Najdi Pomoc

Výsledky vyhledávání:

Slovník pojmů

Psychologie - neurózy

Neurózy jsou lehkou formou narušení psychiky. Převážně jsou vykládány jako duševní nerovnováha, způsobující psychický stres neboli duševní tíseň. Hlavními příznaky jsou úzkost a strach. Neuróza může mít i tělesné příznaky jako třes, cukání, bolesti zad nebo hlavy.

Psychologie - strach a úzkosti

Strach je emoce vznikající jako reakce na hrozící nebezpečí. Doprovázejí ho projevy jako zblednutí, chvění, zrychlené dýchání, bušení srdce nebo zvýšení krevního tlaku. Jde o normální reakci na skutečné nebezpečí nebo ohrožení. Strach je třeba odlišovat od úzkosti, která má zpravidla delší trvání a nemá jasné zacílení – člověk trpící úzkostí nedokáže přesně vyjádřit, čeho se bojí. Zvláštní formou strachu je tréma, strach z neúspěchu a veřejného ponížení.

Psychologie - fobie

Fobie je úzkostná porucha charakterizovaná chorobným, bezdůvodným strachem z věcí nebo situací. Postižený si nesmyslný strach plně uvědomuje, ale není schopen ho vlastní vůlí potlačit. Fobie má svůj objekt, na který je vázána a podle kterého je také pojmenována. Existuje mnoho různých druhů fobií.

Psychologie - obsese a kompulze

Obsese (posedlost) je v psychologii označení pro vtíravé (obsedantní) myšlenky, nápady, nebo nutkání k jednání. Může se objevit po celé řadě „spouštěcích podnětů“, např. při podání ruky s cizí osobou, po zamčení bytu apod. Obsedantní pocity (např. hudební obsese, kdy se stále vtírá určitá melodie) se projevují náhle a nezávisle na vůli postiženého, který se jim často nedokáže bránit. Kompulze zmírňuje nepříjemný pocit, který byl navozen obsesí. Při kompulzi jde o nutkavé chování (nebo myšlenkový pochod), které pod vlivem obsese člověk vykonává, i když si to často uvědomuje, že jde o nesmyslnou nebo nadměrnou činnost. Nepříjemné pocity nezmizí, dokud se toto chování, tento rituál neuskuteční.

Psychologie - deprese

Deprese je závažná, dlouhotrvající porucha psychiky projevující se snížením až vymizením schopnosti prožívat potěšení, pokleslými náladami jedince a patologickým smutkem. Nejedná se o prostý stav pokleslé nálady, který zažíváme občas každý. Deprese patří mezi nejčastější duševní poruchy.

Psychologie - stres

Stres můžeme definovat jako souhrn fyzických a duševních reakcí na nepřijatelný poměr mezi skutečnými nebo představovanými osobními zkušenostmi a očekáváními. Jinými slovy, stres je stav organismu, který je obecnou odezvou na jakoukoliv výrazně působící zátěž – fyzickou nebo psychickou. Při stresu se uplatňují obranné mechanismy, které umožňují přežití organismu vystaveného nebezpečí.

Psychologie - syndrom vyhoření

Pro syndrom vyhoření existují různé definice, např. ztráta profesionálního zájmu nebo osobního zaujetí u příslušníka pomáhajících profesí nebo vyhoření jako výsledek procesu, v němž lidé velice intenzivně zaujatí určitým úkolem nebo ideou ztrácejí své nadšení. Je důsledkem nerovnováhy mezi profesním očekáváním a profesní realitou, mezi ideály a skutečností.

Psychologie - psychosomatika

V užším slova smyslu je psychosomatika chápána jako problematika omezeného druhu chorob, při kterých jsou tělesné obtíže, změny a poruchy funkce podmíněné duševním stavem. V širším slova smyslu jde o komplexní pohled na člověka a jeho zdraví, protože kategorie zdraví, vymezení choroby, zdravotní a funkční stav člověka jsou podmíněné nejen tělesně, ale také duševně, sociálně, zvyklostmi dané společnosti, vlivy a nároky prostředí.

Psychologie - sexuologie

Sexuologie je vědecký obor zabývající se všemi aspekty pohlavního života (fyziologickým, lékařským, pedagogickým, psychologickým, etickým, atp.). Vyjadřuje se k tendencím sexuality v kontextu znalostí všech vědeckých oborů. Zabývá se fyziologickým vývojem a funkcí pohlavních orgánů, vývojem, rozvojem lidského sexuálního chování, chování v párech, problematikou sexuálně rizikového chování včetně výzkumu, diagnostiky a léčby pohlavních a pohlavně přenosných chorob. Zvláštní kapitolou je tzv. deviantologie, zabývající se parafilním sexuálním chováním.

Psychologie - závislosti

Závislost je stav, kdy někdo je podmíněn nějakou okolností nebo situací, kterou potřebuje (nebo si myslí, že ji potřebuje) ke své existenci. Velice často je závislost způsobena tím, že člověku něco nahrazuje. Závislost jako taková pak přináší únik (např. při požití alkoholu nemyslí dotyčný člověk na věci, které ho sužují).

Psychologie - poruchy příjmu potravy, mentální anorexie, bulimie

Poruchy příjmu potravy (zkráceně PPP) jsou závažná psychická onemocnění, kam řadíme mentální anorexii (úmyslné snižování váhy, které může vést až k úplnému odmítání potravy), bulimii (přejídání a následné vyzvracení potravy) a záchvatovité přejídání. Často se může stát, že se tyto nemoci střídají, např. přejedení ⇒ zvracení ⇒ hladovka ⇒ přejedení. Jde o psychické nemoci často s chronickým průběhem a jsou život ohrožující.

Psychologie - poruchy chování

Poruchami osobnosti a chování u dospělých se obecně rozumí negativní odchylky chování jedince, především od sociální normy, tedy odchylky od běžného hodnocení a očekávání většiny lidí, např. v oblasti emocí, impulzivity, chování k ostatním lidem, histrionská porucha osobnosti (hysterie) apod. Odlišnosti jsou patrné v poznávání, emotivitě, ovládání impulzů, uspokojování potřeb a způsobu chování k ostatním lidem. Tyto vzorce chování, stejně jako pohled na sebe, druhé a svět, jsou zpravidla pro nositele přijatelné, ale vedou ke konfliktům s okolím.

Psychologie - výchovné problémy

Výchovné problémy u dětí a mládeže můžeme označit za nevhodné, rizikové až ohrožující chování, které je výsledkem narušených sociálních vztahů nebo výchovného procesu. Výchovné problémy nejsou z pohledu běžných norem chování přijatelné a hovoříme o nich tehdy, pokud přetrvávají delší dobu a zvyšuje se jejich intenzita.

Psychologie - manželské a partnerské poradenství

Manželské a partnerské poradny poskytují odborné poradenství jednotlivcům, párům a rodinám v závažných životních situacích, do nichž se může dostat každý v důsledku nečekaných změn a zvýšených životních nároků. Většina klientů přichází s partnerským, manželským či rodinným trápením, s problematikou rozvodovou či porozvodovou, ale i s řadou dalších vztahových či osobních nesnází. Jde především o pomoc v otázkách vzájemných vztahů, jakož i vztahů se sociálním okolím.

Psychologie - pedagogická psychologie, pedagogicko-psychologická poradna, školní zralost

Pedagogická psychologie (nebo také psychologie výchovy) je hraniční vědecká disciplína, která čerpá poznatky z psychologie a pedagogiky, proto si jsou tyto obory velice podobné. V pedagogické psychologii se zkoumají zákonitosti výchovných vzdělávacích procesů. Jde o rozsáhlou oblast zkoumání, která se zaměřuje na psychologické aspekty výchovy i vyučování jako takového.

Psychologie - školní psychologie

Školní psycholog působí na škole jako poskytovatel poradenských služeb spolu se školním metodikem prevence, výchovným poradcem, případně školním speciálním pedagogem a jejich konzultačním týmem složeným z vybraných pedagogů školy.

Psychologie - Šikana

Šikana (z francouzského chicane) označuje fyzické i psychické omezování či týrání slabšího jedince v kolektivu. Dochází k ní ve všech skupinách věkových i sociálních. Setkat se s ní můžeme v jakémkoliv typu škol a školských zařízeních, v armádě, sportovním klubu, ve vězení, ale i v rodině (zaměřena na neoblíbené dítě) či v zaměstnání (podle toho, zda je původcem kolega či nadřízený, mluvíme o mobbingu nebo bossingu).

Psychologie - zvládání náročných životních situací, rozvod, nemoc, úmrtí blízkého člověka apod.

Zátěžové situace jsou náročné životní situace, se kterými se člověk musí vyrovnávat a které mohou mít na jeho zdraví různý dopad. Tvoří přirozenou součást života – jsou nezbytné pro normální utváření osobnosti. Nebezpečná je však jejich neúměrná intenzita nebo kumulace v omezeném časovém úseku. V průběhu života si osvojujeme různé strategie, jak zátěž řešit a zvládat.

Psychologie - oběti trestných činů

Oběť trestného činu je fyzická osoba, které bylo nebo mělo být trestným činem nebo činem jinak trestným ublíženo na zdraví, způsobena majetková nebo nemajetková újma nebo na jejíž úkor se pachatel trestným činem obohatil.

Psychologie - sekty

Pojem sekta označuje náboženskou nebo politickou skupinu, která se odpojila od větší, zavedené skupiny. Takové sekty mohou mít s původní skupinou společné části zásad, víry a praktik, ale odlišují se doktrínou, která vedla k jejich oddělení. Silně centrálně vedené a organizované sekty mají přísné podmínky členství, kterými své členy úzce svazují. Jiné, s volnější organizací, mají spíše věřící, podporovatele a sympatizanty. Pro většinu sekt jsou charakteristické extrémní názory na život, společnost, vztah mezi lidmi, na chápání dobra a zla apod.

Psychologie - řešení konfliktních situací

Konflikt vzniká, když dvě a více stran (osoby nebo skupiny osob) tvrdí, že mají právo na omezené zdroje nebo na jistý způsob jednání, které může být protichůdný k právům nebo touhám ostatních, nebo svým jednání přímo porušují práva či zájmy skupin ostatních. Řešení konfliktů je pak oblast psychologické mediace (zprostředkování), která má za cíl vzniklou neshodu vyřešit k co nejvyšší možné spokojenosti všech zúčastněných stran.

Psychologie - klinická psychologie

Klinická psychologie je specializované odvětví psychologie, které se zabývá diagnostikou, prevencí a terapií duševních potíží, poruch a onemocnění. Na základě poznatků všeobecné, vývojové, osobnostní a sociální psychologie vypracovává souhrnný obraz klientova problému.

Psychologie - lékařská psychologie

Lékařská psychologie je aplikovaným psychologickým oborem, který má interdisciplinární charakter. Představuje aplikaci psychologických poznatků ve zdravotnictví – lékařem (na rozdíl od klinické psychologie, která je v kompetenci psychologa).

Psychologie - forenzní psychologie

Forenzní psychologie je oblast aplikované psychologie, která se na základě psychologických principů snaží porozumět trestným činům a kriminálnímu chování.

Psychologie - sportovní psychologie

Psychologie sportu je interdisciplinární věda, která čerpá poznatky z oblasti neuropsychologie, sociální psychologie a samozřejmě i z psychologie osobnosti. Aplikovaná psychologie sportu zahrnuje práci se sportovci, trenéry, týmy a rodiči.

Psychologie - vojenská psychologie

Vojenská psychologie se zabývá podmínkami výcviku vojáků, interpersonálními vztahy v armádě, zkoumá odolnost vůči zátěži v podmínkách válečných konfliktů, potažmo chování celých vojsk (armád) na bitevním poli a jejich psychologické dopady na civilní obyvatelstvo.

Psychologie - psychologie práce

Psychologie práce sleduje zákonitosti psychické regulace pracovní činnosti a využití těchto zákonitostí v praxi. Předmětem zkoumání je samotná práce, pracovní podmínky a pracovní výsledky.

Psychologie - psychologie dopravy

Psychologie dopravy je aplikovaná psychologická disciplína, jejímž předmětem studia jsou psychické procesy a chování účastníků dopravního a přepravního procesu, a to jak těch, kteří aktivně zajišťují tyto procesy (řidiči, posádky trakčních vozidel, letadel, plavidel, atd.), tak cestujících, chodců atd.

Psychologie - profesní poradenství

Profesní (kariérové) poradenství je systém poradenských služeb, jejichž cílem je pomáhat jednotlivcům jakéhokoliv věku při rozhodování v otázkách vzdělávání, profesní přípravy, volby zaměstnání a rozvoji kariéry v kterékoliv fázi jejich života.

Psychologie - manažerská psychologie

Manažerská psychologie je aplikovaným oborem psychologie, který se zaměřuje na manažerské dovednosti, osobnost manažera a jeho obchodní dovednosti (umění vedení kolektivu atd.).

Psychologie - psychologie trhu

Psychologie trhu je součástí sociální psychologie a to v její aplikované podobě. Využívá poznatků z ekonomiky, sociologie a obecné psychologie, kde jde především o oblasti vývojové psychologie, sociálního učení, psychologie práce a dalších.

Psychologie - psychologie reklamy

Psychologie reklamy je disciplína aplikované psychologie, která se věnuje působení reklamy na člověka. Poznatky z této oblasti jsou využívány firmami k ovlivnění lidí tak, aby se stali jejich zákazníky. Tento obor je úzce spjat s obory Public Relations a marketingem, prolíná se i s psychologií umění.

Psychologie - politická psychologie

Politická psychologie je oblastí aplikované psychologie, která se pokouší popsat, porozumět, analyzovat a předpovídat psychologické aspekty politického chování a prožívání jedinců, malých sociálních skupin i velkých sociálních skupin/davů.

Psychologie - psychologie náboženství

Psychologie náboženství je psychologická disciplína zabývající se studiem náboženství, religiozity a spirituality z hlediska jeho vlivu na psychiku člověka, jeho chování, vývoj apod.

Psychologie - farmakopsychologie

Farmakopsychologie sleduje účinky chemických látek, drog, léků atd. na psychiku.

Psychologie - psychologie zdraví

Psychologie zdraví zkoumá, jak psychosociální a osobnostní proměnné spolupůsobí při vzniku nemocí i úrazů a jakým způsobem by se mělo ovlivňovat prožívání a chování člověka a jeho prostředí, aby to prospělo jeho zdraví.

Psychologie - psychoterapie

Psychoterapie je léčba psychologickými prostředky – pomocí rozhovoru s klientem (pacientem), sugescemi, nácvikem, vyjadřování emocí a dalšími technikami, které se snaží upravit jeho zdraví a spokojenost.

Psychologie - rodinná terapie

Rodinná terapie (zkrácený název pro rodinnou psychoterapii) bývá doporučována tam, kde vznikne zjevná porucha u některého člena rodiny, v některém vztahu nebo v některé oblasti soužití v souvislosti s celkovou skladbou nebo způsobem života rodiny a jejich změnami.

Psychologie - poradenská psychologie

Poradenská psychologie je jednou z aplikovaných disciplín psychologie. Za cíl má poskytování konzultací např. v oblasti školního, výchovného, profesionálního, předmanželského a manželského poradenství.

Psychologie - psychodiagnostika

Psychodiagnostika (či psychologická diagnostika) je speciální psychologická disciplína, která zjišťuje a měří duševní vlastnosti a stavy, případně jiné charakteristiky jednotlivců.

Psychologie - psychometrika

Psychometrika (občas též psychometrie) je pomocným vědním oborem psychologie zabývajícím se měřením psychických jevů, jako jsou například osobnostní charakteristiky, postoje, schopnosti, znalosti, posuzování normality a trvání či proměnlivost těchto jevů, stejně jako jejich vzájemnými vztahy.

Psychiatrie - neurotické poruchy

Jedná se o skupinu duševních poruch, u kterých dominuje nadměrný, opakující se pocit úzkosti a její tělesný doprovod. Tato úzkost je pouze (nebo převážně) vyvolána určitými dobře definovanými situacemi nebo objekty vně jedince, které běžně nejsou nebezpečné.

Psychiatrie - somatoformní poruchy

Somatoformní poruchy jsou dramatické zdravotní potíže s nejasnou příčinou. Jedná se o opakované měnící se tělesné příznaky, na jejichž základě pacient vyžaduje léčbu specialistů. Pacient předkládá působivé popisy různorodých potíží, zahrnující bolesti břicha, gastrointestinální potíže, zvracení a reflux potravy, průjmy. Může se také jednat o kožní potíže, vyrážky, bolesti končetin a kloubů, případně hluchotu a poruchy jiných vjemů.

Psychiatrie - psychosomatika

V užším slova smyslu je psychosomatika chápána jako problematika omezeného druhu chorob, při kterých jsou tělesné obtíže, změny a poruchy funkce podmíněné duševním stavem. V širším slova smyslu jde o komplexní pohled na člověka a jeho zdraví, protože kategorie zdraví, vymezení choroby, zdravotní a funkční stav člověka jsou podmíněné nejen tělesně, ale také duševně, sociálně, zvyklostmi dané společnosti, vlivy a nároky prostředí.

Psychiatrie - afektivní poruchy

Afektivní poruchy, jinak také poruchy nálady, se projevují změněnou náladou, která neodpovídá reálné životní situaci nemocného a narušuje jeho uvažování, jednání i somatické (tělesné) funkce. Jejím důsledkem jsou adaptační poruchy (poruchy přizpůsobení) a sociální selhávání. 

Psychiatrie - psychózy, schizofrenie, poruchy s halucinacemi, bludy

Psychóza je závažný duševní stav, který lze definovat jako neschopnost chovat se a jednat v souladu s okolnostmi. Je to vlastně disociace mezi vnímáním, chováním a prožíváním. Mění se vztah nemocného k realitě.

