Najdi Pomoc

Výsledky vyhledávání: Stres

Slovník pojmů

Psychologie - neurózy

Neurózy jsou lehkou formou narušení psychiky. Převážně jsou vykládány jako duševní nerovnováha, způsobující psychický stres neboli duševní tíseň. Hlavními příznaky jsou úzkost a strach. Neuróza může mít i tělesné příznaky jako třes, cukání, bolesti zad nebo hlavy.

Psychologie - strach a úzkosti

Strach je emoce vznikající jako reakce na hrozící nebezpečí. Doprovázejí ho projevy jako zblednutí, chvění, zrychlené dýchání, bušení srdce nebo zvýšení krevního tlaku. Jde o normální reakci na skutečné nebezpečí nebo ohrožení. Strach je třeba odlišovat od úzkosti, která má zpravidla delší trvání a nemá jasné zacílení – člověk trpící úzkostí nedokáže přesně vyjádřit, čeho se bojí. Zvláštní formou strachu je tréma, strach z neúspěchu a veřejného ponížení.

Psychologie - fobie

Fobie je úzkostná porucha charakterizovaná chorobným, bezdůvodným strachem z věcí nebo situací. Postižený si nesmyslný strach plně uvědomuje, ale není schopen ho vlastní vůlí potlačit. Fobie má svůj objekt, na který je vázána a podle kterého je také pojmenována. Existuje mnoho různých druhů fobií.

Psychologie - stres

Stres můžeme definovat jako souhrn fyzických a duševních reakcí na nepřijatelný poměr mezi skutečnými nebo představovanými osobními zkušenostmi a očekáváními. Jinými slovy, stres je stav organismu, který je obecnou odezvou na jakoukoliv výrazně působící zátěž – fyzickou nebo psychickou. Při stresu se uplatňují obranné mechanismy, které umožňují přežití organismu vystaveného nebezpečí.

Psychologie - syndrom vyhoření

Pro syndrom vyhoření existují různé definice, např. ztráta profesionálního zájmu nebo osobního zaujetí u příslušníka pomáhajících profesí nebo vyhoření jako výsledek procesu, v němž lidé velice intenzivně zaujatí určitým úkolem nebo ideou ztrácejí své nadšení. Je důsledkem nerovnováhy mezi profesním očekáváním a profesní realitou, mezi ideály a skutečností.

Psychologie - poruchy chování

Poruchami osobnosti a chování u dospělých se obecně rozumí negativní odchylky chování jedince, především od sociální normy, tedy odchylky od běžného hodnocení a očekávání většiny lidí, např. v oblasti emocí, impulzivity, chování k ostatním lidem, histrionská porucha osobnosti (hysterie) apod. Odlišnosti jsou patrné v poznávání, emotivitě, ovládání impulzů, uspokojování potřeb a způsobu chování k ostatním lidem. Tyto vzorce chování, stejně jako pohled na sebe, druhé a svět, jsou zpravidla pro nositele přijatelné, ale vedou ke konfliktům s okolím.

Psychologie - oběti trestných činů

Oběť trestného činu je fyzická osoba, které bylo nebo mělo být trestným činem nebo činem jinak trestným ublíženo na zdraví, způsobena majetková nebo nemajetková újma nebo na jejíž úkor se pachatel trestným činem obohatil.

Psychologie - psychologie práce

Psychologie práce sleduje zákonitosti psychické regulace pracovní činnosti a využití těchto zákonitostí v praxi. Předmětem zkoumání je samotná práce, pracovní podmínky a pracovní výsledky.

Psychologie - manažerská psychologie

Manažerská psychologie je aplikovaným oborem psychologie, který se zaměřuje na manažerské dovednosti, osobnost manažera a jeho obchodní dovednosti (umění vedení kolektivu atd.).

Psychiatrie - neurotické poruchy

Jedná se o skupinu duševních poruch, u kterých dominuje nadměrný, opakující se pocit úzkosti a její tělesný doprovod. Tato úzkost je pouze (nebo převážně) vyvolána určitými dobře definovanými situacemi nebo objekty vně jedince, které běžně nejsou nebezpečné.

Psychiatrie - psychózy, schizofrenie, poruchy s halucinacemi, bludy

Psychóza je závažný duševní stav, který lze definovat jako neschopnost chovat se a jednat v souladu s okolnostmi. Je to vlastně disociace mezi vnímáním, chováním a prožíváním. Mění se vztah nemocného k realitě.

Psychiatrie - nespavost

Nespavost (neboli insomnie) je poměrně vážná porucha spánku, kterou trpí 10 až 20 % lidí. Mezi příznaky nespavosti patří obtížné usínání (trvající více než 30 minut po uložení se ke spánku), časté probouzení se, dlouhé pauzy před opětovným usnutím, brzké ranní probouzení s neschopností znovu usnout, záměna dne a noci nebo také nekvalitní spánek, kdy se člověk cítí i po spánku unavený.

Psychiatrie - koktavost

Koktavost (též zejména odborně balbutismus, balbuties) je řečová porucha, při které je plynulost řeči neúmyslně přerušována opakováním jednotlivých slabik či částí slov nebo jejich nechtěným prodlužováním. Řeč je v některých případech proložena neúmyslnými pauzami, kdy koktavý člověk není schopen vydat žádný zvuk (tzv. řečové bloky). Lidé, kteří koktají, vědí, co chtějí říct. Přesto navzdory všemu svému úsilí nejsou schopni plynule a bez námahy promluvit. Všeobecně vžitá představa, že koktavost se vyznačuje pouze rychlým opakováním několika slabik, není tedy pravdivá.

Psychiatrie - psychické poruchy v těhotenství a laktaci

Období těhotenství představuje pro ženu velkou životní změnu, a to jak z fyziologického, tak z psychologického pohledu. V průběhu těhotenství nastávají u budoucích matek tělesné změny, které mohou vést k rozvoji emoční nestability. Celkově se mění také role ženy v sociálně rodinném kontextu. Nadměrná úzkost a úzkostné poruchy v období těhotenství a v poporodním období často probíhají skrytě, tedy bez možnosti řádné léčby, a vedou tudíž k negativním životním důsledkům jak pro ženu, tak pro její dítě.

Koučink - profesní koučování

Koučování (koučink, anglicky coaching) je proces podporující hledání individuálních řešení a rozvoj člověka v jím zvolené oblasti. Kouč není trenér ani poradce, ale hledá řešení společně s klientem. Termín pochází z anglického slovesa coach (trénovat, vést).

Najdi další pomoc - kineziologie

Kineziologie (z řečtiny: κίνηση (kinesis) = pohyb, λόγος (logos) = slovo, řeč, přeneseně věda) je věda o mechanických zákonitostech pohybového ústrojí člověka a zvířat. Kineziologie se zabývá fyziologickými, mechanickými a psychologickými mechanismy. Aplikacemi kineziologie na lidské zdraví jsou biomechanika a ortopedie, léčebná rehabilitace, fyzické a pracovní terapie, ale i sport a cvičení.

Najdi další pomoc - EFT (technika emoční svobody)

Emotional Freedom Techniques neboli Techniky emoční svobody (či spíše Techniky pracující na principu uvolnění emocí) jsou alternativní psychoterapeutické techniky postavené na teorii, že negativní emoce jsou způsobeny poruchou v energetickém poli těla (nebo ji naopak vyvolávají). Pomocí lehkého ťukání na akupunkturní body při současné koncentraci na své pocity dochází ke změnám v energetickém systému a k jeho navrácení zpět do stavu rovnováhy.

Najdi další pomoc - jógová terapie

Jógová terapie je součástí jógy. Jóga je cesta, metoda, soubor instrukcí k nalezení vnitřní rovnováhy a spokojenosti. Učení jógy v sobě zahrnuje duchovní principy i fyzická cvičení. Je to směr učení, který se vyvíjí po staletí, od počátku až do dnešní doby je ovlivňován náboženskými a kulturními tradicemi, rozvíjen různými duchovními i filozofickými myšlenkami. Je to učení velmi rozmanité, zahrnující mnoho jógových škol a směrů. Ve většině případů jednotlivé školy směřují ale ke stejnému cíli, k dosažení „velkého štěstí“ či „velikého blaha“.

Odborné články

003 / Hořet a nevyhořet

Když pomáháme druhým, naplňujeme si tím i své potřeby pocitu vlastní užitečnosti a důležitosti. Posilujeme své přesvědčení o životní smysluplnosti. Pokud je však pomáhání ostatním lidem naší profesí, může se zejména vlivem nadměrného a dlouhotrvajícího stresu stát, že se postupně zcela vyčerpáme. Ztratíme v práci pocit smysluplnosti a dostaví se takzvaný syndrom vyhoření (burnout).

005 / Deprese. Není vidět, ale bolí.

Stav, ve kterém chybí schopnost se radovat. Život bez vůle k životu. Zní to možná pateticky, ale je to realita těch, kdo onemocněli depresí. Jejich okolí je někdy označuje za lenochy, za lidi, kteří „by mohli, kdyby chtěli“, a možná netuší, kolik úsilí je stojí jen vstát z postele a vyčistit si zuby.

007 / Mánie

Zdeněk se probudil a najednou mu všechno připadalo hrozně krásné. Cítil se plný síly. Nevěděl proč, ale bylo mu veselo, začal si zpívat a takto naladěn odešel do práce. Večer přišel opět značně rozveselen a stále něco povídal. Manželka si napřed myslela, že je opilý, ale nebyl. Všechny stále objímal a mluvil o tom, co všecho si koupí a kam budou cestovat.

008 / S velkou depresí jde o život

Marcela nezúčastněně poslouchá historky, jimiž se jí její blízcí snaží rozveselit. Mechanicky poděkuje za další audioknihu, která ji "určitě" pobaví – předem ví, že si ji nepustí. Stejně to nemá smysl. "Kéž bych se tak jednou ráno neprobudila. Takový život není k ničemu, jsem jen všem na obtíž," myslí si.

