Najdi Pomoc

Výsledky vyhledávání: Psychologie

Slovník pojmů

Psychologie - neurózy

Neurózy jsou lehkou formou narušení psychiky. Převážně jsou vykládány jako duševní nerovnováha, způsobující psychický stres neboli duševní tíseň. Hlavními příznaky jsou úzkost a strach. Neuróza může mít i tělesné příznaky jako třes, cukání, bolesti zad nebo hlavy.

Psychologie - strach a úzkosti

Strach je emoce vznikající jako reakce na hrozící nebezpečí. Doprovázejí ho projevy jako zblednutí, chvění, zrychlené dýchání, bušení srdce nebo zvýšení krevního tlaku. Jde o normální reakci na skutečné nebezpečí nebo ohrožení. Strach je třeba odlišovat od úzkosti, která má zpravidla delší trvání a nemá jasné zacílení – člověk trpící úzkostí nedokáže přesně vyjádřit, čeho se bojí. Zvláštní formou strachu je tréma, strach z neúspěchu a veřejného ponížení.

Psychologie - fobie

Fobie je úzkostná porucha charakterizovaná chorobným, bezdůvodným strachem z věcí nebo situací. Postižený si nesmyslný strach plně uvědomuje, ale není schopen ho vlastní vůlí potlačit. Fobie má svůj objekt, na který je vázána a podle kterého je také pojmenována. Existuje mnoho různých druhů fobií.

Psychologie - obsese a kompulze

Obsese (posedlost) je v psychologii označení pro vtíravé (obsedantní) myšlenky, nápady, nebo nutkání k jednání. Může se objevit po celé řadě „spouštěcích podnětů“, např. při podání ruky s cizí osobou, po zamčení bytu apod. Obsedantní pocity (např. hudební obsese, kdy se stále vtírá určitá melodie) se projevují náhle a nezávisle na vůli postiženého, který se jim často nedokáže bránit. Kompulze zmírňuje nepříjemný pocit, který byl navozen obsesí. Při kompulzi jde o nutkavé chování (nebo myšlenkový pochod), které pod vlivem obsese člověk vykonává, i když si to často uvědomuje, že jde o nesmyslnou nebo nadměrnou činnost. Nepříjemné pocity nezmizí, dokud se toto chování, tento rituál neuskuteční.

Psychologie - deprese

Deprese je závažná, dlouhotrvající porucha psychiky projevující se snížením až vymizením schopnosti prožívat potěšení, pokleslými náladami jedince a patologickým smutkem. Nejedná se o prostý stav pokleslé nálady, který zažíváme občas každý. Deprese patří mezi nejčastější duševní poruchy.

Psychologie - stres

Stres můžeme definovat jako souhrn fyzických a duševních reakcí na nepřijatelný poměr mezi skutečnými nebo představovanými osobními zkušenostmi a očekáváními. Jinými slovy, stres je stav organismu, který je obecnou odezvou na jakoukoliv výrazně působící zátěž – fyzickou nebo psychickou. Při stresu se uplatňují obranné mechanismy, které umožňují přežití organismu vystaveného nebezpečí.

Psychologie - syndrom vyhoření

Pro syndrom vyhoření existují různé definice, např. ztráta profesionálního zájmu nebo osobního zaujetí u příslušníka pomáhajících profesí nebo vyhoření jako výsledek procesu, v němž lidé velice intenzivně zaujatí určitým úkolem nebo ideou ztrácejí své nadšení. Je důsledkem nerovnováhy mezi profesním očekáváním a profesní realitou, mezi ideály a skutečností.

Psychologie - psychosomatika

V užším slova smyslu je psychosomatika chápána jako problematika omezeného druhu chorob, při kterých jsou tělesné obtíže, změny a poruchy funkce podmíněné duševním stavem. V širším slova smyslu jde o komplexní pohled na člověka a jeho zdraví, protože kategorie zdraví, vymezení choroby, zdravotní a funkční stav člověka jsou podmíněné nejen tělesně, ale také duševně, sociálně, zvyklostmi dané společnosti, vlivy a nároky prostředí.

Psychologie - sexuologie

Sexuologie je vědecký obor zabývající se všemi aspekty pohlavního života (fyziologickým, lékařským, pedagogickým, psychologickým, etickým, atp.). Vyjadřuje se k tendencím sexuality v kontextu znalostí všech vědeckých oborů. Zabývá se fyziologickým vývojem a funkcí pohlavních orgánů, vývojem, rozvojem lidského sexuálního chování, chování v párech, problematikou sexuálně rizikového chování včetně výzkumu, diagnostiky a léčby pohlavních a pohlavně přenosných chorob. Zvláštní kapitolou je tzv. deviantologie, zabývající se parafilním sexuálním chováním.

Psychologie - závislosti

Závislost je stav, kdy někdo je podmíněn nějakou okolností nebo situací, kterou potřebuje (nebo si myslí, že ji potřebuje) ke své existenci. Velice často je závislost způsobena tím, že člověku něco nahrazuje. Závislost jako taková pak přináší únik (např. při požití alkoholu nemyslí dotyčný člověk na věci, které ho sužují).

Psychologie - poruchy příjmu potravy, mentální anorexie, bulimie

Poruchy příjmu potravy (zkráceně PPP) jsou závažná psychická onemocnění, kam řadíme mentální anorexii (úmyslné snižování váhy, které může vést až k úplnému odmítání potravy), bulimii (přejídání a následné vyzvracení potravy) a záchvatovité přejídání. Často se může stát, že se tyto nemoci střídají, např. přejedení ⇒ zvracení ⇒ hladovka ⇒ přejedení. Jde o psychické nemoci často s chronickým průběhem a jsou život ohrožující.

Psychologie - poruchy chování

Poruchami osobnosti a chování u dospělých se obecně rozumí negativní odchylky chování jedince, především od sociální normy, tedy odchylky od běžného hodnocení a očekávání většiny lidí, např. v oblasti emocí, impulzivity, chování k ostatním lidem, histrionská porucha osobnosti (hysterie) apod. Odlišnosti jsou patrné v poznávání, emotivitě, ovládání impulzů, uspokojování potřeb a způsobu chování k ostatním lidem. Tyto vzorce chování, stejně jako pohled na sebe, druhé a svět, jsou zpravidla pro nositele přijatelné, ale vedou ke konfliktům s okolím.

Psychologie - výchovné problémy

Výchovné problémy u dětí a mládeže můžeme označit za nevhodné, rizikové až ohrožující chování, které je výsledkem narušených sociálních vztahů nebo výchovného procesu. Výchovné problémy nejsou z pohledu běžných norem chování přijatelné a hovoříme o nich tehdy, pokud přetrvávají delší dobu a zvyšuje se jejich intenzita.

Psychologie - manželské a partnerské poradenství

Manželské a partnerské poradny poskytují odborné poradenství jednotlivcům, párům a rodinám v závažných životních situacích, do nichž se může dostat každý v důsledku nečekaných změn a zvýšených životních nároků. Většina klientů přichází s partnerským, manželským či rodinným trápením, s problematikou rozvodovou či porozvodovou, ale i s řadou dalších vztahových či osobních nesnází. Jde především o pomoc v otázkách vzájemných vztahů, jakož i vztahů se sociálním okolím.

Psychologie - pedagogická psychologie, pedagogicko-psychologická poradna, školní zralost

Pedagogická psychologie (nebo také psychologie výchovy) je hraniční vědecká disciplína, která čerpá poznatky z psychologie a pedagogiky, proto si jsou tyto obory velice podobné. V pedagogické psychologii se zkoumají zákonitosti výchovných vzdělávacích procesů. Jde o rozsáhlou oblast zkoumání, která se zaměřuje na psychologické aspekty výchovy i vyučování jako takového.

Psychologie - školní psychologie

Školní psycholog působí na škole jako poskytovatel poradenských služeb spolu se školním metodikem prevence, výchovným poradcem, případně školním speciálním pedagogem a jejich konzultačním týmem složeným z vybraných pedagogů školy.

Psychologie - Šikana

Šikana (z francouzského chicane) označuje fyzické i psychické omezování či týrání slabšího jedince v kolektivu. Dochází k ní ve všech skupinách věkových i sociálních. Setkat se s ní můžeme v jakémkoliv typu škol a školských zařízeních, v armádě, sportovním klubu, ve vězení, ale i v rodině (zaměřena na neoblíbené dítě) či v zaměstnání (podle toho, zda je původcem kolega či nadřízený, mluvíme o mobbingu nebo bossingu).

Psychologie - zvládání náročných životních situací, rozvod, nemoc, úmrtí blízkého člověka apod.

Zátěžové situace jsou náročné životní situace, se kterými se člověk musí vyrovnávat a které mohou mít na jeho zdraví různý dopad. Tvoří přirozenou součást života – jsou nezbytné pro normální utváření osobnosti. Nebezpečná je však jejich neúměrná intenzita nebo kumulace v omezeném časovém úseku. V průběhu života si osvojujeme různé strategie, jak zátěž řešit a zvládat.

Psychologie - oběti trestných činů

Oběť trestného činu je fyzická osoba, které bylo nebo mělo být trestným činem nebo činem jinak trestným ublíženo na zdraví, způsobena majetková nebo nemajetková újma nebo na jejíž úkor se pachatel trestným činem obohatil.

Psychologie - sekty

Pojem sekta označuje náboženskou nebo politickou skupinu, která se odpojila od větší, zavedené skupiny. Takové sekty mohou mít s původní skupinou společné části zásad, víry a praktik, ale odlišují se doktrínou, která vedla k jejich oddělení. Silně centrálně vedené a organizované sekty mají přísné podmínky členství, kterými své členy úzce svazují. Jiné, s volnější organizací, mají spíše věřící, podporovatele a sympatizanty. Pro většinu sekt jsou charakteristické extrémní názory na život, společnost, vztah mezi lidmi, na chápání dobra a zla apod.