Psychiatrie - Poruchy osobnosti a chování

Poruchy osobnosti a chování jsou těžká narušení v charakterové konstituci a tendencích chování jedince. Tyto poruchy nevznikají jako následek nemoci‚ psychiatrické poruchy, poškození nebo jiného porušení mozku. Obyčejně postihují řadu oblastí osobnosti, téměř všechny jsou spojeny se závažnou osobní tísní a sociálními poruchami, obvykle se projevují od dětství nebo dospívání a pokračují i v dospělosti.

Psychiatrie - sexuologie

Sexuologie je vědecký obor zabývající se všemi aspekty pohlavního života (fyziologickým, lékařským, pedagogickým, psychologickým, etickým, atp.). Vyjadřuje se k tendencím sexuality v kontextu znalostí všech vědeckých oborů. Zabývá se fyziologickým vývojem a funkcí pohlavních orgánů, vývojem, rozvojem lidského sexuálního chování, chování v párech, problematikou sexuálně rizikového chování včetně výzkumu, diagnostiky a léčby pohlavních a pohlavně přenosných chorob. Zvláštní kapitolou je tzv. deviantologie, zabývající se parafilním sexuálním chováním.

Psychiatrie - závislosti

Závislost je stav, kdy někdo je podmíněn nějakou okolností nebo situací, kterou potřebuje (nebo si myslí, že ji potřebuje) ke své existenci. Velice často je závislost způsobena tím, že člověku něco nahrazuje. Závislost jako taková pak přináší únik (např. při požití alkoholu nemyslí dotyčný člověk na věci, které ho sužují).

Psychiatrie - nespavost

Nespavost (neboli insomnie) je poměrně vážná porucha spánku, kterou trpí 10 až 20 % lidí. Mezi příznaky nespavosti patří obtížné usínání (trvající více než 30 minut po uložení se ke spánku), časté probouzení se, dlouhé pauzy před opětovným usnutím, brzké ranní probouzení s neschopností znovu usnout, záměna dne a noci nebo také nekvalitní spánek, kdy se člověk cítí i po spánku unavený.

Psychiatrie - bolesti hlavy, migrény

Bolest hlavy (neboli odborně cefalea) je jednou z nejčastějších obtíží. V drtivé většině případů se jedná o sice nepříjemný, ale jinak vcelku neškodný problém, někdy se však může jednat o příznak vážného, či život ohrožujícího onemocnění.

Psychiatrie - koktavost

Koktavost (též zejména odborně balbutismus, balbuties) je řečová porucha, při které je plynulost řeči neúmyslně přerušována opakováním jednotlivých slabik či částí slov nebo jejich nechtěným prodlužováním. Řeč je v některých případech proložena neúmyslnými pauzami, kdy koktavý člověk není schopen vydat žádný zvuk (tzv. řečové bloky). Lidé, kteří koktají, vědí, co chtějí říct. Přesto navzdory všemu svému úsilí nejsou schopni plynule a bez námahy promluvit. Všeobecně vžitá představa, že koktavost se vyznačuje pouze rychlým opakováním několika slabik, není tedy pravdivá.

Psychiatrie - psychické poruchy v těhotenství a laktaci

Období těhotenství představuje pro ženu velkou životní změnu, a to jak z fyziologického, tak z psychologického pohledu. V průběhu těhotenství nastávají u budoucích matek tělesné změny, které mohou vést k rozvoji emoční nestability. Celkově se mění také role ženy v sociálně rodinném kontextu. Nadměrná úzkost a úzkostné poruchy v období těhotenství a v poporodním období často probíhají skrytě, tedy bez možnosti řádné léčby, a vedou tudíž k negativním životním důsledkům jak pro ženu, tak pro její dítě.

Psychiatrie - poruchy příjmu potravy, mentální anorexie, bulimie

Poruchy příjmu potravy (zkráceně PPP) jsou závažná psychická onemocnění, kam řadíme mentální anorexii (úmyslné snižování váhy, které může vést až k úplnému odmítání potravy), bulimii (přejídání a následné vyzvracení potravy) a záchvatovité přejídání. Často se může stát, že se tyto nemoci střídají, např. přejedení ⇒ zvracení ⇒ hladovka ⇒ přejedení. Jde o psychické nemoci často s chronickým průběhem a jsou život ohrožující.

Psychiatrie - organické duševní poruchy

Organické duševní poruchy, příčina je v tělesném onemocnění nebo poškození, např. vlivem úrazu. Zahrnují skupinu duševních poruch seskupených na podkladě společné prokazatelné etiologie u mozkového onemocnění‚ poranění mozku nebo jiného poškození vedoucího k mozkové dysfunkci. Tato dysfunkce může být primární, jako je tomu u nemocí‚ poranění nebo poškození‚ které postihují mozek přímo a selektivně, nebo sekundární‚ kdy je mozek postižen pouze jako jeden z mnoha orgánů nebo tělesných systémů u systémových chorob nebo onemocnění. Nejčastějším organickým poškozením je demence.

Psychiatrie - demence u Alzheimerovy nemoci

Demence je syndrom způsobený chorobou mozku‚ obvykle chronické nebo progresivní povahy‚ kde dochází k porušení mnoha vyšších nervových kortikálních funkcí‚ k nimž patří paměť‚ myšlení‚ orientace‚ chápání‚ počítání‚ schopnost učení‚ jazyk a úsudek. Vědomí není zastřeno. Obvykle je přidruženo porušené chápání a příležitostně mu předchází i zhoršení emoční kontroly‚ sociálního chování nebo motivace. Tento syndrom se vyskytuje u Alzheimerovy choroby‚ cerebrovaskulárního onemocnění a u jiných stavů‚ které primárně postihují mozek.

Psychiatrie - demence u jiných nemocí

Demence je syndrom způsobený chorobou mozku‚ obvykle chronické nebo progresivní povahy‚ kde dochází k porušení mnoha vyšších nervových kortikálních funkcí‚ k nimž patří paměť‚ myšlení‚ orientace‚ chápání‚ počítání‚ schopnost učení‚ jazyk a úsudek. Vědomí není zastřeno. Obvykle je přidruženo porušené chápání a příležitostně mu předchází i zhoršení emoční kontroly‚ sociálního chování nebo motivace. Tento syndrom se vyskytuje u Alzheimerovy choroby‚ cerebrovaskulárního onemocnění a u jiných stavů‚ které primárně postihují mozek.

Psychiatrie - mentální retardace

Mentální retardace je postižení jedinců, při kterém dochází k zaostávání vývoje rozumových schopností, k odlišnému vývoji některých psychických vlastností a k poruchám v adaptačním chování. Mentálním postižením nebo mentální retardací je nazýváno trvalé snížení rozumových schopností, které vzniklo v důsledku organického poškození mozku. Není to nemoc, ale trvalý stav, který klasifikujeme do šesti základních kategorií.

Koučink - profesní koučování

Koučování (koučink, anglicky coaching) je proces podporující hledání individuálních řešení a rozvoj člověka v jím zvolené oblasti. Kouč není trenér ani poradce, ale hledá řešení společně s klientem. Termín pochází z anglického slovesa coach (trénovat, vést).

Odborné články

003 / Hořet a nevyhořet

Když pomáháme druhým, naplňujeme si tím i své potřeby pocitu vlastní užitečnosti a důležitosti. Posilujeme své přesvědčení o životní smysluplnosti. Pokud je však pomáhání ostatním lidem naší profesí, může se zejména vlivem nadměrného a dlouhotrvajícího stresu stát, že se postupně zcela vyčerpáme. Ztratíme v práci pocit smysluplnosti a dostaví se takzvaný syndrom vyhoření (burnout).

002 / Moje cesta k terapii

Jako mnozí další jsem se stala obětí dojmu, že pomoc se hledá u psychiatra. Omyl. Psychiatr nemá čas si povídat, diagnostikuje a předepisuje léky. A když je dobrý, doporučí terapeuta.

005 / Deprese. Není vidět, ale bolí.

Stav, ve kterém chybí schopnost se radovat. Život bez vůle k životu. Zní to možná pateticky, ale je to realita těch, kdo onemocněli depresí. Jejich okolí je někdy označuje za lenochy, za lidi, kteří „by mohli, kdyby chtěli“, a možná netuší, kolik úsilí je stojí jen vstát z postele a vyčistit si zuby.

001 / Kam jdou lidé s nemocnou duší aneb Česká psychiatrická péče očima pacientů

V České republice žije nejméně sto tisíc lidí s vážným duševním onemocněním; nejčastěji se přitom jedná o schizofrenii. Většina mužů a žen s touto psychickou poruchou onemocněla v období puberty a zažila na vlastní kůži nedobrovolnou hospitalizaci v psychiatrické léčebně. Jak vnímají svoji zkušenost s psychiatrickou péčí?

004 / PSYCHOTERAPIE proces

Provozovat psychoterapii neznamená pouze provádět rutinní práci podle formálních pravidel terapeutických škol. Mnohem spíše je to kreativní práce. Dobrý terapeut při ní přistupuje ke každému svému klientovi jedinečným způsobem a využívá naplno své vlastní já k pochopení jeho osobnosti. Tak chápe terapeutickou práci Robert Lindner, významný americký psychoanalytický terapeut a také autor knižní předlohy legendárního filmu Rebel bez příčiny s Jamesem Deanem v hlavní roli.

odborné kontaky

img

Léčba závislosti Praha - MMC Minesota Method Center

PsychologPraha 9

Anonymní léčba závislosti v prostorách hotelového typu v nklidné části Prahy pro muže i ženy. Pro Česko a Slovensko jediná léčebna na základě Minnesota method, je využívaná v celém světě, na základě praxe ústavů St. Gregory v USA a AKMED Dr. Woronovitcze. Pobyt na 28 dní, intezivní terapie a aktivity pro anonymní alkoholiky.

img

Psychologická poradna Praha

PsychologPraha 1

Tým odborníků z oblasti psychologie a psychoterapie. V centru Prahy nabízíme psychologickou pomoc, individuální psychoterapii, párovou psychoterapii, skupinovou psychoterapii, práci s dětmi a dospívajícím, kurzy asertivity a zdravého sebevědomí.

img

ADITEA centrum osobního rozvoje

PsychologPraha 2, Vinohrady

Poskytujeme komplexní psychoterapie individuální, skupinové, rodinné nebo párové. V naší ordinaci probíhá diagnostika dětí i dospělých. Při léčebných procedurách dbáme na osobní rozvoj jedince. V neposlední řadě poskytujeme poradenství v oblasti autismu. V naši ordinaci jsme také připraveni řešit problémy autistického spektra jako je Aspergerův syndrom.

img

Institut celostní grafologie

PoradenstvíPraha 1, Nové Město

Nabízíme studium grafologie, grafologické rozbory, grafoterapii, arteterapii, kurzy kresby a malby. Všechny služby poskytujeme také v Praze.

img

Dana Kodešová

KoučPraha 8

Lektorka, koučka, mentorka, organizátorka vzdělávacích akcí a konferencí. Říkám o sobě, že jsem průvodkyně na cestě osobního rozvoje.

img

Psychologické poradenství a psychoterapie

PsychologPraha, Vinohrady

Psychologické poradenství a psychoterapie - PhDr. Martin Dlabal, Ph.D. Jako klinický psycholog je kvalifikovaný vykonávat psychoterapii i u klientů, jejichž obtíže ovlivňují jejich zdravotní stav.

img

Mgr. Tomáš Morávek

PsychologPraha, Strašnice

Nabízím Vám komplexní psychologické služby. Jsem vystudovaný psycholog a mám psychoterapeutickou praxi v Praze. Mohu Vám pomoci při řešení osobních otázek a problémů. Zaměřuji se na párové a manželské poradenství, řešení obtíží v rodině, léčbu poruch nálady, diagnostiku osobních problémů a jejich souvislostí. Můžete se na mě obrátit s problémem z oblasti osobní či pracovní.

img

Mediace Praha - PhDr. Milana Čížek Hrubá

MediacePraha 1

Mediace je příležitost k řešení konfliktů, které jsou součástí našeho každodenního života. Výhodou tohoto způsobu je naprostá dobrovolnost zúčastněných stran, které mají motivaci pro řešení vzniklé situace. Hlavním přínosem je především to, že právě zúčastněné strany plně zodpovídají za výsledek a konečnou podobu řešení své situace. Mediátor v procesu mediace není ten, kdo hodnotí a posuzuje vaši situaci, ani tím, kdo uděluje rady. Svým neutrálním přístupem napomáhá zúčastněným stranám nahlédnout na situaci jinak a umožňuje jim definovat jejich potřeby a těžkosti v dané situaci.

img

JUDr. Hana Lenghartová - Advokátní mediátor

MediacePraha 1

Mediace je legální forma řešení sporů, zákonný způsob, jak vyřešit nepříjemnou situaci bez nutnosti dostavit se k soudu. Nejde o žádnou meditaci ani psychologickou terapii. Jedná se o neformální řízení, které je vedené neutrální osobou – mediátorem.

img

David Kryštof - individuální a týmový koučink

KoučOlomouc

„Rozdávat rady je zbytečné. Moudrý si poradí sám a hlupák stejně neposlechne.“ Mark Twain

img

PSYCHOLOGOS.CZ - psychologické služby v centru Brna

PsychologBrno, Brno-Střed

Nabízíme individuální terapii, psychologické poradenství a služby dětského psychologa v centru Brna. Zaměřujeme se nejen na dospělou klientelu, psychologické služby nabízíme i párům, rodinám a dětem. Naším výchozím přístupem je Gestalt psychoterapie.

img

Alexandr Tóth - regresní terapie

Najdi další pomocPraha 1

Regresní terapie je vhodná, když potřebujte Vaši životní situaci nejen uvolnit, ale hlavně pochopit její příčiny díky získanému ponaučení z události. To Vám pomůže situaci vyřešit v přítomnosti a preventivně působí na možné podobné situace v budoucnosti. Tedy chráníte sami sebe, abyste se opět nedostali do podobné situace, protože tomu budete rozumět.

img

Plus pro lidi v krizové situaci

Krizová a asistenční centra, komunity, linky důvěryPlzen

Naším posláním je poskytnout krizovou pomoc dětem od 6 let, dospívajícím, dospělým, párům či rodinám. Poskytnout krizovou pomoc znamená: klienty psychicky podpořit a bezpečně je provést situací, kterou vnímají jako naléhavou, nepříjemnou či ohrožující, s cílem zabránit dalšímu nepříznivému vývoji situace. Služby jsou poskytovány bezplatně.

img

Mgr. Karolína Šindelářová

PsychologLitomyšl

Psycholog, Školní psycholog, Psychoterapeut ve výcviku a lektor.

img

Mgr. Martin Jaroš

PoradenstvíPraha 1, Nové město

Pracuji jako OSVČ, samostatně, pod odbornou supervizí i týmovou intervizí, což zaručuje nejlepší možný výsledek terapie v daném kontextu. Mohu Vám nabídnout klasickou psychoterapii, v případě vzájemné dohody i s možnými přesahy do poradenství (kariérní poradenství, koučing), provázení psychospirituální krizí a duchovní péči (pastoraci).

img

Mediv z.s.

MediacePraha 9

Zakladatel neziskového spolku Mediv z.s., který založen za účelem zvyšování povědomí a kvality komunikačních, respektive vyjednávacích dovedností. Nadto jeho cílem je také rozšiřovat povědomí o praxi mimosoudních řešení sporů, jako je zejména mediace a konciliace. Předmětem činnosti je zvyšování tzv. „soft skills“, tedy dovedností, které běžně užíváme v našem životě a neuvědomuje si, jak blízko jsou k samotnému vyjednávání, případně kdy o samotné vyjednávání již jde. Dále se zabýváme rozvojem vzdělanosti v dané oblasti, tj. v oblasti vyjednávání a mediace. K těmto metodám řešení sporů neoddělitelně patří schopnosti efektivní komunikace ve formě technik jako je přerámování, parafráze, zobecňování, či zrcadlení, stejně jako stanovení a rozlišení pozic a zájmů a v neposlední řeše aktivního naslouchání.

img

Mgr. Markéta Machanová

PsychologPardubice, Staré Čívice

Soukromá psychologická praxe Vnitřní Slunce v Pardubicích. Psychologické konzultace a poradenství. Terapie individuální i párové/partnerské. Klasická psychoterapie i alternativní terapeutické přístupy.

img

Diana Lokajíčková, zapsaný mediátor

MediacePraha 9

Mediace jako taková je proces, ve kterém se budeme věnovat hledání řešení Vaší situaci. Můžeme také říct, že se jedná o „facilitovaný dialog“. Mediaci lze použít v jakékoli fázi neshody, ale je nejlepší ji zahájit co nejdříve. Čím dříve se neshoda vyřeší, tím menší je pravděpodobnost, že se věci zhorší. Mediací tak jdou řešit spory pracovní, rodinné, obchodní, sousedské, dědické, či spory s autorským prvkem.

img

Jiří Čapovec

PsychologZátor

Jiří Čapovec je celostní terapeut, kouč a mentor, který se zabývá oblastí celostní medicíny a funkční medicíny, kde propojuje důležité aspekty a obory jako je osobní rozvoj, psychosomatika, epigenetika, psychologie a rozvoj lidského vědomí, neurovědy a práce s podvědomím. Kromě působení v oblasti nemocí, fyzického a duševního zdraví, se také zaměřuje na psychologii mezilidských vztahu (individuální i párová terapie). Je spoluzakladatel značky cesta relaxace spolu s jeho partnerkou, koučkou a terapeutkou Lenkou Heczkovou. Vede také vlastní studie a výzkumy z oblasti fyzického a duševního zdraví, které sdílí zde na webu.