011 / Neurofeedback: fakta versus mýty

Od rýže v ústech k léčbě epilepsie. 1. část "Neurofeedback je dalším z pseudovědeckých přístrojů, které z lidí jen tahají peníze," dočetl jsem se na jakémsi blogu na webu Psychology Today. Četné výzkumy a klinické zkušenosti po celém světě však dokazují, že neurofeedback pomáha širokému spektru klientů s psychickými těžkostmi. Pojďme se povídat, oč skutečně jde.

odborné kontaky

img

Opravdovost - institut osobního rozvoje

KoučPraha 5, Malá Strana

NEJSTE OPRAVDU ŠŤASTNÍ? NEČEKEJTE – ZMĚŇTE TO TEĎ!

img

Šárka Jurečková - KOUČ Praha

KoučPraha

Kouč osobního rozvoje, Životní kouč, Business kouč. Zakladatelka Koučinkportálu, koučka a lektorka.

img

THERAPY CENTRE

Najdi další pomocPraha 3, Vinohrady

Náš tým odborných terapeutů pomáhá dětem i dospělým pomocí alternativních terapií. Na základě komplexní diagnostiky každému klientovi vypracujeme individuální terapeutický plán, který odráží jeho potřeby. Umíme pomoct s obyčejnou rýmou, gynekologickými problémy, ale také chronickými problémy jako jsou bolesti zad nebo vyhřezlá plotýnka. Speciální péči věnujeme postiženým klientům, pro které organizujeme intenzivní neurorehabilitační pobyty. Jako v bavlnce se budou cítit ženy s různými gynekologickými obtížemi, ale i ty, které si přejí otěhotnět.

img

Psychologická poradna Praha

PsychologPraha 1

Tým odborníků z oblasti psychologie a psychoterapie. V centru Prahy nabízíme psychologickou pomoc, individuální psychoterapii, párovou psychoterapii, skupinovou psychoterapii, práci s dětmi a dospívajícím, kurzy asertivity a zdravého sebevědomí.

img

Mgr. Tomáš Morávek

PsychologPraha, Strašnice

Nabízím Vám komplexní psychologické služby. Jsem vystudovaný psycholog a mám psychoterapeutickou praxi v Praze. Mohu Vám pomoci při řešení osobních otázek a problémů. Zaměřuji se na párové a manželské poradenství, řešení obtíží v rodině, léčbu poruch nálady, diagnostiku osobních problémů a jejich souvislostí. Můžete se na mě obrátit s problémem z oblasti osobní či pracovní.

img

THERAPY CENTRE - Kraniosakrální biodynamika

Najdi další pomocPraha 3, Vinohrady

Kraniosakrální biodynamika je terapeutický obor, který navazuje na dávné znalosti fungování lidského těla, které je formováno nejen hmotou, ale také vnitřními silami. Vychází z kraniosakrální terapie (osteopatie), která byla popsána již v 19. století. Kraniosakrální biodynamika podporuje samoléčebné procesy vrozené každému z nás. Je to velmi jemná, bezbolestná, neinvazivní, doteková metoda vhodná pro těhotné, miminka, ale pro ty, kteří odchází. Metoda pracuje na principu harmonizace, podporuje vlastní sebeléčebné procesy, které každý člověk v sobě přirozeně má. Pracujeme se zdravím klienta, které podporujeme.

img

Therapy CENTRE - Neurofeedback

Najdi další pomocPraha 3, Vinohrady

Během úvodní diagnostiky metodou Neurofeedback (EEG biofeedback) zjistíte, jak jsou naladěny mozkové vlny v určitém okamžiku a v určité oblasti hlavy. Diagnostika prozradí, zda se např. mozek dítěte vyvíjí dle předpokladů. Výsledky slouží také jako podklad pro práci logopeda (u dětí s poruchami učení) nebo jiných specialistů. Pravidelné tréniky mozek učí regulovat svou elektrickou aktivitu tak, aby fungoval efektivněji. U zmiňovaných dětí se například často eliminují školní problémy. Ke každému klientovi však přistupujeme specificky a na základě výsledků diagnostiky navrhneme optimální terapeutický plán. Tato metoda je bezbolestná, neinvazivní.

img

Centrum Komunikace z.s.

PsychologPraha 2

Nabízíme odborné služby psychoterapeuta v Praze a Liberce.

img

Psychoterapie Klára Palme

PoradenstvíPraha 2

Čelíte ve svém životě něčemu, čemu nerozumíte, co Vás zatěžuje, máte strach, úzkosti, starosti a nezvládáte jim sami čelit, pak je vhodná odborná psychoterapeutická podpora.

img

Mgr. Jaroslav Šraděja

PsychologZlín

Poskytuji psychologické poradenství, psychodiagnostické a psychoterapeutické služby v rámci přístupu terapie zaměřené na klienty C. R. Rogerse. Nabízím i komplexní kariérně-osobnostní vyšetření, tzv. bilanční diagnostiku.

img

PSYCHOLOGOS.CZ - psychologické služby v centru Brna

PsychologBrno, Brno-Střed

Nabízíme individuální terapii, psychologické poradenství a služby dětského psychologa v centru Brna. Zaměřujeme se nejen na dospělou klientelu, psychologické služby nabízíme i párům, rodinám a dětem. Naším výchozím přístupem je Gestalt psychoterapie.

img

Alexandr Tóth - regresní terapie

Najdi další pomocPraha 1

Regresní terapie je vhodná, když potřebujte Vaši životní situaci nejen uvolnit, ale hlavně pochopit její příčiny díky získanému ponaučení z události. To Vám pomůže situaci vyřešit v přítomnosti a preventivně působí na možné podobné situace v budoucnosti. Tedy chráníte sami sebe, abyste se opět nedostali do podobné situace, protože tomu budete rozumět.

img

Mgr. Karolína Šindelářová

PsychologLitomyšl

Psycholog, Školní psycholog, Psychoterapeut ve výcviku a lektor.

img

Mgr. Martin Jaroš

PoradenstvíPraha 1, Nové město

Pracuji jako OSVČ, samostatně, pod odbornou supervizí i týmovou intervizí, což zaručuje nejlepší možný výsledek terapie v daném kontextu. Mohu Vám nabídnout klasickou psychoterapii, v případě vzájemné dohody i s možnými přesahy do poradenství (kariérní poradenství, koučing), provázení psychospirituální krizí a duchovní péči (pastoraci).

img

Mgr. Markéta Machanová

PsychologPardubice, Staré Čívice

Soukromá psychologická praxe Vnitřní Slunce v Pardubicích. Psychologické konzultace a poradenství. Terapie individuální i párové/partnerské. Klasická psychoterapie i alternativní terapeutické přístupy.

img

Jiří Čapovec

PsychologZátor

Jiří Čapovec je celostní terapeut, kouč a mentor, který se zabývá oblastí celostní medicíny a funkční medicíny, kde propojuje důležité aspekty a obory jako je osobní rozvoj, psychosomatika, epigenetika, psychologie a rozvoj lidského vědomí, neurovědy a práce s podvědomím. Kromě působení v oblasti nemocí, fyzického a duševního zdraví, se také zaměřuje na psychologii mezilidských vztahu (individuální i párová terapie). Je spoluzakladatel značky cesta relaxace spolu s jeho partnerkou, koučkou a terapeutkou Lenkou Heczkovou. Vede také vlastní studie a výzkumy z oblasti fyzického a duševního zdraví, které sdílí zde na webu.

img

Lenka Heczková

KoučKarviná, Karviná

Lenka Heczková je terapeutka a koučka se specializací na psychologii, vztahy a sexualitu, Ženskou energii, neurovědy, meditace a práce s podvědomím. Zaměřuje se na vztahové poradenství a psychologii, individuální i párové terapie, témata zvládání stresu, emoční inteligence, práce s myšlením. Dále se soustředí se na práci s podvědomím, pozitivní psychologii, používá techniky imaginace, meditace, dechové techniky, a poznatky z neurovědy.

img

Biodanza, Kineziologie - Martina Bazgerová

Najdi další pomocPraha 7

Díky propojení vědomí, podvědomí a těla nabízí kineziologie řešení i hluboko ukrytých příčin problémů. Od stresu a poruch učení po psychosomatiku a seberozvoj.

img

Druhá praxe psycholog Admin tester

Psycholog, Nesprávná

Testovací profil - prosím ignorujte.

img

Psychiatrická léčebna v Opavě

PsychiatrOpava, Předměstí

Provozujeme odborný léčebný ústav určený pro diagnostiku, léčbu a posouzení duševních chorob, léčení alkoholových a drogových závislostí. Léčebna disponuje 863 lůžky. Mezi hlavní úkoly patří psychiatrická péče, ochranná ústavní léčba, vědecko-výzkumná činnost a doškolování vlastních pracovníků.

img

Psychiatrická nemocnice Kosmonosy

PsychiatrKosmonosy

Psychiatrická nemocnice Kosmonosy je zdravotnické zařízení s šesti sty lůžky a pěti sty zaměstnanci.Poskytuje jak hospitalizační, tak ambulantní psychiatrickou péči s využitím různých terapeutických postupů.

img

Psychiatrická nemocnice Bohnice

PsychiatrPraha 8, Bohnice

Provozujeme psychiatrickou nemocnici. Nabízíme 31 lůžkových léčebných oddělení. Zajišťujeme destigmatizaci psychických onemocnění a integraci duševně nemocných pacientů nemocnice do běžného života.

img

MUDr. Marie Foltýnová, s.r.o.

PsychiatrMoravská Ostrava

Provoz dětské a dorostové psychiatrické ambulance.

img

PhDr. Jiří Tyl

PsychologPraha 6

Klinický psycholog, psychoanalytický psychoterapeut, Biofeedback terapeut. Zakladatel psychologického centra a institutu EEG Biofeedback.

img

Mgr. Pavlína Strolená, DiS.

PsychologPlzeň, Severní Předměstí

Nabídka psychoterapie, krizové intervence pro děti, dospělé i rodinu. Pořádání školení pro zdravotníky, zdravotní sestry, fyzioterapeuty i veřejnost a firemních kurzů stress managementu.

img

Psychiatrická léčebna Petrohrad

PsychiatrLouny

Poskytujeme psychiatrickou lůžkovou péči. Těžištěm péče jsou zejména tyto diagnostické kategorie: organické duševní poruchy, psychotické stavy, schizofrenní onemocnění, reakce na stres a poruchy adaptace. Nabízíme poradenskou činnost v oblasti sociální a právní problematiky.

img

Psychiatrická nemocnice v Kroměříži

PsychiatrKroměříž

Psychiatrická nemocnice v Kroměříži je specializovaný psychiatrický léčebný ústav v Kroměříži, jehož zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví České repulibky. Posláním je poskytování zdravotní péče lidem s duševními poruchami, kteří potřebují specializovanou pomoc. Cílem je zlepšení psychického zdraví a zvýšení schopnosti fungování klientů v běžném životě, případně v pracovním procesu. Spádová oblast zahrnuje Zlínský kraj a přilehlé okresy: Prostějov Vyškov, Hodonín a Břeclav.

img

TERAPEUTIKA, s.r.o.

PsychologPraha 15, Hostivař

Jsme tým profesionálů připravených Vám poskytnout maximální péči. Naše společnost se zabývá duševním zdravím a vzděláváním v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb. Jsme akreditovaným pracovištěm Ministerstva zdravotnictví ČR pro vzdělávání klinických psychologů.

img

Dům duševního zdraví

PsychiatrOstrava

Nestátní zdravotnické zařízení pro prevenci, léčbu a rehabilitaci duševních poruch.

img

Ing. Ludmila Pospíšilová

Najdi další pomocPraha 2, Nové Město

Poskytování metody reiki, one-brain a aura-soma, které zmírňují stres a fyzické bolesti.

img

Mgr. Jana Jarrarová

Najdi další pomocBrno, Husovice

Provoz kineziologické poradny. Nabídka odblokování stresu, dyslexie, dysgrafie a psychosomatických obtíží.

img

Růžena Sionová

Najdi další pomocŽelezný Brod

Poradenství v oblasti kineziologie. Pracuji pomocí metody One Brain. Nabízím odblokování emočních stresů.

img

CNS-CENTRUM TŘINEC, s.r.o.

PsychiatrTřinec, Dolní Líštná

Privátní psychiatrická a psychosomatická klinika v Třinci je soukromým zdravotnickým zařízením a novým způsobem rozvíjí třineckou tradici léčby a péče o nemocné. Poskytuje ústavní péči v oblasti psychiatrie, klinické psychologie a ambulantní péče v oblasti psychiatrie.

img

MUDr. Martin Správka

PsychiatrNáchod

MUDr. Martin Správka z Náchoda působí v rámci dětské psychiatrické ambulance. Zajišťuje ambulantní psychiatrické služby, poskytování léčebné péče pacientům s psychickým onemocněním.

img

MUDr. Stegerová, s.r.o.

