebná rehabilitace Kladno

FyzioterapieKladno

Nestátní zdravotnické zařízení

img

Ordinace léčebné rehabilitace a fyzikální medicíny

FyzioterapieVelká Dobrá

Ordinace lečebné rehabilitace a fyzikální medicíny je nestátní zdravotnické zařízení ambulantního typu situované v obci Velká Dobrá.

img

Rekondiční studio Martina Šornová

FyzioterapiePříbram 7

Rekondiční studio, rehabilitace, masáže.

img

RF Rekondice a Fyzioterapie Poděbrady

FyzioterapiePoděbrady

Jsme fyzioterapeutické centrum specializující se na diagnostiku, prevenci a terapii bolestivých stavů pohybového aparátu.

img

Fyzioterapie Ostrava - Mgr. Daniel Pejčoch fyzioterapeut

FyzioterapieOstrava, Zábřeh

Diagnostika, terapie a prevence bolestí pohybového aparátu. Pomůžeme Vám opět žít a sportovat bez omezení.

img

Rehabilitace a regenerace pohybového aparátu - Bc. Marek Zajac

FyzioterapieOstrava, Moravská Ostrava

Ambulance léčebné rehabilitace dětská psychomotorická poradna.

img

DJK fyzio s.r.o.

FyzioterapieOstrava, Vítkovice

Poskytování odborných služeb v oboru fyzioterapie nejširší veřejnosti je hlavní činností společnosti DJK fyzio s.r.o.

img

Můj Fyzio

FyzioterapieOstrava, Martinov

Možnost, jak cíleně pracovat na svém zdraví.

img

CELOSTNÍ REHABILITACE, s.r.o.

FyzioterapieOstrov

Nabízíme služby v oblasti ortopedie, rahabilitace, celostní medicíny. Léčíme bolesti kloubů, hlavy, šíje, zad a páteře. Dále zajišťujeme léčbu bolestí končetin a svalových onemocnění. Spolupracujeme s operačními pracovišti.

img

FYZIOplus, s.r.o.

FyzioterapieKarlovy Vary

Poskytujeme léčbu pohybového systému.

img

David Jindra

Fyzioterapie Karlovy Vary, Dvory

Nabízím rehabilitace se specializací na sportovce, školení MFK a ostatních masážních a rehabilitačních technik. Zabývám se metodou MFK.

img

Rehabilitace Karlovy Vary s.r.o.

FyzioterapieKarlovy Vary

Nabízíme rehabilitace a fyzioterapii. Poskytujeme komplexní diagnostiku pohybového aparátu u dětí a dospělých, měkké a mobilizační techniky páteře, žeber a periferních kloubů, elektrostimulaci paretických svalů po centrálních a periferních obrnách i odstranění bolestí v zádových oblastech.

img

Rehabilitace Koppová

FyzioterapieMariánské Lázně, Úšovice

Nabídka služeb masážního a rehabilitačního salónu. Provádíme reflexní masáže, masáže pro kojence, lymfodrenáže, kineziologický rozbor, vířivou koupel na ruce a nohy. Zaměřujeme se na bolesti zad, páteře, poúrazové stavy. Zajišťujeme program a cvičení pro těhotné. Poskytování poradenství ve výživě.

img

JITROCEL - lokomoční centrum

FyzioterapieOlomouc, Nová Ulice

JITROCEL je nestátní zdravotnické zařízení se statutem sociální podnik. Poskytujeme osobám zdravotně znevýhodněným profesionální rehabilitační, rekondiční a masérské služby. Využíváme nadstandartního vybavení, speciální pomůcky a rehabilitační techniku.

img

Rehabilitační a ortopedické centrum SHAPE

FyzioterapieOlomouc

Rehabilitační a ortopedické centrum SHAPE v Olomouci je špičkově vybavené nestátní zdravotnické zařízení ambulantního typu v centru Olomouce, které poskytuje komplexní služby v oblasti fyzioterapie, rehabilitace a ortopedie. Náš terapeutický tým je tvořen vysokoškolsky vzdělanými odborníky, kteří jsou zárukou vysoké kvality poskytované péče.

img

ELPIS OLOMOUC, spol. s r.o.

FyzioterapieOlomouc, Nová Ulice

Nabídka služeb rehabilitační ordinace. Provádění kinesiotejpingu a akupunktury. Možnost objednání masáží. Pronájem bazénu s protiproudem, sauny, vířivé vany a tělocvičny.

img

Fyzidop, s.r.o.

FyzioterapieOlomouc, Nové Sady

Nabízím domácí zdravotní péči a rehabilitace. Zajišťuji léčebný tělocvik, rekondiční cvičení, cvičení na gymnastických míčích, elektroléčbu, lymfodrenáž, vodoléčbu, podvodní masáže, perličkovou koupel s ozónem a samočistícím programem.

img

Rehabilitační a regenerační centrum s.r.o.

FyzioterapieOstrava, Vítkovice

Rehabilitační a regenerační centrum je nestátní zdravotnické zařízení poskytující zdravotnickou péči v oboru fyzioterapie a rehabilitační medicíny.

img

Ambulance dětské fyzioterapie

FyzioterapieOstrava, Bělský les

Ambulance se primárně specializuje na terapii dětí od nejútlejšího věku (novorozenci, kojenci, batolata, předškolní a školní věk).

img

Fyzio Mobility

FyzioterapieOstrava

Nestátní zdravotnické zařízení, Registrovaný fyzioterapeut Mgr. Martin Hloušek

img

Fyzioterapie Opava

FyzioterapieOpava

Soukromé fyzioterapeutické pracoviště.

img

Fyzioterapie - Mgr. Petra Ceplá

FyzioterapieOpava

Fyzioterapie v našem zařízení probíhá komplexně. Na základě kineziologického rozboru aplikujeme speciální fyzioterapeutické techniky a metody zaměřené na odstranění bolesti, ošetření měkkých tkání (kůže, podkoží, svalů) a jejich spoušťových bodů a uvolnění kloubních blokád.

img

Atestovaný fyzioterapeut Pavla Ondráčková

FyzioterapieOpava, Kylešovice

Fyzioterapeutická ambulance

img

Fyzioterapie Třinec

FyzioterapieTřinec

Fyzioterapie Naďa Sližová

img

Moje rehabilitace s.r.o.

FyzioterapieSlezská Ostrava

S námi se cítíte lépe.

img

Domácí rehabilitační péče Olomouc

FyzioterapieOlomouc, Hejčín

Dojíždíme do domácího prostředí pacientů, kde poskytujeme rehabilitační péči především chronicky nemocným, jejichž zdravotní i duševní stav si vyžaduje dlouhodobou a pravidelnou domácí péči kvalifikovaného personálu. Péče je určena zejména pro dlouhodobě nemocné upoutané na lůžko.

img

Léčebná rehabilitace ZDRAVÍ, s.r.o.