img

Lenka Heczková

KoučKarviná, Karviná

Lenka Heczková je terapeutka a koučka se specializací na psychologii, vztahy a sexualitu, Ženskou energii, neurovědy, meditace a práce s podvědomím. Zaměřuje se na vztahové poradenství a psychologii, individuální i párové terapie, témata zvládání stresu, emoční inteligence, práce s myšlením. Dále se soustředí se na práci s podvědomím, pozitivní psychologii, používá techniky imaginace, meditace, dechové techniky, a poznatky z neurovědy.

img

PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ

PsychologŽamberk

Psychologické poradenství - poskytování psychologické pomoci ve složitých životních situacích pro jednotlivce, rodiny i skupiny. Služba je určená pro veřejnost.

img

Kineziologie - Martina Bazgerová

Najdi další pomocPraha 7

Díky propojení vědomí, podvědomí a těla nabízí kineziologie řešení i hluboko ukrytých příčin problémů. Od stresu a poruch učení po psychosomatiku a seberozvoj.

img

Psychologie Holešovice

MediacePraha

pere-x

img

Psychiatr s webovou prezentacĂ­

PsychiatrPraha 7

Profil psychiatra s webovou prezentacĂ­.

img

Druhá praxe psycholog Admin tester

Psycholog, Nesprávná

Testovací profil - prosím ignorujte.

img

Národní ústav duševního zdraví

PsychiatrKlecany

Psychiatrická klinika s lůžkovou a ambulantní částí poskytuje vysoce kvalitní diferenciálně diagnostickou a terapeutickou péči, organizuje a uskutečňuje výzkumné klinické studie. Mimo klinickou a výzkumnou práci je výukovou základnou (Klinika psychiatrie a lékařské psychologie 3. LF UK v Praze) a slouží i pro postgraduální výuku lékařů a psychologů.

img

PhDr. Jelena Krásná

PsychologOstrava, Moravská Ostrava

Provoz ordinace dětského psychologa.

img

MUDr. Anna Čecháková

PsychiatrPraha 4, Nusle

Ordinace dětské psychiatrie a provoz centra pro dítě a rodinu.

img

MUDr. Lada Zahálková

PsychiatrBenešov

Nabídka diagnostické a léčebné péče v oboru dětské psychiatrie.

img

Psychiatrická nemocnice v Dobřanech

PsychiatrDobřany

Psychiatrická nemocnice v Dobřanech je odborným lůžkovým zdravotnickým zařízením, zabezpečujícím především dlouhodobou léčbu a léčebnou rehabilitaci psychicky nemocných pacientů všech věkových kategorií v návaznosti na akutní psychiatrickou léčbu.

img

Psychiatrická léčebna v Opavě

PsychiatrOpava, Předměstí

Provozujeme odborný léčebný ústav určený pro diagnostiku, léčbu a posouzení duševních chorob, léčení alkoholových a drogových závislostí. Léčebna disponuje 863 lůžky. Mezi hlavní úkoly patří psychiatrická péče, ochranná ústavní léčba, vědecko-výzkumná činnost a doškolování vlastních pracovníků.

img

Psychiatrická nemocnice Kosmonosy

PsychiatrKosmonosy

Psychiatrická nemocnice Kosmonosy je zdravotnické zařízení s šesti sty lůžky a pěti sty zaměstnanci.Poskytuje jak hospitalizační, tak ambulantní psychiatrickou péči s využitím různých terapeutických postupů.

img

Psychiatrická nemocnice Bohnice

PsychiatrPraha 8, Bohnice

Provozujeme psychiatrickou nemocnici. Nabízíme 31 lůžkových léčebných oddělení. Zajišťujeme destigmatizaci psychických onemocnění a integraci duševně nemocných pacientů nemocnice do běžného života.

img

MUDr. Mieczyslaw Cieśla

PsychiatrKarviná, Mizerov

Provozujeme ordinaci psychiatrie pro děti a dorost.

img

MUDr. Zuzana Vaňková

PsychiatrHodonín

Provozuji dětskou psychiatrickou ambulanci.

img

Mgr. David Teichman

PsychologPříbor

Psychologické poradenství a psychoterapie, rodinná terapie.

img

MUDr. Mgr. Ivona Svrčková

PsychiatrTřebíč, Horka-Domky

Provoz psychiatrické ambulance pro děti a dorost s možností individuální a skupinové psychoterapie.

img

Psychiatrická léčebna Červený Dvůr

PsychiatrČeský Krumlov

Psychiatrická léčebna Červený Dvůr je zařízení specializované na střednědobou ústavní léčbu závislostí na návykových látkách a patologického hráčství. Byla založena v roce 1966. V současnosti je kapacita léčebny 103 lůžek, ročně absolvuje terapeutický program v léčebně 550 až 750 pacientů.

img

Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské

PsychiatrBílá Voda

Psychiatrická nemocnice v Bílé Vodě disponuje 150 lůžky. K ústavní psychiatrické léčbě přijímá pojištěnce starší 15 let věku, ze stanoveného spádového území - z okresu Jeseník. Mimo tuto oblast je možno přijmout pacienta po předchozím objednání.

img

Psychiatrická nemocnice Brno

PsychiatrBrno, Černovice

Provozujeme psychiatrickou nemocnici. Poskytujeme psychologickou, psychiatrickou, sexuologickou, protitoxikomanickou a protialkoholní pomoc hospitalizační i ambulantní.

img

MUDr. Hana Mlynářová

PsychiatrHradec Králové

Provoz ordinace dětské a dorostové psychiatrie. Nabídka psychoterapeutických a psychosomatických služeb.

img

MUDr. Marie Foltýnová, s.r.o.

PsychiatrMoravská Ostrava

Provoz dětské a dorostové psychiatrické ambulance.

img

MUDr. Elena Kašparová

PsychiatrKroměříž

Provozuji dětskou psychiatrickou ambulanci.

img

Psychiatrická léčebna Šternberk

PsychiatrŠternberk

Naše zařízení nabízí široké možnosti lůžkové i ambulantní zdravotní péče o duševně nemocné v oborech psychiatrie, léčba návykových nemocí, dětská psychiatrie, gerontopsychiatrie, vnitřní lékařství, léčebná rehabilitace, doplněné o služby laboratoře a ambulantních specialistů v dalších oborech. Naší snahou a cílem je zajišťovat zdravotní péči na vysoké odborné úrovni , která je doprovázena citlivým přístupem a ohleduplností v bezpečném a přátelském prostředí.

img

Dětská psychiatrická nemocnice Opařany

PsychiatrOpařany

Nemocnice nabízí komplexní zdravotní služby lůžkové pro akutní stavy, pro stavy vyžadující dlouhodobější hospitalizaci v oboru dětská a dorostová psychiatrie pro děti od 3-18 let. Nemocnice poskytuje zdravotní služby ambulantní v oboru dětská a dorostová psychiatrie, dospělá psychiatrie, klinická psychologie, fyzioterapie. Zdravotní služby jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Nemocnice má smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami.

img

Psychiatrická léčebna Petrohrad

PsychiatrLouny

Poskytujeme psychiatrickou lůžkovou péči. Těžištěm péče jsou zejména tyto diagnostické kategorie: organické duševní poruchy, psychotické stavy, schizofrenní onemocnění, reakce na stres a poruchy adaptace. Nabízíme poradenskou činnost v oblasti sociální a právní problematiky.

img

PATEB, s.r.o.

PsychiatrJemnice

Psychiatrická léčebna PATEB s.r.o. je soukromé zdravotnické zařízení. Provozujeme protialkoholní, protitoxikomanické a psychiatrické zařízení. Specializujeme se na léčbu závislostí. K dispozici máme sociální lůžka pro pacienty v tíživé životní situaci či nadstandardní pokoje.

img

Středisko psychoterapeutických služeb Břehová, s.r.o.

PsychologPraha 1, Josefov

Ve Středisku psychoterapeutických služeb Břehová, s.r.o. se zaměřujeme na práci s pacienty, kteří trpí neurotickými, psychosomatickými a některými osobnostními poruchami. Naše středisko psychoterapie Praha je tu pro ambulantní terapii i jako denní stacionář.

img

Psyché, s.r.o.

PsychiatrMost

Provozování psychiatrické ambulance pro dospělé, dorost a děti.

img

NovaMentis, s.r.o.

PsychiatrOlomouc, Nová Ulice

Provoz psychiatrické ordinace pro děti i dospělé.

img

PhDr. Hana Nuslauerová

PsychologChomutov

Poskytuji služby z oblasti klinické psychologa a jsem také akreditovaný dopravní psycholog.

img

Psychiatrická léčebna Lnáře

PsychiatrLnáře

Hlavním a nejdůležitějším předmětem činnosti Psychiatrické léčebny Lnáře je poskytování odborné lůžkové a ambulantní psychiatrické péče. Léčebna má v současnosti 70 psychiatrických lůžek typu OLÚ, provozuje tři psychiatrické ambulance (ve Lnářích při léčebně, dále v Blatné a ve Strakonicích) a interní ambulanci v Blatné.

img

MUDr. Martina Lichnovská

PsychiatrNový Jičín

Provozujeme dětskou psychiatrickou ordinaci.

img

Psychiatrická nemocnice v Kroměříži

PsychiatrKroměříž

Psychiatrická nemocnice v Kroměříži je specializovaný psychiatrický léčebný ústav v Kroměříži, jehož zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví České repulibky. Posláním je poskytování zdravotní péče lidem s duševními poruchami, kteří potřebují specializovanou pomoc. Cílem je zlepšení psychického zdraví a zvýšení schopnosti fungování klientů v běžném životě, případně v pracovním procesu. Spádová oblast zahrnuje Zlínský kraj a přilehlé okresy: Prostějov Vyškov, Hodonín a Břeclav.

img

Dětská psychiatrická nemocnice Velká Bíteš

PsychiatrVelká Bíteš

Dětská psychiatrická nemocnice (DPN) je odborný léčebný ústav pro děti a mladistvé se specializovanou péčí v oboru dětské psychiatrie.

img

BCF, s.r.o.

KoučČeské Budějovice

Nabídka služeb v oblasti profesního koučinku, školení a poradenství. Systemický coaching jako nástroj pro garantované zlepšení výkonu firem, týmů a jednotlivců. Holistic management. Kompetenční akademie.

img

Valid-Ed

KoučValtice

Vzdělávací a rozvojové centrum Valtice, s.r.o. Programy pro skupiny i jednotlivce.

img

MUDr. Eva Čápová

PsychiatrPardubice

Psychiatrická ambulance pro děti a dorost. MUDr. Eva Čápová poskytuje diagnostickou a léčebnou psychiatrickou péči pro děti a dorost. Pečuje o autistické pacienty z regionu. Přijímá dětské pacienty pouze z Pardubického kraje.

img

MUDr. Ivo Kunst

PsychiatrHradec Králové

Dětská a dorostová psychiatrie je specializací dětského a dorostového lékařství. Zaměřujeme se na diagnostiku a léčení poruch chování a zdravotního stavu, kterým lze porozumět a které lze úspěšně léčit jenom při podrobné analýze sociálního prostředí pacienta (rodina, vrstevníci, škola apod.).

img

TERAPEUTIKA, s.r.o.

PsychologPraha 15, Hostivař

Jsme tým profesionálů připravených Vám poskytnout maximální péči. Naše společnost se zabývá duševním zdravím a vzděláváním v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb. Jsme akreditovaným pracovištěm Ministerstva zdravotnictví ČR pro vzdělávání klinických psychologů.

img

MUDr. Pavla Novotná

PsychiatrČeské Budějovice

Psychiatrická ambulance pro děti, dorost a rodiče. Snažíme se dětem i dospívajícím a jejich rodičům pomoci pochopit a společnými silami zvládnout jejich problémy s ADHD, poruchami chování, příjmu potravy, agresivitou, úzkostmi a strachy, PAS atd.

img

Ing. Renáta Müller

MediaceOstrava

Mediace v rodinných, pracovních či občanskoprávních sporech.

img

PhDr. Juraj Barbarič

PsychologBrno, Zábrdovice

Komunikační psycholog a psychoterapeut, který se „specializuje“ na lidi.

img

PhDr. Jiří Tyl

PsychologPraha 6

Klinický psycholog, psychoanalytický psychoterapeut, Biofeedback terapeut. Zakladatel psychologického centra a institutu EEG Biofeedback.

img

Magdaléna, o.p.s.

PsychiatrMníšek pod Brdy

Obecně prospěšná společnost Magdaléna je nestátní nezisková organizace, která působí ve Středočeském kraji a v Praze a poskytuje ucelený systém zdravotních a sociálních služeb v oblasti prevence a léčby různých typů závislostí.

img

Dům duševního zdraví

PsychiatrOstrava

Nestátní zdravotnické zařízení pro prevenci, léčbu a rehabilitaci duševních poruch.

img

MUDr. Šárka Bínová

PsychiatrMělník

Privátní praxe v poradenství, dětské psychiatrii a psychoterapii.

img

CNS-CENTRUM TŘINEC, s.r.o.

PsychiatrTřinec, Dolní Líštná

Privátní psychiatrická a psychosomatická klinika v Třinci je soukromým zdravotnickým zařízením a novým způsobem rozvíjí třineckou tradici léčby a péče o nemocné. Poskytuje ústavní péči v oblasti psychiatrie, klinické psychologie a ambulantní péče v oblasti psychiatrie.

img

Mgr. Daniela Kvasničková

PsychologKopřivnice

Provoz ordinace klinické psychologie se zaměřením na psychodiagnostiku dětí i dospělých a psychoterapii.

img

Centrum rozvoje nadání Cesta k úspěchu

PsychologPraha 6, Břevnov

img

MUDr. Martin Správka

PsychiatrNáchod

MUDr. Martin Správka z Náchoda působí v rámci dětské psychiatrické ambulance. Zajišťuje ambulantní psychiatrické služby, poskytování léčebné péče pacientům s psychickým onemocněním.

img

MUDr. Stegerová, s.r.o.

PsychiatrKosmonosy

Psychiatrická a sexuologická ordinace pro děti i dospělé.

img

Fakultní nemocnice Hradec Králové - Ambulance dětské psychologie

PsychologHradec Králové

Dětská klinika FN Hradec Králové má všeobecnou ambulanci a dále specializované poradny pro všechny pediatrické podobory, včetně ambulance dětské psychologie.

img

MUDr. Vítězslav Kouřil

PsychiatrZlín

Z vážných zdravotních důvodů jsem v prosinci 2014 ukončil privátní praxi. Od ledna 2015 pracuji na část úvazku v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně.

img

MUDr. Vilma Vařeková

PsychiatrMohelnice

Provozuji ordinaci odborné lékařky psychiatrie a psychoterapie pro děti a dospělé. Nabízím terapie úzkostných poruch a hyperaktivních poruch u dětí.

img

Pedopsychiatrie, s.r.o.

PsychiatrPraha 6, Dejvice

Ordinace dětské a dorostové psychiatrie. Naše pracoviště nabízí diagnostiku a následnou léčbou celého spektra dětských psychiatrických poruch. Užším zaměřením je pak diagnostika a léčba poruch autistického spektra, diagnostika a léčba poruchy pozornosti, poruch příjmu potravy.

img

MUDr. Zdeňka Böhmová

PsychiatrDomažlice

MUDr. Zdeňka Böhmová poskytuje péči dětské obvodní lékařky i speciální péči dětského psychiatra. V naší ordinaci diagnostikujeme, plánujeme a poskytujeme zdravotní péči dětem od jejich narození až do věku 19 let.

img

Mgr. Kamila Wawroszová

PoradenstvíPraha 6, Suchdol

Nabízím psychologické poradenství zaměřené především na děti, dospívající a jejich rodiče. Pro všechny, kteří potřebují vyřešit nějaký problém, pomoci v náročné životní situaci, ale i pro ty, kdo hledají pouze uklidnění.

img

MUDr. Dušan Mojžíš

PsychiatrPřerov

Nabídka psychiatrická péče - včetně gerontopsychiatrie, dětské a dorostové psychiatrie, psychiatrické rehabilitace, psychosomatiky a sexuologie. Dále zajišťujeme klinickou psychologii, léčbu závislostí, denní stacionář s psychoterapeutickou péčí. Provoz specializované poradny.

img

Pedadogicko-psychologická poradna Pardubice

PoradenstvíPardubice, Zelené Předměstí

img

TELEMENS, s.r.o.

PsychiatrPřerov

Provoz nestátního zdravotnického zařízení činného v oblastech psychiatrické péče, klinické psychologie, OAT a specializovaných poraden.

img

Poradna Psychoterapeut.cz

PsychologPraha 1

Psychologická, manželská-partnerská a rodinná poradna.

img

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 1, 2 a 4

PsychologPraha 2, Vinohrady

Naše poradna zajišťuje odbornou psychologickou a speciálně pedagogickou službu dětem a mládeži i jejich rodičům a učitelům na všech stupních škol obvodu Prahy 1, 2 a městské části Prahy 4, od mateřských až po střední školy (Obvody Jižního Města a Modřan mají své spádové poradny).

img

Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary

PsychologKarlovy Vary

Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary je školské zařízení, které poskytuje poradenské, diagnostické, reedukační a psychoterapeutické služby v oblasti výchovy a vzdělávání a v otázkách osobnostního, sociálního a profesního vývoje dětem od 3 let, žákům a studentům všech typů škol, jejich rodičům a pedagogům.

img

AUT - centrum, o.p.s.

PsychologPraha 5, Smíchov

img

Mgr. Lucie Doležalová

PsychologČeské Budějovice

Soukromé psychologické poradenství a terapie.

img

Aleš Kalina

KoučPraha 4, Šeberov

Kouč a školitel. Autor takzvané teorie Emočních rovnic.

img

Brněnská personalistika, spol. s r.o.

KoučBrno

Unikátní know-how pro podporu osobního a kariérního rozvoje se zkušenými kouči. Kurzy, analýzy firemní kultury, vyhledávání a výběr pracovníků.

img

Centrum systematiky a NLP, s.r.o.