PsychiatrKosmonosy

Psychiatrická a sexuologická ordinace pro děti i dospělé.

img

MUDr. Vilma Vařeková

PsychiatrMohelnice

Provozuji ordinaci odborné lékařky psychiatrie a psychoterapie pro děti a dospělé. Nabízím terapie úzkostných poruch a hyperaktivních poruch u dětí.

img

TELEMENS, s.r.o.

PsychiatrPřerov

Provoz nestátního zdravotnického zařízení činného v oblastech psychiatrické péče, klinické psychologie, OAT a specializovaných poraden.

img

Jana Kočendová

Najdi další pomocZlín

Poradna kineziologie. Pomůžeme se stresem, s problémy s učením, s bolestí či s problémy ve vztazích.

img

Nízkoprahový Klub Pacific

Krizová a asistenční centra, komunity, linky důvěryPraha 14, Černý Most

Nízkoprahový klub Pacific nabízí služby dětem a mládeži od 6 do 18 let z pražského sídliště Černý Most a okolí, kteří tráví svůj volný čas na ulici, prožívají náročné životní období, nebo se dostávají do konfliktu se společností.

img

Poradna Psychoterapeut.cz

PsychologPraha 1

Psychologická, manželská-partnerská a rodinná poradna.

img

Reccentrum

Najdi další pomocLitoměřice

Zabýváme se rekonektivním léčením pro odstranění bolestí, stresu a depresí.

img

Jana Synková

Najdi další pomocSebranice

Poradna pro zdraví, vztahy, práci a jiné. Odstranění bloků a příčin metodami SRT, osobních problémů, nedostatku sebedůvěry, nízkého sebevědomí, sebetrestání, strachu, pocitu bezmoci a stresu.

img

MUDr. Alena Citterbergová

KoučMiroslav

Nabídka výuky, přednášek a konzultací v oblasti rozvoje osobnosti, redukce stresu, prevence nemoci a zlepšování zdraví. Použití techniky transcendentální meditace. Pořádáni kurzů a workshopů.

img

Mgr. Alois Komorous

KoučKarlovy Vary

Nabídka koučinku v oblasti detoxikace a hubnutí, zvládání stresu a tréninků osobní efektivity. Poskytování kosmetického a homeopatického poradenství.

img

Mgr. Jindra Bachmanová

PsychologLiberec

Odborná pomoc formou psychoterapie a hypnoterapie pro dospělé, páry i rodiny v obtížných životních situacích. Najdete mě v Liberci a v Praze.

img

Radim Zeman

KoučPraha 6, Dejvice

Koučink a pomoc při rozvoji nejen na úrovni budování businessu, ale především lepšího využití lidského potenciálu a jeho možností.

img

PhDr. Pavla Majerová

PsychologVeltrusy

Poskytuji individuální, párové i rodinné poradenství. Řeším s klienty otázky ohledně vývoje či výchovy dětí, konfliktní rodinné situace, partnerské problémy, osobní problémy klientů. Působnost Kralupy nad Vltavou, Mělník, Praha a okolí.

img

Mgr. Dagmar Jakubská

PsychologHradec Králové

Poskytuji psychologické vedení a poradenství, krizové intervence. Pracuji s dětmi, dospívajícími a dospělými. Jako dětský psycholog mohu pomoci překlenout mnohá výchovná úskalí.

img

Petra Janková

KoučFrýdlant nad Ostravicí

Věnuji se různým věcem, všechny mají jedno společné... chci aby přinášely užitek a byly smysluplné.

img

Fyzioterapie a léčebná rehabilitace - Mgr. Lenka Honsová

FyzioterapieUherské Hradiště

Specializuji především na léčbu bolesti pohybového aparátu. Využívám dlouhodobé poznatky a zkušenosti v oboru léčebné rehabilitace dospělých i dětí.

img

Lingua - Mgr. Jitka Pojmanová

PsychologChomutov

LINGUA je nestátní terapeutické a pedagogicko-psychologické centrum, poskytující terapie pro děti a dospělé.

img

TERAPEUTIKA, s.r.o.

PsychologPraha 10, Uhříněves

Jsme tým profesionálů připravených Vám poskytnout maximální péči. Naše společnost se zabývá duševním zdravím a vzděláváním v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb. Jsme akreditovaným pracovištěm Ministerstva zdravotnictví ČR pro vzdělávání klinických psychologů.

img

Mgr. Michal Petr

PsychologPraha 6, Dejvice

Profesionální psychologické poradenství a psychoterapie s ohledem na aktuální potřebu a životní situaci klienta. Semináře a workshopy směřující k funkční změně a rozšíření osobní kompetence.

img

PhDr. Jitka Škodová

PsychologPraha 4, Modřany

Provozování samostatné psychologické ordinace. Psychologická poradna - všestranná pomoc v krizových životních situacích (rozvod, nevěra, komunikační neshody, deprese, ztráta motivace, komunikační problémy při navazování pracovních a partnerských vztahů) a léčba závislostí (drogy a alkohol).

img

ReHaBilitace Kalač - NOVÝ JIČÍN

FyzioterapieNový Jičín

Služby jsou poskytovány klientům každého věku a pohlaví, kteří mají zájem o své zdraví a nebo chtějí změnit životní styl.

img

Mgr. Petr Konopásek

PsychologPraha 5, Nové Butovice

Nabídka psychoterapie, klinické psychologie a poskytování poradenství. Poskytuje individuální a skupinovou Pesso-Boyden psychomotorickou terapii (PBSP).

img

PhDr. Zdeňka Košatecká

PsychologPraha 2

Soukromá psychologická praxe pro závislosti.

img

Mgr. Pavel Král

PsychologPraha 7, Holešovice

Soukromá praxe psychologie, psychologického poradenství a psychoterapie.

img

RNDr. Martina Čefelínová, CSc.

PsychologPraha, Žižkov

Psychoterapie a poradenství - Martina Čelefínová nabízí krátkodobou i dlouhodobou psychoterapeutickou pomoc.

img

Mgr. Marek Vít

PsychologPraha 1, Nové Město

Mgr. Marek Vít - terapeut, homeopat vedoucí psychologickou, psychoterapeutickou a homeopatickou praxi se zaměřením na psychosomatiku.

img

Mgr. Naděžda Zikmundová

PoradenstvíPraha 2, Vinohrady

Zaměření na grafologii a pedagogické poradenství. Provádím grafologické rozbory rukopisu, posudky na základě rozboru písma a kresby. Poskytuji poradenství při výchovných obtížích, odstraňování poruch učení.

img

Škola Pro Ženy, MindCorp, s.r.o.

PoradenstvíPraha 2, Nové Město

Poskytujeme privátní poradenství v oblasti sebevědomí, rozvodu, manželských krizí, depresí a strachů. Pracujeme s patentovanou metodou Emočních rovnic pod záštitou Lenky Černé, předního českého kouče. Pořádáme praktické workshopy a víkendová školení.

img

PhDr. Lenka Emrová

PsychologPraha 5, Smíchov

Psychologická poradna. Psycholog, psychoterapeut Vám pomůže při zvládání stresu, úzkostí, depresí, strachu, smutku i vzteku, při zvyšování sebedůvěry a rozvoji vlastních schopností. Pokud jste se ocitli na křižovatce, pomůže Vám najít vlastní cestu.

img

PhDr. Luciena Metalová

PsychologPraha 10, Strašnice

Psychologická poradna. Nabízíme pomoc při stresu, úzkosti, strachu, depresivních stavech, osobních i partnerských obtížích a jiných příjemných životních situacích. Poskytujeme individuální sezení, při kterých jsou dále řešeny psychosomatické potíže, nedostatečné sebevědomí a další.

img

PhDr. Miroslava Klabanová

PsychologPraha 3, Žižkov

Zjišťování a měření duševních vlastností a stavů pro diagnostické účely, k posouzení možnosti adekvátního pracovního a společenského zařazení u osob se změněnou psychickou výkonností, pro zvláštní společenské účely a zjišťování psychické způsobilosti u osob na nejrůznější společenské pozice.

img

Mgr. Veronika Šutorová

PsychologBrno, Kohoutice

Nabízím služby v oblasti zdravotnictví. Přispívám k náhledu na člověka skrze jeho duši ve spolupráci s lékaři. Poskytuji krátkodobé i dlouhodobé psychoterapeutické poradenství, dále poradenství v dětské psychologii včetně vyšetření. Pořádám sebe-rozvojová (sebe-zkušenostní) terapeutická setkávání.

img

Mgr. Bohuslav Jäger

KoučČeské Budějovice

Soukromá psychologická praxe a koučink.

img

PaedDr. Pavla Danihelková

PsychologÚstí nad Labem

Psychoterapeutka a poradkyně s více než 25 letou praxí v oboru.

img

Otevřený svět z.s.

PsychologČeské Budějovice

Posláním spolku OTEVŘENÝ SVĚT z.s. je poskytování krizových intervencí sexuálně zneužitým ženám. Sociální a psychoterapeutické služby handicapovaným ženám, které byly v dětství týrány a sexuálně zneužívány a jejich posttraumatická stresová porucha přetrvává i v dospělém věku.

img

Mgr. Bc. Pavel Bláha

PsychologČeské Budějovice

Soukromá psychologická praxe pro děti i dospělé. Nabízím pomoc dětem a jejich rodičům, dospělým jednotlivcům i párům. Nabízím krizovou intervenci, individuální a párovou terapii a psychologické poradenství.

img

Mgr. Veronika Brodská

PsychologPraha 10

Psychoterapeutické služby, psychologické poradenství a diagnostika, psychologická pomoc všem, kteří se ocitli v obtížné životní situaci.

img

PhDr. Sylvie Navarová

PsychologOstrava, Poruba

Jsem psycholožka, psychoterapeutka a supervizorka, kouč a konzultant v oblasti personalistiky.

img

PhDr. Patricie Juračková

PsychologValašské Meziříčí

Ambulance klinické psychologie a psychoterapie poskytuje mnohostrannou a kvalifikovanou psychologickou pomoc dospělým i dětem.

img

Mgr. Jindřiška Chaloupková

KoučBrno, Nový Lískovec

Osobní kouč s jiným úhlem pohledu. Baví mě dívat se na věci z jiného úhlu pohledu. Objevuji možnosti, které jsem předtím neviděla. S nimi získávám nadhled, poznání podstatného, radost a smích do života. Ráda se stanu i vašim průvodcem na cestách za poznáním sebe sama.

img

PhDr. Kateřina Stibalová

PsychologČelkovice

Ve své praxi se specializuji na individuální poradenství a personální psychologické poradenství.

img

Bachovky Praha - Ludmila Salemová

Najdi další pomocPraha 3, Žižkov

Jsem tu, abych Vám naslouchala. Podívejte se se mnou na svůj život a zjistěte jak byste se mohli cítit sebevědomější a šťastnější! Mezi metody, které úspěšně používám patří Bachovy esence, rodinné konstelace, EFT (uvolnění bloků) a biodynamické masáže.

img

Mgr. Otto Zehnal

PsychologHranice na Moravě

Klinický psycholog, psychoterapeut a akreditovaný dopravní psycholog.

img

Mgr. Svatava Janošková

PsychologOstrava, Moravská Ostrava

Psychologické poradenství, diagnostika a terapie s využitím odborného vzdělání i alternativních metod.