FyzioterapieOlomouc

Nabídka léčebných rehabilitací. Poskytujeme našim klientům nejen zdravotní a léčebnou, nýbrž i regenerační a preventivní rehabilitaci. Provádíme kineziologický rozbor, míčkování, balanční cvičení, reflexní terapie, segmentové a léčebné masáže, světloléčbu či terapie funkčních poruch pánevního dna.

img

Ambulance fyzioterapie a sportu

FyzioterapieOpava, Kateřinky

Rády Vám nabídneme služby v oblastech fyzioterapie dětí, dospělých, sportovců a prevence.

img

REHABILITACE - Bc. Jamal Shujaa s.r.o.

FyzioterapiePřerov I-Město

Nabízím rehabilitační péči pro dospělé i děti, kteří vyžadují jen vynikající péči.

img

Fyzioterapie - Mgr. Jiří Herbert Procházka

FyzioterapieOlomouc, Nová Ulice

Nestátní zdravotnické zařízení nabízející služby fyzioterapie pro všechny věkové kategorie již od novorozeneckého období, přes produktivní věk až do seniorského věku. Jsme schopni vám pomoci s velmi širokou škálou potíží pohybového aparátu různého původu od pooperačních a poúrazových stavů, přes neurologické potíže, potíže pohybového ústrojí spojených s pracovním přetížením a v neposlední řadě také se sportovní fyzioterapií.

img

RL-CORPUS, s.r.o.

FyzioterapieOlomouc, Nová Ulice

RL-CORPUS s.r.o. je privátní moderní zdravotnické zařízení, které vzniklo v roce 1994. V lednu roku 1995 zahájilo svou činnost. S výbornými výsledky se specializuje na aplikaci Vojtovy metody u hybných poruch všech věkových kategorií. Nejvíce se zaměřuje na rehabilitaci kojenců a malých dětí, které jsou ohroženy poruchou hybného vývoje, nebo dětí, u kterých se již hybná porucha vyvinula.

img

Centrum zdravých zad

FyzioterapiePraha, Vršovice

Nabízíme rehabilitace, fyzioterapie, masáže klasické, zdravotní, relaxační, lávovými kameny, individuální cvičení, skupinové cvičení, SM Systém, cvičení pro pevná záda, cvičení proti celulitidě. Řešíme prevenci výhřezy plotýnek, skoliózy a velkých kloubů. Můžete využít objednávkový systém na webu.

img

FYZIOTERAPIE Bezvodová, spol. s r.o.

FyzioterapiePraha, Vršovice

Zabýváme se diagnostikou, prevencí a terapií pohybového systému u dětí školního věku a u dospělých. Provádíme fyziatrickou léčbu za použití pohybové, manuální a fyzikální terapie. Dále provádíme instruktáž a poradenství sloužící k urychlení rekonvalescence, ke zlepšení kvality života a tělesné zdatnosti.

img

Rehabilitační lékař - Poliklinika I.P. Pavlova

FyzioterapiePraha, Nové Město

Poskytujeme komplexní péči v oblasti fyzioterapie a FBLR. Komplexní rehabilitační péče postavená na kineziologickém rozboru. Nabízíme individuální sestavení rehabilitačního plánu a široké spektrum fyzikálních procedur. Nabízíme terapii vysokovýkonovým laserem a rázovou vlnou.

img

MUDr. Miroslav Procházka

FyzioterapiePraha, Žižkov

Provoz rehabilitační ordinace. Provádíme akupunkturu, aplikaci neinvazivního laseru při tinitu, aplikaci High Intensity Laseru nebo pulsního scaneru, regenerační masáže a magnetoterapii.

img

Mgr. Eva Tetřevová

FyzioterapiePraha, Nové Město

Nabízím komplexní individuální fyzioterapie, uzavřené i otevřené lekce NORDIC WALKING, skupinové cvičení v těhotenství i zdravotní cvičení Well Balanced WoMan. Dále poskytuji prodej rehabilitačních pomůcek a dárkových poukazů.

img

Rehabilitační holešovické centrum, s.r.o.

FyzioterapiePraha, Holešovice, Holešovice

Nabídka rehabilitačních a masérských služeb včetně individuálního cvičení, lymfodrenáže, fyzikální terapie, kineziotapingu a tepelných procedur. Možnost permanentek či dárkových poukazů.

img

GeRI, spol. s r.o.

FyzioterapiePraha, Smíchov

Zdravotnické zařízení se zaměřením na obory fyzioterapie, rehabilitace, rehabilitační lékaři, závodní péče. Nabízíme skupinové cvičení, pronájem tělocvičny, redukční programy, masáže, lymfatické masáže, výživové poradenství, rehabilitační posilovnu s odborným dohledem.

img

THERAPY POINT s.r.o.

FyzioterapiePraha, Dejvice

Zabýváme se diagnostikou, léčbou a prevencí poruch pohybového aparátu. Specializujeme se především na terapii neurologických, ortopedických a chirurgických diagnóz a na tzv. funkční poruchy pohybového aparátu. Poskytujeme komplexní péči pro naše dospělé i dětské klienty.

img

Simply Health s.r.o.

FyzioterapiePraha

Odborná pomoc v oblasti rehabilitačního vyšetření, individuální fyzioterapie a myoskeletální medicíny.

img

Adéla Schneiderová - odborný fyzioterapeut

FyzioterapiePraha

Nabídka manuální fyzioterapie. Provádění léčby akutních a chronických bolestí zad i kloubů, hlavy či migrény včetně uvolňování svalové ztuhlosti. Manuální fyzioterapeutickou korekci zahájíme kompletním počítačovým vyšetřením celého těla.

img

Rehabilitační klinika Malvazinky

FyzioterapiePraha 5

Prestižní klinika s unikátní koncepcí akutní i následné péče. Vyhlášená ortopedická operativa, fyzioterapie, rehabilitace a široký komplement, který zpříjemňuje našim pacientům pobyt.

img

TEIT FITLAB

FyzioterapiePraha

Jsme sportovně zdravotní centrum, které propojuje péči o zdraví a sportu. Poskytujeme fyzioterapii s moderními tréninkovými programy. Sestavujeme tréninkové plány a radíme s výživou. Odstraňujeme vady držení těla a učíme, jak dělat základní lidské pohyby co nejefektivněji.

img

RE-FORMA

FyzioterapiePraha, Podolí

Kompletní servis fyzioterapeuta je zaměřen nejen na řešení Vašeho zranění, obtíží či bolestí, ale učí Vás poznávat své vlastní tělo. Nabízím služby v oblasti fyzioterapie, sportovní fyzioterapie, masáže, ergonomie. Zajišťuji prevenci a programy na míru v ordinaci či ve vašem prostředí.

img

Mgr. Monika Větrovcová - Fyzioterapeut

FyzioterapiePraha, Vinohrady

Nabízím pomoc s každodenní bolestí zad od sedavého zaměstnání, probouzením se s pocitem rozlámání celého těla nebo s bolestí a problém otočit hlavu. Dále pomáhám s bolestmi kloubů nebo svalů od Vaší sportovní aktivity a mnoho dalšího.

img

SPORTMED, s.r.o.