KoučPraha 4, Karlín

Společnost Centrum systemiky a NLP s.r.o. se specializuje na nové a netradiční přístupy a metody ve vzdělávání a rozvoji dospělých.

img

PaedDr. Milan Kyzour

PsychologČeské Budějovice 6

img

Mgr. Pavla Bubeníčková

PsychologPraha 4, Krč

img

Mgr. Radmila Onderková

PsychologFrýdek-Místek

img

Mgr. Zuzana Hrochová

PsychologÚstí nad Labem

img

Mgr. Iva Lüftnerová

PsychologJičín

img

Dana Vrabcová

MediacePraha 9, Hloubětín

Členka Asociace mediátorů ČR, akreditovaná mediátorka, facilitátorka.

img

Profeskoučink - Jitka Slánská

KoučHradec Králové

Profesionální kouč, mentor a NLP terapeut. Vztahová, osobní, profesní koučink. Business mentoring a personální poradenství.

img

Mgr. Jiří Chvála

PsychologPraha 10, Vinohrady

Psychoterapie a psychologické poradenství. Pro děti, dospělé i páry.

img

Mgr. Jindra Bachmanová

PsychologLiberec

Odborná pomoc formou psychoterapie a hypnoterapie pro dospělé, páry i rodiny v obtížných životních situacích. Najdete mě v Liberci a v Praze.

img

Psychologické centrum - Tomáš Kalisch

PsychologOstrava

Psychologické centrum sdružuje pracoviště psychologického poradenství a diagnostiky a pracoviště dopravní psychologie akreditované Ministerstvem dopravy ČR.

img

Mgr. Barbora Korotkova

Najdi další pomocOstrava

Konzultace pomocí metody EFT. Hypnóza. Kurzy.

img

TWO-MEDIATE

MediacePraha 4, Kunratice

Vyřešte svůj spor za pomoci zapsané mediátorky a zapsané rodinné mediátorky Kristýny Holíkové.

img

Julie Mihoková

MediacePlzeň, Bolevec

Nabízím služby v oblasti mediace.

img

PhDr. Jaroslav Holek

MediaceLiberec, Horní Hanychov

Nabízím služby v oblasti mediace a konzultací při řešení sporů.

img

Ing. Bc. Karel Pešout

MediaceDěčín

Nabízím služby akreditovaného mediátora, zaměřeného na rodinné a občanskoprávní mediační řízení či mediace spotřebitelských sporů.

img

Ing. Petr Steiner

Najdi další pomocLiberec

Psychoterapeutická poradna.

img

PhDr. Michaela Cyprichová

PsychologBrno, Černá pole

Soukromý psycholog pro dospělé a dětský psycholog

img

Radim Zeman

KoučPraha 6, Dejvice

Koučink a pomoc při rozvoji nejen na úrovni budování businessu, ale především lepšího využití lidského potenciálu a jeho možností.

img

Jan Patrman

KoučPraha 8, Karlín

Osobní koučink pro jednotlivce a business koučink pro firmy.

img

Ing. Jaroslav Jilemnický

MediacePraha 4, Modřany

Vyřeště své spory mimosoudně - pomocí mediace. Mediace sporů obchodních, občanských, rodinných, sporů věřitel - dlužník a dalších, mimosoudní dohody a pohledávky.

img

PhDr. Jiří Houdek

PsychologPraha 4, Háje

Provozuji ordinaci klinické psychologie.

img

PhDr. Marie Pečená

PsychologPraha 4, Chodov

Klinická psycholožka, psychoterapeutka, supervizorka, lektorka a koučka.

img

Mgr. et Mgr. Bc. Milada Krejčí

PsychologTřebíč

Akreditovaný dopravní psycholog, speciální pedagog, soudní znalec nabízející služby v psychologickém poradenství a diagnostice

img

Lexik

PsychologRoztoky

Pedagogicko-psychologická poradna pro celou rodinu od malých dětí až po dospělé. Psychologické poradenství.

img

Mgr. Pavlina Kurzová

PsychologPlzeň

Dětský psycholog se zaměřením na dětské psychologické poradenství a diagnostiku.

img

Poradensko-psychologické centrum Prométheus

PsychologLiberec

Volným sdružení psychologů a psychoterapeutů. Nabízí psychoterapii, poradenství či krizové intervence. Provází obtížnými životními situacemi.

img

Mgr. Ing. Alexandra Říhová

PsychologPraha 9, Satalice

Ordinace klinického psychologa a psychoterapeuta.

img

Mgr. Šárka Veselá

PsychologPraha 3, Žižkov

Nabízím speciálně pedagogickou a logopedickou péči pro děti předškolního a mladšího školního věku.

img

Mgr. Marcela Drázská

PsychologMnichovo Hradiště

Nabízím psychologické poradenství. Poskytuji speciálně terapeutické služby, pomoc v nouzi či psychologické vyšetření.

img

PoraDys - Pedagogické a psychologické centrum

PsychologKladno

Vzdělávací centrum pro děti. Nabízí doučování, přípravu na přijímací zkoušky či jazykové kurzy. Běžně pomáhá dětem se speciálními vzdělávacími potřebami či s dětmi s poruchami učení.

img

PhDr. Zdeňka Venclíčková Baranniková

PsychologŽatec

EDUCO - psychologické, pedagogické a výchovné poradenství. Zde pomocí nejmodernějších metod poskytujeme komplexní službu v oblastech, jako jsou například individuální a skupinové terapie pro děti předškolního i školního věku, psychologická a speciální pedagogická vyšetření, vyšetření školní zralosti a dalších terapeutických technik.

img

Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje

PsychologKolín

Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje je samostatné poradenské zařízení s celokrajskou působností. Tvoří ji 12 detašovaných pracovišť. Pomáhá řešit výchovné a výukové problémy dětí předškolního, školního a adolescentního věku (děti a mládež zpravidla ve věku od 3 do 19 let).

img

MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené

Najdi další pomocValašské Meziřící

Spojuje Speciální pedagogické centrum, Mateřskou školku, Základní školu, Střední školu a SOU a Internát.

img

MUDr. Martin Dejdar

PsychologPraha 8

Psychiatrická ordinace. Psychoanalýza, psychoanalytická psychoterapie a vedení Bálintovských skupin.

img

Pedagogicko-psychologická poradna

PsychologPelhřimov, Solní

Cílem naší péče v PPP Pelhřimov je pomáhat dětem, žákům, studentům a všem, kteří se o ně starají. Odborná pomoc vychází ze specifik jednotlivých vývojových období jedince jako jsou nástup do mateřské a následně základní školy, ukončení 9.třídy, studium na SŠ, maturita.

img

PPK - PaedDr. Zdeňka Kašparová

PsychologPraha 5, Motol

Privátní zařízení specializující se na problematiku dětí, rodiny, školy, partnerských vztahů, pracovních vztahů. Nabízíme ucelený systém komplexní nabídky poradenských a konzultačních služeb zaměřených na zvládání problémů souvisejících s realitou každodenního života.

img

Helena Stöhrová

MediacePraha 1, Michle

Nabídka mediace a konzultací při řešení sporů ve firemní i rodinné oblasti.

img

Centrum spravedlnosti, s.r.o.

MediaceOlomouc, Nová Ulice

Poskytujeme služby mediátorské společnosti.

img

Severka - služby

MediaceŠimonovice

Zabýváme se mimosoudním řešením sporů za pomoci mediátora. Nezávislý mediátor vede spor mezi stranami a je vázán mlčenlivostí. Mediace řeší rodinné, sousedské, pracovní i další vztahy.

img

Pedagogicko-psychologická poradna České Budějovice

PsychologČeské Budějovice

Poskytujeme služby pedagogicko-psychologického a speciálně pedagogického poradenství a pedagogicko-psychologickou pomoc při výchově a vzdělávání žáků.

img

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje

PsychologTeplice

Sdružení 11 pedagogicko-psychologických poraden na území Ústeckého kraje. Vedle poradenství pro děti a jejich rodiny, školy a pedagogické pracovníky provozuje Středisko podpory nadání a poskytuje primární prevenci a další vzdělávání pedagogických pracovníků.

img

PhDr. Pavla Majerová

PsychologVeltrusy

Poskytuji individuální, párové i rodinné poradenství. Řeším s klienty otázky ohledně vývoje či výchovy dětí, konfliktní rodinné situace, partnerské problémy, osobní problémy klientů. Působnost Kralupy nad Vltavou, Mělník, Praha a okolí.

img

Pedagogicko-psychologická poradna Ostrava-Zábřeh

PsychologOstrava

Pedagogicko-psychologická poradna poskytuje odbornou psychologickou a pedagogickou péči, konzultace žákům, rodičům, učitelům a vychovatelům mateřských, základních i středních škol.

img

Ing. arch. Eva Holubová

MediacePraha 3, Vinohrady

Zabývám se mediací, metodou řešení sporů. Nabízím konzultace při řešení sporů. Zajišťuji rodinné, párové, obchodní i firemní mediace. Provádím zprostředkování či usnadnění vzájemné komunikace s výsledkem optimálního řešení.

img

Mgr. Šárka Pešová

MediaceLysá nad Labem

Nabídka mediace a konzultací při řešení sporů i coachingu.

img

Tereza Vajtová

MediacePraha 4, Nusle

Nabídka mediace a konzultací při řešení sporů.

img

Mgr. Tereza Coufalová

MediaceBřetislav, Konstantinovy Lázně

Nabízíme metodu rychlého řešení konfliktů a sporů mimosoudní cestou za asistence třetí neutrální strany mediátora.

img

Pedagogicko-psychologická poradna Jablonec nad Nisou

PsychologJablonec nad Nisou

Pedagogicko-psychologická poradna v Jablonci nad Nisou je školské poradenské zařízení zřizované Libereckým krajem. Našimi klienty se mohou stát děti a mladí lidé žijící nebo studující v okrese Jablonec nad Nisou, navštěvující mateřské, základní a střední školy, ale také děti ve věku 3-5 let, které zatím MŠ nenavštěvují, výjimečně také studenti VOŠ a VŠ.

img

Mgr. Helena Bezděková

PsychologPraha 5, Košíře

Psycholožka, psychoterapeutka a lektorka. Zabývám se prací s tělem, tancem, pohybem a kreativním vyjádřením, které pomáhá k léčbě duše, růstu a sebepoznání.

img

Pedagogicko-psychologická poradna Brno

PsychologBrno

Hlavní náplní činnosti PPP Brno je diagnostika, poradenství a intervence, nápravná péče a prevence. Poradna poskytuje služby dětem, žákům a studentům (od tří let až po ukončení docházky na střední nebo vyšší odborné škole), jejich rodičům, pedagogům a školám, a to převážně z regionu Brno – město a Brno-venkov.

img

Milena Tichá

MediaceLiberec, Horská

Nabídka mediace a konzultací při řešení sporů.

img

Umění a věda na podporu dyslektickým dětem

PsychologPraha 5, Smíchov

Zabýváme se prevencí řešení dyslexie i dysgrafie a problémem specifických poruch učení.

img

Mgr. Jana Hrnčířová

PsychologOpočno

Nabízíme poradenskou činnost pro rodiče a jejich dítě. Zabýváme se zásadami správné výchovy, režimem dítěte, vývojovými poruchami učení i logopedickou prevencí. Možnost objednání besedy.

img

Mgr. Zuzana Hellerová

PsychologHolešov

Provoz ordinace klinické psychologie. Specializuji se na logopedii u dětí a dospělých.

img

Pedagogicko-psychologická poradna Praha 10

PsychologPraha 10

Poskytujeme pedagogickou-psychologické služby a preventivní výchovnou péči pro děti, žáky, studenty, jejich zákonné zástupce, školy a školská zařízení. Nabízíme psychodiagnostické, reedukační, terapeutické i konzultační činnosti. Zaměřujeme se na šikanou, návykové látky, kriminalitu a záškoláctví.

img

Mgr. Martin Skála

PsychologPraha 2, Nové město

Psycholog a zřizovatel střediska Psychopompos - centra hlubinné psychologie.

img

PhDr. Ladislava Lažová

PsychologChrudim

Psychologická poradna pro děti a rodinu. Dopravně psychologická vyšetření.

img

Phdr. Mgr. Ivana Marášková

PsychologZlín

Jsem psycholožka a speciální pedagožka zabývající se rodinným a výchovným poradenstvím, osobnostním rozvojem a vzděláváním, tréninkem mozku s využitím různých přístupů. Pracuji s dětmi, dospívajícími, dospělými i seniory; pohybuji se na poli sociálních služeb i školství.

img

PhDr. Zdeňka Brujová

PsychologČeské Budějovice

Ordinace klinického psychologa.

img

PhDr. Vlasta Roušalová

PsychologČeské Budějovice

Nabídka služeb klinického psychologa, psychoterapeuta a soudního znalce.

img

Dana Bedlánová

PsychologČeské Budějovice

Psychoterapie. Pomoc a podpora v těžkých životních situacích. Partnerské, rodinné a jiné vztahové problémy.

img

PhDr. Dagmar Čutková

PsychologČeské Budějovice

Ordinace klinické psychologie. Zabýváme se diagnostikou, prevencí a terapií duševních potíží, poruch a onemocnění. Nabízíme také poradenství.

img

Krajská pedagogicko-psychologická poradna Zlín

PsychologZlín

Poskytujeme diagnostické a poradenské psychologické a speciálně pedagogické služby, prevenci rizikového chování a kariérové poradenství dětem, rodičům a pedagogickým pracovníkům škol i školským zařízením.

img

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 11 a 12

PsychologPraha 4, Háje

Zajišťujeme odbornou pedagogicko – psychologickou pomoc dětem, žákům, studentům a jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením. Pomáháme s výchovnou i vzdělávací péčí, napomáháme k přípravě na budoucí povolání.

img

Mgr. Jan Rajchl

PsychologBrno

Privátní ordinace klinického psychologa a psychoterapeuta.

img

Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené Plzeň

Najdi další pomocPlzeň, Doubravka

Škola zajišťující předškolní a základní vzdělávání podle školního vzdělávacího programu "Neslyším, ale rozumím" zpracovaného podle RVP pro předškolní a základní vzdělávání.

img

PhDr. Jana Ambrožová

PsychologJablonec nad Nisou

img

Mgr. Naďa Kravcivová

PsychologČeská Lípa

Provozuji ordinaci klinického psychologa.

img

Pedagogicko-psychologická poradna a speciálně pedagogické centrum Olomouckého kraje

PsychologOlomouc, Lazce

Nabízíme diagnostické a intervenční služby pro děti i školy.

img

Mgr. et Mgr. Petra Yamuna Wolf

Najdi další pomocPraha 7, Holešovice

Intuitivní terapie a Šamanské léčení

img

MUDr. Lubomír Hadaš

PsychologHradec Králové

Praxe se zaměřením na rodinnou terapii a terapii psychosomatických poruch.

img

Mgr. Petra Mandincová, Ph.D

PsychologPříluky, Zlín

Ordinace klinické psychologie se zaměřením na klinickou psychoterapii, systematickou psychoterapii a dětskou klinickou psychologii.

img

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 3 a 9

PsychologPraha 3, Žižkov

Poskytujeme odbornou psychologickou a speciálně pedagogickou službu dětem a mládeži na všech stupních škol městských částí Prahy 3 a 9

img

PaedDr. Věra Kadlecová

PoradenstvíKladno

Poradenství v oblasti speciální pedagogiky. Nabídka angličtiny pro dyslektiky a grafomotorických kurzů pro děti s potížemi při práci s psacím náčiním.

img

Základní škola pro žáky se specifickými poruchami chování

Najdi další pomocPraha 5

Základní škola pro žáky se specifickými poruchami chování s celopražskou působností. V současné době má 148 žáků v 19-ti třídách, kde mohou žáci plnit docházku v plném rozsahu.

img

Krizová poradna

PsychologDěčín

Posláním ambulantního zařízení Krizová poradna je poskytování bezplatného odborného sociální ho poradenství všem osobám, které se naleznou v náročné životní situaci, se kterou si sami neumí poradit nebo najít z této situace východisko, řešení a přispívat tak ke zlepšení jejich situace.

img

PhDr. Jana Burianová, PhDr.

PsychologPříbram

Nabídka psychologického poradenství a diagnostiky.

img

TOP koučink Ondřej Brožek

KoučPraha 3, Vršovice

Profesionální koučink. Řešení na dosah ruky v oblasti VZTAHŮ, PRÁCE, PODNIKÁNÍ. Máme rádi kvalitu a děláme svou práci dobře.

img

PhDr. Jitka Řehulková

PsychologKladno

Provozuji ordinaci klinické psychologie pro děti a dospělé. Zaměřuji se i na psychoterapii.

img

Psychoterapeutické centrum Karlín

PsychologPraha 8, Karlín

Náš tým je složen z vynikajících odborníků – poradenských psychologů, klinických psychologů a psychoterapeutů. Naše Ordinace je zde pro všechny, kdo hledají pomoc a podporu.

img

PaedDr. Jaroslava Honegrová

PsychologHradec Králové, Svobodné Dvory

PSYCHOTERAPIE a PORADNA pro rozvoj osobnosti, péče o duševní zdraví

img

Mgr. Dagmar Jakubská

PsychologHradec Králové

Poskytuji psychologické vedení a poradenství, krizové intervence. Pracuji s dětmi, dospívajícími a dospělými. Jako dětský psycholog mohu pomoci překlenout mnohá výchovná úskalí.

img

Mgr. Ing. Milan Prouza

KoučTrutnov, Dolní Předměstí

Poskytuji služby jako osobní (životní kouč), právník, insolvenční a krizový specialista. Zabývám se řešením krizových a složitých životních situací, poskytuji koučink, osobní koučink.

img

Bohdan Keil

KoučPlzeň

img

PaedDr. Zdeňka Janhubová - OS Spirála

PsychologZábřeh

Poradenské, terapeutické a vzdělávací centrum

img

Psyhoporadna, s.r.o.