Psychologie - řešení konfliktních situací

Konflikt vzniká, když dvě a více stran (osoby nebo skupiny osob) tvrdí, že mají právo na omezené zdroje nebo na jistý způsob jednání, které může být protichůdný k právům nebo touhám ostatních, nebo svým jednání přímo porušují práva či zájmy skupin ostatních. Řešení konfliktů je pak oblast psychologické mediace (zprostředkování), která má za cíl vzniklou neshodu vyřešit k co nejvyšší možné spokojenosti všech zúčastněných stran.

Psychologie - klinická psychologie

Klinická psychologie je specializované odvětví psychologie, které se zabývá diagnostikou, prevencí a terapií duševních potíží, poruch a onemocnění. Na základě poznatků všeobecné, vývojové, osobnostní a sociální psychologie vypracovává souhrnný obraz klientova problému.

Psychologie - lékařská psychologie

Lékařská psychologie je aplikovaným psychologickým oborem, který má interdisciplinární charakter. Představuje aplikaci psychologických poznatků ve zdravotnictví – lékařem (na rozdíl od klinické psychologie, která je v kompetenci psychologa).

Psychologie - forenzní psychologie

Forenzní psychologie je oblast aplikované psychologie, která se na základě psychologických principů snaží porozumět trestným činům a kriminálnímu chování.

Psychologie - sportovní psychologie

Psychologie sportu je interdisciplinární věda, která čerpá poznatky z oblasti neuropsychologie, sociální psychologie a samozřejmě i z psychologie osobnosti. Aplikovaná psychologie sportu zahrnuje práci se sportovci, trenéry, týmy a rodiči.

Psychologie - vojenská psychologie

Vojenská psychologie se zabývá podmínkami výcviku vojáků, interpersonálními vztahy v armádě, zkoumá odolnost vůči zátěži v podmínkách válečných konfliktů, potažmo chování celých vojsk (armád) na bitevním poli a jejich psychologické dopady na civilní obyvatelstvo.

Psychologie - psychologie práce

Psychologie práce sleduje zákonitosti psychické regulace pracovní činnosti a využití těchto zákonitostí v praxi. Předmětem zkoumání je samotná práce, pracovní podmínky a pracovní výsledky.

Psychologie - psychologie dopravy

Psychologie dopravy je aplikovaná psychologická disciplína, jejímž předmětem studia jsou psychické procesy a chování účastníků dopravního a přepravního procesu, a to jak těch, kteří aktivně zajišťují tyto procesy (řidiči, posádky trakčních vozidel, letadel, plavidel, atd.), tak cestujících, chodců atd.

Psychologie - profesní poradenství

Profesní (kariérové) poradenství je systém poradenských služeb, jejichž cílem je pomáhat jednotlivcům jakéhokoliv věku při rozhodování v otázkách vzdělávání, profesní přípravy, volby zaměstnání a rozvoji kariéry v kterékoliv fázi jejich života.

Psychologie - manažerská psychologie

Manažerská psychologie je aplikovaným oborem psychologie, který se zaměřuje na manažerské dovednosti, osobnost manažera a jeho obchodní dovednosti (umění vedení kolektivu atd.).

Psychologie - psychologie trhu

Psychologie trhu je součástí sociální psychologie a to v její aplikované podobě. Využívá poznatků z ekonomiky, sociologie a obecné psychologie, kde jde především o oblasti vývojové psychologie, sociálního učení, psychologie práce a dalších.

Psychologie - psychologie reklamy

Psychologie reklamy je disciplína aplikované psychologie, která se věnuje působení reklamy na člověka. Poznatky z této oblasti jsou využívány firmami k ovlivnění lidí tak, aby se stali jejich zákazníky. Tento obor je úzce spjat s obory Public Relations a marketingem, prolíná se i s psychologií umění.

Psychologie - politická psychologie

Politická psychologie je oblastí aplikované psychologie, která se pokouší popsat, porozumět, analyzovat a předpovídat psychologické aspekty politického chování a prožívání jedinců, malých sociálních skupin i velkých sociálních skupin/davů.

Psychologie - psychologie náboženství

Psychologie náboženství je psychologická disciplína zabývající se studiem náboženství, religiozity a spirituality z hlediska jeho vlivu na psychiku člověka, jeho chování, vývoj apod.

Psychologie - farmakopsychologie

Farmakopsychologie sleduje účinky chemických látek, drog, léků atd. na psychiku.

Psychologie - psychologie zdraví

Psychologie zdraví zkoumá, jak psychosociální a osobnostní proměnné spolupůsobí při vzniku nemocí i úrazů a jakým způsobem by se mělo ovlivňovat prožívání a chování člověka a jeho prostředí, aby to prospělo jeho zdraví.

Psychologie - psychoterapie

Psychoterapie je léčba psychologickými prostředky – pomocí rozhovoru s klientem (pacientem), sugescemi, nácvikem, vyjadřování emocí a dalšími technikami, které se snaží upravit jeho zdraví a spokojenost.

Psychologie - rodinná terapie

Rodinná terapie (zkrácený název pro rodinnou psychoterapii) bývá doporučována tam, kde vznikne zjevná porucha u některého člena rodiny, v některém vztahu nebo v některé oblasti soužití v souvislosti s celkovou skladbou nebo způsobem života rodiny a jejich změnami.

Psychologie - poradenská psychologie

Poradenská psychologie je jednou z aplikovaných disciplín psychologie. Za cíl má poskytování konzultací např. v oblasti školního, výchovného, profesionálního, předmanželského a manželského poradenství.

Psychologie - psychodiagnostika

Psychodiagnostika (či psychologická diagnostika) je speciální psychologická disciplína, která zjišťuje a měří duševní vlastnosti a stavy, případně jiné charakteristiky jednotlivců.

Psychologie - psychometrika

Psychometrika (občas též psychometrie) je pomocným vědním oborem psychologie zabývajícím se měřením psychických jevů, jako jsou například osobnostní charakteristiky, postoje, schopnosti, znalosti, posuzování normality a trvání či proměnlivost těchto jevů, stejně jako jejich vzájemnými vztahy.

Psychiatrie - závislosti

Závislost je stav, kdy někdo je podmíněn nějakou okolností nebo situací, kterou potřebuje (nebo si myslí, že ji potřebuje) ke své existenci. Velice často je závislost způsobena tím, že člověku něco nahrazuje. Závislost jako taková pak přináší únik (např. při požití alkoholu nemyslí dotyčný člověk na věci, které ho sužují).

Soudní znalci - psychologie

Soudní znalec v oboru zdravotnictví odvětví psychologie zpracovává znalecké posudky a vykonává jinou odbornou činnost pro potřeby především soudu, ale i jiných orgánů, institucí a osob. Do funkce jej pro konkrétní obor, odvětví a specializaci jmenuje ministr spravedlnosti, který má pro určité obory zřízeny tzv. sbory pro znalecké otázky, nebo předseda krajského soudu, který k tomu byl ministrem pověřen. 

Soudní znalci - grafologie

Znalec v oboru grafologie vypracovává znalecké posudky pro soudy a státní instituce, určuje pravosti úředních listin a podpisů a analyzuje rukopisy z hlediska psychodiagnostického.

Poradenství - grafologie

Grafologie (psychologie rukopisu) je projektivní psychodiagnostická metoda, která se zabývá vztahem mezi rukopisem osobnosti a jejími psychosomatickými vlastnostmi. Ve skutečnosti však neexistuje jedna grafologie, ale mnoho různých grafologických metod a přístupů. Tyto metody se v důsledku také liší komplexitou uchopení rukopisu, a tedy i mírou úspěšnosti a přesnosti.

Najdi další pomoc - canisterapie

Canisterapie (pojmenování vzniklo v ČR) je název pro metodu pozitivního psychosociálního a fyziorehabilitačního působení na potřebné osoby prostřednictvím speciálně vedeného a cvičeného psa (canis = latinsky pes).

Psychologie - ADHD

ADHD (zkratka anglického „Attention Deficit Hyperactivity Disorder“) – porucha pozornosti s hyperaktivitou. Patří mezi neurovývojové poruchy. Tato porucha se projevuje již od raného dětství, nejvíce však ve školním věku, kdy postihuje 3–7 % dětí. Ve 40–50 % případů přetrvává do dospělosti a vyskytuje se u 4–5 % dospělých. Mezi základní projevy syndromu ADHD patří především porucha pozornosti, hyperaktivita a impulzivita. Vedle těchto základních projevů syndromu ADHD bývají často přítomny přidružené poruchy, které se syndromem úzce souvisejí. Porucha je charakterizována raným začátkem, její příznaky se objevují ve více situacích a jsou trvalé.

Najdi další pomoc - regresní terapie

Regresní terapie je řízené vzpomínání a vybavování si událostí pod vedením terapeuta. Při něm si pacient vybavuje (potlačené) traumatické vzpomínky a jejich zvědoměním a následným zpracováním je schopen se vyrovnat s negativními vlivy těchto událostí, které se projevují nebo mohou projevovat v přítomnosti nejrůznějšími formami (psychosomatické a psychické problémy). Regresní terapie má za cíl pochopit a zpracovat traumata, která se mohou projevit třeba i za velmi dlouhou dobu po vzniku jejich příčiny. Terapie umožňuje také nahlédnout do širších souvislostí života a existence vůbec a může poskytnout zcela nový pohled na situace, ve kterých se nacházíme, a přinést vysvětlení našich problémů v širších souvislostech.

Odborné články

003 / Hořet a nevyhořet

Když pomáháme druhým, naplňujeme si tím i své potřeby pocitu vlastní užitečnosti a důležitosti. Posilujeme své přesvědčení o životní smysluplnosti. Pokud je však pomáhání ostatním lidem naší profesí, může se zejména vlivem nadměrného a dlouhotrvajícího stresu stát, že se postupně zcela vyčerpáme. Ztratíme v práci pocit smysluplnosti a dostaví se takzvaný syndrom vyhoření (burnout).

002 / Moje cesta k terapii

Jako mnozí další jsem se stala obětí dojmu, že pomoc se hledá u psychiatra. Omyl. Psychiatr nemá čas si povídat, diagnostikuje a předepisuje léky. A když je dobrý, doporučí terapeuta.

005 / Deprese. Není vidět, ale bolí.