FyzioterapiePraha, Holešovice

Provozujeme zdravotnické zařízení a rehabilitační centrum. Zabýváme se fyzikální terapií. Provádíme mobilizační a manipulační techniky, techniky měkkých tkání i laserovou sprchu. Dále zajišťujeme IF a DD proudy, elektroléčbu, celkové i částečné masáže.

img

Petra Bastlová - rehabilitace

FyzioterapiePraha 3

Rehabilitace Petry Bastlové je zdravotnické zařízení ambulantního typu, zajišťující péči v oblasti léčebné rehabilitace, fyzioterapie.

img

MONADA, spol. s r.o.

FyzioterapiePraha 8

Specializovaný tým fyzioterapeutů poskytuje rehabilitační péči imobilním pacientům přímo v jejich bytem na území hl. m. Prahy.

img

Koru Spa - Masáže

FyzioterapiePraha, Žižkov

Provozujeme masérské studio. Nabízíme relaxační, exotické, zdravotní, detoxikační a kosmetické masáže i ty proti celulitidě. Klientům zajistíme masáž lávovými kameny, ájurvédskou, bambusovou a medovou, ale také kineziotaping, fyzioterapii, baňkování či liftingový zábal.

img

FYZIOTERAPIE PRO ŽIVOT - Mgr. Hana Žáková, Ph.D.

FyzioterapiePraha, Dejvice

Zabýváme se diagnostikou, prevencí a léčbou poruch pohybového systému u dospělých a dětí školního věku. Mimo jiné se také zaměřujeme na léčbu funkční ženské sterility a pohybovou terapii pacientů s poruchami příjmu potravy (mentální anorexie, mentální bulimie atd.).

img

FYZIOFOX

FyzioterapiePraha 5

Chci, aby Fyziofox byla tak trochu jiná fyzioterapie. A tak na Vás čeká individuální přístup, protože každý z Vás je jedinečný. Vždy na Vás budu mít dostatek času, protože fyzioterapie je hlavně o trpělivosti a vytrvalosti. Seznámím se s Vašimi obtížemi a společně budeme pracovat na jejich odstranění. Formalita nakonec: jsem nestátní zdravotnické zařízení, nemám smlouvu s žádnou ze zdravotních pojišťoven.

img

Fyzioterapie Dubanská s.r.o.

FyzioterapiePraha, Záběhlice

Nabízíme Vám kvalitní terapeutickou léčbu, v lekařském zařízení s moderním vybavením. V lokalitě Zahradního města kousek od centra Prahy, s dobrou dopravní dostupností a parkováním v okolí.

img

Zdravá záda EU

FyzioterapiePraha 10 – Záběhlice

V těle neexistuje problém, kterého by se neúčastnila celá bytost člověka. Bolesti zad jsou jen vyjádřením určitého chybného fungování člověka v životě a to jak na úrovni motorické, tak psychické. Potíže pohybového aparátu úzce souvisí s tím, jak žijeme, jak se vnímáme, jak jsme si vědomi sami sebe. Terapie je z velké části výukou a cestou k poznání fungování vlastního těla.

img

Bc. Marek Cón

FyzioterapiePraha, Michle

Nabízím specializovanou péči o pohybový aparát, relaxační procedury, sportovní fyzioterapii, terapii páteře či prevenci potíží. Napravuji bolestivé, poúrazové či pooperační stavy a vadné držení těla. Poskytuji také masáže.

img

Jan Beneš, DiS.

FyzioterapieMimoň I

Provádíme vyšetření pohybového systému, manuální terapii, měkké techniky či reflexní i thajskou masáž. Nabízíme léčebný tělocvik a elektroléčbu.

img

Zdravé tělo a duše - Dana Blaževičová

FyzioterapieJablonec nad Nisou

Provozuji rehabilitační praxi. Nabízím funkční manuální medicinu, reflexní terapie, analýzu z vlasů, Reiki a shamballa. Zabývám se i výživovými programy.

img

MUDr. Vladimíra Šnajdrová

FyzioterapieJablonec nad Nisou

Provádíme rehabilitace. Nabízíme vyšetření, masáže, léčebný tělocvik, vodoléčbu a fyzikální terapii. Zabýváme se vyšetřením pohybového systému, elektroléčbou i akupunkturou. Možnost zakoupení dárkových poukazů.

img

MUDr. IVO JÖRG Rehabilitace, s.r.o.

FyzioterapieJablonec nad Nisou

Provoz ambulantního rehabilitačního zařízení. Zabýváme se především terapií pohybového aparátu při chronických i akutních obtížích, poúrazovými stavy a dále se zaměřujeme na léčbu funkční sterility a inkontinence u žen.

img

Knespl rehabilitační studio

FyzioterapieČeská Lípa

Nabízíme rehabilitační služby. Zajišťujeme cvičení na 7 rekondičních stolech značky Shapemaster, akupresurní masážní přístroj Rolletic, crossové trenažéry a stepper. K dispozici je finská sauna s ochlazovacím termálním bazénkem, odpočívárnu s lůžky, kabelovou televizí a barem. Provozujeme solárium.

img

Rehatrutnov s.r.o.

FyzioterapieTrutnov, Vnitřní Město

Ordinace rehabilitace a lymfologie MUDr. Silvie Šidákové.

img

REHABILITACE JL s.r.o.

FyzioterapieJanské Lázně

V naší ordinaci poskytujeme odbornou rehabilitační a fyzioterapeutickou péči. Naše specializované pracoviště se nachází přímo ve škole pro tělesně postižené studenty v Janských Lázních.

img

Mgr. Tomáš Suchomel

FyzioterapieÚstí nad Orlicí

Nabízím komplexní vyšetření pohybového aparátu. Provádím mobilizační techniky kloubů a páteře, techniky měkkých tkání, reflexní masáže a další. Poskytuji prevenci a léčbu akutních i chronických bolestí a jiné.

img

MUDr. Jan Slezáček

FyzioterapieChrudim III

Provozuji ordinaci praktického lékaře pro dospělé. Zajišťuje komplexní diagnostickou a léčebnou péči, preventivní prohlídky, aplikaci očkovacích látek a odběry krve a biologického materiálu. Poskytujeme také závodní a rehabilitační péči. K dispozici je EKG a Spiromentr.

img

Fyzioterapie Resvit - Mgr. Maděra Jiří, Mgr. - Chovanec Petr, DiS.