PsychologOlomouc

Nezáleží na tom, co se ti stane, ale na tom, jak to přijmeš... Každý z nás se v životě setká s různými překážkami, konflikty a obtížemi, které mohou být náročné nebo si s nimi sám neví rady. Stává se, že uvízneme na mrtvém bodě, že nevíme kudy kam, že ztratíme směr a smysl života. V takových chvílích bychom často uvítali pomocnou ruku, podporu a porozumění...

img

KASTY, s.r.o.

KoučHradec Králové

img

Mgr. Mario Kubec

KoučPraha 4, Modřany

img

Jitka Barešová

KoučChrášťany

img

PhDr. Dagmar Bendová

KoučLelekovice

img

Mgr. Lenka Wenzelová

KoučKosmonosy

img

PhDr. Mgr. Štěpánka Havlíková

PsychologZnojmo

Jsem klinický psycholog, poskytuji psychoterapie a psychodiagnostiku dětí, dorostu a dospělých, dálé také dopravní psychologii a soudní znalectví.

img

Pedagogicko-psychologická poradna Opava

PsychologOpava

Poradenské služby jsou poskytovány dětem, žákům, studentům, jejich zástupcům, školským a školským zařízením.

img

PhDr. Blanka Pöslová

PsychologPardubice

PsychoCom s.r.o. je nestátní zdravotnického zařízení. Ambulance klinické psychologie, psychoterapie a rodinné terapie PhDr. Blanky Pöslové.

img

Mgr. Gabriela Dobroňová

KoučPraha 9, Letňany

img

POSITIVE s.r.o.

KoučPraha 2, Vinohrady

img

Tereza Hajná

KoučPraha, Velká Chuchle

img

Oriental Spa a Wellness

KoučPraha 5, Smíchov

img

Pedagogicko-psychologická poradna Frýdek-Místek

PsychologFrýdek-Místek

Pedagogicko-psychologická poradna ve Frýdku-Místku poskytuje poradenské služby dětem, žákům, studentům, jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením.

img

Speciálně pedagogické centrum Jihlava

PsychologJihlava

Speciálně pedagogické centrum Jihlava poskytuje péči dětem se zrakovým, mentálním, tělesným, sluchovým a řečovým postižením, dětem se souběžným postižením více vadami a dětem s poruchami autistického spektra. Je nedílnou součástí mateřské školy.

img

Pedagogicko-psychologická poradna Jihlava

PsychologJihlava

Poradna je školské poradenské zařízení. Jako odborní pracovníci zde pracují psychologové, speciální pedagogové a sociální pracovnice.

img

Lingua - Mgr. Jitka Pojmanová

PsychologChomutov

LINGUA je nestátní terapeutické a pedagogicko-psychologické centrum, poskytující terapie pro děti a dospělé.

img

Bc. Alena Bartoníková

KoučDěhylov

img

Judita Fischmannová

KoučPraha 4, Chodov

img

Mgr. Václav Holub

PsychologLiberec

img

PhDr. Milada Trávníčková

PsychologChomutov

img

Pedagogicko-psychologická poradna Nový Jičín

PsychologNový Jičín

Zajišťujeme odbornou psychologickou a speciálně pedagogickou službu dětem a mládeži od 3 let do ukončení středoškolského studia, respektive studia na VOŠ. V souvislosti s touto péčí je také zajišťována poradenská a metodická pomoc rodičům a učitelům těchto dětí a dospívajících ve všech typech škol v regionu Nový Jičín.

img

Mgr. Daniel Krejcar

PsychologRožnov pod Radhoštěm

img

PhDr. Jiří Laciga

PsychologZlín

img

Mgr. Eva Petráková

PsychologPraha 4, Háje

img

Bc. Jitka Řezaninová - ŠPATNĚ

Mediace

Duplicitně

img

MUDr. Eva Čápová

Soudní znalciHradec Králové

Soudní znalec v oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie.

img

Pedagogicko-psychologická poradna Liberec

PsychologLiberec

Jsme školské poradenské zařízení zřizované Libereckým krajem a zařazené v síti škol a školských zařízení. Poskytujeme bezplatné pedagogicko-psychologické poradenství dětem, žákům a studentům ve věku od 3 do 19 let z okresu Liberec.

img

Pražská pedagogicko-psychologická poradna, s.r.o.

PsychologPraha 4, Michle

Poskytujeme poradenskou péči dětem a mládeži ve věku od 3 let do ukončení středoškolského studia nebo vyššího odborného vzdělávání, rodičům a učitelům z celé ČR. Vydáváme informační, rozvíjející, metodické a odborné publikace pro děti, rodiče i školy.

img

Speciální pedagogické centrum při Základní škole a Mateřské škole logopedické

PsychologKroměříž

Speciálně pedagogické centrum je součástí Základní školy a mateřské školy logopedické. Jeho odborný tým tvoří speciální pedagogové a psychologové. V rámci komplexní odborné poradenské péče zabezpečují systematické poradenské a konzultační služby a komplexní speciálně pedagogickou a psychologickou diagnostiku pro děti a žáky. Poskytuje nadstandardní terapeutické vedení rodičů a dětí.

img

PhDr. Jindřiška Lejsková

Soudní znalciLiberec

Soudní znalec v oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie (specializace klinická psychologie).

img

Maxík - ŠPATNĚ SUB

PsychologBenešov u Prahy

„MAXÍK“ připraví Vaše dítě na správný start ve škole a je také vhodným preventivním programem pro poruchy učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie…).

img

Mgr. Ing. Vlastislav Vlček

MediaceLiberec I, Staré Město

Vyřeště své spory mediací. V případech, kdy se vám nechce trávit dlouhé měsíce před soudy a kdy máte zájem na trvalém a perspektivním řešení, je mediace tou nejlepší volbou. Cílem je uzavření mediační dohody, která tvoří nový výchozí bod budoucí spolupráce znesvářených stran.

img

Family poradna

PsychologOlomouc, Nová Ulice

FAMILY poradna je privátní manželská a rodinná poradna se sídlem v Olomouci. Další oblastí činnosti FAMILY poradny je psychologické poradenství v řadě životních situací a obtíží. Máme dlouholeté zkušenosti s hendikepovanými dětmi a dopadem na rodinu a manželství.

img

Doc. MUDr. Karel Hynek, CSc.

Soudní znalciPraha 2

Soudní znalec v oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie.

img

MUDr. Pavel Štych

Soudní znalciKosmonosy

Soudní znalec v oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie.

img

PhDr. Ludmila Langrová

Soudní znalciŽamberk

Soudní znalec v oboru zdravotnictví, odvětví zdravotnická odvětví různá (klinická psychologie).

img

PhDr. Karel Humhal

Soudní znalciPraha 10, Strašnice

Klinický psycholog, psychoterapeut a soudní znalec v oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie (klinická psychologie mladistvých).

img

Ing. Pavla Suchánková

MediaceOlomouc

Jsem SPECIALISTA NA TVORBU A ZHODNOCENÍ REZERV, ODBORNÍK NA FINANČNÍ GRAMOTNOST, LEKTOR, AKTIVNÍ INVESTOR.

img

Mgr. Taťána Vodňanská

MediaceÚstí nad Labem

Nabízím Vám své služby v řešení sporů formou mediace. Mediace je možnost rychlého a efektivního mimosoudního řešení konfliktů a sporů. Jednání vede mediátor, tj. neutrální prostředník, který motivuje účastníky sporu k vypracování vzájemně přijatelné dohody.

img

Mediační kancelář Osladil a partneři

MediacePraha 5

Cílem mediace je uzavření dohody. Mediace předpokládá další psychosociální funkčnost vztahu do budoucna. Mediace je způsob řešení sporu dvou nebo více stran za účasti prostředníka – mediátora.

img

MUDr. Andrea Bryčková

Soudní znalciHořice

Soudní znalec v oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie.

img

MUDr. Ivana Greplová

Soudní znalciBrno, Starý Lískovec

Soudní znalec v oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie (dětská a dorostová).

img

MUDr. David Filipovský

Soudní znalciÚstí nad Labem

Soudní znalec v oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie.

img

Mediační centrum DOHODA

MediaceČeské Budějovice

Vyřeště své spory mimosoudní cestou. Mediace je postavena na principech dobrovolnosti, spolupráce, nestrannosti, neutrality a orientace na budoucnost. Šetří peníze. Výstupem je oboustranně přijatelná DOHODA

img

JUDr. Radka Medková

MediacePraha 5, Praha-Smíchov

Vyřeště své spory mediací. Mediace je mimosoudní řešení konfliktů za pomoci speciálně školených odborníků.

img

Mgr. Jana Pavlová

MediaceVysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí

Mediace – naděje na dohodu... Mediační centrum naděje vzniklo proto, aby vám rychle, levně a diskrétně pomohlo najít cestu při řešení vašich vztahových, rodinných, pracovních či obchodních sporů.

img

PhDr. Jindřiška Záhorská

Soudní znalciPraha 9, Běchovice

Soudní znalec v oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie (klinická psychologie) a v oboru školství a kultura, odvětví psychologie.

img

PhDr.PaedDr. Pavel Harsa Ph.D.

Soudní znalciPraha 11

Soudní znalec v oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie (klinická psychologie) a v oboru školství a kultura, odvětví psychologie (ve sportovní činnosti).

img

MUDr. Slavoj Brichcín

Soudní znalciPraha 8, Bohnice

Soudní znalec v oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie a odvětví sexuologie.

img

Ing. Petr Hruška

MediacePraha 9, Vysočany

Vyřešte Váš spor bez právníků. Začněte mediací.

img

doc. PhDr. Lenka Holá, Ph.D.

MediaceMoravičany

Řeště problémy smírně. Dejte šanci mediaci.

img

MUDr. Jitka Hájková

Soudní znalciKroměříž

Soudní znalec v oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie (dětská psychiatrie).

img

Mgr. Anna Kubešová

MediacePraha 5

Mediace ve školách, týmová mediace, rodinná mediace, interetnická mediace, komunitní spory.

img

Dr. Vladimír Tuka

KoučPraha 1, Malá Strana

Kouč s dlouholetou zkušeností. Neuroscience Leadership.

img

MEDIACEV

MediaceKroměříž

Nabízím odbornou pomoc při řešení konfliktů a problémů s pomocí prostředníka – formou mediace, facilitace a vyjednávání.

img

JUDr. Dana Jirmanová

MediaceNáchod

Pomůžeme Vám vyřešit spory bez soudu.

img

Ing. Šárka Jarolímková

MediaceČeské Budějovice

Nabízím služby v oblasti mediace, která napomáhá k dobrovolnému mimosoudnímu řešení sporů. Zajišťuji také odbornou konzultací při řešení sporů. Pokud chcete vědět více, neváhejte mě kontaktovat.

img

Ondřej Filip

Kouč

Individuální, týmový a business koučink. Osobní rozvoj.

img

Mgr. Blanka Hudecová

KoučZlín, Příluky

Kouč a mentor. Zaměřuje se převážně na koučink jednotlivců, týmový koučink a mentorink pro obchodní manažery.

img

Michaela Kubýová

KoučPraha 1, Nové Město

Kariérový koučink, Management a specialisté, životní koučink.

img

Miroslav Kvolek, MBA, ACC

KoučPraha 3, Žižkov

Firemní koučink, rozvoj klíčových zaměstnanců, talent management. Individuální koučink, pomůžeme vám s naplněním vašeho potenciálu.

img

Bc. Jitka Řezaninová

MediacePraha 9, Hloubětín

Nabízím služby v oblasti mediace, která napomáhá k dobrovolnému mimosoudnímu řešení sporů.

img

AM-mediace

MediaceMoravská Nová Ves

Jsme tu pro Vás, tedy pro každého zájemce o nápravu a rozvoj osobních, obchodních nebo rodinných vztahů.

img

Aleko

MediaceVsetín

Vyřeště své spory bez soudu.

img

Amálie Pavlovská, ACC

KoučTýn nad Vltavou

Koučování, osobní rozvoj a profesní dovednosti.

img

doc. PhDr. Anežka Hejdová

PsychologPlzeň, Východní Předměstí

Ambulance klinické psychologie

img

AAA Mediátor

MediaceOlomouc, Nová Ves

Chcete vyřešit spor bez soudní instituce? Jste z Olomouce nebo okolí? Neváhejte mne oslovit.

img

Centrum pro mediaci Brno

MediaceBrno

Možná se právě nacházíte ve složité životní situaci a hledáte perspektivní a moderní cestu k řešení vašeho konfliktu. Nabízíme vám mediaci, která vám pomůže dospět k vzájemné dohodě a ke spokojenosti všech zúčastněných stran pod vedením nestranného odborníka - mediátora.

img

Ing. Jiří Lukáš

MediacePraha 2, Vinohrady

MEDIACE JE CESTA ŘEŠENÍ VAŠICH SPORŮ. Mediace je příležitost vyslechnout a pochopit druhou stranu a najít tak řešení, které bude vyhovovat oběma stranám sporu.

img

Mediatorgroup.cz

MediacePraha 10, Petrovice

Umožníme Vám způsob mimosoudního řešení konfliktů a sporů pomocí mediace, v oblasti obchodní, firemní, rodinné a občanskoprávní.

img

Michal Dvorský

KoučPraha

Individuální koučink středního a TOP managementu, individuální koučink zaměstnanců, týmový koučink, životní koučink.

img

Zita Henselová

KoučPraha

Systemické koučování jednotlivců i týmů. Výcvik koučů, mentorství, konstelace. Rozvojový program Nový svět leadera.

img

Mgr. Daniela Šenarová

MediacePraha 6, Dejvice

Pomohu vám komplexně s vyřešením vašeho problému na jemně-hmotné i materiálně-hmotné úrovni života v duchu rovnováhy a férovosti.

img

Mgr. Jan Kulhánek - Psychoterapie Anděl Praha

PsychologPraha 5, Smíchov

Klinický psycholog, psychoterapeut, supervizor a lektor. Nabízí práci s dětmi a dospívajícími, především v oblasti léčby poruch příjmu potravy.

img

MUDr. Martin Daniel

Najdi další pomocPraha , Holešovice

Kurzy osobního rozvoje. Pracuji intenzivně s mužskou a ženskou energií.

img

Mgr. Jitka Jetlebová, ACC (ICF)

KoučPraha 1, Nové Město

Konzultace a koučink. Manažerský-výkonnostní, podnikatelský, osobní a týmový koučink.

img

MUDr. Jana Businská

Soudní znalciKolín 2

Soudní znalec v oboru zdravotnictví

img

MUDr. Veronika Cardová

Soudní znalciPardubice

Provozuji psychiatrickou ordinaci a v oblasti psychiatrie provádím také znaleckou činnost.

img

JUDr. Martin Svatoš, Ph.D. - FORARB

MediacePraha 2, Nové Město

Vyřeště své spory pomocí mediace. Mediace je mimosoudní způsob řešení sporů, v rámci kterého mediátor pomáhá stranám s vyjednáním dohody. Mediace šetří čas, peníze a nervy.

img

MUDr. Adriana Chytilová

PsychologPraha 10, Horní Mněcholupy

Praktická lékařka se vzděláním a zkušenostmi v psychoterapii a péči o psychosomatická onemocnění.

img

TERAPEUTIKA, s.r.o.

PsychologPraha 10, Uhříněves

Jsme tým profesionálů připravených Vám poskytnout maximální péči. Naše společnost se zabývá duševním zdravím a vzděláváním v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb. Jsme akreditovaným pracovištěm Ministerstva zdravotnictví ČR pro vzdělávání klinických psychologů.

img

MUDr. Ludmila Josefovičová

Soudní znalciPraha 4, Nusle

Nabízím služby znalce v oboru zdravotnictví se specializací na dětskou psychiatrii.

img

MUDr. Hana Drástová

Soudní znalciPraha 8, Čimice

Nabízím služby znalce v oboru zdravotnictví se specializací na psychiatrii.

img

Mgr. Michal Petr

PsychologPraha 6, Dejvice

Profesionální psychologické poradenství a psychoterapie s ohledem na aktuální potřebu a životní situaci klienta. Semináře a workshopy směřující k funkční změně a rozšíření osobní kompetence.

img

PhDr. Jitka Škodová

PsychologPraha 4, Modřany

Provozování samostatné psychologické ordinace. Psychologická poradna - všestranná pomoc v krizových životních situacích (rozvod, nevěra, komunikační neshody, deprese, ztráta motivace, komunikační problémy při navazování pracovních a partnerských vztahů) a léčba závislostí (drogy a alkohol).

img

Mgr. Jana Tošovská, Ph.D.

PsychologPraha 4, Nusle

Poradenská a konzultační činnost v oblasti rozvoje osobnosti. Poskytuji psychologickou pomoc v náročných životních situacích, diagnostiku, psychoterapii a krizovou intervenci.

img

MUDr. Jiří Šavlík

PsychologPraha 1, Nové Město

Poskytuji poradenství v oblasti psychických a psychosociálních problémů (včetně partnerských a rodinných) a psychosomatiky.

img

MUDr. Jiří Bazika

Soudní znalciPraha 5, Zbraslav

Nabízím služby znalce v oboru zdravotnictví. Specializuji se na psychiatrii.

img

MUDr. Jan Horčičko

Soudní znalciHavlíčkův Brod

Nabízím služby znalce v oboru zdravotnictví se specializací na psychiatrii.

img

prof. MUDr. Ivan Bouška CSc.