Stav, ve kterém chybí schopnost se radovat. Život bez vůle k životu. Zní to možná pateticky, ale je to realita těch, kdo onemocněli depresí. Jejich okolí je někdy označuje za lenochy, za lidi, kteří „by mohli, kdyby chtěli“, a možná netuší, kolik úsilí je stojí jen vstát z postele a vyčistit si zuby.

001 / Kam jdou lidé s nemocnou duší aneb Česká psychiatrická péče očima pacientů

V České republice žije nejméně sto tisíc lidí s vážným duševním onemocněním; nejčastěji se přitom jedná o schizofrenii. Většina mužů a žen s touto psychickou poruchou onemocněla v období puberty a zažila na vlastní kůži nedobrovolnou hospitalizaci v psychiatrické léčebně. Jak vnímají svoji zkušenost s psychiatrickou péčí?

004 / PSYCHOTERAPIE proces

Provozovat psychoterapii neznamená pouze provádět rutinní práci podle formálních pravidel terapeutických škol. Mnohem spíše je to kreativní práce. Dobrý terapeut při ní přistupuje ke každému svému klientovi jedinečným způsobem a využívá naplno své vlastní já k pochopení jeho osobnosti. Tak chápe terapeutickou práci Robert Lindner, významný americký psychoanalytický terapeut a také autor knižní předlohy legendárního filmu Rebel bez příčiny s Jamesem Deanem v hlavní roli.

odborné kontaky

img

ADITEA centrum osobního rozvoje

PsychologPraha 2, Vinohrady

Poskytujeme komplexní psychoterapie individuální, skupinové, rodinné nebo párové. V naší ordinaci probíhá diagnostika dětí i dospělých. Při léčebných procedurách dbáme na osobní rozvoj jedince. V neposlední řadě poskytujeme poradenství v oblasti autismu. V naši ordinaci jsme také připraveni řešit problémy autistického spektra jako je Aspergerův syndrom.

img

Institut celostní grafologie

PoradenstvíPraha 1, Nové Město

Nabízíme studium grafologie, grafologické rozbory, grafoterapii, arteterapii, kurzy kresby a malby. Všechny služby poskytujeme také v Praze.

img

Psychologická poradna Praha

PsychologPraha 2

Tým odborníků z oblasti psychologie a psychoterapie. V centru Prahy nabízíme psychologickou pomoc, individuální psychoterapii, párovou psychoterapii, skupinovou psychoterapii, práci s dětmi a dospívajícím, kurzy asertivity a zdravého sebevědomí.

img

Psychologické poradenství a psychoterapie

PsychologPraha, Vinohrady

Psychologické poradenství a psychoterapie - PhDr. Martin Dlabal, Ph.D. Jako klinický psycholog je kvalifikovaný vykonávat psychoterapii i u klientů, jejichž obtíže ovlivňují jejich zdravotní stav.

img

Mgr. Tomáš Morávek

PsychologPraha, Strašnice

Nabízím Vám komplexní psychologické služby. Jsem vystudovaný psycholog a mám psychoterapeutickou praxi v Praze. Mohu Vám pomoci při řešení osobních otázek a problémů. Zaměřuji se na párové a manželské poradenství, řešení obtíží v rodině, léčbu poruch nálady, diagnostiku osobních problémů a jejich souvislostí. Můžete se na mě obrátit s problémem z oblasti osobní či pracovní.

img

PhDr. Anežka Janátová

PsychologPraha 2

Vystudovala Fakultu sociálních věd a publicistiky Univerzity Karlovy a obhájila doktorát v oboru psychologie práce na Filosofické fakultě UK. V devadesátých letech působila tři roky jako ředitelka Jedličkova ústavu, kde předtím pracovala v pedagogicko-psychologické poradně.

img

Mgr. Jaroslav Šraděja

PsychologZlín

Poskytuji psychologické poradenství, psychodiagnostické a psychoterapeutické služby v rámci přístupu terapie zaměřené na klienty C. R. Rogerse. Nabízím i komplexní kariérně-osobnostní vyšetření, tzv. bilanční diagnostiku.

img

Bc. Lenka Kratěnová

PsychologPraha 2

Realizovala se v mnoha různých povoláních až nalezla smysl v práci s lidmi s postižením v dílně Eliáš. Celoživotní zájem o lidský osud jí přivedl do Akademie sociálního umění Tabor. Setkala se zde s uměleckými terapiemii a biografickou prací, se kterými dosud pracuje. Absolovovala pětiletý psychoterapeutický výcvik při studiu na Pražské vysoké škole psychosociálních studií. V současné době dokončuje úplné terapeutické vzdělání v daseinsanalytickém směru při PVŠPS. Navštěvuje seminář Výklad snů a na Akademii Tabor studuje Nauku o Psyché a Logu. Nabízí sociální a psychoterapeutické poradenství.

img

EUNOIA

Najdi další pomocPraha 2

Každý z nás v průběhu svého života prochází zkouškami, které ho mohou posílit, anebo zkomplikovat další životní etapy. Často se nám nedaří najít rovnováhu mezi myšlením, cítěním a vůlí, což nám znemožňuje zdárně řešit životní situace. Naši zkušení terapeuté se společně s vámi budou zajímat o vaše aktuální životní výzvy, ať se již jedná o zásadní otázky, nebo každodenní starosti i radosti.

img

Eva Helebrantová

Najdi další pomocPraha 2

Eva Helebrantová se narodila v Praze, po maturitě na gymnáziu vystudovala na Institutu pedagogiky volného času obor Psychologie a pedagogika rodiny a na FF UK kurz rodinné a sexuální výchovy. Na Akademii sociálních umění Tabor studovala obor Slovo, řeč a divadlo pod vedením Nory Vockerodt. Pětileté studium zakončila v roce 2015 absolutoriem na Vysoké škole pro duchovní vědu při Goetheanu v Dornachu a získala certifikát v Sprachgestaltung und Dramatische Kunst in tschechisischer sprache ( Tvořivá řeč a dramatické umění ).

img

PSYCHOLOGOS.CZ - psychologické služby v centru Brna

PsychologBrno, Brno-Střed

Nabízíme individuální terapii, psychologické poradenství a služby dětského psychologa v centru Brna. Zaměřujeme se nejen na dospělou klientelu, psychologické služby nabízíme i párům, rodinám a dětem. Naším výchozím přístupem je Gestalt psychoterapie.

img

Mgr. Karolína Šindelářová

PsychologLitomyšl

Psycholog, Školní psycholog, Psychoterapeut ve výcviku a lektor.

img

Mgr. Markéta Machanová

PsychologPardubice, Staré Čívice

Soukromá psychologická praxe Vnitřní Slunce v Pardubicích. Psychologické konzultace a poradenství. Terapie individuální i párové/partnerské. Klasická psychoterapie i alternativní terapeutické přístupy.

img

Psychologie Holešovice

MediacePraha

pere-x

img

Druhá praxe psycholog Admin tester

Psycholog, Nesprávná

Testovací profil - prosím ignorujte.

img

Národní ústav duševního zdraví

PsychiatrKlecany

Psychiatrická klinika s lůžkovou a ambulantní částí poskytuje vysoce kvalitní diferenciálně diagnostickou a terapeutickou péči, organizuje a uskutečňuje výzkumné klinické studie. Mimo klinickou a výzkumnou práci je výukovou základnou (Klinika psychiatrie a lékařské psychologie 3. LF UK v Praze) a slouží i pro postgraduální výuku lékařů a psychologů.

img

PhDr. Jelena Krásná

PsychologOstrava, Moravská Ostrava

Provoz ordinace dětského psychologa.

img

Mgr. David Teichman

PsychologNový Jičín

Ordinace klinické psychologie a psychoterapie pro děti i dospělé, rodinná terapie.

img

PhDr. Hana Nuslauerová

PsychologChomutov

Poskytuji služby z oblasti klinické psychologa a jsem také akreditovaný dopravní psycholog.

img

PhDr. Ladislava Lažová

PsychologChrudim

Psychologická poradna pro děti a rodinu. Dopravně psychologická vyšetření.

img

Dětská psychiatrická nemocnice Opařany

PsychiatrOpařany

Nemocnice nabízí komplexní zdravotní služby lůžkové pro akutní stavy, pro stavy vyžadující dlouhodobější hospitalizaci v oboru dětská a dorostová psychiatrie pro děti od 3-18 let. Nemocnice poskytuje zdravotní služby ambulantní v oboru dětská a dorostová psychiatrie, dospělá psychiatrie, klinická psychologie, fyzioterapie. Zdravotní služby jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Nemocnice má smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami.

img

TERAPEUTIKA, s.r.o.

PsychologPraha 15, Hostivař

Jsme tým profesionálů připravených Vám poskytnout maximální péči. Naše společnost se zabývá duševním zdravím a vzděláváním v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb. Jsme akreditovaným pracovištěm Ministerstva zdravotnictví ČR pro vzdělávání klinických psychologů.

img

CNS-CENTRUM TŘINEC, s.r.o.

PsychiatrTřinec, Dolní Líštná

Privátní psychiatrická a psychosomatická klinika v Třinci je soukromým zdravotnickým zařízením a novým způsobem rozvíjí třineckou tradici léčby a péče o nemocné. Poskytuje ústavní péči v oblasti psychiatrie, klinické psychologie a ambulantní péče v oblasti psychiatrie.

img

Fakultní nemocnice Hradec Králové - Ambulance dětské psychologie

PsychologHradec Králové

Dětská klinika FN Hradec Králové má všeobecnou ambulanci a dále specializované poradny pro všechny pediatrické podobory, včetně ambulance dětské psychologie.

img

TELEMENS, s.r.o.