img

Jana Soumarová

KoučMladá Boleslav

Jsem poradce, lektor a somatický kouč. Ve své lektorské činnosti se zaměřuji na stress management, time management, komunikační dovednosti a finanční gramotnost pro ženy. Semináře koncipuji interaktivně formou workshopů a tréninků, kde pracuji s modelovými situacemi z konkrétní praxe klienta.

img

PaedDr. Jitka Jilemická

PoradenstvíPraha 4

Zástupce ve sdružení Konsens - volném sdružení poradců a lektorů. Jde o české vzdělávací a poradenské centrum zaměřené na rozvoj manažerských dovedností a návyků.

img

Mgr. Iveta Vacková - Psychosomatika

PsychologPlzeň, Severní Předměstí

Terapeutka v oblasti psychosomatiky poskytující služby v rámci konzultačního a terapeutického centra Psychosomatika Plzeň. Specializuje se na psychosomatickou terapii a prevenci.

img

Mgr. Linda Spěváčková

PsychologPlzeň, Vnitřní Město

Psychoterapeutická léčba psychických obtíží, poruch a psychosomatických onemocnění. Pomoc v nesnadných životních situacích nebo při vztahových problémech

img

Johana Janka Chudlíková

Kouč

Jsem lektorka, facilitátorka, mentorka a koučka. Třeba i tobě jednou pomůžu změnit k lepšímu tvůj osobní nebo pracovní život. Mnohokrát jsem si ověřila, že vše, co předávám ostatním posouvá jejich práci i soukromí k lepšímu. Věk a vrásky jsou moje výhoda. Vše, co předávám, jsem si totiž sama odžila - v soukromí i v práci.

img

Mgr. Ivona Metelková

KoučPraha 6

Budu Vaším průvodcem na cestě k vlastním odpovědím a na cestě k Vaší osobní spokojenosti. Pomůžu Vám rozpoznat Vaše možnosti a odstranit vnitřní bariéry. Věřím, že dokážete uskutečnit cokoliv Vás napadne a má to pro Vás význam.

img

Zuzana Treglerová

Kouč

„Pomáhám lidem vyhrávat v jejich životě.“ Jako kouč se snažím pomáhat mým klientům dosahovat pozitivních změn v jejich životech a podle jejich přání.

img

Mgr. Markéta Jankovská

PsychologPraha 10, Vinohrady

Nabízím psychologické poradenství, psychoterapii, párové a manželské konzultace, krizové intervence a psychodiagnostiku.

img

PhDr. Martina Venglářová

PsychologPraha 3

Psycholožka, psychoterapeutka, supervizorka.

img

MUDr. Lydia Lukanyová

PsychologPraha 2, Nové Město

Ordinace psychologa, psychoterapeuta a psychiatra. Nabízí individuální, párovou i skupinovou terapii.

img

Mgr. Dagmar Doubková

PsychologPraha 6

Poskytuji psychoterapeutická setkání, ve kterých lze pracovat na tom, co vás trápí, s čím nejste v životě spokojeni a co byste chtěli změnit.

img

PhDr. Markéta Karlová

PsychologPraha 2, Vinohrady

Ordinace klinického psychologa.

img

PhDr. Michaela Šleglová - psychologická poradna

PsychologPraha 5, Smíchov

Psychoterapie a poradenství pro dospělé, děti, páry i rodiny.

img

Mgr. Zuzana Nováková

PsychologPraha

Psychologická poradna

img

PhDr. Dagmar Steinhauselová

PsychologPlzeň, Bory

Soukromá praxe psychologie a psychoterapie s působením v Plzni a Praze.

img

Mgr. Diana Valečková

PsychologDomažlice

Privátní psychologická a terapeutická praxe Mgr. Diany Valečkové, která Vám nabízí své dlouholeté profesní znalosti a životní zkušenosti, různé psychoterapeutické přístupy a techniky, diskrétnost a respekt v terapeutické práci.

img

Mgr. Martina Gabrielová

PsychologPlzeň, Jižní Předměstí

Psychoterapeutická praxe, která nabízí terapeutické konzultace pro jednotlivce, pár, či skupinu (např. více členů rodiny).

img

Marie Kutilová

PsychologSušice

Poradenství v oblasti rozvoje osobnosti, těžkých životních situací a mezilidských vztahů.

img

Mgr. Kateřina Tóthová

PsychologPlzeň, Slovany

Psycholožka a psychoterapeutka ve výcviku. Věnuji se individuální práci s dětskými i dospělými klienty. Nabízí individuální formu terapie pro dospělé, psychologické poradenství či krizovou intervenci, terapie hrou pro děti, psychologické a výchovné poradenství.

img

PhDr. Iveta Kopecká

PsychologPraha 10, Záběhlice

Psychologická poradna PhDr. Ivety Kopecké nabízí služby v oblastech individuální psychoterapie, psychologické individuální služby a rozvoj sebepoznání.

img

Mgr. Světlana Kozlová

PsychologPraha 2, Nové Město

Balanced Lifestyles Counselling Prague is a friendly and confidential private practice, founded by Svetlana Coalson, MA Honors, Post Grad. Diploma (Psychotherapy), to provide adult and adolescent expatriate clients with professional and ethical individual, marriage and couples counselling in Prague in English.

img

PhDr. Pavla Vyhlídalová

PsychologPraha, Vinohrady

Zaměřujeme se na psychické problémy vyvolané násilím a špatnou komunikací nebo stresem jako pronásledováním, přepadením, znásilněním a pomoc pro oběti i pro osoby se sklony k násilí či nenásilné řešení konfliktů a psychologická podpora při řešení sporů u soudu. Nabízím trauma terapie a EMDR (znásilnění).

img

Dr. Petr Knopp

PsychologPraha 3, Vinohrady

Poskytování psychologického poradenství, individuální i párové terapie. Pomoc v osobnostních, partnerských, rodičovských a pracovních problémech. Nabídka krizové intervenční pomoci v aktuální krizi, autogenního tréninku proti stresu, řízené imaginace, rozboru snů i pracovního poradenství.

img

Mgr. Alexandra Lammelová

PsychologPraha 8

Nabízím poradenství v oblasti psychologie. Pomáhám při rozvoji sebepoznání, změně životní situace, porozumění vlastním emocím nebo prožitém traumatu.

img

PhDr. Iveta Waidingerová

PsychologPraha, Újezd nad Lesy

Nabízím psychoterapii a odborné poradenství v obtížném a náročném období vašeho života.

img

Bc. Sabina Trnková

PsychologPraha 9, Libeň

Nabídka psychoterapie, poskytování krizových intervencí, konzultací i poradenství.

img

Dr. Joseph Dodds PhD.

PsychologPraha 1, Malá Strana

Psychological consultation and professional psychotherapy and counselling by a British psychoanalyst and psychologist. Dr Joseph Dodds offers psychotherapy for a wide range of psychological problems such as depression, stress, anxiety, eating disorders, phobias, relationship issues, obsessive compulsive disorder, trauma, personality disorders, feelings of inner emptiness, life dissatisfaction, and just plain unhappiness.

img

Mgr. Jan Sobotka

PsychologNeratovice

Nabídka psychoterapie, rodinné terapie, poradenství, pomoci v obtížné životní situaci, lektorování kurzů a firemního personálního poradenství.

img

Mgr. Silvie Struková

PsychologPraha, Vinohrady

Klinická psycholožka nabízí psychoterapii, psychologické poradenství a poradenství v oblasti rozvoje osobnosti v duchu gestalt terapie a psychoterapie zaměřené na tělo. Problematika: úzkosti, deprese, psychosomatika, potíže související se stresem, krizí či traumatem, vztahové problémy a další.

img

Hana Kušková

PsychologPraha 5, Smíchov

Nabízím služby v oblasti psychoterapie, kineziologie a reiki.

img

MUDr. Halka Korcová

PsychologPraha, Modřany

Poskytuji poradenství a psychoterapii rodinám, párům i jednotlivcům. Nabízím podporu celostního zdraví a dále rodinám s dětmi v náhradní rodinné péči. Pořádám semináře komunikace, krize, výchovy i vztahů. Řeším individuální obtíže v komunikace, navazování vztahů, osobní krize, úzkosti či deprese.

img

PhDr. Marie Rothbauerová

PsychologPraha 10, Záběhlice

Pracuji v rámci systematické psychoterapie, přičemž využívám specializované postupy dle potřeby klientů. Jedná se o KBT a desensibilisaci, logoterapii s paradoxní intencí dereflexí, a dále Autogenní trénink v Ostově modifikaci.

img

PhDr. Dagmar Pechová

PsychologPraha, Smíchov

Psychologická péče pro děti a dorost.

img

Poliklinika zelený pruh

PsychologPraha, Braník

Provoz ordinace psychologie. Specializujeme se na vyšetřovací techniky zaměřené na komplexní rozbor osobnosti. Nabízíme psychiatricko - psychologické poradenství. Pořádáme individuální a skupinové psychoterapie. Provádíme vyšetření pro žadatele o oprávnění nosit střelnou zbraň.

img

PhDr. Věra Kočarová

PsychologPraha 6, Břevnov

Jsem členem Českomoravské psychologické společnosti. Pracuji jako klinický psycholog s atestací v oboru asi 20 let. Mám praxi v oblasti psychoterapie, poradenství klinické psychologie, akreditaci pro NBÚ, praxi při výběru specialistů v armádě ČR a osob pro dlouhodobé profesní pobyty v zahraničí. Mám též zkušenosti s výběrem pyrotechniků a osob zařazených do BRN tj.brigády rychlého nasazení a sil okamžité reakce.

img

Mgr. Hana Dobešová

PsychologPraha 6, Dejvice

Psychologické poradenství a terapie pro děti i dospělé.

img

Mgr. Jiřina Melzer

PsychologPraha, Vinohrady

Psychologické poradenství, konzultace, psychoterapie. Komplexní psychologické služby dospělým, dětem i dospívajícím, rodinám i párům.

img

PhDr. Dana Pařízková

PsychologPraha 2

Poradna psychologie a psychoterapie. Koučink.

img

PhDr. Ivan Skalík

PsychologPraha, Vinohrady

Privátní psychologické poradenství a psychoterapie

img

PhDr. Zuzana Vondřichová

PsychologPraha, Holešovice

Diplomovaný Gestalt terapeut, manželský a rodinný poradce.

img

Mgr. Miroslava Pešlová

PsychologPraha 2, Nusle

Klinický psycholog, psychoterapeut a psychologická poradna online.

img

Centrum duševní pohody

PsychologPraha, Stodůlky

Psycholog, terapeut a krizový intervent Mgr. Kateřina Matalová, která nabízí profesionální empatický přístup, s jehož pomocí budete mít možnost nalézt svůj potenciál k vyřešení Vašich starostí.

img

Mgr. Bc. Radoslava Růžičková

PsychologPraha, Chodov

Poskytuji odbornou pomoc dospělým i dětem při stresu, úzkosti, depresi a strachu, při řešení osobních a partnerských problémů, závislostí, nezaměstnanosti, poruch příjmu potravy a jiných obtížných a krizových životních situací.

img

Kouzelná Harmonie

PsychologHrdlořezy, Suchdol nad Lužnicí

Kouzelná harmonie pro psychické a fyzické zdraví. Marta Makaki je holistický psychoterapeut, zdravotní kouč a spirituální průvodce.