Soudní znalciPraha 6, Bubeneč

Nabízím služby znalce v oboru zdravotnictví. Specializuji se na soudní lékařství.

img

MUDr. Otokar Boháč

Soudní znalciPraha 8, Kobylisy

Soudní znalec v oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie

img

Mgr. Petr Konopásek

PsychologPraha 5, Nové Butovice

Nabídka psychoterapie, klinické psychologie a poskytování poradenství. Poskytuje individuální a skupinovou Pesso-Boyden psychomotorickou terapii (PBSP).

img

PhDr. Zdeňka Košatecká

PsychologPraha 2

Soukromá psychologická praxe pro závislosti.

img

PhDr. Milena Bučková

PsychologPraha 10, Strašnice

Ordinace klinické psychologie pro děti i dospělé. Spektrum poskytované péče je postavené na psychodiagnostice a psychoterapii.

img

Ing. Pavel Bartoš

Soudní znalciPardubice

Nabízím služby znalce v oboru zdravotnictví se specializací na toxikologii.

img

Doc.MUDr. Karel Dušek CSc

Soudní znalciPraha 8, Troja

Soudní znalec v oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie.

img

Mgr. Pavel Král

PsychologPraha 7, Holešovice

Soukromá praxe psychologie, psychologického poradenství a psychoterapie.

img

PhDr. Miloš Kajuk

PsychologPraha 1, Staré Město

Psychologická ordinace. Poskytujeme psychologické poradenství a psychoterapii pro dospělé, dospívající, děti. Dále se věnujeme psychologické diagnostice. Zajišťujeme dopravně psychologická vyšetření. Nabízíme supervizi.

img

Josef Hrčík - OMFALOS

PsychologPraha 2, Vinohrady

Centrum hlubinné psychologie a psychoanalytické konzultace. Nabízíme soukromou praxi, individuální i párovou terapii a semináře.

img

Mgr. Vojtěch Lebduška

PsychologPraha 3, Vinohrady

Psycholog a psychoterapeut nabízející individuální, párovou a rodinnou terapii. Externí kouč a supervizor pro firmy.

img

MUDr. Petr Baláž

Soudní znalciPardubice, Pardubičky

Soudní znalec v oboru zdravotnictví, odvětví soudní lékařství

img

MUDr. Zdeňka Nohelová

Soudní znalciOstrava, Mariánské Hory

Nabízím služby znalce v oboru zdravotnictví. Zaměřuji se na posudkové lékařství.

img

PhDr. Nina Matulová

Soudní znalciPraha 4, Krč

Nabízím služby znalce v oboru zdravotnictví se specializací na klinickou psychologii.

img

MUDr. Antonín Brzek

Soudní znalciPraha 4, Braník

Nabízím znalecké služby v oboru zdravotnictví. Specializuji se na psychiatrii a sexuologii.

img

MUDr. František Matuška - Hermés Group

PsychologPraha 2, Vinohrady

Psychoterapeutická klinika a vzdělávací a tréninkový institut.

img

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

PsychologPraha 8, Liběň

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Praze poskytuje své služby nepřetržitě od r. 1967. Za dobu její existence ji vyhledalo bezmála 180 000 klientů a uskutečnil se zhruba 1 000 000 konzultací. V současné době má poradna v Praze 10 pracovišť v různých městských částech. Pracuje v ní 30 odborníků, převážně psychologů. Tým doplňují sociální pracovnice a externě spolupracují právníci a psychiatr.

img

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

PsychologPraha 6

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Praze poskytuje své služby nepřetržitě od r. 1967. Za dobu její existence ji vyhledalo bezmála 180 000 klientů a uskutečnil se zhruba 1 000 000 konzultací. V současné době má poradna v Praze 10 pracovišť v různých městských částech. Pracuje v ní 30 odborníků, převážně psychologů. Tým doplňují sociální pracovnice a externě spolupracují právníci a psychiatr.

img

PhDr. Lucie Plešková

PsychologHoroměřice

Soukromá praxe psychologické konzultace a poradenství. V současné době také manažerka programu Vzdělávání dětí a mladých lidí v Nadaci Open Society Fund Praha, dále lektorka seminářů z oblasti dětské a vývojové psychologie.

img

Institut intervenční a manipulativní psychoterapie

PsychologHradec Králové

Institut IMP je zaměřen na dosahování a udržení psychické, tělesné a sociální rovnováhy, jako základní podmínky harmonického rozvoje osobnosti člověka, a tím i zdravých mezilidských vztahů. S tím souvisí i snaha o posilování rozvoje rodičovských dovedností, které představují zásadní předpoklad pro zdravý vývoj dětí a mladé generace.

img

ZŠ logopedická a ZŠ praktická Praha

Najdi další pomocPraha 8, Čimice

Základní škola logopedická pro žáky s vadami řeči a pro žáky s mentálním postižením. Logopedická péče v průběhu vyučování prostupuje všemi předměty, zařízení žákům poskytuje individuální i skupinovou logopedickou péči. Vzhledem k řečovému nebo mentálnímu postižení dětí je škola orientována na sportovní, hudební a výtvarnou činnost.

img

MUDr. Michal Beran, Ph.D.

Soudní znalciPraha 7, Holešovice

Soudní znalec v oboru zdravotnictví, odvětví zdravotnická odvětví různá (forenzní traumatologie).

img

MUDr. Marius Byss

Soudní znalciHavlíčkův Brod

Nabízím služby znalce v oboru zdravotnictví se specializací na psychiatrii.

img

PhDr. Květoslava Dostálová

Soudní znalciNové Město nad Metují

Nabízím služby znalce v oboru zdravotnictví se specializací na klinickou psychologii.

img

CETERA - Mgr. Marie Zemanová

PsychologPraha 1, Nové Město

CETERA je společenství psychoterapeutů, které spojuje společná filosofie, systém hodnot a snaha poskytnout klientům to nejpřínosnější. Mgr. Marie Zemanová je registrovaný klinický psycholog a psychoanalytický terapeut s dlouholetou zkušeností v individuální a skupinové psychoterapii a v práci s těžce somaticky nemocnými.

img

RNDr. Martina Čefelínová, CSc.

PsychologPraha, Žižkov

Psychoterapie a poradenství - Martina Čelefínová nabízí krátkodobou i dlouhodobou psychoterapeutickou pomoc.

img

Mgr. Pavla Sokalská

PsychologPraha, Újezd nad Lesy

Psychologické poradenství a psychoterapie pro dospělé, manželské páry a rodiny s dětmi.

img

PhDr. Jitka Skramuská

Soudní znalciMalá Bělá, Bakov nad Jizerou

Soudní znalec v oboru školství a kultura, odvětví psychologie (klinická psychologie).

img

MUDr. Ludmila Chaloupková, CSc.

Soudní znalciPlzeň, Jižní Předměstí

Soudní znalec v oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie.

img

MUDr. Igor Fargaš

Soudní znalciOlomouc

Soudní lékařství - nabízím znalecké posudky v oboru zdravotnictví, odškodnění úrazů, dopravní nehody, ublížení na zdraví.

img

Kateřina Kloudová

PsychologBoskovice

Poskytování výchovných programů do škol, pomoc s vystupováním, zdokonalením vztahů či etiketou, přípravy na pracovní pohovory. Obsahem a cílem akcí je vylepšení chování a zdokonalení vystupování žáků a studentů. Dále odporujeme samoživitelky, zajišťujeme pro ně slevy a další výhody.

img

Mgr. Martin Jan Šverma

PsychologPraha 1, Nové město

Ordinace psychologa nabízející individuální a párové psychoterapie, hypnózu a logopedickou péči. Již více než 5 let působím ve vlastní psychoterapeutické a logopedické praxi a mám mnoho zkušeností i s vážnými případy.

img

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně - psychologická poradna

PsychologÚstí nad Labem, Severní Terasa

Odbornou psychologickou pomoc, v rámci psychologického poradenství a psychoterapie, členům akademické obce.

img

Hyperka

PsychologPraha 3, Vinohrady

Tréninková školička pro hyperaktivní děti. Naším cílem je těmto dětem nabídnout bezpečný prostor, kde si v menším kolektivu a se zkušenými učitelkami osvojí chybějící sociální a komunikační dovednosti, zlepší pozornost a připraví se na docházku do běžné základní školy. V současné době se jedná o unikátní službu, která nemá v ČR obdoby, vzhledem k výskytu této poruchy v dětské populaci, však o službu nesmírně důležitou.

img

MUDr. Želmíra Herrová

Soudní znalciHavlíčkův Brod

Nabízím služby znalce v oboru zdravotnictví se specializací na psychiatrii a sexuologii.

img

MUDr. Igor Doležal

Soudní znalciPavlov

Soudní znalec v oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie

img

ESET, Psychoterapeutická a psychosomatická klinika, s.r.o.

PsychologPraha 4, Háje

Poskytujeme komplexní integrovanou péči o lidi, kteří trpí duševní poruchou či duševním onemocněním. Specializujeme se na léčbu smutku, depresí, pocitů tísní, obav nebo nejistoty, strachu z uzavřených prostor, velkých prostranství, z lidí i dopravních prostředků. Nabízíme léčbu poruchy paměti.

img

Mgr. Lada Chaloupková

PsychologPraha 9, Hloubětín

Nabízím pedagogicko-psychologické poradenství pro děti. Zabývám se rozvojem komunikace u zdravých i postižených dětí. Zaměřuji se na logopedii, aromaterapii, arteterapii, muzikoterapii, ergoterapii, rozvoj jemné a hrubé motoriky i masáže. Pořádám semináře.

img

MUDr. Eva Lednická

Soudní znalciPraha 6, Řepy

Soudní znalec v oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie

img

MUDr. Petr Hájek

Soudní znalciHradec Králové, Třebeš

Soudní znalec v oboru zdravotnictví, odvětví zdravotnická odvětví různá.(neurochirurgie a neurotraumatologie)

img

MUDr. František Čihák

Soudní znalciHavlíčkův Brod

Soudní znalec v oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie (psychiatrická sexuologie)

img

Mgr. Rastislav Pacák

PsychologPraha 9

Speciální a léčebný pedagog, lektor, psychoterapeut. Ve své soukromé praxi se zabývám poradenstvím a psychoterapií. Nabízím komplexní diagnostické služby, úzce spolupracuji s psychiatrem a psychologem.

img

PhDr. Roman Liška

PsychologPraha 9

Náš tým je tvořen odborníky s dlouholetou praxí v kognitivně behaviorální terapii, pedagogickém poradenství, školní a mimoškolní výchově a vzdělávání. Vedoucím týmu je PhDr. Roman Liška, sociální a speciální pedagog, terapeut v kognitivně behaviorální terapii, ředitel střední školy, člen České společnosti pro kognitivně behaviorální terapii.

img

MUDr. Olga Plocková Tatičová

Soudní znalciKvětnice

Nabízím služby znalce v oboru zdravotnictví se specializací na soudní lékařství.

img

MUDr. Pavel Dohnal

Soudní znalciČeské Budějovice

Soudní znalec v oboru zdravotnictví, odvětví zdravotnická odvětví různá (neurologie a spánková medicína).

img

MUDr.et Mgr. Viktor Hartoš

Soudní znalciPraha 4, Michle

Soudní znalec v oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie (dětská psychiatrie)

img

Speciálně pedagogické centrum

PsychologKolín

Poskytujeme bezplatné poradenské služby pro děti s mentálním a tělesným postižením, s více vadami, jejich rodinám, školám a institucím. Své služby nabízí psycholog, speciální pedagog, sociální pracovnice a to denně.

img

SPC pro zrakově postižené děti Hradec Králové

Najdi další pomocHradec Králové

Již od roku 1992 se snažíme poskytovat co nejkvalitnější odbornou podporu dětem s těžkým zrakovým handicapem, které jsou integrovány v běžných vzdělávacích zařízeních (MŠ, ZŠ, ZŠ speciální apod.) v místě svého bydliště. Péči poskytujeme v rámci celého Královéhradeckého kraje.

img

Mgr. Marek Vít

PsychologPraha 1, Nové Město

Mgr. Marek Vít - terapeut, homeopat vedoucí psychologickou, psychoterapeutickou a homeopatickou praxi se zaměřením na psychosomatiku.

img

MUDr. Josef Lukáš

Soudní znalciHavlíčkův Brod

Soudní znalec v oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie.

img

MUDr. Jaroslav Brejcha

Soudní znalciProdašice

Soudní znalec v oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie.

img

MUDr. Antonín Lukeš

Soudní znalciHradec Králové

Soudní znalec v oboru zdravotnictví, odvětví pediatrie

img

Mgr. Jana Plecháčová

Najdi další pomocOdolena Voda

Speciální pedagog a logopedický asistent poskytující služby pro děti od předškolního věku.

img

PhDr. Dagmar Moravcová

PsychologPraha 5, Smíchov

Soukromá praxe zrakové terapie. Poskytuji konzultace zaměřené na rozpoznání skutečných zrakových možností dětí i dospělých a lepší využití zraku. Věnuji se komplexní diagnostice a rehabilitaci zrakových funkcí.

img

Logopedie Marcely Kubačkové

Najdi další pomocOpava, Kateřinky

Nabízíme odbornou pomoc v oblastech logopedie.

img

Mgr. Lydie Vránová

Najdi další pomocBřeclav

Soukromá poradna logopedie a speciální pedagogiky vedená speciálním pedagogem (logopedem) nabízí logopedické poradenství pro klienty od 3 let, program pro rozvoj pozornosti Kupoz a adaptační program pro děti ve věku od 4 do 8 let.

img

MUDr. Jela Hrnčiarová

Soudní znalciHořice

Soudní znalec v oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie.

img

MUDr. Michal Hron

Soudní znalciDobřany

Soudní znalec v oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie.

img

MUDr. Pavel Toupalík, Ph.D.

Soudní znalciKouřim

Soudní znalec v oboru zdravotnictví, odvětví soudní lékařství.

img

MUDr. Jan Kolomazník

Soudní znalciPardubice

Soudní znalec v oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie.

img

Speciálně pedagogická poradna EEG Biofeedback

PsychologRoudnice nad Labem

Jako speciální pedagog nabízím své služby dětem od předškolního věku, 1. a 2. stupně základní školy a jejich rodičům.

img

Mgr. Naděžda Zikmundová

PoradenstvíPraha 2, Vinohrady

Zaměření na grafologii a pedagogické poradenství. Provádím grafologické rozbory rukopisu, posudky na základě rozboru písma a kresby. Poskytuji poradenství při výchovných obtížích, odstraňování poruch učení.

img

Ing., Bc. Jiří Mihola, CSc.

PsychologPraha 2, Nové Město

Antropologická biotypologie - objektivně kriterická věda zabývající se povahou a zdravím člověk. Ing., Bc. Jiří Mihola působí jako správce pobočky Antropologické biotypologie v Praze.

img

PhDr. Martin Kořán, CSc.

Soudní znalciPraha 5, Stodůlky

Soudní znalec v oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie (klinická psychologie) a odvětví psychologie (dopravní psychologie).

img

PhDr. Petr Goldmann

Soudní znalciPraha 8, Bohnice

Soudní znalec v oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie (klinická psychologie).

img

Mgr. Michaela Petráková

PsychologPraha 10, Záběhlice

Jmenuji se Michaela Petráková a nabízím Vám,Vašim dětem či blízkým, služby speciálního pedagoga se zaměřením na jazykovou edukaci, reedukaci a etopedii.

img

Mgr. Iveta Ondroušková

Psycholog, Blansko

Poskytuji psychologické poradenství a psychodiagnostiku v privátní psychologické praxi. Zabývám se především psychodiagnostikou, psychologickým poradenstvím a individuální, rodinnou a skupinovou terapií.

img

Vaše Grafologie, Bc. Lucie Hanzlíková

PoradenstvíPlzeň, Doubravka

Nabízím osobnostní a partnerské grafologické rozbory.

img

RNDr. Ivana Matějčková

Soudní znalciPraha 8, Kobylisy

Nabízíme poradenskou činnost v oblasti grafologie.

img

Dr. Milan Havlíček

Soudní znalciDivišov

Nabízím grafologické služby. Pořádám kurzy kreslení

img

Ing. Zdeňka Vlasáková

PsychologPraha 4, Braník

Ing. Zdena Vlasáková - speciálně pedagogická péče. Nápravy specifických poruch učení: péče o děti s diagnózou dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie (potíže v matematice), potíže s koncentrací.

img

Střední škola, ZŠ a MŠ Frýdek-Místek

Najdi další pomocFrýdek-Místek

Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola se nachází v místecké části města Frýdku-Místku a vzdělávání probíhá také na u odloučeném pracovišti. Naše školy jsou bezbariérové. Vyučujeme děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, s mentálním postižením různého stupně a v kombinaci s více vadami a žáky s poruchami autistického spektra.

img

Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s.

Najdi další pomocPardubice

Posláním Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ, o.p.s. je poskytovat dětem, mládeži a dospělým lidem se zdravotním postižením vzdělávání a další služby směřující k rozvoji jejich osobnosti a zapojení do běžného života na základě individuálních potřeb a možností.

img

Milena Střížová

Soudní znalciPříbram

Zpracováváme grafologické rozbory pro jednotlivce i firmy.

img

Česká grafologická unie

Soudní znalciPlzeň

Sdružujeme občany se zájmem o grafologii. Pořádáme výukové kurzy grafologie a psychologie pro širokou veřejnost. V současné době nabízíme našim studentům dvouletý kurz.

img

GRACENT - vzdělávací a poradenské centrum

Soudní znalciOstrava, Hrabůvka

Nabízíme studium grafologie, psychologie a arteterapie v celé České republice. Poskytujeme vzdělávání zdravotních pracovníků.

img

MUDr. Jarmila Klímová

PsychologPraha 2, Vinohrady

Terapeutické zařízení AKTIP sdružuje odborníky a specialisty z celé škály oborů léčení zdraví, psychologie, regenerace a výživy. Zabýváme se celostní medicínou, s akcentem na duševní pohodu a poradenství pro jednotlivce, páry i rodiny s dětmi.

img

Hnízdo zdraví s.r.o.