PsychiatrPřerov

Provoz nestátního zdravotnického zařízení činného v oblastech psychiatrické péče, klinické psychologie, OAT a specializovaných poraden.

img

PhDr. Jiří Tyl

PsychologPraha 6

Klinický psycholog, psychoanalytický psychoterapeut, Biofeedback terapeut. Zakladatel psychologického centra a institutu EEG Biofeedback.

img

Poradna Psychoterapeut.cz

PsychologPraha 1

Psychologická, manželská-partnerská a rodinná poradna.

img

PhDr. Mgr. Štěpánka Havlíková

PsychologZnojmo

Jsem klinický psycholog, poskytuji psychoterapie a psychodiagnostiku dětí, dorostu a dospělých, dálé také dopravní psychologii a soudní znalectví.

img

Mgr. Daniela Kvasničková

PsychologKopřivnice

Provoz ordinace klinické psychologie se zaměřením na psychodiagnostiku dětí i dospělých a psychoterapii.

img

PhDr. Jiří Houdek

PsychologPraha 4, Háje

Provozuji ordinaci klinické psychologie.

img

PhDr. Marie Pečená

PsychologPraha 4, Chodov

Klinická psycholožka, psychoterapeutka, supervizorka, lektorka a koučka.

img

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 1, 2 a 4

PsychologPraha 2, Vinohrady

Naše poradna zajišťuje odbornou psychologickou a speciálně pedagogickou službu dětem a mládeži i jejich rodičům a učitelům na všech stupních škol obvodu Prahy 1, 2 a městské části Prahy 4, od mateřských až po střední školy (Obvody Jižního Města a Modřan mají své spádové poradny).

img

Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary

PsychologKarlovy Vary

Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary je školské zařízení, které poskytuje poradenské, diagnostické, reedukační a psychoterapeutické služby v oblasti výchovy a vzdělávání a v otázkách osobnostního, sociálního a profesního vývoje dětem od 3 let, žákům a studentům všech typů škol, jejich rodičům a pedagogům.

img

PhDr. Miloš Kajuk

PsychologPraha 1, Staré Město

Psychologická ordinace. Poskytujeme psychologické poradenství a psychoterapii pro dospělé, dospívající, děti. Dále se věnujeme psychologické diagnostice. Zajišťujeme dopravně psychologická vyšetření. Nabízíme supervizi.

img

Mgr. Lucie Doležalová

PsychologČeské Budějovice

Soukromé psychologické poradenství a terapie.

img

Mgr. Jiří Chvála

PsychologPraha 10, Vinohrady

Psychoterapie a psychologické poradenství. Pro děti, dospělé i páry.

img

Mgr. Jindra Bachmanová

PsychologLiberec

Odborná pomoc formou psychoterapie a hypnoterapie pro dospělé, páry i rodiny v obtížných životních situacích. Najdete mě v Liberci a v Praze.

img

Psychologické centrum - Tomáš Kalisch

PsychologOstrava

Psychologické centrum sdružuje pracoviště psychologického poradenství a diagnostiky a pracoviště dopravní psychologie akreditované Ministerstvem dopravy ČR.

img

PhDr. Michaela Cyprichová

PsychologBrno, Černá pole

Soukromý psycholog pro dospělé a dětský psycholog

img

Mgr. Šárka Veselá

PsychologPraha 3, Žižkov

Nabízím speciálně pedagogickou a logopedickou péči pro děti předškolního a mladšího školního věku.

img

Mgr. Marcela Drázská

PsychologMnichovo Hradiště

Nabízím psychologické poradenství. Poskytuji speciálně terapeutické služby, pomoc v nouzi či psychologické vyšetření.

img

TH Klinika

PsychiatrPraha 2, Nové Město

TH klinika s.r.o. je soukromé zdravotnické zařízení, které nabízí vysoce kvalitní a komplexní péči v oborech psychiatrie, dětské psychiatrie, sexuologie, klinické psychologie, urologie a dětské urologie.

img

Mgr. et Mgr. Bc. Milada Krejčí

PsychologTřebíč

Akreditovaný dopravní psycholog, speciální pedagog, soudní znalec nabízející služby v psychologickém poradenství a diagnostice

img

Lexik

PsychologRoztoky

Pedagogicko-psychologická poradna pro celou rodinu od malých dětí až po dospělé. Psychologické poradenství.

img

Mgr. Pavlina Kurzová

PsychologPlzeň

Dětský psycholog se zaměřením na dětské psychologické poradenství a diagnostiku.

img

Poradensko-psychologické centrum Prométheus

PsychologLiberec

Volným sdružení psychologů a psychoterapeutů. Nabízí psychoterapii, poradenství či krizové intervence. Provází obtížnými životními situacemi.

img

Mgr. Jana Hrnčířová

PsychologOpočno

Nabízíme poradenskou činnost pro rodiče a jejich dítě. Zabýváme se zásadami správné výchovy, režimem dítěte, vývojovými poruchami učení i logopedickou prevencí. Možnost objednání besedy.

img

Mgr. Zuzana Hellerová

PsychologHolešov

Provoz ordinace klinické psychologie. Specializuji se na logopedii u dětí a dospělých.

img

PhDr. Zdeňka Brujová

PsychologČeské Budějovice

Ordinace klinického psychologa.

img

PhDr. Zdeňka Venclíčková Baranniková

PsychologŽatec

EDUCO - psychologické, pedagogické a výchovné poradenství. Zde pomocí nejmodernějších metod poskytujeme komplexní službu v oblastech, jako jsou například individuální a skupinové terapie pro děti předškolního i školního věku, psychologická a speciální pedagogická vyšetření, vyšetření školní zralosti a dalších terapeutických technik.

img

Pedagogicko-psychologická poradna

PsychologPelhřimov, Solní

Cílem naší péče v PPP Pelhřimov je pomáhat dětem, žákům, studentům a všem, kteří se o ně starají. Odborná pomoc vychází ze specifik jednotlivých vývojových období jedince jako jsou nástup do mateřské a následně základní školy, ukončení 9.třídy, studium na SŠ, maturita.

img

PhDr. Vlasta Roušalová

PsychologČeské Budějovice

Nabídka služeb klinického psychologa, psychoterapeuta a soudního znalce.

img

Dana Bedlánová

PsychologČeské Budějovice

Psychoterapie. Pomoc a podpora v těžkých životních situacích. Partnerské, rodinné a jiné vztahové problémy.

img

PhDr. Dagmar Čutková

PsychologČeské Budějovice

Ordinace klinické psychologie. Zabýváme se diagnostikou, prevencí a terapií duševních potíží, poruch a onemocnění. Nabízíme také poradenství.

img

Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje

PsychologKolín

Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje je samostatné poradenské zařízení s celokrajskou působností. Tvoří ji 12 detašovaných pracovišť. Pomáhá řešit výchovné a výukové problémy dětí předškolního, školního a adolescentního věku (děti a mládež zpravidla ve věku od 3 do 19 let).

img

PPK - PaedDr. Zdeňka Kašparová

PsychologPraha 5, Motol

Privátní zařízení specializující se na problematiku dětí, rodiny, školy, partnerských vztahů, pracovních vztahů. Nabízíme ucelený systém komplexní nabídky poradenských a konzultačních služeb zaměřených na zvládání problémů souvisejících s realitou každodenního života.

img

Pedagogicko-psychologická poradna České Budějovice

PsychologČeské Budějovice

Poskytujeme služby pedagogicko-psychologického a speciálně pedagogického poradenství a pedagogicko-psychologickou pomoc při výchově a vzdělávání žáků.

img

PhDr. Miroslava Dvořáková

PsychologMost

Klinická psychologie, výchovné a partnerské poradenství.

img

PhDr. Jana Ambrožová

PsychologJablonec nad Nisou

img

Mgr. Petra Mandincová, Ph.D

PsychologPříluky, Zlín

Ordinace klinické psychologie se zaměřením na klinickou psychoterapii, systematickou psychoterapii a dětskou klinickou psychologii.

img

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje

PsychologTeplice

Sdružení 11 pedagogicko-psychologických poraden na území Ústeckého kraje. Vedle poradenství pro děti a jejich rodiny, školy a pedagogické pracovníky provozuje Středisko podpory nadání a poskytuje primární prevenci a další vzdělávání pedagogických pracovníků.

img

PhDr. Pavla Majerová

PsychologVeltrusy

Poskytuji individuální, párové i rodinné poradenství. Řeším s klienty otázky ohledně vývoje či výchovy dětí, konfliktní rodinné situace, partnerské problémy, osobní problémy klientů. Působnost Kralupy nad Vltavou, Mělník, Praha a okolí.

img

Pedagogicko-psychologická poradna Ostrava-Zábřeh

PsychologOstrava

Pedagogicko-psychologická poradna poskytuje odbornou psychologickou a pedagogickou péči, konzultace žákům, rodičům, učitelům a vychovatelům mateřských, základních i středních škol.

img

Pedagogicko-psychologická poradna Jablonec nad Nisou

PsychologJablonec nad Nisou

Pedagogicko-psychologická poradna v Jablonci nad Nisou je školské poradenské zařízení zřizované Libereckým krajem. Našimi klienty se mohou stát děti a mladí lidé žijící nebo studující v okrese Jablonec nad Nisou, navštěvující mateřské, základní a střední školy, ale také děti ve věku 3-5 let, které zatím MŠ nenavštěvují, výjimečně také studenti VOŠ a VŠ.

img

Pedagogicko-psychologická poradna Brno

PsychologBrno

Hlavní náplní činnosti PPP Brno je diagnostika, poradenství a intervence, nápravná péče a prevence. Poradna poskytuje služby dětem, žákům a studentům (od tří let až po ukončení docházky na střední nebo vyšší odborné škole), jejich rodičům, pedagogům a školám, a to převážně z regionu Brno – město a Brno-venkov.

img

PhDr. Jana Burianová, PhDr.