FyzioterapieSvitavy, Předměstí

Rehabilitační pracoviště má smlouvu s pojišťovnami VZP-111, ZP MV-211, VOZP-201. V případě zájmu o terapii za přímou úhradu je možné si domluvit termín i mimo ordinační hodiny a s minimální čekací dobou.

img

REHABILITACE Jitka Patočková

FyzioterapieSvitavy

Naší specializací je rehabilitace malých dětí, dospělých a fyzioterapie. Mimo to si u nás můžete vybrat ze široké nabídky masáží, jako jsou například masáže sportovní, lymfatické, relaxační či speciální. Náš profesionální tým Vám vždy pomůže od bolesti či únavy a v příjemném prostředí naší praxe zažijete to pravé uvolnění a relax.

img

TITAN-NEUROREHABILITACE, s.r.o.

FyzioterapiePardubice, Zelené Předměstí

Poskytujeme rehabilitační péči hrazenou zdravotními pojišťovnami, masáže, fyzikální terapii a ordinaci neurologa.

img

Rehabilitace Slaný s.r.o.

FyzioterapieLouny

Naše zdravotnické zařízení Vám nabízí komplexní zdravotní péči v oboru léčebné rehabilitace. Kromě ucelené rehabilitace dětí a dospělých Vojtovou metodou a pomocí Bobath konceptu nabízíme dále léčbu bolestí páteře, kořenových syndromů, stavů po mozkových příhodách, stavů po úrazech a operacích pohybového ústrojí, a rehabilitace zánětlivých onemocnění kloubů. Provádíme také léčbu funkční ženské sterility pomocí metody dle Mojžíšové a cvičení pro těhotné.

img

REHACENTRUM spol. s r. o.

FyzioterapieDěčín VI-Letná

Nabízíme komplexní rehabilitační péči pro děti i dospělé. Provádíme techniky manuální medicíny, mobilizační techniky dle Mojžíšové, vodoléčebné, elektroléčebné či světelné procedury. Zabýváme se léčbou funkční neplodnosti u žen a poradenskou činností.

img

Bc. Monika Dragounová, DiS.

FyzioterapieLouny

Poskytuji služby v oblasti fyzioterapie a rehabilitace pro děti a dospělé. Provozuji psychomotorickou poradnu. Nabízím elektroterapii, magnetoterapii, laser, rázovou vlnu a kryoterapii.

img

Rehabilitace Teplice s.r.o.

FyzioterapieTeplice, Trnovany

Naše rehabilitace je nestátní zdravotnické zařízení. Onemocnění, kterými se naše fyzioterapie zabývá jsou: bolesti pohybového aparátu, poranění vzniklá při sportu a úrazech, bolestivé stavy, které vznikají po přetěžování organismu a další neurologická onemocnění, vadné držení těla, skolióza a jiné.

img

Jana Mráčková - Rehabilitace a fyzioterapie

FyzioterapieChomutov

Nabídka služeb privátního rehabilitačního centra jako jsou relaxační a reflexní masáže, individuální fyzioterapie včetně komplexního vyšetření.

img

FyzioSo

FyzioterapieSokolov

Nabízíme individuální a proaktivní přístup ke každému klientovi v podobě terapie šité na míru dle aktuálního stavu - komplexní péči v rukou odborníka, vysokoškolsky vzdělaného fyzioterapeuta. Využíváme nejnovějších poznatků z oboru fyzioterapie. Minimální čekací doba, výrazná časová flexibilita.

img

REHALCENTRUM, s.r.o.

FyzioterapieCheb

Provozujeme rehabilitační centrum. Zabýváme se léčbou poúrazových a pooperačních stavů pohybového aparátu, kompenzací skoliózy a vadným držením těla. Řeším problémy s inkontinencí, bolestivými stavy v průběhu těhotenství nebo po porodu. Poskytujeme možnosti ovlivnění funkční neplodnosti.

img

FYZIOPROFI

FyzioterapieProstějov

Nabídka sportovních rehabilitací a fyzioterapií. Zaměřuji se na oblasti krku, zad i hlavy včetně pooperačních bolestí. Zabývám se sportovní medicínou a poskytuji poradenství.

img

ARXMED, s.r.o.

FyzioterapieProstějov

Provozujeme zdravotnickou péči v oboru neurologie, myoskeletální medicíny, ortopedie, akupunktury a fyzioterapie. Zabýváme se zlepšením svalové síly, mobility kloubů a urychlením rekonvalescence po onemocnění nebo poranění.

img

Fyzioterapie Kryková Zora

FyzioterapieProstějov

Naší specializací je rehabilitace funkčních poruch (bolesti zad, kloubů, svalové dysbalance), fyzioterapie po úrazech (zlomeniny, distorze,…) a operacích (např. kolenního kloubu, hernie disku, kloubní náhrady apod.), ale i preventivní fyzioterapie.

img

Rehabilitační centrum STYL

FyzioterapiePřerov I-Město

Nabízíme služby v oblasti fyzioterapie, masáží a vakuové kosmetiky. Poskytujeme procedury hrazené i nehrazené zdravotní pojišťovnou. Provádíme individuální léčebnou tělesnou výchovu, cvičení na strojích, mobilizaci periferních kloubů a páteře, techniku měkkých tkání či vazivové a segmentální masáže.

img

JK Re-lax

FyzioterapieŠumperk

Nabízíme masáže, individuální cvičení a poradenství pod dohledem fyzioterapeuta s dlouholetou praxí. Specializujeme se na Dornovu metodu a kineziotaping. Prodáváme přírodní masážní oleje a cvičební pomůcky.

img

Life balance clinic

FyzioterapieOlomouc, Neředín

Nabízíme léčebnou rehabilitaci a fyzioterapii. Zajišťujeme kraniosakrální terapii či viscerální manipulaci, psychosomatiku a léčbu traumatu. Aplikujeme principy klasické čínské medicíny.

img

Fyzioterapie Mgr. Eva Blahoušková, BCST

FyzioterapieOlomouc, Nové Sady

Nabízím komplexní služby ve všech oblastech moderní fyzioterapie. Dále nabízím celostní přístup formou biodynamické kraniosakrální terapie. Poskytuji regenerační a léčebné masáže. Vedu kurzy zdravotního cvičení (Pilates, Jóga) pro malé skupiny, vhodné i pro klienty se zdravotními obtížemi.

img

Fyziomed, s.r.o.