PsychologPraha 6, Strešovice

Zdravotnické zařízení poskytuje péči psychosomaticky orientovaných lékařů, psychologů a fyzioterapeutů. Zajišťujeme individuální i skupinové programy. Poskytujeme fyzioterapie, psychologické služby a profesní poradenství.

img

Škola Pro Ženy, MindCorp, s.r.o.

PoradenstvíPraha 2, Nové Město

Poskytujeme privátní poradenství v oblasti sebevědomí, rozvodu, manželských krizí, depresí a strachů. Pracujeme s patentovanou metodou Emočních rovnic pod záštitou Lenky Černé, předního českého kouče. Pořádáme praktické workshopy a víkendová školení.

img

Česká grafologická komora

Soudní znalciPraha 4, Háje

Poskytujeme studium grafologie a psychologie včetně dálkového. Testovaná metoda. Specializujeme se také na grafologické posudky.

img

Mgr. Eva Šilarová

PsychologPraha 3, Žižkov

Nabízím služby psychologa a psychoterapeuta. Pracuji s dospělými i dětmi, s jednotlivci, párem i celou rodinou - dle potřeb klientů. První návštěva je zcela nezávazná. Zaručuji naprostou diskrétnost.

img

PhDr. Pavel Kozelka

PsychologPraha 8, Kobylisy

Specializuji se na individuální psychoterapii dospělých. Smyslem psychoterapie je zvýšit kvalitu života. Věnujete-li svůj čas tomu, že hledáte na webu psychologa, patrně k tomu máte důvod – úzkosti, panika, deprese, vztahové problémy, potíže v práci, ztráta smyslu života, pocit vyhoření, psychické či fyzické onemocnění, rozchod, ztráta blízkého či cokoliv jiného

img

TH Klinika

PsychiatrPraha 2, Nové Město

TH klinika s.r.o. je soukromé zdravotnické zařízení, které nabízí vysoce kvalitní a komplexní péči v oborech psychiatrie, dětské psychiatrie, sexuologie, klinické psychologie, urologie a dětské urologie.

img

PhDr. Lenka Emrová

PsychologPraha 5, Smíchov

Psychologická poradna. Psycholog, psychoterapeut Vám pomůže při zvládání stresu, úzkostí, depresí, strachu, smutku i vzteku, při zvyšování sebedůvěry a rozvoji vlastních schopností. Pokud jste se ocitli na křižovatce, pomůže Vám najít vlastní cestu.

img

ArcaNova, spol. s r.o.

Soudní znalciBrno, Veselí

Nabídka grafologických rozborů rukopisu a studia.

img

Jan Kváča

Najdi další pomocSolopysky, Sedlčany

Nabízíme poradenství v oboru kineziologie, grafologie, rodinné konstelace a mandaly.

img

Astrolife.CZ, s.r.o.

Soudní znalciChrudim IV

Zpracování rozboru písma, povahové vlastnosti pisatele, slabé a silné stránky. Externí služby pro firmy, vhodné poznatky pro personalisty. Doladění povahy pomocí astrologie. Pořádání přednášek a seminářů.

img

Martin Klement

PsychologPraha 7, Holešovice

Psychoterapie a psychologické poradenství (individuální, párová, skupinová a rodinná terapie).

img

PhDr. Luciena Metalová

PsychologPraha 10, Strašnice

Psychologická poradna. Nabízíme pomoc při stresu, úzkosti, strachu, depresivních stavech, osobních i partnerských obtížích a jiných příjemných životních situacích. Poskytujeme individuální sezení, při kterých jsou dále řešeny psychosomatické potíže, nedostatečné sebevědomí a další.

img

Mgr. Johana Kroupová

PsychologPraha 5, Stodůlky

Individuální, párová a rodinná psychoterapie, terapie úzkostí, depresí, poruch příjmu potravy, mezilidských vztahů. Jako psychoterapeut nabízím doprovázení v těžkých životních situacích, poradenství v oblasti psychosomatických potíží. Psychologická poradna v oblasti fóbií, závislostí a jiných.

img

Mgr. Jana Hüdová

Soudní znalciČeské Budějovice 7

Nabídka grafologického poradenství.

img

Eva Nosálková

Soudní znalciBrno, Kohoutovice

Nabídka grafologických služeb.

img

Grafologie Jordánová

Soudní znalciKunovice

Nabízíme zpracování grafologického rozboru osobnosti.

img

Dagmar Kravčíková

Soudní znalciKarviná

Nabízím grafologické rozbory a osobní grafologické konzultace. Pořádám kurzy a přednášky grafoterapie.

img

Mgr. Jaroslava Mišurová

PsychologPraha 7, Holešovice

Psychologická poradna - všestranná pomoc v krizových životních situacích (rozvod, nevěra, komunikační neshody, deprese, ztráta motivace, komunikační problémy při navazování pracovních a partnerských vztahů, léčba závislostí (drogy, alkohol).

img

PhDr. Jindřich Vaněk

PsychologPraha 2, Vinohrady

Zajišťujeme psychotesty při vrácení ŘP a dopravně psychologické vyšetření řidičů z povolání Praha a střední Čechy. Psychologické testy zbrojní průkaz. Dopravní psycholog. Znalec v oboru zdravotnictví klinická a dopravní psychologie. Akreditace MD ČR. Akční ceny. Psychologické vyšetření řidičů.

img

proMEDIALOG

MediacePraha 1, Nové Město

Mediační centrum proMEDIALOG poskytuje profesionální služby a poradenství v oblasti řešení obchodních, spotřebitelských, občanských a rodinných sporů.

img

Mediační centrum naděje

MediacePraha 1, Staré město

Poskytujeme pomoc při řešení vztahových, rodinných, občanských, sousedských, pracovních či obchodních sporů.

img

Vladimír Bělka

MediacePraha 7, Holešovice

Poskytujeme služby pro klienty v složitých situacích. Pomáháme s řešením problémů i potíží v právní, finanční, osobní a daňové oblasti. Řešíme manželské konflikty a spory, deprese, vztahy a pomáháme při komunikaci, osobním rozvoji a oddlužení.

img

Mgr. Lucie Levitová

PsychologPraha 8, Libeň

Provádíme poradenskou, konzultační a lektorskou činnost v oboru speciální pedagogika.

img

Mgr. Petra Bradley

PsychologPraha 6, Veleslavín

Nabízím soukromé psychoterapie nehrazené zdravotními pojišťovnami. Specializuji se na rodinné konstelace, problémy ve vztazích a hledání sebe sama. Dále nabízím pomoc v těžkých životních situacích. Spolupracuji s psychiatrickou a neurologickou ambulancí.

img

Mgr. Milena Mikulková

PsychologVeselí nad Moravou

Nabízíme sociálně pedagogické poradenství a služby v oblastech osobnostního rozvoje, vztahů a výchovy dětí. Realizujeme rodinné konstelace a mediace. Organizuji kurzy a semináře v daných oblastech.

img

ZŠ a MŠ Mohelnice

Najdi další pomocMohelnice

Provoz speciální mateřské školy pro 12 dětí od 3 až do 7 let. Staráme se o děti s různými stupni mentální retardace, DMO, LMD, vadou řeči, epilepsií nebo pohybovým postižením či zrakovým postižením. Podporujeme zdravý, tělesný, psychický a sociální vývoj.

img

Petr Sládek

Kouč

img

Testovací profil - Pavel Jarolím - Coach centrum

KoučPraha 7

Testovací profil, prosím ingorujte. Profil založený za účelem testovaní funkcionalit portálu.

img

Speciálně pedagogické centrum Klíč

PsychologPraha 10, Staré Město

Centrum poskytuje služby dětem s vadami zraku a řeči, poruchami autistického spektra a hyperaktivitou. Navrhujeme doporučení pro integraci. Pořádání rekondičních pobytů. Hlavním cílem je příprava dětí na vzdělávání a pro další život a pomoci při kompenzaci jejich handicapu.

img

PhDr. Miroslava Klabanová

PsychologPraha 3, Žižkov

Zjišťování a měření duševních vlastností a stavů pro diagnostické účely, k posouzení možnosti adekvátního pracovního a společenského zařazení u osob se změněnou psychickou výkonností, pro zvláštní společenské účely a zjišťování psychické způsobilosti u osob na nejrůznější společenské pozice.

img

ZŠ a SŠ Březejc

Najdi další pomocVelké Meziříčí

Provozujeme střední školu zajišťující výuku oboru tkalcovské práce i jednoletá a dvouletá praktická škola. Možnost příjmu žáků během školního roku, využití počítačů, multimediální techniky a internetu při výuce či širšího slovního hodnocení.

img

Mgr. Petr Tománek

PsychologPraha, Malešice

Dopravní psycholog akreditovaný MD ČR. Dopravně-psychologická vyšetření řidičů všech kategorií a učitelů autoškol, poradenství a přednášková činnost v oboru dopravní psychologie.

img

PhDr. Jaromír Teichman

PsychologPraha 5

Nabízím služby klinického psychologa.

img

PhDr. Vladimír Pohl

PsychologPraha, Černý Most

Nabídka psychologických a psychoterapeutických služeb.

img

Občanská poradna Ústí nad Labem

PoradenstvíÚstí nad Labem

Poskytování právního poradenství v oblasti lidských a občanských práv v České republice. Řešíme pracovně-právní vztahy a zaměstnanost, dluhy, bydlení, diskriminaci, sociální dávky i cizinecké právo.

img

ACAYA

Najdi další pomocPraha 10, Staré Město

Masážím se věnuji bezmála 16 let, mám dlouholetou praxi v oboru zdravotní, relaxační, reflexní, hloubkové, lymfatické a sportovní masáže.

img

Mgr. Martina Hýžová

PsychologPraha, Žižkov

Nabídka psychologického poradenství, psychoterapie a lektorské činnosti.

img

Mgr. RNDr. Ladislav Zamboj

PsychologPraha, Dolní Počernice

Nabídka psychologického poradenství u Vás doma se zaměřením na logoterapii.

img

Mgr. Pavlína Strolená, DiS.

PsychologPlzeň, Severní Předměstí

Nabídka psychoterapie, krizové intervence pro děti, dospělé i rodinu. Pořádání školení pro zdravotníky, zdravotní sestry, fyzioterapeuty i veřejnost a firemních kurzů stress managementu.

img

Institut partnerských vztahů

PsychologPraha 1, Nové Město

img

Mgr. Veronika Šutorová

PsychologBrno, Kohoutice

Nabízím služby v oblasti zdravotnictví. Přispívám k náhledu na člověka skrze jeho duši ve spolupráci s lékaři. Poskytuji krátkodobé i dlouhodobé psychoterapeutické poradenství, dále poradenství v dětské psychologii včetně vyšetření. Pořádám sebe-rozvojová (sebe-zkušenostní) terapeutická setkávání.

img

ARIADNI - homeopatická a psychologická poradna

Najdi další pomocPraha 8, Karlín

Homeopatická a psychlogická poradna, alternativní metody léčby, kineziologie, rodinné konstelace, párová terapie. Prodej zelených potravin, přírodních doplňků, podpora imunitního systému i při vážných onemocněních. Pořádání kurzů a seminářů.

img

PhDr. Matin Mahler

PsychologPraha, Břevnov

Psychoanalytik v soukromé praxi v Praze, tréninkový a supervizní analytik a člen Mezinárodní psychoanalytické asociace, člen Mezinárodní asociace vztahové psychoanalýzy a psychoterapie. Vyučuje na katedře psychologie FF UP v Olomouci.

img

Mgr. Helena Kalousová

PsychologPraha, Dejvice

Ordinace klinické psychologie.

img

PhDr. Milan Kinkor

PsychologPraha 2, Vinohrady

Poskytuji psychologické poradenství a psychoterapii. Pro organizace i jednotlivce nabízím supervizi a koučování. Vzhledem ke zkušenostem vám mohu dále nabídnout lektorské služby v oblasti managementu a supervize.

img

Mgr. Daniel Žahour

PsychologBrno

Nabízíme psychologické poradenství a diagnostiku, psychoterapie, hypnózy a školení verbální i neverbální komunikace.

img

Faust o.s.

PsychologOstrava, Zábřeh

Otevřený klub pro mládež od 15 do 26 let. Poskytujeme kvalitní trávení volného času v bezpečném prostoru. Nabízíme herní aktivity - deskové hry, stolní fotbálek, ping-pong, kulečník, promítání filmů, hudební produkci a internet. Zajišťujeme prevenci rizikového chování pro 1. stupeň základních škol.

img

Adia

PsychologČeské Budějovice

Jsme nová poradenská společnost, jejíž podstata je založena na nejnovějších vědeckých metodách v oblasti psychologicko-personálního poradenství a ověřených praktických zkušenostech. Právě možnosti reálné alternativy v této oblasti nás přivedly ke službě, kterou Vám nyní nabízíme a k práci, kterou jsme pro Vás připraveni vykonat.

img

Mgr. Monika Podlahová

PoradenstvíPraha, Vršovice

ITIA vám nabízí sdílení starostí , nezávislý pohled a navíc pomoc při hledání možných řešení problémů a zlepšení vztahů pomocí nové a efektivnější mezilidské komunikace.

img

Thomayerova nemocnice - psychologická ambulace

PsychologPraha 4, Krč

Psychologická ambulance

img

PhDr. Panajota Domínová

PsychologPraha 5, Stodůlky

Psychologické a pedagogické poradenství, vzdělávání v oblasti komunikace, supervize, mediace, koučink. Na prvním místě je u nás spokojenost zákazníka.

img

PhDr. Vladimír Forst

PsychologČeské Budějovice

Provozuji psychologickou ordinaci. Nabízím poradenství v krizích - vztahy partnerské, rodinné, pracovní. Psychoterapie individuální zaměřená na překonání složitých období. Neváhejte se na mě obrátit.

img

PhDr. Božena Kadubcová

PsychologČeské Budějovice

Ordinace klinické psychologie pro děti, mládež a jejich rodiče.

img

Mgr. Bohuslav Jäger

KoučČeské Budějovice

Soukromá psychologická praxe a koučink.

img

Res vitae, z.s.

Krizová a asistenční centra, komunity, linky důvěryKarlovy Vary

Občanské sdružení Res vitae, zapsaný spolek, je nestátní nezisková organizace poskytující sociální služby v Karlovarském kraji. Poskytujeme služby Linky důvěry, Krizové centrum, pečovatelské služby a rodinnou poradnu.

img

PhDr. Zdeněk Šikl

PsychologPraha 8, Bohnice

Ambulance klinického psychologa

img

Senior Pohoda, z.ú.

Najdi další pomocBrno

Jsme nezisková organizace poskytující služby pro seniory a tělesně postižené.

img

Alzheimer home Zátiší z.ú.

Krizová a asistenční centra, komunity, linky důvěryPraha 4, Kunratice

ALZHEIMER HOME z.ú. je neziskovou organizací a nestátním zdravotnickým zařízením. Naší specializací je komplexní péče o klienty trpící Alzheimerovou chorobou, stařeckou demencí a dalšími typy demencí.

img

PhDr. Zdeňka Štichová

PsychologPraha 10, Malešice

Provozování ordinace klinické psychologie.

img

Mgr. Gabriella Šlemarová

PsychologPraha 9, Klánovice

Nabídka poradenství při řešení osobních, partnerských a manželských krizí, problémů v rodinných vztazích a obtížném zvládání životních situací.

img

Mgr. Lucie Myšková

PsychologPraha 8, Čimice

Psychologické poradenství a konzultace pro rodiny s dětmi, páry a jednotlivce v náročných životních situacích.

img

Domov Alzheimer Darkov

Krizová a asistenční centra, komunity, linky důvěryKarviná, Lázně Darkov

Provozujeme domov s pečovatelskou službou se specializací na Alzheimerovo onemocnění. Poskytujeme služby denního stacionáře. K dispozici je vybavená kuchyň, výtah, prádelna, zabezpečená terasa se zahradou. Součástí pokojů je vlastní sociální zařízení či TV.

img

Domov Alzheimer Roztoky u Prahy

Najdi další pomocRoztoky

Provozujeme domov s pečovatelskou službou se specializací na Alzheimerovo onemocnění. Poskytujeme služby denního stacionáře. K dispozici je vybavená kuchyň, výtah, prádelna, zabezpečená terasa se zahradou. Součástí pokojů je vlastní sociální zařízení či TV.

img

Centrum spokojeného stáří Alzheimer Care

Krizová a asistenční centra, komunity, linky důvěrySvoboda nad Úpou

V našem centru spokojeného stáří Alzheimer Care ve Svobodě nad Úpou najdou druhý domov lidé s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demence.

img

Česká alzheimerovská společnost

Krizová a asistenční centra, komunity, linky důvěryPraha 8, Kobylisy

Česká alzheimerovská společnost, o.p.s., (ČALS) je nezisková organizace, jejímž cílem je pomoc lidem s demencí a těm, kteří o ně pečují.

img

PhDr. Eva Scheibová

PsychologPraha 9, Střížkov

Provozování ordinace klinického psychologa.

img

Autenticita

Najdi další pomocPraha 10, Kolovraty

Nabízím semináře, přednášky a osobní terapii pro dospělé, děti a dospívající v oblasti pozitivní psychologie, meditace mindfulness a sociálního a emočního učení.

img

Po Poli, s.r.o.

PsychologPraha 6, Bubeneč

Poskytujeme terapii, individuální i týmové koučování, facilitaci skupinových procesů, psychologické poradenství, kraniosakrální terapii a jiné.

img

Alzheimercentrum

Krizová a asistenční centra, komunity, linky důvěryČáslav, Filipov

Alzheimercentrum je skupina špičkových specializovaných zařízení po celé České republice i na Slovensku, která se zaměřují na péči o klienty s Alzheimerovou chorobou nebo jinými typy demencí ve všech stádiích onemocnění.

img

Senior Centrum - Právo na život

Krizová a asistenční centra, komunity, linky důvěryBrno, Židenice

Poskytujeme sociální služby pro seniory. Vedeme domov pro seniory a domov se zvláštním režimem.

img

Modrá linka, z.s.