PsychologPříbram

Nabídka psychologického poradenství a diagnostiky.

img

PhDr. Jitka Řehulková

PsychologKladno

Provozuji ordinaci klinické psychologie pro děti a dospělé. Zaměřuji se i na psychoterapii.

img

Pedagogicko-psychologická poradna Praha 10

PsychologPraha 10

Poskytujeme pedagogickou-psychologické služby a preventivní výchovnou péči pro děti, žáky, studenty, jejich zákonné zástupce, školy a školská zařízení. Nabízíme psychodiagnostické, reedukační, terapeutické i konzultační činnosti. Zaměřujeme se na šikanou, návykové látky, kriminalitu a záškoláctví.

img

Mgr. Martin Skála

PsychologPraha 2, Nové město

Psycholog a zřizovatel střediska Psychopompos - centra hlubinné psychologie.

img

Phdr. Mgr. Ivana Marášková

PsychologZlín

Jsem psycholožka a speciální pedagožka zabývající se rodinným a výchovným poradenstvím, osobnostním rozvojem a vzděláváním, tréninkem mozku s využitím různých přístupů. Pracuji s dětmi, dospívajícími, dospělými i seniory; pohybuji se na poli sociálních služeb i školství.

img

Krajská pedagogicko-psychologická poradna Zlín

PsychologZlín

Poskytujeme diagnostické a poradenské psychologické a speciálně pedagogické služby, prevenci rizikového chování a kariérové poradenství dětem, rodičům a pedagogickým pracovníkům škol i školským zařízením.

img

Mgr. Eliška Hrbková

PsychologPraha 1, Nové Město

Psychoterapeutka Mgr. Eliška Hrbková nabízí odbornou pomoc s důvěrou. Využívám dlouholetou klinickou zkušenost. Uplatňuji kvalitní vzdělání v oblasti psychoterapie.

img

Mgr. Jitka Jeklová

PsychologBrno, Černá Pole

Nabízím společné konzultace Vašich potíží. Ráda Vám nabídnu odborné psychologické poradenství a diagnostiku pro děti, dospívající a dospělé. Jsem psycholog a psychoterapeut, který působí hlavně v Brně.

img

PhDr. Jindřiška Lejsková

Soudní znalciLiberec

Soudní znalec v oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie (specializace klinická psychologie).

img

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 11 a 12

PsychologPraha 4, Háje

Zajišťujeme odbornou pedagogicko – psychologickou pomoc dětem, žákům, studentům a jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením. Pomáháme s výchovnou i vzdělávací péčí, napomáháme k přípravě na budoucí povolání.

img

Mgr. Jan Rajchl

PsychologBrno

Privátní ordinace klinického psychologa a psychoterapeuta.

img

Pedagogicko-psychologická poradna a speciálně pedagogické centrum Olomouckého kraje

PsychologOlomouc, Lazce

Nabízíme diagnostické a intervenční služby pro děti i školy.

img

PhDr. Ludmila Langrová

Soudní znalciŽamberk

Soudní znalec v oboru zdravotnictví, odvětví zdravotnická odvětví různá (klinická psychologie).

img

PhDr. Karel Humhal

Soudní znalciPraha 10, Strašnice

Klinický psycholog, psychoterapeut a soudní znalec v oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie (klinická psychologie mladistvých).

img

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 3 a 9

PsychologPraha 3, Žižkov

Poskytujeme odbornou psychologickou a speciálně pedagogickou službu dětem a mládeži na všech stupních škol městských částí Prahy 3 a 9

img

Krizová poradna

PsychologDěčín

Posláním ambulantního zařízení Krizová poradna je poskytování bezplatného odborného sociální ho poradenství všem osobám, které se naleznou v náročné životní situaci, se kterou si sami neumí poradit nebo najít z této situace východisko, řešení a přispívat tak ke zlepšení jejich situace.

img

Psychoterapeutické centrum Karlín

PsychologPraha 8, Karlín

Náš tým je složen z vynikajících odborníků – poradenských psychologů, klinických psychologů a psychoterapeutů. Naše Ordinace je zde pro všechny, kdo hledají pomoc a podporu.

img

PaedDr. Jaroslava Honegrová

PsychologHradec Králové, Svobodné Dvory

PSYCHOTERAPIE a PORADNA pro rozvoj osobnosti, péče o duševní zdraví

img

PhDr. Jindřiška Záhorská

Soudní znalciPraha 9, Běchovice

Soudní znalec v oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie (klinická psychologie) a v oboru školství a kultura, odvětví psychologie.

img

Mgr. Dagmar Jakubská

PsychologHradec Králové

Poskytuji psychologické vedení a poradenství, krizové intervence. Pracuji s dětmi, dospívajícími a dospělými. Jako dětský psycholog mohu pomoci překlenout mnohá výchovná úskalí.

img

Psyhoporadna, s.r.o.

PsychologOlomouc

Nezáleží na tom, co se ti stane, ale na tom, jak to přijmeš... Každý z nás se v životě setká s různými překážkami, konflikty a obtížemi, které mohou být náročné nebo si s nimi sám neví rady. Stává se, že uvízneme na mrtvém bodě, že nevíme kudy kam, že ztratíme směr a smysl života. V takových chvílích bychom často uvítali pomocnou ruku, podporu a porozumění...

img

Pedagogicko-psychologická poradna Opava

PsychologOpava

Poradenské služby jsou poskytovány dětem, žákům, studentům, jejich zástupcům, školským a školským zařízením.

img

PhDr.PaedDr. Pavel Harsa Ph.D.

Soudní znalciPraha 11

Soudní znalec v oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie (klinická psychologie) a v oboru školství a kultura, odvětví psychologie (ve sportovní činnosti).

img

doc. PhDr. Anežka Hejdová

PsychologPlzeň, Východní Předměstí

Ambulance klinické psychologie

img

PaedDr. Zdeňka Janhubová - OS Spirála

PsychologZábřeh

Poradenské, terapeutické a vzdělávací centrum

img

PhDr. Blanka Pöslová

PsychologPardubice

PsychoCom s.r.o. je nestátní zdravotnického zařízení. Ambulance klinické psychologie, psychoterapie a rodinné terapie PhDr. Blanky Pöslové.

img

PhDr. Květoslava Dostálová

Soudní znalciNové Město nad Metují

Nabízím služby znalce v oboru zdravotnictví se specializací na klinickou psychologii.

img

PhDr. Jitka Skramuská

Soudní znalciMalá Bělá, Bakov nad Jizerou

Soudní znalec v oboru školství a kultura, odvětví psychologie (klinická psychologie).

img

PhDr. Martin Kořán, CSc.

Soudní znalciPraha 5, Stodůlky

Soudní znalec v oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie (klinická psychologie) a odvětví psychologie (dopravní psychologie).

img

Pedagogicko-psychologická poradna Frýdek-Místek

PsychologFrýdek-Místek

Pedagogicko-psychologická poradna ve Frýdku-Místku poskytuje poradenské služby dětem, žákům, studentům, jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením.

img

Speciálně pedagogické centrum Jihlava

PsychologJihlava

Speciálně pedagogické centrum Jihlava poskytuje péči dětem se zrakovým, mentálním, tělesným, sluchovým a řečovým postižením, dětem se souběžným postižením více vadami a dětem s poruchami autistického spektra. Je nedílnou součástí mateřské školy.

img

PhDr. Petr Goldmann

Soudní znalciPraha 8, Bohnice

Soudní znalec v oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie (klinická psychologie).

img

Pedagogicko-psychologická poradna Jihlava

PsychologJihlava

Poradna je školské poradenské zařízení. Jako odborní pracovníci zde pracují psychologové, speciální pedagogové a sociální pracovnice.

img

Lingua - Mgr. Jitka Pojmanová

PsychologChomutov

LINGUA je nestátní terapeutické a pedagogicko-psychologické centrum, poskytující terapie pro děti a dospělé.

img

Česká grafologická unie

Soudní znalciPlzeň

Sdružujeme občany se zájmem o grafologii. Pořádáme výukové kurzy grafologie a psychologie pro širokou veřejnost. V současné době nabízíme našim studentům dvouletý kurz.

img

GRACENT - vzdělávací a poradenské centrum

Soudní znalciOstrava, Hrabůvka

Nabízíme studium grafologie, psychologie a arteterapie v celé České republice. Poskytujeme vzdělávání zdravotních pracovníků.

img

Česká grafologická komora

Soudní znalciPraha 4, Háje

Poskytujeme studium grafologie a psychologie včetně dálkového. Testovaná metoda. Specializujeme se také na grafologické posudky.

img

Pedagogicko-psychologická poradna Nový Jičín

PsychologNový Jičín

Zajišťujeme odbornou psychologickou a speciálně pedagogickou službu dětem a mládeži od 3 let do ukončení středoškolského studia, respektive studia na VOŠ. V souvislosti s touto péčí je také zajišťována poradenská a metodická pomoc rodičům a učitelům těchto dětí a dospívajících ve všech typech škol v regionu Nový Jičín.

img

Pedagogicko-psychologická poradna Liberec

PsychologLiberec

Jsme školské poradenské zařízení zřizované Libereckým krajem a zařazené v síti škol a školských zařízení. Poskytujeme bezplatné pedagogicko-psychologické poradenství dětem, žákům a studentům ve věku od 3 do 19 let z okresu Liberec.

img

Pražská pedagogicko-psychologická poradna, s.r.o.

PsychologPraha 4, Michle

Poskytujeme poradenskou péči dětem a mládeži ve věku od 3 let do ukončení středoškolského studia nebo vyššího odborného vzdělávání, rodičům a učitelům z celé ČR. Vydáváme informační, rozvíjející, metodické a odborné publikace pro děti, rodiče i školy.

img

Speciální pedagogické centrum při Základní škole a Mateřské škole logopedické

PsychologKroměříž

Speciálně pedagogické centrum je součástí Základní školy a mateřské školy logopedické. Jeho odborný tým tvoří speciální pedagogové a psychologové. V rámci komplexní odborné poradenské péče zabezpečují systematické poradenské a konzultační služby a komplexní speciálně pedagogickou a psychologickou diagnostiku pro děti a žáky. Poskytuje nadstandardní terapeutické vedení rodičů a dětí.

img

Maxík - ŠPATNĚ SUB

PsychologBenešov u Prahy

„MAXÍK“ připraví Vaše dítě na správný start ve škole a je také vhodným preventivním programem pro poruchy učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie…).

img

Mgr. Petra Karpíšková

PsychologPraha 4

Věnuji se se individuální psychoterapii dospělých, krizové intervenci a psychologické diagnostice.

img

Mgr. Petr Tománek

PsychologPraha, Malešice

Dopravní psycholog akreditovaný MD ČR. Dopravně-psychologická vyšetření řidičů všech kategorií a učitelů autoškol, poradenství a přednášková činnost v oboru dopravní psychologie.

img

PhDr. Jaromír Teichman

PsychologPraha 5

Nabízím služby klinického psychologa.

img

Mgr. Jan Kulhánek - Psychoterapie Anděl Praha

PsychologPraha 5, Smíchov

Klinický psycholog, psychoterapeut, supervizor a lektor. Nabízí práci s dětmi a dospívajícími, především v oblasti léčby poruch příjmu potravy.

img

TERAPEUTIKA, s.r.o.