img

Mgr. Emílie Šípová, Ph.D. - Psychologická poradna

PsychologPraha 1, Praha 1

Psychologie a psychoterapie Praha 1. Objednání do týdne. Individuální a párová psychoterapie, rodinná psychoterapie, dětská psychoterapie, kurzy asertivity, psychosomatika.

img

Psychologická poradna Nasloucháme

PsychologPraha, Kobylisy

Psychologická poradna Nasloucháme sdružuje psychology a psychoterapeuty poskytující v Praze a Liberci poradenské a konzultační služby v oblasti psychologie. Můžete využít naše služby v oblasti krizové intervence, psychologického poradenství i dlouhodobé terapie či se přihlásit na některý z nabízených seminářů.

img

Poradna Hellena

PsychologPraha, Háje

Psychoterapeutická Gestalt poradna pro terapii, rodinu a osobní rozvoj. Nabízím individuální psychoterapii, psychologické poradenství, párovou a rodinnou psychoterapii a doprovod při osobnostním rozvoji.

img

MUDr. Pavel Špaténka

PsychologPraha, Holešovice

Poradenská a terapeutická činnost. Terapie sebepoznáním je podle MUDr. Pavla Špatenky přímá cesta k duši člověka, je bezprostředním přístupem do hlubin lidského nevědomí.

img

Mgr. Zbyněk Bohdal

PsychologTrnové Sviny

Psychologické poradenství Mgr. Zbyňka Bohdala. Od roku 1990 praxe v oboru psychoterapie, psychologického poradenství a hypnoterapie v rámci státních organizací.

img

Mgr. Michal Mynář

PsychologBrno, Černá pole

Hledáte-li pomoc u psychologa, či psychoterapeuta, pak Vám moje psychoterapeutická praxe nabízí pomoc v obtížných životních situacích - osobní a pracovní krize, rodinné a partnerské problémy, strach, zvládání stresu a psychosomatických potíží a podobné.

img

PhDr. Lenka Bukovská

PsychologVsetín

Téměř každý člověk se někdy dostane do situace, kdy potřebuje pomoc odborníka. PhDr. Lenka Bukovská má všechny odpovídající atestace pro práci ve zdravotnictví - specializaci pro oblast diagnostiky dětí i dospělých, atestaci pro výkon psychoterapeuta. Zaměřuje se také na dopravní psychologii.

img

Dagmar Kamarádová

PsychologKladno

Psychoterapeutka, manželská a rodinná poradkyně, speciální pedagog.

img

Mgr. Katarína Struhařová

PsychologVsetín

Psycholog a terapeut. Individuální i párová terapie. Psychologické poradenství.

img

PhDr. Libuše Dokládalová

PsychologOlomouc

Klinická psychologie, psychoterapie a psychodiagnostika. Vyšetření zdravotní psychické způsobilosti a dopravně-psychologické vyšetření.

img

Mgr. Tomáš Kvarda

PsychologOstrava

Nabízím psychologické poradenství. Zajišťuji párovou i individuální terapii či relaxační techniky. Poskytuji psychologické poradenství ve vztazích, v zaměstnání i v otázkách životního stylu. Provádím koučování osobního a profesního rozvoje jednotlivce i týmu. Pořádám kurzy.

img

PhDr. Zuzana Vondřichová, Ph.D.

PsychologPraha 7

Psychologické poradenství a terapie s filozofií celostního přístupu jsou zaměřeny na hledání vlastní cesty každého člověka v tíživých životních situacích i při seberozvoji.

img

Mgr. Martina Jirovská

PsychologPraha 3

Ve své praxi se zaměřuji zejména na řešení obtíží ve vztazích – zejména partnerských, ale také obtíží, které souvisí s navazováním vztahu či výběrem vhodného protějšku.

img

Mgr. Iva Dušková

PsychologPraha 6

Nabízím psychologické poradenství a psychoterapii pro jednotlivce, páry a rodiny.

img

Mgr. Michaela Veselá

PsychologPraha

Psycholog, speciální pedagog, terapeut, krizový intervent.

img

Psychoterapie Kubelíková

PsychologPraha 6

Ordinace hlubinné psychoterapie a psychoterapie v přírodě.

img

PhDr. Hikmet Vavrečková Salihová

PsychologPraha 8

Jsem psycholožka a psychoterapeutka. Nabízím Vám pomoc v situacích, kdy cítíte a potřebujete, aby Váš život šel jinou cestou nebo chcete změnit či zlepšit nějakou jeho dílčí část. Budu ráda průvodcem na Vaší cestě za lepší budoucností. Obrátit se na mě můžete s jakýmkoli problémem, o kterém se domníváte nebo alespoň máte jiskřičku naděje či zvědavosti, že půjde řešit právě psychoterapeutickou cestou.

img

Mgr. Hana Řepová, MANA

PsychologPraha 2, Nové Město

Psychoterapeutka a adiktolog v Praze a jejím okolí.

img

Mgr. Tomáš Holcner

PsychologPraha 2, Vinohrady

Klinický psycholog a psychoterapeut. Nabízí psychologické poradenství a EMDR terapii.

img

PhDr. Andrea Hlubučková

PsychologPraha 10

Psychologické poradenství, psychoterapie a arteterapie.

img

MgA. Martin Heřman Frys - Terapie

PsychologPraha 6

Terapeutická ordinace. Poskytuje Pesso Boyden psychomotorickou terapii a psychodynamickou terapii.

img

Harmonia psychoterapie

PsychologPraha 1

Individuální i skupinová psychoterapie. Poradenství. Bodyterapie.

img

PhDr. Michal Novák

PsychologPraha 2

Psychoterapie a psychologické poradenství. Individuální, párová a rodinná psychoterapie.

img

Mgr. Veronika Cimermanová

PsychologPraha, Staré Město

Psychoterapie. Klinická psycholožka v předatestační přípravě.

img

Ing. Mgr. Kateřina Pavlíková

PsychologPraha 3

Soukromá psychologická praxe a poradenství. Zaměření na pomoc s problémy v pracovním prostředí, s problémy během rodičovské dovolené nebo na pomoc v obtížných životních situacích.

img

MUDr. Miroslav Sekot

PsychiatrPraha 9, Letňany

Všeobecná psychiatrická péče.

img

Mgr. Martina Kačeňáková

KoučPraha

Lektorka a koučka, která se od roku 2007 věnuje práci s lidmi. Nejprve jako psychoterapeut v různých oblastech (léčba závislostí, krizová intervence), později jako profesionální kouč provází klienty jak v osobním, tak pracovním životě. Zaměřuje se na témata komunikace, sebehodnocení, stress management, work-life balance a další.

img

Ing. Pavel Pelikán

PsychologPraha 6

Psychoterapeut a kouč. Individuální a rodinná terapie, životní koučink a poradenství.

img

Psychologie Lidsky

PsychologPraha 2

Každý člověk má potenciál čelit svým obtížným životním situacím, občas ale z různých důvodů v nějaké situaci „uvízne“. Psycholog Vám může pomoci lépe se orientovat v této situaci, hledat nová řešení a způsoby, jak této situaci čelit, a emočně Vás podpořit tak, aby jste znovu našli svou životní sílu a rovnováhu.

img

PhDr. Hana Frýdová

PsychologPraha 7

Nacházíte se v nepříjemné životní situaci a nevíte si rady? Zvládáte těžko svůj problém? Jste ovládáni pocity životního a pracovního neuspokojení? Pomůžeme Vám vše vyřešit, stačí se včas s námi telefonicky či elektronickou poštou spojit a domluvit konzultaci.

img

Mindsoft s.r.o.

PsychologPraha 4

Psychologická poradna (deprese, psychologie osobnosti) a koučink.

img

Psychoterapeutické centrum POD KŘÍDLY

PsychologPraha 6

Centrum Pod křídly nabízí svým klientům individuální přístup pro řešení problémů a osobní rozvoj. Mezi základní zajišťované služby patří individuální a skupinová terapie, krizová intervence a koučování. Vytváříme atmosféru bezpečí, vhodný prostor pro mluvení a osobní péči.

img

MUDr. Zdeňka Janková

PsychologPraha 2

Psychiatrie a psychoterapie

img

Psychologická terapie a poradenství

PsychologBrno, Lesná

Psychologická poradna Boskovice a Psychologická poradna Brno Vám nabízí psychologickou terapii a psychologické poradenství. Poskytujeme individuální, párovou a rodinnou terapii, zaměřenou na klientovo uvědomování si vlastních pocitů, činů a rozhodnutí s následnou prací na tom, jak je může využít.

img

Ing. Lucie Hipiková

PsychologBrno, Brno město

Pomáháme ve vypjatých a krizových situacích, řešíme stres, pochybnosti, nedůvěru v sebe, nemoci a bolesti, vztahy, práci, komunikaci, životosprávu. Provádíme manažerský koučink a kineziologii.

img

Mgr. Veronika Šuráňová

PsychologBrno, Brno město

Nabídka individuální, párové i rodinné psychoterapie, krizové intervence, pomoci při zvládání stresu, relaxačních technik a práce se sny. Dále pomáhám se zvládáním životních změn, se zpracováním traumatické události, při poruchách příjmu potravy, sebepoškozování. Nabízím bioenergetická cvičení.

img

Mgr. Richard Pavelka

PsychologBrno, Brno město

Nabízím jednorázové i dlouhodobé psychologické konzultace.Pracuji metodami, které doplňují postupy klasické medicíny a jsou k ní zároveň alternativou. Zastávám psychosomatický přístup, pokud jste dříve absolvovali lékařské vyšetření nebo hospitalizaci, je vhodné na první setkání donést k nahlédnutí lékařské nálezy.

img

Mgr. Libuše Čermáková

PsychologBrno

Ráda bych Vám nabídla odborné služby pro dospělé a dospívající z oblasti klinické psychologie, psychodiagnostiky a psychoterapie, při které využívám zejména přístup vycházející z principů Gestalt terapie. Psychoterapeutická sezení mohou probíhat také v anglickém jazyce.

img

CE-DI-RO, z.s.

PsychologBrno, Líšeň

CE-DI-RO, z. s. je spolek, jehož účelem je poskytovat především psychologické poradenství a terapii dětem a jejich rodinným příslušníkům, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci. Cílem spolku je podpořit děti a jejich rodiny ve schopnosti řešit obtížné životní situace a pomoci jim je zvládnout. Cílovou skupinou jsou děti a mladistvý do 18. let a rodiny.

img

Terapie Spolu

PsychologBrno, Brno město

Poskytujeme individuální a párovou psychoterapii.

img

Mgr. Ondřej Ženka

PsychologBrno, Brno město

Poskytuji služby v oblasti psychoterapie a psychologické poradenství. Pomoc v obtížných životních situacích, zvládání stresu a krizových situací, vyrovnání se s následky traumat, problémy v oblasti vztahů nebo práce, hledání důležitého rozhodnutí, zájem o seberozvoj či zvědavost.

img

Kateřina Vejvodová

PsychologUnhošť

Nabízím pomoc s dlouhodobou, krátkodobou i akutní psychickou přípravou před důležitými událostmi. Zaměřuji se na prevenci psychických problémů.

img

PhDr. Helena Suková

PsychologPraha

Preventivní léčebné a rehabilitační ambulantní pracoviště poskytující moderní psychiatrickou a psychologickou péči.

img

Doc. PhDr. Daniela Stackeová, PhD.

PsychologPraha

Absolvovala jsem studium fyzioterapie na Fakultě tělesné výchovy a sportu v Praze, specializaci somatopsychoterapie a trenérství kulturistiky a fitness na téže fakultě.

img

Mgr. Michal Šafář, PhD.