Krizová a asistenční centra, komunity, linky důvěryBrno, Staré Brno

Linka důvěry nejen pro děti a mládež.

img

Sdružení Linka Bezpečí

Krizová a asistenční centra, komunity, linky důvěryPraha 8, Bohnice

Posláním Linky bezpečí je poskytovat kvalitní a snadno dostupnou pomoc dětem, studentům a všem, kteří jednají v jejich zájmu. Linka bezpečí pomáhá s řešením náročných životních situací i každodenních starostí a problémů. Poskytuje krizovou intervenci a poradenství pro klienty z celé České republiky prostřednictvím telefonu, chatu a emailu.

img

Mgr. Jiří Macháček

PsychologPraha, Střešovice

Nabídka psychologického poradenství, individuální psychoterapie, krizové intervence a celostní medicíny. Provádění psychoterapeutické práce tělem.

img

Dětské krizové centrum, z.ú.

Krizová a asistenční centra, komunity, linky důvěryPraha 4, Michle

Nabídka odborné pomocí týraným, zneužívaným a zanedbávaným dětem v ČR. Poskytování poradenství ve výchově, sociálně-právního a právního poradenství. Provoz linky důvěry a internetové poradny.

img

Středisko pro rodinu a mezilidské vztahy a Linka důvěry ČB, o.p.s.

Krizová a asistenční centra, komunity, linky důvěryČeské Budějovice

Provozujeme poradnu pro rodinu poskytující psycho-sociální služby a provozujeme linku důvěry - krizovou telefonickou pomoc připravenou 24 hodin denně.

img

Přítel na telefonu

Krizová a asistenční centra, komunity, linky důvěryPraha 4

Neformální, neodborně poradenská, konzultační, (a jak my sami nejraději uvádíme) „přátelská“ linka. Jsme tady pro vás 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, připraveni vám naslouchat ve dne i v noci.

img

Středisko sociální prevence Olomouc

Krizová a asistenční centra, komunity, linky důvěryOlomouc

Nabízíme pomoc a podporu dětem, rodinám, manželským párům a dalším osobám, které se nacházejí v nepříznivé životní situaci.

img

PhDr. Marie Šímová

PsychologPraha, Stodůlky

Nabídka služeb klinické psychologie.

img

Mgr. Monika Novotná

Soudní znalciJeseník

Soudní znalec v oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie (klinická psychologie).

img

Moshe Chaim Koller

PsychologPraha 1, Staré Město

Poskytuji psychoterapeutické poradenství. Pomáhám s osobnostním rozvojem, s depresemi a řešením rodinných i partnerských krizí.

img

Povídej - Linka důvěry

Krizová a asistenční centra, komunity, linky důvěryKutná Hora

Centrum krizové intervence v Kutné Hoře. Poradna pro lidi v tísni a linka důvěry.

img

Linka Důvěry Liberec

Krizová a asistenční centra, komunity, linky důvěryLiberec

Linka důvěry Liberec poskytuje lidem okamžitou telefonickou pomoc v jakékoli obtížné životní situaci, pomoc s jakoukoli starostí, se kterou si volající neví rady, cítí se ohrožen, nebo své trápení ale i radost potřebuje jenom někomu svěřit a s někým ho sdílet. Linka důvěry může být první záchytnou pomocí pro člověka v krizi. Její výhodou je snadná dostupnost a anonymita.

img

Linka důvěry Mladá Boleslav

Krizová a asistenční centra, komunity, linky důvěryMladá Boleslav

Pomáháme jak starším, tak lidem s různými poruchami, potížemi a problémy. Působíme ve smyslu léčebně preventivní péče, což má velký význam pro předcházení poruch a nemocí psychických, ale i fyzických. Kontaktují nás lidé, kteří se dostali do psychických těžkostí po překonání náročných životních událostí.

img

Mgr. Zuzana Čepelíková

PsychologPraha 1

Nabídka psychologického a psychoterapeutického poradenství pro děti a dospělé.

img

PhDr. Lenka Krámská PhD.

PsychologPraha 1, Malá Strana

Nabízím odbornou psychologickou péči a pomoc ve zvládnutí akutních či chronických psychických obtíží.

img

PhDr. Iva Linda Maruščáková

PsychologPraha, Jinonice

Poskytuji psychologické poradenství a koučink.

img

Oblastní charita Blansko - LD Blansko

Krizová a asistenční centra, komunity, linky důvěryBlansko

Poskytování široké nabídky služeb. Poradenství, azylové domy, pečovatelská služba pro seniory i zdravotně postižené, krizová pomoc, noclehárny, linka bezpečí a další.

img

Kontakt Ústí nad Orlicí

Krizová a asistenční centra, komunity, linky důvěryÚstí nad Orlicí

Telefonická krizová pomoc. Internetové poradenství.

img

PhDr. Bc. Martina Rezková

PsychologPlzeň

Psycholog, psychoterapeut, dětský psycholog, soudní znalec v oboru psychologie - rodinné vztahy a děti, dopravní psycholog - vyšetření a rehabilitace řidičů.

img

Mgr. Martin Havlík

PsychologČeské Budějovice

Psychologické poradenství pro děti, mládež a dospělé, psychodiagnostika. Psychoterapie, krizová intervence, systemická psychoterapie. Spolupracujeme s dalšími kolegy s různou specializací (psychiatři, psychologové) dle povahy problému.

img

Mgr. Vladislav Dykast

PsychologPraha 1, Staré Město

Nabízím psychologické poradenství.

img

KTP

PsychologPraha 1, Staré Město

Nabízíme koučování, psychologicko – pedagogické poradenství a psychoterapii.

img

Mgr. Alekos Kufudakis

PsychologPraha, Záběhlice

Nabízím individuální, párové i rodinné terapie.

img

PaedDr. Pavla Danihelková

PsychologÚstí nad Labem

Psychoterapeutka a poradkyně s více než 25 letou praxí v oboru.

img

PhDr. Iva Dedeciová

PsychologČeské Budějovice

Psychoterapie a psychologické poradenství. Krizová intervence.

img

DYS-centrum, o.s.

PsychologPraha 8, Libeň

Nezisková organizace, jejímž cílem je podporovat jedince se specifickými poruchami učení (SPU) a/nebo chování, kterými jsou především dyslexie, dysortografie, dysgrafie a dyskalkulie, ADHD a ADD.

img

PhDr. Michaela Hapalová

PsychologPraha 5, Hlubočepy

Provozuji ordinaci klinické psychologie.

img

Marcela Pešková

PsychologPraha, Nové Město

Nabídka systemické konstelace v oblasti rodinné, finanční, partnerské i zdravotní. Poskytování psychoterapie a poradenství pro rozvoj osobnosti.

img

PhDr. Martina Trojanová

PsychologPraha

Nabízíme psychologické poradenství v oblasti partnerství a vztahů. Zaměřujeme se na léčbu pomocí klasické homeopatie. Provoz psychologické poradny.

img

Otevřený svět z.s.

PsychologČeské Budějovice

Posláním spolku OTEVŘENÝ SVĚT z.s. je poskytování krizových intervencí sexuálně zneužitým ženám. Sociální a psychoterapeutické služby handicapovaným ženám, které byly v dětství týrány a sexuálně zneužívány a jejich posttraumatická stresová porucha přetrvává i v dospělém věku.

img

PhDr. Tomáš Novák

PsychologBrno, Veveří

Psychologická praxe, která pomáhá řešit osobní psychologické problémy. Zabývá se psychologickým poradenstvím zejména v partnerských a manželských vztazích.

img

Soukromé psychologické poradenství a terapie - Zdeňka Bajgarová

PsychologČeské Budějovice

Psychologické poradenství a psychoterapie pro dospívající a dospělé.

img

Nemocnice České Budějovice - Ambulance pro léčbu alkoholismu a jiných závislostí

PsychologČeské Budějovice

Ambulance pro léčbu alkoholismu a jiných závislostí na Psychiatrickém oddělení Nemocnice České Budějovice.

img

PhDr. Iva Gregorová, PhD.

PsychologPlzeň, Doubravka

img

Mgr. Milan Stibůrek

PsychologPraha 6

Poskytuji psychoterapii (individuální, partnerskou, rodinnou, skupinovou a arteterapii), supervizi a lektorskou činnost.

img

Ing. Jindřich Holý

PsychologPraha 7

Psychoterapie - existenciální a fenomenologický přístup.

img

Mgr. Drahuše Tkáčová

PsychologVarnsdorf

Poskytuji odborné poradenství v širokém spektru životních událostí, využívám svého psychoterapeutického vzdělání, ke klientům přistupuji individuálně, v souladu s jejich aktuálními potřebami.

img

MUDr. Antonín Machander

PsychologJablonec nad Nisou

Lékař, psychoterapeut a supervizor se zaměřením na psychoterapii nedirektivní rogersovské školy, rodinnou terapii, akupunkturu, psychosomatickou léčbu, léčebné jógové, meditační a kontemplativní techniky.

img

Modrá pomněnka - centrum pomoci rodinám nevyléčitelně nemocných a pozůstalým

Najdi další pomocČeské Budějovice

Jihočeské centrum pomoci pro rodiny umírajících pacientů a pro pozůstalé nabízí pomoc v období truchlení a smutku, ale i těm, kteří se ocitli v těžkém životním období – v situaci, kdy jsou nemocní, jejich nemoc již nereaguje na kurativní léčbu, není již možné vyléčení a oni se stávají více či méně závislí na pomoci druhých.

img

Dana Pěčová

PsychologPraha, Nové Město

Nabídka ambulantní individuální i skupinové psychoterapie a jednorázových konzultací. Zajištění poradenství v oblasti mezilidských vztahů.

img

Nemocnice České Budějovice - Ambulance klinické psychologie

PsychologČeské Budějovice

Ambulance klinické psychologie pro dospělé při Psychiatrickém oddělení v Nemocnici České Budějovice.

img

PhDr. Alois Hudeček

Soudní znalciProstějov

Dopravní psycholog a soudní znalec v oboru psychologie dopravy, prezident Asociace dopravních psychologů ČR. Na našem pracovišti provádíme vyšetření řidičů profesionálů, vyšetření učitelů autoškol, taxi, řidičů těžké dopravy, řidičů vozidel s předností v jízdě (sanitky, hasiči) a také vyšetření řidičů amatérů.

img

Elio, z.s.

PsychologPraha 10

Poradenství, terapie a diagnostika. Preventivní a psychologické služby školám. Rozvojové kurzy a vzdělávání.

img

Mgr. Bc. Pavel Bláha

PsychologČeské Budějovice

Soukromá psychologická praxe pro děti i dospělé. Nabízím pomoc dětem a jejich rodičům, dospělým jednotlivcům i párům. Nabízím krizovou intervenci, individuální a párovou terapii a psychologické poradenství.

img

Svitlana Golubyeva

PsychologPraha, Bubeneč

Nabídka psychologické a psychosomatické pomoci.

img

PhDr. Martina Ciprová

PsychologPraha, Vinohrady

Nabídka psychoanalytické psychoterapie a psychologického poradenství. Pomoc při zvládání obtížných životních situací, krizí a vztahových problémů.

img

PaedDr. Mgr. Petr Parma

PsychologPraha, Kunratice

img

Autoškola Flegel, s.r.o.

PsychologPraha 9

Autoškola mimo jiné poskytuje i Psychologické středisko - vyšetření pro profesionální řidiče, budoucí učitele autoškoly, vybodované řidiče. Kondiční jízdy s psychologem po traumatických zážitcích.

img

Soukromá psychologická poradna AURA - PhDr. Eva Šonková

PsychologČeské Budějovice

Soukromá psychologická poradna pro děti i dospělé. Individuální, párová, rodinná i skupinová terapie.

img

PhDr. Veronika Nováková

PsychologČeská Lípa

Nabízím komplexní psychologickou a psychoterapeutickou péči pro děti a dospělé. Zaměřujeme se na pomoc v životních krizích a vztahových problémech, práce s potížemi jako úzkosti, deprese, psychosomatické poruchy, závislosti a další.

img

Psychologické a terapeutické centrum ČB

PsychologČeské Budějovice

Psychologické, terapeutické a poradenské centrum. Propojení psychoterapie a fyzioterapie. Skupiny a semináře.

img

Mgr. Jana Kouřilová

PsychologČeské Budějovice

Psychologické poradenství, diagnostika a terapie dětí a dospělých.

img

PhDr. Marie Koutková

PsychologPraha, Vršovice

Ordinace klinické psychologie

img

Ludmila Padevětová

PsychologPraha, Žižkov

Provoz ordinace lékaře psychologa. Nabídka psychoanalytické psychoterapie a párové terapie.

img

SPONDEA, z.ú.

Krizová a asistenční centra, komunity, linky důvěryBrno, Černá Pole

V Centru krizové intervence a v Centru rodinného poradenství pomáháme dětem, dospívajícím a dále rodinám s nezletilými dětmi zvládat náročná období, přijímat životní změny a hledat řešení potíží. Důležitou nabídkou nad rámec sociálních služeb je rodinná mediace, rodinná terapie, realizace asistovaných kontaktů a asistovaných předávání pro děti a rodiče.

img

PhDr. Yvona Mazehóová, PhD.

PsychologČeské Budějovice

Psychoterapie a poradenství. Sportovní psychologie. Hypnóza, relaxační a imaginativní techniky a arteterapie.

img

PhDr. Aněžka Pleskotová

PsychologPraha 9, Vysočany

Psychologická ordinace provozující klinickou psychologii.

img

Mgr. Zuzana Paucová

PsychologPraha, Stodůlky

Ordinace klinické psychologie

img

Vlasta Čechová

PsychologPraha, Nové Město

Nabídka psychologického poradenství a psychoterapie dětí předškolního i školního věku, dospívajících, dospělých a rodičů či párové a rodinné terapie.

img

Koučink HB Lenka Benešová

KoučHavlíčkův Brod

Dokoučuji Vás až na vrchol Vašich možností a potenciálu. Prokoučuji Vás jakoukoli životní situací k vnitřní pohodě.

img

PhDr. Petra Píšová

Soudní znalciŽďář nad Sázavou

Klinický psycholog, psychoterapeut, soudní znalec.

img

Rodinné centrum Radost

PsychologTábor

Rodinné centrum Radost usiluje veškerou svou činností o posílení hodnoty rodiny, partnerství a úlohy rodičů. Psychosociální poradna vznikla za účelem nabídnout jednotlivcům i rodinám možnost pochopit a efektivně řešit nastalou obtížnou životní situaci.

img

PhDr. Věra Tawilová

PsychologBenešov

Našim klientům nabízíme služby v oblastech psychologické poradenství, psychodiagnostiky a psychoterapie. Provádíme dopravně psychologické vyšetření řidičů (psychotesty), vyšetření psychické způsobilosti k vydání nebo platnosti zbrojního průkazu a soudní znalectví.

img

Mgr. Michaela Ulrichová

PsychologPraha, Vinohrady

Provádím psychoanalytickou psychoterapii, krizové intervence a psychodiagnostiku

img

PhDr. Vladimír Plášil

Soudní znalciPraha, Záběhlice

Psychologická poradna pro rodiny, dospělé, děti. Soudní znalec v oblasti zdravotnictví se zaměřením na klinickou psychologii.

img

Mgr. Petra Kučerová

PsychologČeský Krumlov, Latrán

img

Pedagogicko-psychologická poradna, Česká Lípa

PsychologČeská Lípa

Poradenské služby ve školách a školských poradenských zařízeních jsou poskytovány dětem, žákům, studentům, jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením.

img

Psychologické poradenství a diagnostika Chomutov

PsychologChomutov

Soukromá psychologická praxe, která nabízí poradenské služby klientům všech věkových kategorií. Svým klientům nabízíme být jejich průvodci v náročné životní situaci, poskytnutí podpory a hledání různých řešení a nalezení vhodné cesty.

img

Mgr. Veronika Brodská

PsychologPraha 10

Psychoterapeutické služby, psychologické poradenství a diagnostika, psychologická pomoc všem, kteří se ocitli v obtížné životní situaci.

img

PhDr. Anna Klimperová

PsychologPrachatice II

Ordinace klinické psychologie a psychologického poradenství. Zabývám se diagnostikou dětí a dospělých a terapií všech poruch, např. různé fobie - úzkosti, obsese či psychosomatické potíže, poruchy chování aj.

img

PhDr. Alena Halamová

PsychologPraha

Klinická psycholožka, psychoterapeutka, lektorka psychoterapie a hagioterapie, supervizorka.

img

PhDr. Marie Valoušková

PsychologPraha, Hlubočepy

Klinický psycholog a soudní znalec v oboru zdravotnictví. Ordinace v rámci Polikliniky Barrandov.

img

PhDr. Slavoj Titl

PsychologPraha, Záběhlice

Psycholog a psychoanalytik, plný člen České psychoanalytické společnosti.

img

PhDr. Miroslava Němečková

PsychologHradec Králové, Pražské Předměstí

Psycholog akreditovaný Ministerstvem dopravy ČR, který provádí dopravně psychologické vyšetření profesních i vybodovaných řidičů. Psychologické poradenství a diagnostika (pracovní i pedagogická psychologie)

img

ISZ Management centrum

KoučPraha 2, Vinohrady

Je privátní institut, zaměřený na teoretický a praktický rozvoj systemického myšlení v oblasti zdravotnictví, psychoterapie, školství, pomáhajících organizací a obchodních firem. Jádrem činnosti jsou jednak výukové programy, jednak přímé služby klientům a organizacím.