PsychologPraha 10, Uhříněves

Jsme tým profesionálů připravených Vám poskytnout maximální péči. Naše společnost se zabývá duševním zdravím a vzděláváním v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb. Jsme akreditovaným pracovištěm Ministerstva zdravotnictví ČR pro vzdělávání klinických psychologů.

img

Mgr. Michal Petr

PsychologPraha 6, Dejvice

Profesionální psychologické poradenství a psychoterapie s ohledem na aktuální potřebu a životní situaci klienta. Semináře a workshopy směřující k funkční změně a rozšíření osobní kompetence.

img

PhDr. Jitka Škodová

PsychologPraha 4, Modřany

Provozování samostatné psychologické ordinace. Psychologická poradna - všestranná pomoc v krizových životních situacích (rozvod, nevěra, komunikační neshody, deprese, ztráta motivace, komunikační problémy při navazování pracovních a partnerských vztahů) a léčba závislostí (drogy a alkohol).

img

Mgr. RNDr. Ladislav Zamboj

PsychologPraha, Dolní Počernice

Nabídka psychologického poradenství u Vás doma se zaměřením na logoterapii.

img

PhDr. Matin Mahler

PsychologPraha, Břevnov

Psychoanalytik v soukromé praxi v Praze, tréninkový a supervizní analytik a člen Mezinárodní psychoanalytické asociace, člen Mezinárodní asociace vztahové psychoanalýzy a psychoterapie. Vyučuje na katedře psychologie FF UP v Olomouci.

img

Mgr. Helena Kalousová

PsychologPraha, Dejvice

Ordinace klinické psychologie.

img

Mgr. Petr Konopásek

PsychologPraha 5, Nové Butovice

Nabídka psychoterapie, klinické psychologie a poskytování poradenství. Poskytuje individuální a skupinovou Pesso-Boyden psychomotorickou terapii (PBSP).

img

Mgr. Jana Tošovská, Ph.D.

PsychologPraha 4, Nusle

Poradenská a konzultační činnost v oblasti rozvoje osobnosti. Poskytuji psychologickou pomoc v náročných životních situacích, diagnostiku, psychoterapii a krizovou intervenci.

img

MUDr. Jiří Šavlík

PsychologPraha 1, Nové Město

Poskytuji poradenství v oblasti psychických a psychosociálních problémů (včetně partnerských a rodinných) a psychosomatiky.

img

PhDr. Milan Kinkor

PsychologPraha 2, Vinohrady

Poskytuji psychologické poradenství a psychoterapii. Pro organizace i jednotlivce nabízím supervizi a koučování. Vzhledem ke zkušenostem vám mohu dále nabídnout lektorské služby v oblasti managementu a supervize.

img

PhDr. Václava Probstová

PsychologPraha, Staré Město

Provoz ordinace klinické psychologie. Členka České psychoanalytické společnosti.

img

Thomayerova nemocnice - psychologická ambulace

PsychologPraha 4, Krč

Psychologická ambulance

img

PhDr. Jiří Novák

PsychologPraha 8, Kobylisy

Psychologické a poradenské služby.

img

PhDr. Milena Bučková

PsychologPraha 10, Strašnice

Ordinace klinické psychologie pro děti i dospělé. Spektrum poskytované péče je postavené na psychodiagnostice a psychoterapii.

img

Mgr. Pavel Král

PsychologPraha 7, Holešovice

Soukromá praxe psychologie, psychologického poradenství a psychoterapie.

img

Josef Hrčík - OMFALOS

PsychologPraha 2, Vinohrady

Centrum hlubinné psychologie a psychoanalytické konzultace. Nabízíme soukromou praxi, individuální i párovou terapii a semináře.

img

PhDr. Panajota Domínová

PsychologPraha 5, Stodůlky

Psychologické a pedagogické poradenství, vzdělávání v oblasti komunikace, supervize, mediace, koučink. Na prvním místě je u nás spokojenost zákazníka.

img

PhDr. Zdeněk Šikl

PsychologPraha 8, Bohnice

Ambulance klinického psychologa

img

PhDr. Zdeňka Štichová

PsychologPraha 10, Malešice

Provozování ordinace klinické psychologie.

img

PhDr. Eva Scheibová

PsychologPraha 9, Střížkov

Provozování ordinace klinického psychologa.

img

Mgr. Ing. Alexandra Říhová

PsychologPraha 9, Satalice

Ordinace klinického psychologa a psychoterapeuta.

img

Mgr. Vojtěch Lebduška

PsychologPraha 3, Vinohrady

Psycholog a psychoterapeut nabízející individuální, párovou a rodinnou terapii. Externí kouč a supervizor pro firmy.

img

MUDr. František Matuška - Hermés Group

PsychologPraha 2, Vinohrady

Psychoterapeutická klinika a vzdělávací a tréninkový institut.

img

Autenticita

Najdi další pomocPraha 10, Kolovraty

Nabízím semináře, přednášky a osobní terapii pro dospělé, děti a dospívající v oblasti pozitivní psychologie, meditace mindfulness a sociálního a emočního učení.

img

Po Poli, s.r.o.

PsychologPraha 6, Bubeneč

Poskytujeme terapii, individuální i týmové koučování, facilitaci skupinových procesů, psychologické poradenství, kraniosakrální terapii a jiné.

img

PhDr. Marie Šímová

PsychologPraha, Stodůlky

Nabídka služeb klinické psychologie.

img

Mgr. Monika Novotná

Soudní znalciJeseník

Soudní znalec v oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie (klinická psychologie).

img

PhDr. Lucie Plešková

PsychologHoroměřice

Soukromá praxe psychologické konzultace a poradenství. V současné době také manažerka programu Vzdělávání dětí a mladých lidí v Nadaci Open Society Fund Praha, dále lektorka seminářů z oblasti dětské a vývojové psychologie.

img

Institut intervenční a manipulativní psychoterapie

PsychologHradec Králové

Institut IMP je zaměřen na dosahování a udržení psychické, tělesné a sociální rovnováhy, jako základní podmínky harmonického rozvoje osobnosti člověka, a tím i zdravých mezilidských vztahů. S tím souvisí i snaha o posilování rozvoje rodičovských dovedností, které představují zásadní předpoklad pro zdravý vývoj dětí a mladé generace.

img

CETERA - Mgr. Marie Zemanová

PsychologPraha 1, Nové Město

CETERA je společenství psychoterapeutů, které spojuje společná filosofie, systém hodnot a snaha poskytnout klientům to nejpřínosnější. Mgr. Marie Zemanová je registrovaný klinický psycholog a psychoanalytický terapeut s dlouholetou zkušeností v individuální a skupinové psychoterapii a v práci s těžce somaticky nemocnými.

img

Mgr. Zuzana Čepelíková

PsychologPraha 1

Nabídka psychologického a psychoterapeutického poradenství pro děti a dospělé.

img

PhDr. Lenka Krámská PhD.

PsychologPraha 1, Malá Strana

Nabízím odbornou psychologickou péči a pomoc ve zvládnutí akutních či chronických psychických obtíží.

img

RNDr. Martina Čefelínová, CSc.

PsychologPraha, Žižkov

Psychoterapie a poradenství - Martina Čelefínová nabízí krátkodobou i dlouhodobou psychoterapeutickou pomoc.

img

Mgr. Pavla Sokalská

PsychologPraha, Újezd nad Lesy

Psychologické poradenství a psychoterapie pro dospělé, manželské páry a rodiny s dětmi.

img

Kateřina Kloudová

PsychologBoskovice

Poskytování výchovných programů do škol, pomoc s vystupováním, zdokonalením vztahů či etiketou, přípravy na pracovní pohovory. Obsahem a cílem akcí je vylepšení chování a zdokonalení vystupování žáků a studentů. Dále odporujeme samoživitelky, zajišťujeme pro ně slevy a další výhody.

img

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně - psychologická poradna

PsychologÚstí nad Labem, Severní Terasa

Odbornou psychologickou pomoc, v rámci psychologického poradenství a psychoterapie, členům akademické obce.

img

PhDr. Iva Linda Maruščáková

PsychologPraha, Jinonice

Poskytuji psychologické poradenství a koučink.

img

Mgr. Vladislav Dykast

PsychologPraha 1, Staré Město

Nabízím psychologické poradenství.

img

KTP

PsychologPraha 1, Staré Město

Nabízíme koučování, psychologicko – pedagogické poradenství a psychoterapii.

img

PhDr. Michaela Hapalová

PsychologPraha 5, Hlubočepy

Provozuji ordinaci klinické psychologie.

img

Mgr. Lada Chaloupková

PsychologPraha 9, Hloubětín

Nabízím pedagogicko-psychologické poradenství pro děti. Zabývám se rozvojem komunikace u zdravých i postižených dětí. Zaměřuji se na logopedii, aromaterapii, arteterapii, muzikoterapii, ergoterapii, rozvoj jemné a hrubé motoriky i masáže. Pořádám semináře.

img

Mgr. Rastislav Pacák

PsychologPraha 9

Speciální a léčebný pedagog, lektor, psychoterapeut. Ve své soukromé praxi se zabývám poradenstvím a psychoterapií. Nabízím komplexní diagnostické služby, úzce spolupracuji s psychiatrem a psychologem.

img

Speciálně pedagogické centrum

PsychologKolín

Poskytujeme bezplatné poradenské služby pro děti s mentálním a tělesným postižením, s více vadami, jejich rodinám, školám a institucím. Své služby nabízí psycholog, speciální pedagog, sociální pracovnice a to denně.

img

PhDr. Martina Trojanová

PsychologPraha

Nabízíme psychologické poradenství v oblasti partnerství a vztahů. Zaměřujeme se na léčbu pomocí klasické homeopatie. Provoz psychologické poradny.

img

Dana Pěčová

PsychologPraha, Nové Město

Nabídka ambulantní individuální i skupinové psychoterapie a jednorázových konzultací. Zajištění poradenství v oblasti mezilidských vztahů.

img

PhDr. Roman Liška

PsychologPraha 9

Náš tým je tvořen odborníky s dlouholetou praxí v kognitivně behaviorální terapii, pedagogickém poradenství, školní a mimoškolní výchově a vzdělávání. Vedoucím týmu je PhDr. Roman Liška, sociální a speciální pedagog, terapeut v kognitivně behaviorální terapii, ředitel střední školy, člen České společnosti pro kognitivně behaviorální terapii.

img

Speciálně pedagogická poradna EEG Biofeedback

PsychologRoudnice nad Labem

Jako speciální pedagog nabízím své služby dětem od předškolního věku, 1. a 2. stupně základní školy a jejich rodičům.

img

PhDr. Martina Ciprová

PsychologPraha, Vinohrady

Nabídka psychoanalytické psychoterapie a psychologického poradenství. Pomoc při zvládání obtížných životních situací, krizí a vztahových problémů.

img

PhDr. Markéta Kačerová

PsychologPraha 2

Individuální, párová a skupinová psychoterapie, poradenství a psychodiagnostika. Krizová intervence. Hypnoterapie.

img

Autoškola Flegel, s.r.o.