FyzioterapieOlomouc, Nová Ulice

Poskytování zdravotních služeb v oboru fyzioterapie.

img

Bc. Andrea Mikletičová

FyzioterapieBlansko

Zabývám se fyzioterapií. Rehabilitace v soukromé ordinaci nebo ve Vašem domácím prostředí.

img

Fyzioterapie Salus

FyzioterapieBlansko

První návštěva trvá zpravidla jednu hodinu z důvodu odebrání anamnézy a provedení prvního vyšetření. Doporučení od lékaře není nutné, ale budeme rádi, když přinesete zdravotní dokumentaci vztahující se k danému problému. Sestavíme léčebný plán, který odpovídá potřebám jednotlivce. Délka a frekvence dalších návštěv se odvíjí od stavu klienta a vzájemné domluvy.

img

ExpertFyzio

FyzioterapieHodonín

Specializovaná rehabilitační ambulance se zaměřením na bolest a bolestivé stavy pohybového aparátu. neurologii a neuro-rehabilitace, ortopedii, sportovní medicínu, prevence. Možnost vyšetření i ošetření v domácím prostředí = mobilní fyzioterapie. Vojtova terapie pro dospělé a děti od 12R.

img

Čechovka, s.r.o.

FyzioterapieBřeclav

Nabídka rehabilitací, masáží a wellington, sálového cvičení a fitness centra. Jsme vybaveni vacuShape, rekondičními křesly Easytone, vibračními trenažéry a kardiotrenažéry. Poskytujeme poradenství v oblasti výživy.

img

Centrum léčebné rehabilitace-REHEX, v.o.s.

FyzioterapieHodonín

Jsme poskytovatelé zdravotních služeb v oborech rehabilitační a fyzikální medicíny, fyzioterapie a ergoterapie.

img

Fyzioterapie LHI, s.r.o.

FyzioterapieBrno, Královo Pole

Provádíme fyzioterapii a léčebnou rehabilitaci. Poskytujeme pomoc při bolestech zad a jiných poruchách hybné soustavy, různých poúrazových stavech, při obtížích způsobených degenerativními onemocněními, nemocech srdečně-cévního systému čo po mozkových příhodách.

img

MUDr. Petr Málek

FyzioterapieJihlava

Naše pracoviště, kde pracuje rehabilitační lékař se specializací na myoskeletální medicínu, je zaměřené především na poruchy funkce pohybového aparátu. Dominantní postavení v péči o klienty představují bolesti zad a stavy s nimi spojené. Prudký nárůst vertebrogenních potíží se stává nejen zdravotním, ale i celospolečenským problémem.

img

BIOCENTRUM P, s.r.o.

FyzioterapieHumpolec

Nabízíme rehabilitace, fyzioterape či mobilizace, manuální lymfrodenáž, kinesiotaping, estetické formování postavy, plynové injekce a vodoléčbu. Provádíme klasickou, hawajskou Lomi-Lomi či ajurvédskou masáž Dátá snéham. Poskytujeme služby hrazené pojišťovnou.

img

Fyzioterapie - Mgr. Marta Šilerová

FyzioterapieŽďár nad Sázavou 1

Provozujeme nestátní zdravotnické zařízení poskytující péči v oboru rehabilitace a fyzioterapie, zaměřující se na diagnostiku, prevenci a terapii. Ulevujeme od bolesti hlavy, páteře, kloubů, ale i bolestí břicha i končetin. Využíváme lymfodrenáž, míčkování, masážní i mobilizační techniky.

img

Rehabilitace Bc. Jana Chválová

FyzioterapiePísek, Budějovické Předměstí

Provozuji privátní rehabilitační ambulanci zaměřenou na terapii neurologických, ortopedických a chirurgických diagnóz u dospělých a mladistvých starších 10-ti let. Nabízím Vojtovu terapii, tejping - fixaci páskou, propriofoot a masáže. Zajišťuji kompletní léčebnou péči o nohy.

img

Lenka Richterová

FyzioterapieHavlíčkův Brod

Zabýváme se diagnostikou, terapií a prevencí pohybového systému u dětí a dospělých. Zajišťujeme rekonvalescenci pro zlepšení celkové kondice klientů. Provádíme instruktáž léčebné tělesné výchovy k prevenci vadného držení těla.

img

Ivana Tomsová

FyzioterapieJindřichův Hradec

V oboru fyzioterapie pracuji od roku 1986. Počáteční praxi jsem získala na RHC oddělení NsP JIndřichův Hradec. Několik let jsem pracovala v Rehabilitačním stacionáři v Jindřichově Hradci. Od roku 1993 provozuji svou soukromou rehabilitační ambulanci.

img

VOJTOVO CENTRUM

FyzioterapieČeské Budějovice

Vojtovo centrum je nestátní zdravotnické zařízení, které se systematicky zabývá včasnou diagnostikou a terapii kojenců a dětí ohrožených a nemocných cerebrální parézou (dětskou mozkovou obrnou).

img

Agentura domácí péče IVAS, s.r.o.

FyzioterapieČeské Budějovice 7

Poskytování zdravotní a rehabilitační péče v domácím prostředí nemocného. Zajištění kontroly zdravotního stavu, podávání injekčních a neinjekčních léků, ošetřování kožních defektů a péče o hydrataci. Provádění odborné rehabilitační péče. Možnost zapůjčení invalidních vozíků, chodítek, berlí a holí.

img

Rehabilitační centrum Šumava

FyzioterapieČeské Budějovice 2

Nabízíme komplexní vyšetření rehabilitačním lékařem, poradenství v oblasti bolesti zad, hlavy a kloubů, aplikaci postupů myoskeletální medicíny, instruktáž správného držení těla, automobilizačních cviků a správné životosprávy.

img

Dobrá rehabilitace

FyzioterapieČeské Budějovice

V našem nestátním zdravotnickém rehabilitačním zařízení v Českých Budějovicích se specializujeme především na léčbu bolesti pohybového aparátu.

img

MUDr.Petr Hána

FyzioterapieRokycany, Střed

Nadstandardní ambulantní sportovně-medicínské služby, jež jsou unikátní svou celistvostí. Počínaje tělovýchovně-lékařskou prohlídkou, přes speciální zátěžové testy, rozsáhlou péčí o pohybový aparát v rámci fyzioterapie, výživovým poradenstvím a konče konzultací k možnostem sportovního tréninku.

img

Fyzioterapea s.r.o.