PsychologOlomouc

Psychologické poradenství, psychoterapie a psychodiagnostika - zaměření na skupinovou psychoterapii, sociálně psychologický výcvik, sportovní psychologii, vedení motivačních kurzů, kurzů komunikace v zátěžových situacích, zvládání stresu aj.

img

Mgr. Petr Cagaš

PsychologBrno

Privátní klinický psycholog s živnostenským oprávněním v oboru Psychologické poradenství a diagnostika. Disponuje zkušenostmi z klinicko-psychologických a psychoterapeutických konzultací s klienty, z profesního poradenství i z firemní a manažerské psychologie.

img

Mgr. Daniela Saifrtová

PsychologSlaný

Akreditovaná ordinace klinické psychologie nabízí kompletní psychoterapeutické, poradenské i diagnostické a lektorské služby.

img

Slavomil Fischer - Salix

PsychologÚstí nad Labem

Samostatná ordinace lékaře specialisty, nabízím psychologické poradenství a diagnostiku. Provádím manželské a rodinné poradenství, psychoterapie, zvládání stresu, potíže se zaměstnáním, specifické potíže, cílené vyšetření a posudky pro soud, zbrojní průkaz a další.

img

MUDr. Marcela Kalužová

PsychiatrBrandýs nad Labem

Komplexní psychiatrická péče pro dospělé, včetně diagnostiky a léčby poruch nálada, neurotických a úzkostných poruch, poruch přizpůsobení a reakcí na stres, somatoformních poruch, duševních poruch ve stáří, demencí.

img

Abbia Clinic, s.r.o.

PsychologBrno

Specializovaná terapie a optimalizace mozkových funkcí. Již 5. rokem pomáháme lidem s problémy. Do našeho specializovaného teamu patří psychologové, psychiatr, speciální pedagogové, neurologové, somatoterapeut - fyzioterapeut , dále lékař, zabývající se celostní medicínou a rodinný terapeut.

img

MUDr. Jiří Syrovátka

PsychiatrPraha, Břevnov

Psychiatr a vedoucí lékař ve zdravotním zařízení Psychiatrie Břevnov. Zaměření v oblastech psychiatrie, adiktologie, psychoterapie a psychosomatiky.

img

PhDr. Pavel Humpolíček

PsychologBystřice pod Hostýnem

Odborný psycholog a psychoterapeut nabízející terapie, diagnostiku, lektorování, supervizi a coaching.

img

Iva Dvořáková

PsychologPraha, Nové Město

Nabízím psychologickou diagnostiku osobnosti, poradenství, krátkodobou i dlouhodobou terapii dospělých i dětí. Jsem plně kvalifikovaná poskytovat služby na vysoké úrovni, jsem členem Asociace klinických psychologů.

img

MUDr. František Matuška

PsychologPraha 2, Vinohrady

Pomoc při řešení osobních problémů, psychoterapie a hypnoterapie, párová a rodinná terapie, psychiatrické ambulantní služby, vše zaměřeno na řešení osobních, vztahových a komunikačních problémů. Pomoc při řešení pracovních potíží či při profesionálním rozvoji, vzdělávací a tréninkové programy, semináře, kurzy, výcviky, organizační poradenství; individuální, týmová a/nebo skupinová supervize, individuální koučování a koučování týmů. Zaměřeno na rozvoj komunikačních a manažerských dovedností, zvládání stresu, timemanagement a selfmanagement, podporu rozvoje reflexe a sebereflexe.

img

Mgr. Blanka Šimková

PsychologBrno

Nabídka služeb zahrnuje individuální sezení s klientem, kde se společně snažíme najít odpovědi na jeho problémy.

img

ACHat

PsychologHradec Králové

Poradna PaedDr. Anny Chaloupkové. Poskytuje služby školské a pedagogicko-psychologické, psychoterapeutické, výchovně vzdělávací a vědecko-výzkumnou činnost, alternativní programy a další služby.

img

Pedagogicko-psychologická poradna Třebíč

PsychologTřebíč

Pedagogicko-psychologická poradna vTřebíči je součástí organizace Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Vysočina. Pracují zde psychologové, speciální pedagogové, sociální pracovnice. Našimi klienty jsou děti, žáci a studenti od předškolního věku do ukončení vzdělávání na střední, popř. vyšší odborné škole, jejich rodiče a učitelé.

img

MMM psychologické služby a diagnostika

PsychologTeplice

Poskytuji psychologickou pomoc a podporu, odborné poradenství, psychodiagnostické služby a psychoterapii. Nabízím jednorázové, opakované i dlouhodobější poradenství s cílem nalézt uspokojivé řešení nejrůznějších životních situací a problémů. Samozřejmou podmínkou je naprostá diskrétnost.

img

Psychologická poradna Ametyst

PsychologČeský Těšín

Psychologické poradenství, krizová intervence, psychoterapie, adiktologické služby - léčba závislosti, spoluzávislosti, syndromu DDA, poradenství pro rodinné příslušníky. Služby jsou určeny dospívajícím a dospělým klientům.

img

Ivana Štěrbová

KoučPraha

Akreditovaný profesionální kouč a karierní poradce. Dále náborová specialistka, lektorka kreativních workshopů a seminářů, mentorka.

img

Ing. Anna Preclíková

KoučŠestajovice

Lektorka hormonální jógové terapie a harmonizační koučka (akreditovaný externí profesionální kouč).

img

Mgr. Radka Guyazová, MBA, DiS.

KoučKladno

Poskytuji systemickou psychoterapii individuální pro dospělé osoby. Systemická psychoterapie je jedním z druhů psychoterapie, jinak také nazývána "krátká terapie zaměřená na řešení".

img

Mgr. Věra Daněčková

Najdi další pomocVyškov

Poskytování poradenství v oblasti kineziologie.

img

Jana Bourová

Najdi další pomocBeroun-Město

Provozuji kineziologickou poradnu pro děti i dospělé. Pomáhám školákům překonat trému a strachy, vypořádat se s různými poruchami učení. U dospělých se nejčastěji zaměřuji na boj s depresí, stresem, na řešení konfliktů a ztráty sebedůvěry. Aplikuji Bachovy esence a karty.

img

Ing. Milan Bezoušek

Najdi další pomocBrno, Veveří

Provozuji kineziologickou poradnu. Nabízím pomoc při uzdravování z nemoci, problémech ve vztazích, odstraňování bariér vzniklých v průběhu života i rozhodování ve stresu. Organizuji přednášky a pracovní semináře.

img

Katrin Nováková

Najdi další pomocFrýdlant nad Ostravicí

Kineziologie One Brain Tato metoda napravuje komunikaci mezi pravou a levou mozkovou hemisférou tím, že odstraňuje blokády vzniklé prožitým traumatem či stresem. Hlubinná abreaktivní psychoterapie pomocí ní lze léčit vše, mající příčinu v prožitých traumatických událostech.

img

Ing. Dagmar Kučerová

Najdi další pomocPraha 4, Chodov

Nabídka kineziologie metodou Three in one concept, harmonizace těla a mysli. Kineziologie slouží k uvolnění zablokované energie v těle, odstranění stresu a psychosomatických příčin řady nemocí.

img

Miroslava Hanáková

Najdi další pomocPraha 4, Michle

Poradenství v oblasti zdravého životního stylu, výživy a bioenergetiky - kineziologie ONE BRAIN.

img

PhDr. Naděžda Trojková

Najdi další pomocPraha 4, Chodov

Kineziologie, regresní terapie a jiné metody. Léčíme deprese, fobie a poúrazová traumata. Dále se věnujeme posílení sebevědomí a vztahů.

img

Kineziologická poradna zdraví a štěstí

Najdi další pomocPraha 9, Letňany

Kineziologie - metoda One Brain nám pomáhá odhalit ty pravé příčiny našich potíží psychického i fyzického rázu. Jejich nalezením, pochopením a uvolněním stresu, který s daným tématem souvisí, se dostáváme do rovnováhy a naše potíže postupně mizí.

img

Ing. Marie Nováková

Najdi další pomocPraha 6, Dejvice

Provádím speciální masáže které zbavují stresu a napětí v těle, uvolňují na duševní i emoční úrovni a jemně harmonizují organismus. Nabízím fytoterapii (léčbu bylinkami) jejímž základem je tradiční čínská medicína a energetickou (andělskou) terapii.

img

Milena Jeřábková

Najdi další pomocPraha 5, Hlubočepy

Čekáte miminko, nebo už doma malého človíčka máte a hledáte jak o něj lépe a snáze pečovat? Nabízím kurzy plavání doma s miminky ve vaně a cvičení s miminky a batolaty. Provozuji laktační poradnu a poradnu v oblasti výživy, potíží se spaním a masáží, včetně psychomotorického vývoje dětí od narození do 1 roku.

img

Helena Červinková - poradna pro uvolnění stresu

Najdi další pomocÚstí nad Orlicí

Poskytování poradenství v oblasti uvolnění stresu za použití alternativních přístupů. Nabízíme poradnu v oblasti sebepoznání, rodiny, komunikace, problémů s učením, imunity, alergie, bolesti, fobie a syndromů.

img

Mgr. Olga Bufková

Najdi další pomocPlzeň

Terapeutka, lektorka, poradce v oblasti osobnostního a duchovního rozvoje, mistr učitel energetických systémů, lektor TATTATUO, 12 let praxe kineziologie a SRT, kurzy THÉTY a práce s KYVADLEM.

img

Andrea Anežka Čermáková - Kineziologická poradna

Najdi další pomocNechanice

Poradna a terapie metodou One-Brain.

img

Hana Mokrá

Najdi další pomocBrno, Medlánky

Poradenství a semináře. Kineziologie.

img

Kineziologická poradna Berunka

Najdi další pomocBrno

Kineziologická poradna. Pomůžeme vám zbavit se psychických i fyzických potíží a umožníme vám žít radostný a spokojený život. Ordinaci máme v blízkosti hlavního nádraží Brno.

img

Ivana Jaitnerová

Najdi další pomocPraha 13

Kineziologická poradna, Bachova terapie, Tarot.

img

Ing. Milena Ščerbová - Poradna osobního rozvoje

Najdi další pomocPraha 7

Kineziologická poradna osobního rozvoje.

img

Lenka Ilečková

Najdi další pomocJihlava

Studio poskytuje individuální konzultace metodou kineziologie One brain, EFT, individuální rodinné/firemní konstelace.

img

Jana Kaněrová

Najdi další pomocPraha 9, Kyje

Kineziologická poradna se zaměřením na metodu One Brain.

img

Hana Jánošová

Najdi další pomocZnojmo, Přímětice

Odblokování kineziologickou metodou One Brain.

img

Jana Macháčková

PoradenstvíPardubice

Poradna rozvoje osobnosti, řešení stresových situací.

img

Gabriela Kroupová - Poradna pro rozvoj osobnosti

Najdi další pomocMěsto Touškov

Poradna pro rozvoj osobnosti za pomoci alternativního léčení a duchovna. Kineziologie, reflexní terapie a další.

img

Truck Rapid Oil, s.r.o.