PsychologPraha 9

Autoškola mimo jiné poskytuje i Psychologické středisko - vyšetření pro profesionální řidiče, budoucí učitele autoškoly, vybodované řidiče. Kondiční jízdy s psychologem po traumatických zážitcích.

img

Ing., Bc. Jiří Mihola, CSc.

PsychologPraha 2, Nové Město

Antropologická biotypologie - objektivně kriterická věda zabývající se povahou a zdravím člověk. Ing., Bc. Jiří Mihola působí jako správce pobočky Antropologické biotypologie v Praze.

img

Mgr. Michaela Petráková

PsychologPraha 10, Záběhlice

Jmenuji se Michaela Petráková a nabízím Vám,Vašim dětem či blízkým, služby speciálního pedagoga se zaměřením na jazykovou edukaci, reedukaci a etopedii.

img

MUDr. Jarmila Klímová

PsychologPraha 2, Vinohrady

Terapeutické zařízení AKTIP sdružuje odborníky a specialisty z celé škály oborů léčení zdraví, psychologie, regenerace a výživy. Zabýváme se celostní medicínou, s akcentem na duševní pohodu a poradenství pro jednotlivce, páry i rodiny s dětmi.

img

PhDr. Marie Koutková

PsychologPraha, Vršovice

Ordinace klinické psychologie

img

Ludmila Padevětová

PsychologPraha, Žižkov

Provoz ordinace lékaře psychologa. Nabídka psychoanalytické psychoterapie a párové terapie.

img

PhDr. Aněžka Pleskotová

PsychologPraha 9, Vysočany

Psychologická ordinace provozující klinickou psychologii.

img

Mgr. Iveta Ondroušková

Psycholog, Blansko

Poskytuji psychologické poradenství a psychodiagnostiku v privátní psychologické praxi. Zabývám se především psychodiagnostikou, psychologickým poradenstvím a individuální, rodinnou a skupinovou terapií.

img

PhDr. Jindřich Vaněk

PsychologPraha 2, Vinohrady

Zajišťujeme psychotesty při vrácení ŘP a dopravně psychologické vyšetření řidičů z povolání Praha a střední Čechy. Psychologické testy zbrojní průkaz. Dopravní psycholog. Znalec v oboru zdravotnictví klinická a dopravní psychologie. Akreditace MD ČR. Akční ceny. Psychologické vyšetření řidičů.

img

Mgr. Lucie Levitová

PsychologPraha 8, Libeň

Provádíme poradenskou, konzultační a lektorskou činnost v oboru speciální pedagogika.

img

Mgr. Zuzana Paucová

PsychologPraha, Stodůlky

Ordinace klinické psychologie

img

PhDr. Vladimír Plášil

Soudní znalciPraha, Záběhlice

Psychologická poradna pro rodiny, dospělé, děti. Soudní znalec v oblasti zdravotnictví se zaměřením na klinickou psychologii.

img

Mgr. Milena Mikulková

PsychologVeselí nad Moravou

Nabízíme sociálně pedagogické poradenství a služby v oblastech osobnostního rozvoje, vztahů a výchovy dětí. Realizujeme rodinné konstelace a mediace. Organizuji kurzy a semináře v daných oblastech.

img

Mgr. Veronika Šutorová

PsychologBrno, Kohoutice

Nabízím služby v oblasti zdravotnictví. Přispívám k náhledu na člověka skrze jeho duši ve spolupráci s lékaři. Poskytuji krátkodobé i dlouhodobé psychoterapeutické poradenství, dále poradenství v dětské psychologii včetně vyšetření. Pořádám sebe-rozvojová (sebe-zkušenostní) terapeutická setkávání.

img

PhDr. Alena Halamová

PsychologPraha

Klinická psycholožka, psychoterapeutka, lektorka psychoterapie a hagioterapie, supervizorka.

img

PhDr. Marie Valoušková

PsychologPraha, Hlubočepy

Klinický psycholog a soudní znalec v oboru zdravotnictví. Ordinace v rámci Polikliniky Barrandov.

img

PhDr. Slavoj Titl

PsychologPraha, Záběhlice

Psycholog a psychoanalytik, plný člen České psychoanalytické společnosti.

img

PhDr. Zdeňka Chovancová

PsychologPraha, Staré Město

Ordinace klinické psychologie. Soudní znalec v oboru zdravotnictví.

img

Mgr. Daniel Žahour

PsychologBrno

Nabízíme psychologické poradenství a diagnostiku, psychoterapie, hypnózy a školení verbální i neverbální komunikace.

img

Adia

PsychologČeské Budějovice

Jsme nová poradenská společnost, jejíž podstata je založena na nejnovějších vědeckých metodách v oblasti psychologicko-personálního poradenství a ověřených praktických zkušenostech. Právě možnosti reálné alternativy v této oblasti nás přivedly ke službě, kterou Vám nyní nabízíme a k práci, kterou jsme pro Vás připraveni vykonat.

img

PhDr. Vladimír Forst

PsychologČeské Budějovice

Provozuji psychologickou ordinaci. Nabízím poradenství v krizích - vztahy partnerské, rodinné, pracovní. Psychoterapie individuální zaměřená na překonání složitých období. Neváhejte se na mě obrátit.

img

Mojmír Snopek

PsychologBrno

Poskytujeme profesní i psychologické poradenství, terapii, koučing, trénink a vzdělávání.

img

PhDr. Dana Krausová

PsychologPraha, Stodůlky

Klinický psycholog a psychoterapeut se zaměřením na existenciálně-analytickou psychoterapie, traumaterapie a poradenství.

img

PhDr. Nataša Hubálková

PsychologPraha, Staré Město

Provozování ordinace klinické psychologie a psychoterapie.

img

Bc. Martin Hulík

PsychologVelešín

Poskytování poradenství a terapie v oblasti závislostí.

img

PhDr. Božena Kadubcová

PsychologČeské Budějovice

Ordinace klinické psychologie pro děti, mládež a jejich rodiče.

img

PhDr. Bc. Martina Rezková

PsychologPlzeň

Psycholog, psychoterapeut, dětský psycholog, soudní znalec v oboru psychologie - rodinné vztahy a děti, dopravní psycholog - vyšetření a rehabilitace řidičů.

img

Mgr. Martin Havlík

PsychologČeské Budějovice

Psychologické poradenství pro děti, mládež a dospělé, psychodiagnostika. Psychoterapie, krizová intervence, systemická psychoterapie. Spolupracujeme s dalšími kolegy s různou specializací (psychiatři, psychologové) dle povahy problému.

img

PaedDr. Pavla Danihelková

PsychologÚstí nad Labem

Psychoterapeutka a poradkyně s více než 25 letou praxí v oboru.

img

PhDr. Zdeňka Šírková

PsychologČeský Krumlov, Latrán

Ordinace klinického psychologa v Českém Krumlově. Soudní znalec v oboru školství a kultura

img

PhDr. Jarmila Čierna

PsychologPraha

Psycholožka a supervizorka. Je členem Českého institutu pro supervizi a součástí SOS centra.

img

PhDr. Irena Balošáková

PsychologPřerov

Psycholog a manželský a rodinný poradce Poradně pro rodinu Přerov.

img

Marie Krupová

PsychologProstějov

Sociální pracovnice v Poradně pro rodinu Prostějov, kontaktní pracovník pro problematiku domácího násilí.

img

PhDr. Iva Dedeciová

PsychologČeské Budějovice

Psychoterapie a psychologické poradenství. Krizová intervence.

img

DYS-centrum, o.s.

PsychologPraha 8, Libeň

Nezisková organizace, jejímž cílem je podporovat jedince se specifickými poruchami učení (SPU) a/nebo chování, kterými jsou především dyslexie, dysortografie, dysgrafie a dyskalkulie, ADHD a ADD.

img

Soukromé psychologické poradenství a terapie - Zdeňka Bajgarová

PsychologČeské Budějovice

Psychologické poradenství a psychoterapie pro dospívající a dospělé.

img

Mgr. Marcela Kubánková

PsychologJeseník

Klinický psycholog v lázních Priessnitz.

img

Mgr. Pavla Janečková

PsychologZlín

Školní psycholožka v ZŠ Křiby. Poskytuje poradenské, konzultační, diagnostické, metodické a informační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům.

img

Mgr. Markéta Kunetová

PsychologUherské Hradiště

Psycholog a poradce v Centru poradenství pro rodinné a partnerské vztahy Uherské Hradiště.

img

Mgr. Drahuše Tkáčová

PsychologVarnsdorf

Poskytuji odborné poradenství v širokém spektru životních událostí, využívám svého psychoterapeutického vzdělání, ke klientům přistupuji individuálně, v souladu s jejich aktuálními potřebami.

img

MUDr. Antonín Machander

PsychologJablonec nad Nisou

Lékař, psychoterapeut a supervizor se zaměřením na psychoterapii nedirektivní rogersovské školy, rodinnou terapii, akupunkturu, psychosomatickou léčbu, léčebné jógové, meditační a kontemplativní techniky.

img

Nemocnice České Budějovice - Ambulance klinické psychologie

PsychologČeské Budějovice

Ambulance klinické psychologie pro dospělé při Psychiatrickém oddělení v Nemocnici České Budějovice.

img

PhDr. Alois Hudeček

Soudní znalciProstějov

Dopravní psycholog a soudní znalec v oboru psychologie dopravy, prezident Asociace dopravních psychologů ČR. Na našem pracovišti provádíme vyšetření řidičů profesionálů, vyšetření učitelů autoškol, taxi, řidičů těžké dopravy, řidičů vozidel s předností v jízdě (sanitky, hasiči) a také vyšetření řidičů amatérů.

img

Mgr. et Mgr. Michaela Majdyšová

PsychologZlín

Psycholog v Krajské pedagogicko-psychologické poradně Zlín.

img

Mgr. Zuzana Malaníková

PsychologZlín

Psychologická praxe. Individuální, rodinné a partnerské poradenství.

img

Elio, z.s.