FyzioterapieRokycany

Poskytuji služby v oblasti masážních a regeneračních technik a wellness. Mou snahou je individuální přístup ke každému klientovi s ohledem na jeho věk, aktuální fyzický stav, tělesnou konstituci a samozřejmě i na momentální psychické rozpoložení. Nabízím širokou škálu masážních, regeneračních a fyzioterapeutických technik, které kombinuji tak, aby čas strávený se mnou pro Vás byl nejen příjemným uvolněním, ale zároveň s regeneračním efektem pro Vaše tělo. Vybrat si můžete z léčebně zaměřených technik či z wellness a beauty masáží. Samozřejmostí jsou bezplatné konzultace v oblasti fyzioterapie a masáží. Vítejte ve světě relaxace a nechte hýčkat své tělo i mysl.

img

Helena Rajchlová - Rehabilitace Porta Salutis

FyzioterapieKlatovy III

Provozujeme soukromé rehabilitační zařízení. Poskytujeme komplexní služby v oboru rehabilitační a fyzikální medicíny a balneologie. Zaměřuje se na léčbu pohybového aparátu a ovlivňování jeho funkčních poruch u dětí a dospělých, poúrazové i pooperační stavy i degenerativní onemocnění kloubů a páteře.

img

Rehabilitace Šos, s.r.o.

FyzioterapieHoršovský Týn, Malé Předměstí

Poskytujeme vyšetření a léčbu pohybového ústrojí. Terapie provádí zkušený fyzioterapeut, rehabilitační lékař, masér, speciální pedagog. Provádíme vyšetření nohou včetně výroby ortopedických vložek, čínské meridiánové masáže, baňkování, akupresuru, akupunkturu i welness nebo léčbu přístrojem ACUM.

img

Jana Kalousová

FyzioterapieDomažlice, Město

Nabízím služby v oblasti rehabilitace a fyzioterapie.

img

Rehabilitace Mgr. Helena Hlaváčová

FyzioterapieŠtěnovice

Nabízím odborné služby v oboru fyzioterapie a léčebné rehabilitaci. Kladu důraz na individuální přístup a využití účinných metod a technik ve fyzioterapii.

img

Mgr. Meclová Ivana DiS., MediClinic a.s.

FyzioterapieNepomuk

Poskytujeme i výkony nehrazené zdravotními pojišťovnami jako klasické masáže, reflexní masáže, míčkování, vířivá koupel končetinová, cvičení pro těhotné, léčebná tělesná výchova, posilování na přístroji rotoped, přístrojová lymfatická masáž, ruční lymfatické masáže, Dorneova metoda, Kineziotaping.

img

Rehabilitační centrum Rezidence HB a.s.- MUDr. Andrea Šímová

FyzioterapieHorní Bříza

Provoz rehabilitačního centra.

img

Rehabilitace Plzeň, s.r.o.

FyzioterapiePlzeň, Severní Předměstí

Zabýváme se komplexní léčbou poruch pohybové soustavy, poúrazových stavů a nervových nemocí. Zajišťujeme rehabilitační, diagnostické, terapeutické a organizační opatření. Zabýváme se autogenním tréninkem a feldenkreisovou metodou. Provádíme fyzioterapie, neurologie, akupunktury a jiné.

img

RehaFlex - Petra Krčmářová

FyzioterapieZlín

Rehabilitační zařízení specializující se zejména na dětskou rehabilitaci a bolestivé stavy i další obtíže spojené s poruchami funkce pohybového systému dospělých.

img

MUDr. František Slíva

FyzioterapieZlín, Prštné

Naše rehabilitační centrum využívá širokého spektra metod a technik, aplikovaných vysoce odborně kvalifikovanými fyzioterapeuty a rehabilitačním lékaři. Jejich odbornost je garantována získanými licencemi pro jednotlivé terapeutické postupy. Zárukou kvality poskytované péče je patnáct let fungující pracoviště, které neustále rozšiřuje spektrum poskytovaných služeb, v závislosti na vývoji nových metod a přístrojů používaných k terapii.

img

MEDICAL POINT, s.r.o.

FyzioterapieZlín, Prštné

Provádíme rehabilitační cvičení, reflexní a vazivové masáže.

img

Fyzioterapie a léčebná rehabilitace - Markéta Zálešáková

FyzioterapieUherské Hradiště

Ve své privátní praxi Vám nabízím komplexní rehabilitační léčbu pro děti a dospělé. Na terapii se ale můžete objednat i bez jakéhokoliv doporučení od lékaře (za přímou platbu).

img

Mgr. Jiří Novák, Ph.D.

FyzioterapieUherské Hradiště

Nabízím rehabilitace, fyzioterapie, manuální terapie a speciální rehabilitační techniky včetně elektroléčby.

img

Ing. Vladimír Duda, DiS.

FyzioterapieKroměříž

Nabízím služby v oblasti fyzioterapie.

img

IMTE, s.r.o.

FyzioterapieKroměříž

Nabízíme fyzioterapeutickou péči, terapie, masáže i kurzy.

img

Ortoptika - Eva Modlingerová

FyzioterapieKladno

Provádíme ortoptické rozbory, ortoptická a pleoptická cvičení jakož i konzervativní léčbu šilhání (strabismu) pacientům všech věkových kategorií od nejranějšího věku ( několika týdnů) až k seniorům. Samozřejmě vždy spolupracujeme s oftalmologem. Naše služby jsou hrazeny zdravotníni pojišťovnami.

img

Mgr. Romana Novotná - Léčebná rehabilitace, fyzioterapie

FyzioterapieKladno, Kročehlavy

Provoz rehabilitační ordinace. Nabídka kineziologického rozboru, reflexních masáží a měkké techniky. Provádím léčebnou tělesnu výchovu, elektroléčbu, vodoléčbu, terapii podle paní Mojžíšové či reflexní terapii podle Dr. Vojty.

img

Miroslava Lebrová - Rehabilitace MIRKA

FyzioterapieKladno, Kročehlavy

Již od roku 1993 se v rodinném prostředí Rehabilitace MIRKA v Kladně staráme o své pacienty. Ať již se na nás obrátíte s doporučením od svého lékaře nebo i bez něj, vždy vám náš tým zkušených fyzioterapeutek a masérek vyjde vstříc.

img

Světlo země

FyzioterapieJablonec nad Nisou

Snažím se kombinovat všechny své znalosti a zkušenosti, které jsem za svůj život nasbírala, protože každý člověk potřebuje jiný přístup a individuální kombinaci metod.

img

Fyzioterapie – Bc. Barbora Šestáková

FyzioterapieLiberec 1

Nabízím fyzioterapeutické služby pro děti, dospělé a sportovce.

img

Sport Park Medical

FyzioterapieLiberec

Sport Park Medical centrum se zabývá diagnostikou, léčbou a prevencí poruch pohybového aparátu. Náš tým vám poskytne komplexní péči v oblasti ortopedie, neurochirurgie, sportovní medicíny a fyzioterapie. Postaráme se o dospělé i děti. Cílem naší péče je odstranění příčiny obtíží a celkové uzdravení. Naučíme vás správně se pohybovat.

img

Refresh Therapy - ambulance fyzioterapie

FyzioterapieLiberec

Fyzioterapie je část komprehensivní rehabilitace , která se zabývá diagnostikou, léčbou a prevencí poruch pohybového systému organismu. Z tohoto hlediska je nutné klást důraz na mezioborové propojení, především s medicínskými obory. Ve své podstatě Fyzioterapie využívá standardních postupů na základě nejnovějších vědeckých poznatků a empirie spolu s přírodními zdroji energie. Terapeut volí postup léčby ze škály metodik cíleně s ohledy na potřeby jedince postiženého na zdraví. Přístupy ve fyzioterapii vycházejí zejména ze znalosti anatomie, fyziologie a biomechaniky.

img

MUDr. Miroslav Holub

FyzioterapieSemily, Podmoklice

Provozuji privátní rehabilitační centrum.

img

Rehabilitace D. Stránská, Turnov s.r.o.