Najdi další pomocOlomouc

Provozujeme kineziologické centrum. Nabízíme čínskou medicínu, psychoterapii a alergologii. Zabýváme se automatickou kresbou, metamorfní technikou, reconektivní léčbou i homeopatií. Aplikujeme vakcinace. Poskytujeme poradenství pro zaměstnavatele.

img

Ing. Lada Říhová

Najdi další pomocBrno

Kineziologií One Brain® je možné pomoci při řešení jakéhokoliv fyzického či psychického problému, který vznikl v důsledku silného negativního emocionálního zážitku. Jestliže odstraníme negativní emoce z minulosti, můžeme v přítomnosti uskutečňovat nové volby a měnit pozitivně svou budoucnost. Pokud pracujeme na odstraňování svých stresů a strachů, stáváme se tvořivějšími, šťastnějšími a zdravějšími. Osvobozujeme tak i své děti, protože je nezatěžujeme svými problémy a strachy.

img

Anna Pourová

Najdi další pomocBělá u Staré Paky

Kineziolog vhodnou korekcí pomáhá klientovi s odstraněním příslušného bloku, aby byl klient schopný používat celý potenciál svého mozku v podobné situaci. Pomocí kineziologie můžeme velmi lehce určit příčinu stresu a jeho emocionální dosah, odstranit strach nebo bolest ze vzpomínky na danou situaci, navodit normální, účinný neurologický tok.

img

Kineziologie - Mgr. Helena Dvořáčková

Najdi další pomocCheb

Zabývám se kineziologií a poradenstvím o dyslektických potížích. Nabízím vyhledávání geopatogenických zón. Zaměřuji se na odstranění potíží s vyjadřováním a učením, odstraňování alergií, závislostí, fobií, zvýšení imunity organismu, zbavování se stresu a zlepšování komunikace.

img

Bc. Simona Malaníková

Najdi další pomocZlín

Nalezení řešení jakéhokoliv fyzického nebo psychického problému pomocí metody One Brain. Odstranění bloků, stresů a strachů. Harmonizace organismu.

img

Ing. Miluška Lhotáková

Najdi další pomocFrýdek Místek

Nabídka služeb kineziologické poradny se zaměřením na odstraňování problémů s učením, trémou, fobiemi, koktáním, depresemi a mezilidskými vztahy.

img

Psychiatrická ambulance - nemocnice České Budějovice

PsychiatrČeské Budějovice

Psychiatrické oddělení poskytuje vysoce specializovanou akutní péči pro psychicky nemocné celého Jihočeského kraje. Poskytuje komplexní péči celého spektra duševních poruch - tj. organicky podmíněných stavů, psychotických poruch včetně schizofrenie, poruchy nálady, úzkostné a další neurotické poruchy.

img

Mgr. Martin Zim

PsychologÚstí nad Labem

Psychoterapeut a adiktolog s registrací a s výcvikem v dynamicky a hlubinně orientované psychoterapii nabízející psychoterapeutické služby a poradenství s osobním individuálním přístupem a odbornou garancí.

img

Pod křídly, s.r.o.

PsychologPraha 6

Psychoterapeutické centrum mezi jehož základní zajišťované služby patří individuální a skupinová terapie, krizová intervence a koučování.

img

Bc. Dana Kostúrová

Najdi další pomocPraha 8, Ládví

Zaměření na One Brain-kineziologii a Reiki léčení. Dále se zabývá vizuální diagnostikou čaker a zdravotního stavu s návrhem léčby, Bachovou květovou terapií a tanečními kurzy sloužící k odblokování studu a trémy.

img

René Müller

Najdi další pomocVyškov - předměstí

Léčitel, který nabízí výklad karet, léčení a Reiki kurzy. Léčení různých fyzických a psychických potíží-také ochrnutí, deprese, astma, artritida, cukrovka-diabetes, borelioza.

img

M centrum - MUDr. Dagmar Kolářová

Najdi další pomocPraha 2, Vinohrady

Ordinace originální bezbolestné medicínské diagnostiky a příčinné léčby nemocí stáří, srdce, vysokého tlaku, cukrovky, stresu, bolestí páteře a kloubů. Odborná lékařka určí příčinu potíží a zahájí komplexní léčbu.

img

Alternativní poradna.cz

Najdi další pomocPlzeň, Severní předměstí

Mgr. Miroslav Jirman je matematik, speciální pedagog, psycho-hypnoterapeut, samovůdčí Alternativní poradny Plzeň. Specialista na rozvoj lidského potenciálu.

img

Mgr. Dana Široká

Najdi další pomocRokycany, Plzeňské Předměstí

Poradenství při odstraňování stresových faktorů. Náprava poruch spojených s dislexií, disgrafií, fobií a závislostech prostřednictvím metody kineziologie ONE BRAIN (jednotný mozek) a SRT. Antistresová terapie, léčba duše, náprava nespavosti, úzkosti.

img

Katerina Vančová

PsychologVrchlabí

Nabízím pomoc při řešení obtížných životních situací, při odbourávání depresí, stresu, pocitech úzkosti, strachu a dalších negativních emocí.

img

Jana Sklenářová

Najdi další pomocHradec Králové

Terapeut duše a těla. Pracuji různými terapeutickými technikami na uvolnění stresu, nahromaděných nepříjemných emocí, starých programů a nastavení, které omezují žít radostný život.

img

Michaela Tkáčová

Najdi další pomocKojetín

Terapeutka energetické psychologie. Pracuje pomocí metody EFT.

img

MUDr. Hana Dynková

PsychiatrSvitavy

Psychiatrická ambulance a homeopatická poradna.

img

Dr. Alena Pavlíková

Najdi další pomocHradec Králové

Poradce pro regeneraci sil přírodními prostředky, odstranění stresu, náprava poruch učení.

img

Mgr. Vendula Kolářová

PsychologLiberec

Soukromá ordinace psychologa a psychoterapeuta. Poradenské, psychoterapeutické a psychodiagnostické služby pro děti, dospívající i dospělé.

img

Mgr. Kateřina Krátká

PsychologPraha 4

Psychoterapeutická poradna, sebepoznání a osobní rozvoj.

img

Vladimír Felkl

Najdi další pomocPraha 6

Hypnoterapie a rozvoj osobnosti. Regresní terapie, reiki, rekonektivní léčení a další. Kurzy.

img

Mgr. Justina Hanáková

PsychologBrno

Individuální poradenství a psychoterapie. Poskytuji psychoterapeutickou pomoc lidem v obtížích, ale také těm, kdo se chtějí lépe poznat a zajímají se o rozvoj své osobnosti.

img

Vladimír Dvořák

KoučHovorčovice

Koučování považuji za jednu z nejsilnějších technik osobního rozvoje. Je mi filosoficky velice blízká, protože kouč slouží jako průvodce během vaší cesty či změny, nikoliv jako váš učitel nebo ten, kdo vám servíruje obecná řešení.

img

RNDr. Jarmila Riegerová, CSc.

Najdi další pomocOlomouc

Nabízí se vám šance začít aktivně pracovat na svém zdraví - fyzickém i psychickém.

img

Poradna Šance zdraví VIIVDUS

Najdi další pomocPraha 5

Při poradenské činnosti se zabývám zdravým životním stylem, homeopatií, autopatií, Bachovou květovou terapií, výživou a řešením překyselení organismu.

img

Michaela Listopadová

Najdi další pomocOlomouc

Zvu Vás ke mně do příjemného prostředí studia, kde poskytuji masáže a terapie, které používám k uvolnění bloků, bolestivých míst - bolest hlavy, krční páteře, zad, beder, křížové oblasti, koubů, svalů a napětí Vašeho těla, způsobené např. fyzickou námahou a stresem.

img

Kineziologie Náchod

Najdi další pomocČervený Kostelec

Zabývám se kineziologií, rozvojem osobnosti a havajskou metodou léčení zvanou Ho'oponopono. Nabízím kurzy kreslení pravou mozkovou hemisférou a hubnutí. Možnost automatické kresby pro zjištění chybějících doplňků stravy a posílení čaker.

img

EFT centrum CB

Najdi další pomocČeské Budějovice 5

Zaměřuji se především na odstraňování psychických a fyzických problémů, psychosomatických příčin nemocí a emočních bloků metodou EFT. Mezi mé služby také patří nabídka kurzů EFT a nové medicíny. Poskytuji pomoc k dosažení cílů odstraněním stresu a nechtěných pocitů nebo emocí.

img

Bc. Milan Chadima

PsychologPraha 6

Terapie EFT je určena pro každého, kdo hledá cestu k vyřešení čí vyléčení svých potíží, s nimiž si sám neví rady.

img

Jana Pražanová

PsychologBánov

Nabízím pomoc při řešení psychických a osobních problémů a stresových situací a krizí. Také koučuji osobnostní rozvoj. Pracuji i prostřednictvím Skype. Zaměřuji se na nalezení a odstranění zablokovaných emocí. Provádím kineziologii, etikoterapii. Specializuji se také na problémy s komunikací.

img

Dita Vránová

Najdi další pomocPřerov

Nabídka kraniosakrální terapie. Aplikujeme na kraniosakrální systém, který zlepšuje přirozené tělesné léčebné procesy a je efektivním způsobem léčby širokého spektra zdravotních obtíží souvisejících s neurologickou dysfunkcí.

img

Astra - alternativní léčba nemoci a stresu

Najdi další pomocPraha 5, Smíchov

Nabídka poradenství v oblasti osobního rozvoje, stresu, strachu, sníženého sebehodnocení, nespavosti a depresí. Provádíme reiki.

img

MUDr. Jaroslav Čupera

PsychologRosice

Poskytování poradenství v oblasti životního stylu, rozvoje osobnosti a homeopatie. Specializuji se na psychické potíže, stres, onemocnění pohybového aparátu, poruchy chování u dětí, ekzémy, kožní onemocnění, alergické potíže, asthma bronchiale, deprese a fobie.

img

Terapeutika, s.r.o.

PsychologKralupy n.Vltavou

Jsme tým profesionálů připravených Vám poskytnout maximální péči. Naše společnost se zabývá duševním zdravím a vzděláváním v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb. Jsme akreditovaným pracovištěm Ministerstva zdravotnictví ČR pro vzdělávání klinických psychologů.

img

Terapeutika, s.r.o.

PsychologČelákovice

Jsme tým profesionálů připravených Vám poskytnout maximální péči. Naše společnost se zabývá duševním zdravím a vzděláváním v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb. Jsme akreditovaným pracovištěm Ministerstva zdravotnictví ČR pro vzdělávání klinických psychologů.

img

Terapeutika, s.r.o.

PsychologOdolena Voda

Jsme tým profesionálů připravených Vám poskytnout maximální péči. Naše společnost se zabývá duševním zdravím a vzděláváním v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb. Jsme akreditovaným pracovištěm Ministerstva zdravotnictví ČR pro vzdělávání klinických psychologů.

img

PhDr. Blanka Rektorová

PsychologPřerov

Vedoucí psycholog v Psychosociálním centru Přerov.

img

Podit, s.r.o.