FyzioterapieTurnov

Poskytujeme komplexní rehabilitační služby.

img

Oddělení rehabilitace - Nemocnice Turnov

FyzioterapieTurnov

Náplní naší práce je léčebná rehabilitace. Rehabilitace obecně je komplex opatření s cílem dosáhnout maximální integraci člověka poškozeného na zdraví následkem nemoci, úrazu nebo vrozené vady. Léčebná rehabilitace je doplněna již mimo zdravotnické zařízení rehabilitací sociální, pracovní a pedagogickou.

img

KMK PRIVAT REHABILITACE

FyzioterapieČeská Lípa

Nabízíme rehabilitace.

img

Rehabilitace Vita

FyzioterapieČeská Lípa

Nabízím dlouholeté a kvalifikované zkušenosti v oboru rehabilitace. Mým cílem je řešení akutních či chronických potíží pohybového aparátu s individuálním přístupem k pacientům či zákazníkům.

img

REHABILITACE JIČÍN - Mgr. Martina Rozsypalová

FyzioterapieValdické Předměstí, Jičín

Jsme rehabilitační centrum v Jičíně (Východní Čechy). Poskytujeme služby hrazené zdravotními pojišťovnami, ale i nestandardní metody rehabilitace dle Mojžíšové.

img

REHAGAMA, s.r.o.

FyzioterapieKvasiny

Provozujeme rehabilitační ordinaci.

img

Fyzio Beránek

FyzioterapieHradec Králové - Slezské Předměstí

TR-Therapy, fyzioterapie, lymfodrenáž, masáže a tejpování v Hradci Králové.

img

REPO Jičín, s.r.o.

FyzioterapieJičín, Valdické Předměstí

Poskytování rehabilitační péče a provoz rehabilitační poradny.

img

Mgr. Lucie Krtičková

FyzioterapieHradec Králové, Nový Hradec Králové

Rehabilitace dětí a dospělých pomocí Vojtovy metody, vhodná pro všechny věkové kategorie od novorozeňat až po dospělé s širokou škálou diagnóz od bolestí zad, přes pooperační stavy až po neurologické diagnózy. U dětí to jsou poporodní komplikace, kýla, dětská mozková obrna, skolioza a mnoho dalších.

img

MUDr. Viera Audyová Rehabilitace a akupunktura

FyzioterapieTrutnov

Nabízíme komplexní péči klientům zaměřenou na prevenci a léčbu bolestivých stavů pohybového aparátu. Náš terapeutický tým je tvořen lékařkou se specializací v oboru fyziatrie, balneologie a léčebné rehabilitace s dlouholetou praxí v oboru a vysokoškolsky vzdělanými a diplomovanými fyzioterapeuty.

img

Bořek - fyzioterapie, s.r.o.

FyzioterapieDvůr Králové nad Labem

Provozujeme nestátní zdravotnické zařízení ambulantního typu poskytující komplexní služby v oblasti fyzioterapie dětí i dospělých ve všech klinických oborech.

img

CLR LauRa, s.r.o.

FyzioterapieDvůr Králové nad Labem

Provozujeme rehabilitační ordinaci. Provádíme fyzikální medicínu, lymfologii a fyzioterapie.

img

Hájek - Fyzioterapie

FyzioterapiePardubice, Bílé Předměstí

Rehabilitace s dlouhodobou praxí. Jsme specialisté na funkční manuální medicínu. Pomůžeme Vám zejména v případě funkčních poruch pohybového systému, bolestí zad a kloubů, poúrazových stavech, aj. Poradíme Vám také v oblasti fitness.

img

Jana Štrochová

FyzioterapiePardubice, Bílé Předměstí

Pokud Vás trápí bolesti zad, svalů, končetin, hlavy, nebo se potřebujete jen celkově uvolnit od každodenního stresu, námaze, či vypětí, pak Vám jako odborník ráda pomohu vyřešit Váš problém. Na masáže můžete přijít nejen máte-li nějaký problém, ale i si odpočinout, nebo jen relaxovat.

img

Fyzioterapie dětí a dospělých s.r.o

FyzioterapieDěčín

Zabýváme se diagnostikou, léčbou a prevencí poruch pohybového systému jak u dospělých tak dětí od raného věku, jsme vybaveni - potřebnou elektroléčbou, vodoléčbou na horní a dolní končetiny, tělocvičnou.

img

Rehabilitace Kateřina s.r.o. - REHKAT

FyzioterapieDěčín V-Rozbělesy

Nabízíme komplexní fyzioterapii a rehabilitaci bolestivých stavů, úrazů.

img

REHABILITACE, REKONDICE, MASÁŽE - KMENTOVÁ MIROSLAVA

FyzioterapiePardubice I

Nabízíme rehabilitaci chorobných a poúrazových stavů.

img

Rehabilitace HOMEA Pardubice

FyzioterapiePardubice

Moderně zařízené pracoviště, které Vám poskytuje komplexní fyzioterapeutickou péči. Rehabilitační odborná péče je vedena lékařem s atestací v oboru fyziatrie, balneologie a léčebné rehabilitace spolu s týmem fyzioterapeutů.

img

Stanislava Sádovská

FyzioterapiePardubice

Poskytujeme ambulantní rehabilitační péči, která je určena všem, kteří mají problémy s pohybovým ústrojím - akutní nebo chronické bolesti, pooperační a poúrazové stavy, neurologická onemocnění, korigujeme vadné držení těla, aj. Ošetřujeme pacienty bez omezení věku. Léčba zahrnuje Fyzikální terapii a Léčebnou tělesnou výchovu.

img

Ratolest, dětská péče a léčebná rehabilitace

FyzioterapiePardubice, Zelené Předměstí

Nabízíme komplexní rehabilitační péči pro děti a dospělé. Zaměřujeme se na péči po úrazech a operacích, chronické problémy pohybového aparátu, vývojové vady pohybové soustavy a další. Specializujeme se na léčebný tělocvik, kondiční cvičení, rozcvičení kloubů a uvolnění páteře.

img

MANUÁLNÍ TERAPIE

FyzioterapieSpojil

Manuální terapie se zabývá terapií funkčních poruch pohybového systému. Terapeut pomocí manipulačních a mobilizačních technik uvolní blokády kloubů a páteře či protáhne zkrácené svaly.

img

Rehafir

FyzioterapiePardubice

Poskytování kompletní péče fyzioterapeuta. Diagnostika a terapie poruch pohybového aparátu, ergonomie pracovní polohy.

img

REHIZ, s.r.o.

FyzioterapieSvitavy

Rehabilitační zařízení REHIZ s.r.o. ve Svitavách pod vedením Ivety Špačkové a Zdeňky Holasové funguje pro klienty všech věkových kategorií od roku 2010.

img

Corriger, s.r.o.

FyzioterapieÚstí nad Orlicí

Firma Corriger s.r.o. (corriger z fr. – opravit, napravit, zmírnit) je provozovatelem nestátního zdravotnického zařízení v oboru fyzioterapie. Dále poskytuje rekondiční a regenerační služby.

img

Geltnerová Eva

FyzioterapieLitoměřice, Pokratice

Provozuji rehabilitační praxi. Léčba je hrazena pojišťovnou.

img

REHAMEDIKA s.r.o.

FyzioterapieLitoměřice

Nabízíme vyšetření pohybového ústrojí zkušenou specialistkou v oboru rehabilitační medicína včetně myoskeletálního ošetření a široké spektrum léčebných fyzioterapeutických metod.

img

Rehabilitace Louny, s.r.o.

FyzioterapieLouny

Poskytujeme léčebnou rehabilitační péči: léčbu bolestí páteře, bolestí kloubů, bolestí hlavy, poúrazových stavů, úponových bolestí /např. ostruhy patní, "tenisového" lokte/, bolestivých jizev apod. Používáme mobilizační a manipulační techniky, obstřiky, baňkování a další typy reflexní léčby dle poruchy.

img

MUDr. Bláhová, s.r.o.

FyzioterapieMost

Nabídka rehabilitací se zaměřením na léčbu bolestí zad, páteře, kloubů a celého pohybového aparátu.

img

Fyzio a masážní studio Most

FyzioterapieMost

Moderně zařízené studio nabízející širokou škálu služeb v oblasti fyzioterapie, masáží a péče o pohybový aparát.

img

MEDIC AREA TEPLICE s.r.o.

FyzioterapieTeplice

Už od roku 1994 pomáháme klientům v oblasti sportovní, běžné i pooperační rehabilitace. Pořádáme individuální i skupinová cvičení a nabízíme také masáže.

img

Sportovní traumatologie, chirurgie a fyzioterapie s.r.o.

FyzioterapieÚstí nad Labem

Součástí našich služeb je sestavování preventivních plánů pro klienty, kteří jsou bez současných obtíží, kteří trpí na občasné bolesti pohybového aparátu z jednostranného přetížení, a to bolestmi páteře, kloubů a hlavy.

img

PÉXIS-centrum psychosomatické péče, s.r.o.

FyzioterapieÚstí nad Labem, Severní Terasa

Nestátní zdravotnické zařízení nabízející komplexní léčbu nejen psychosomatických onemocnění. Zaměřujeme se na fyzioterapii, psychologii, psychoterapii a na skupinová cvičení.

img

M-sHiatsu Michala Havránková

FyzioterapieÚstí nad Labem

Tato metoda spojuje tradiční východní léčitelství, umění masáží a moderní západní fyzioterapii. Je to pokroková funkční metoda v péči o Vaše zdraví a pohodu. Nabízí také komplexní odborné vzdělání v této metodě a další odborné kurzy.

img

G-CENTRUM Olomouc s.r.o.

FyzioterapieOlomouc

V prostorách naší bývalé gynekologické ordinace v Olomouci na adrese U Stadionu 8 provozujeme pracoviště, zaměřené na diagnostiku a léčebnou péči v rozsahu ambulantních výkonů v oboru fyzioterapie se zaměřením na dětské pacienty s poruchou psychomotorického vývoje.

img

Studio Yofyz

FyzioterapieOlomouc

Jako fyzioterapeutka pracuji od roku 2009 a během této doby jsem vystřídala několik pracovišť, která mi vždy dala řadu odborných zkušeností. Proto mám zkušenosti s fyzioterapií u širokého spektra pacientů s různými diagnózami a problémy. V současné době se převážně věnuji pacientům s bolestmi páteře, a také dětem od 5 let věku.

img

Fyzio Olomouc

FyzioterapieOlomouc

Rekondiční, relaxační a masérská praxe.

img

BODYZONE

FyzioterapieOlomouc

Jsme profesionální masážní studio v Olomouci. Máme odborné a praktické zkušenosti z USA a certiffikáty z Centra Regeneračního Vzdělávání v Praze. Nabízíme nejrůznější druhy masáží a zábalů pro relaxaci těla i duše.

img

Fyzioterapeut Mgr.Markéta Lerchová

FyzioterapieOlomouc

Poskytnu Vám relaxaci formou masáže ve svém domácím prostředí, která přinese úlevu Vašemu tělu i mysli. Nabízím také možnost masáže přímo u Vás doma. Těm z Vás, kteří hledají aktivní péči o pohybový aparát můžu nabídnout konzultaci s následným individuálním cvičením s použitím různých metod fyzioterapie nebo aplikací speciálních elastických pásků.

img

Jemný dotek

FyzioterapieOlomouc

Využívající prvky klasické rehabilitační péče individuálně stanovené podle aktuálního klinického stavu včetně základní psychoterapie.

img

Mobilní fyzioterapie

FyzioterapieOlomouc

Něco vás bolí? Čekáte dlouho na rehabilitaci? Pokud si myslíte, že nemusíte k lékaři, kontaktujte nás. Na základě vyšetření použijeme techniky fyzioterapie k normalizaci stavu, doporučujeme 2-3 kontinuální terapie k odhalení příčiny a následně navrhneme další postup. V Olomouci spolupracujeme v léčbě akutních stavů s MUDr. Radovanem Mařákem (neurologie, myoskeletální medicína), můžeme vás objednat, pokud to bude vyžadovat Váš zdravotní stav.

img

Rehabilitace

FyzioterapiePřerov I-Město

Rehabilitační ambulance.

img

RELAQUA s.r.o., rehabilitace

FyzioterapieSobotín

Společnost RELAQUA s.r.o. byla založena roku 2005 a od té doby se naši fyzioterapeuti pečlivě starají o své pacienty a klienty. Poskytují jim odbornou rehabilitační péči, ale také úlevu od bolesti a relaxaci. Díky tomu se k nám rádi vracejí.