PsychologPraha 9, Střížkov

Privátní praxe provozující poradenství (osobní, partnerské, profesní), klinicko-psychologické vyšetření a terapii.

img

Mgr. Věra Máchová

PsychologBrno

Věnuji se 17 let vzdělávání dospělých v oblasti osobního rozvoje a posuzování vybraných pracovních kompetencí. Zabývám se vzděláváním, psychodiagnostikou a poradenstvím.

img

Ing. Danuše Mládková

PoradenstvíPraha

Zaměřujeme se na poskytování konzultací při psychických problémech a stresu. Nabídka rozvoje osobnosti, psychologických konzultací a osobnostních testů.

img

Ing. Lenka Lamešová

PoradenstvíPraha 2, Vinohrady

Provádíme lektorskou a konzultační činnost. Nabízíme koučing, osobnostní poradenství i služby terapeutické poradny. Použití metody Kineziologie One Brain. Nabízíme vzdělávání manažerů a zaměstnanců. Zaměřujeme se na prezentační dovednosti, komunikační dovednosti, time a stres management.

img

Mgr. Klára Rudolfová

Najdi další pomocŘíčany

Psychoterapie, poradenství, arteterapie a mediace

img

PhDr. Lenka Kolajová Psychologické poradenství a diagnostika

PsychologPraha 412, Modřany

Nabízíme individuální i párovou terapii, objektivní náhled a poradenskou pomoc ...

img

Dr. Rychnovský

PsychologPraha 5

Jsme specializované zařízení, které se zaměřuje na zdraví pohybového systému a cílenou léčbu s ním související.

img

EEG biofeedback Brno

Najdi další pomocBrno

Nenáročná metoda, jak vylepšit Vaší pamět, zlepšit pozornost i soustředění, nespavost i stres.

img

MUDr. Kateřina Hynová

Najdi další pomocBenešov u Prahy

Homeopatie je léčebná, šetrná a hlavně bezpečná metoda bez vedlejších účinků, která je vhodná pro těhotné a kojící ženy, děti i seniory. Klasickou léčbu nenahrazuje, může ji však doplňovat. Léčí opakované a vracející se záněty, opakované infekce (rýmy, kašle, angíny, opary) zranění, úrazy, hnisání, alergie, pomáhá u monadazažívacích potíží, přepracování, přetížení, stresech i jiných potížích.

img

Štěpánka Duffková

Kouč

Opravdový zájem o lidský přístup zní jako klišé, ale u mě tento komfort zažijete.

img

Psychiatr Jihlava

PsychiatrJihlava

Psychiatrická ambulance pro dospělé v Jihlavě

img

EEG Biofeedback Istititut

Najdi další pomocPraha 6

Naše firma se zaměřuje na pomoc s neurologickými a psychologickými obtížemi metodou EEG Biofeedback, s největším důrazem na poruchy pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) a s ní často provázanými poruchami učení a dalšími dysfunkcemi (Dyslexie, Dysortografie, Dysfázie a další) u dětí, u dospělých pak nejčastěji řešíme nedostatek výkonnosti a motivace, chronickou únavu, a také stres, úzkost, poruchy spánku, přepracovanost a neurózy.

img

Mgr. Kristýna Zavadilová

PsychologPraha 10

Jsem psychoterapeutka, lektorka a mediátorka. Nabízím pomoc lidem, kteří se ocitli v obtížné životní situaci, kterou je těžké vlastními silami řešit. Pomohu vám problém najít, pojmenovat a nalézt takové řešení, aby byl váš život opět radostný a plnohodnotný.

img

A. Lucie Thomas, M.A. | psycholog a kouč

PsychologPraha 1

Jsem psycholog a kouč s česko-americkým vzděláním. V rámci své soukromé praxe poskytuji psychologické poradenství a koučování pro dospělé. Zaměřuji se na témata: partnerské a rodinné vztahy, komunikace, osobní rozvoj, stavy deprese a úzkosti, stres, zdravý životní styl, sebevědomí a motivace. Mojí hlavní prioritou je poskytnout vám bezpečné a důvěrné prostředí pro sdělení vašeho příběhu a pomoci vám na cestě za lepšími zítřky.

img

Najdi Pomoc - vzorový profil

PsychologPraha 7, Praha 7

Tento profil byl založen jako vzorový, pro prezentaci možností. Najdi Pomoc s.r.o. je provozovatelem portálu NajdiPomoc.cz na kterém se nacházíte. Můžete nás kdykoliv kontaktovat s jakoukoliv otázkou k možnostem spolupráce.

img

Bc. Karolína Burdová

FyzioterapieHradec Králové

Poskytuji odbornou celostní péči o zdraví, kde propojuji fyzioterapii s regeneračními a relaxačními procedurami.

img

Mgr. Iveta Pourová

FyzioterapieJaroměř, Pražské Předměstí

Soukromou ordinaci fyzioterapeuta provozuji od roku 2005. Náplní práce fyzioterapeuta je vyšetření pohybového aparátu, stanovení fyzioterapeutické diagnózy, plánu fyzioterapie a léčba. Každý klient dostane informace o pravděpodobné příčině jeho obtíží, co a jakým způsobem budeme léčit a jak může klient léčbu aktivně podpořit. Spousta potíží " na těle", ale může pocházet od „ duše “ – stres, deprese, úzkost mohou přispět ke zvýšené citlivosti na bolest, zvýšenému napětí svalů, změně dechového stereotypu atd.,proto ve své práci používám i poznatky psychosomatické medicíny.

img

Fyzioterapie Holubova

FyzioterapiePardubice, Bílé Předměstí

Naše zdravotnické zařízení je tvořeno fyzioterapeutkou Zuzanou Baladovou a masérkou a instruktorkou zdravotního cvičení Martinou Ptáčkovou. Ve vzájemnou spolupráci je dovedl jejich společný pohled na pacienta, citlivý individuální přístup k němu a poctivá práce.

img

Rehabilitace Kateřina, s.r.o.

FyzioterapieDěčín, IV-Podmokly

Nabízíme komplexní fyzioterapii a rehabilitaci bolestivých stavů, úrazů, sportovní kompenzaci, kineziologický rozbor, lymfatické masáže, baňkování, tejpování (MTC) a nově pneumatickou lymfodrenáž a myofeedback plus léčbu rázovou vlnou. Nově nabízíme Hipoterapii.

img

Zdravá záda EU

FyzioterapiePraha 10 – Záběhlice

V těle neexistuje problém, kterého by se neúčastnila celá bytost člověka. Bolesti zad jsou jen vyjádřením určitého chybného fungování člověka v životě a to jak na úrovni motorické, tak psychické. Potíže pohybového aparátu úzce souvisí s tím, jak žijeme, jak se vnímáme, jak jsme si vědomi sami sebe. Terapie je z velké části výukou a cestou k poznání fungování vlastního těla.

img

Jana Štrochová

FyzioterapiePardubice, Bílé Předměstí

Pokud Vás trápí bolesti zad, svalů, končetin, hlavy, nebo se potřebujete jen celkově uvolnit od každodenního stresu, námaze, či vypětí, pak Vám jako odborník ráda pomohu vyřešit Váš problém. Na masáže můžete přijít nejen máte-li nějaký problém, ale i si odpočinout, nebo jen relaxovat.

img

MONADA, spol. s r.o.

FyzioterapiePraha 8

Specializovaný tým fyzioterapeutů poskytuje rehabilitační péči imobilním pacientům přímo v jejich bytem na území hl. m. Prahy.

img

Fyziomed, s.r.o.

FyzioterapieOlomouc, Nová Ulice

Poskytování zdravotních služeb v oboru fyzioterapie.

img

RECENS, s.r.o.

FyzioterapieBrno, Královo Pole

Naše filozofie je poskytnout pacientům kvalitní a profesionální léčebnou péči v oboru ortopedie a fyzioterapie (re­habilitace). V maximální možné míře vyjít všem pacientům vstříc při léčení mnohdy velmi vážných ortopedických onemocnění a jejich následků.

img

Lenka Richterová

FyzioterapieHavlíčkův Brod

Zabýváme se diagnostikou, terapií a prevencí pohybového systému u dětí a dospělých. Zajišťujeme rekonvalescenci pro zlepšení celkové kondice klientů. Provádíme instruktáž léčebné tělesné výchovy k prevenci vadného držení těla.

img

Marie Rezková, DiS.

FyzioterapiePlzeň, část obce Doudlevce

Zabývám se mechanickou diagnostikou a terapií páteře a kloubů končetin. Díky ní je snadné zjistit příčinu potíží, kterou se naučíte sami odstranit. Úleva zpravidla již při první návštěvě a do 4 návštěv jste bez potíží. Pro akutní i chronické bolesti zad, krku, ramen, kyčlí, kolen. Těším se na Vás.

img

Sport Park Medical

FyzioterapieLiberec

Sport Park Medical centrum se zabývá diagnostikou, léčbou a prevencí poruch pohybového aparátu. Náš tým vám poskytne komplexní péči v oblasti ortopedie, neurochirurgie, sportovní medicíny a fyzioterapie. Postaráme se o dospělé i děti. Cílem naší péče je odstranění příčiny obtíží a celkové uzdravení. Naučíme vás správně se pohybovat.

img

Solná jeskyně Solenka

FyzioterapieKladno, Kročehlavy

Provoz solné jeskyně. Prodej kosmetiky s černým kaviárem Mon Platin, revolučních zdravých deodorantů bez alkoholu, aluminia a parabenů Lavilin, solných lamp. Možnost cvičení jógy. Dále provádíme klasické, relaxační masáže, indické antistresové masáže, masáže lávovými kameny.

img

RediCare

FyzioterapieJesenice - Praha západ

Jako pečujeme o svoje auto nebo dům, podobně bychom měli pečovat i o svoje tělo. U nás stále není zvykem se o sebe starat preventivně, chodit na masáže, na fyzioterapii, dopřávat svému tělu regeneraci po hektických dnech plných stresu nebo podniknout preventivní kůru na jaře nebo na podzim. Spíše se většina z nás začne starat, až když je téměř pozdě, něco se “polámalo“, bolí a obtěžuje nás to. V takových případech nás to pak stojí daleko více času a úsilí nežli předchozí prevence. Ta totiž předchází problémům s bolestí pohybového aparátu, která se po špatné léčbě mnohokrát vrací v mnohem horší podobě.

img

Michaela Dušková Kovaříková

KoučPraha 5, Malá Strana

„Pomáhám odkrývat, co nevidíme, abychom mohli žít svoji totálnost a tím měnit budoucnost.“

img

Veronika Vinterová

KoučPraha 3, Malá Strana

“Věřím, že můžu změnit svět tím, že vám pomůžu změnit váš svět.”

img

Lucie Žalská Kneslová

KoučPraha 3

Chci láskou a tvorbou otevírat lidem srdce a tím měnit svět.

img

Monika Slavkovská

FyzioterapiePraha 5, Malá Strana

“Pomáhám lidem rozvzpomenout se ve svých tělech na kvality, na které zapomněli.”

img

Fyzioterapie CORPUS-THERAPY, s.r.o.

FyzioterapieNový Jičín

V současné době provozuje soukromé ambulance fyzioterapie a masérské salóny.

img

Libušina Regenerace / Rehabilitace

FyzioterapieOstrava - Přívoz

V dnešní uspěchané době si jen málokdo najde čas, aby si odpočinul a udělal něco pro sebe. Změňte to. Přijďte si k nám vychutnávat naše služby. Hlavním přáním je, aby každý zákazník, který navštíví Libušinu regeneraci, odcházel spokojený a uvolněný.

img

Mgr. Monika Jelínková

PsychologPlzeň, město

Intervence, psychoterapie, doprovázení s využitím systemického psychoterapeutického přístupu. *** Nabízím odbornou pomoc při překonání krizové situace, podporu při nastavení priorit a strategií pro kompenzace obtížné životní situace, mezilidský vztah zaměřený na bytí, prostor pro ventilaci emocí, zhodnocení aktuální situace a posílení schopnosti řešit situaci vlastními silami.