PsychologPraha 10

Poradenství, terapie a diagnostika. Preventivní a psychologické služby školám. Rozvojové kurzy a vzdělávání.

img

Mgr. Bc. Pavel Bláha

PsychologČeské Budějovice

Soukromá psychologická praxe pro děti i dospělé. Nabízím pomoc dětem a jejich rodičům, dospělým jednotlivcům i párům. Nabízím krizovou intervenci, individuální a párovou terapii a psychologické poradenství.

img

Mgr. Naďa Kravcivová

PsychologČeská Lípa

Provozuji ordinaci klinického psychologa.

img

Soukromá psychologická poradna AURA - PhDr. Eva Šonková

PsychologČeské Budějovice

Soukromá psychologická poradna pro děti i dospělé. Individuální, párová, rodinná i skupinová terapie.

img

Mgr. et Mgr. Monika Pražáková

PsychologHradec Králové

Dopravní psycholog

img

PhDr. Drahomíra Baštová Wildová

PsychologKolín

Klinická psychologie pro děti i dospělé, psychoterapie a akreditovaná laboratoř dopravní psychologie.

img

PhDr. Jaroslava Mohylová

PsychologOstrava, Vítkovice

Dopravní psycholog v Centru dopravní psychologie

img

PhDr. Michaela Bicanová

PsychologČeské Budějovice

Dopravně psychologické vyšetření. Zajistíme Vám komplexní psychologické vyšetření pro všechny kategorie řidičů.

img

Psychologické a terapeutické centrum ČB

PsychologČeské Budějovice

Psychologické, terapeutické a poradenské centrum. Propojení psychoterapie a fyzioterapie. Skupiny a semináře.

img

Mgr. Jana Kouřilová

PsychologČeské Budějovice

Psychologické poradenství, diagnostika a terapie dětí a dospělých.

img

PhDr. Yvona Mazehóová, PhD.

PsychologČeské Budějovice

Psychoterapie a poradenství. Sportovní psychologie. Hypnóza, relaxační a imaginativní techniky a arteterapie.

img

PhDr. Jitka Mohylová

PsychologValašské Meziříčí

Praxe psychologického poradenství a diagnostiky se zaměřením na provádění dopravně psychologického vyšetření za účelem řízení nákladních vozidel.

img

PaedDr. Mgr. Dan Blaha

PsychologProstějov

Dopravní psycholog.

img

Mgr. Viktor Bosák

PsychologPraha 5, Smíchov

Dopravní psycholog.

img

Mgr. Lenka Musilová

PsychologKroměříž

Člen Asociace dopravních psychologů České republiky.

img

PhDr. Petra Píšová

Soudní znalciŽďář nad Sázavou

Klinický psycholog, psychoterapeut, soudní znalec.

img

Rodinné centrum Radost

PsychologTábor

Rodinné centrum Radost usiluje veškerou svou činností o posílení hodnoty rodiny, partnerství a úlohy rodičů. Psychosociální poradna vznikla za účelem nabídnout jednotlivcům i rodinám možnost pochopit a efektivně řešit nastalou obtížnou životní situaci.

img

PhDr. Věra Tawilová

PsychologBenešov

Našim klientům nabízíme služby v oblastech psychologické poradenství, psychodiagnostiky a psychoterapie. Provádíme dopravně psychologické vyšetření řidičů (psychotesty), vyšetření psychické způsobilosti k vydání nebo platnosti zbrojního průkazu a soudní znalectví.

img

Pedagogicko-psychologická poradna, Česká Lípa

PsychologČeská Lípa

Poradenské služby ve školách a školských poradenských zařízeních jsou poskytovány dětem, žákům, studentům, jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením.

img

PhDr. Anna Černohorská

PsychologVizovice

Klinická a dopravní psychologie. Poradenství, diagnostika a psychoterapie.

img

PhDr. Božena Debefová

PsychologOtrokovice

Akreditovaný dopravní psycholog. Poskytuje širokou škálu dopravně psychologických vyšetření pro řidiče.

img

Mgr. Libor Eliášek

PsychologOstrava

Dopravní psycholog. Psychologické poradenství a diagnostika.

img

PhDr. Irena Faltejsková

PsychologČeská Lípa

Dopravní psychologie a ordinace klinické psychologie.

img

Psychologické poradenství a diagnostika Chomutov

PsychologChomutov

Soukromá psychologická praxe, která nabízí poradenské služby klientům všech věkových kategorií. Svým klientům nabízíme být jejich průvodci v náročné životní situaci, poskytnutí podpory a hledání různých řešení a nalezení vhodné cesty.

img

Mgr. Veronika Brodská

PsychologPraha 10

Psychoterapeutické služby, psychologické poradenství a diagnostika, psychologická pomoc všem, kteří se ocitli v obtížné životní situaci.

img

PhDr. Anna Klimperová

PsychologPrachatice II

Ordinace klinické psychologie a psychologického poradenství. Zabývám se diagnostikou dětí a dospělých a terapií všech poruch, např. různé fobie - úzkosti, obsese či psychosomatické potíže, poruchy chování aj.

img

PhDr. Miroslava Němečková

PsychologHradec Králové, Pražské Předměstí

Psycholog akreditovaný Ministerstvem dopravy ČR, který provádí dopravně psychologické vyšetření profesních i vybodovaných řidičů. Psychologické poradenství a diagnostika (pracovní i pedagogická psychologie)

img

Mgr. Marcela Flašková

PsychologČeské Budějovice

Dopravní psycholog akreditovaný Ministerstvem dopravy

img

Mgr. Marie Freiwaldová

PsychologŽďár nad Sázavou

Akreditovaný dopravní psycholog

img

Mgr. Marcela Pouzarová

PsychologČeské Budějovice

Akreditovaný dopravní psycholog

img

PhDr. Iva Gregorová, Ph.D.

PsychologPlzeň

Ordinace klinické psycholožky nabízející psychologickou a psychoterapeutickou péči dětí i dospělých. Jsem také dopravní psycholog akreditovaným Ministerstvem dopravy ČR.

img

Mgr. Radek Karchňák

PsychologKarlovy Vary

Provoz ordinace klinické psychologie. Nabídka diagnostiky, krátkodobé i dlouhodobé psychoterapie, krizové intervence a hypnoterapie dětí a dospělých. Na obecné úrovni se zabýváme řešením psychologických problémů činnosti a osobnosti člověka v pracovním procesu a řízením lidských zdrojů.

img

PhDr. Petr Šouba

PsychologHajnice

Psycholog se zaměřením především na dopravní psychologii a psychologické testy pro řidiče. Dále poskytuje psychoterapii, poradenství, přednášky, semináře, psychologická vyšetření, mediaci a supervizní vedení týmů.

img

PhDr. Sylvie Navarová

PsychologOstrava, Poruba

Jsem psycholožka, psychoterapeutka a supervizorka, kouč a konzultant v oblasti personalistiky.

img

Mgr. Věra Schenková

PsychologPísek, Vnitřní Město

Ordinace klinického psychologa

img

PaedDr. Pavel Schleiss

PsychologDomažlice, Týnské Předměstí

Klinický psycholog se zaměřením na psychologickou diagnostiku, Katathymně–imaginativní psychoterapii a soudně znalecké posudky.

img

Mgr. Bohuslava Hájková

PsychologHradec Králové

Nabízím psychologické poradenství, jsem také dopravní psycholog akreditovaný Ministerstvem dopravy ČR.

img

PhDr. Václav Skotal

PsychologBrno

img

PhDr. Vladimíra Šelleová

PsychologVracov

Dopravní psycholog PhDr. Vladimíra Šelleová má akreditaci udělovanou Ministerstvem dopravy a smí tedy provádět dopravně psychologické vyšetření. Dále poskytuje psychologické poradenství a psychodiagnostiku.

img

Centrum psychologické pomoci

PsychologNový Jičín

Centrum psychologické pomoci je příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje. V současné době nabízíme a poskytujeme služby v oblastech odborného sociální poradenství v oblasti rodinných a partnerských vztahů, náhradní rodinné péče a sociálně právní ochrana dětí a telefonické krizové pomoci.

img

PhDr. Patricie Juračková

PsychologValašské Meziříčí

Ambulance klinické psychologie a psychoterapie poskytuje mnohostrannou a kvalifikovanou psychologickou pomoc dospělým i dětem.

img

PhDr. Jana Šmolíková

PsychologPraha 2, Nové Město

Dopravní psycholog PhDr. Jana Šmolíková má akreditaci udělovanou Ministerstvem dopravy a smí tedy provádět dopravně psychologické vyšetření

img

Mgr. Bc. Veronika Hamerníková

PsychologBrno

Dopravní psycholog akreditovaný Ministerstvem dopravy ČR

img

PhDr. Jan Šplíchal

PsychologPraha 2

Registrovaný klinický psycholog, akreditovaný dopravní psycholog a soudní znalec v oboru školství a kultura.

img

PhDr. David Štěpánek

PsychologLipník nad Bečvou

Mimořádný člen Asociace dopravních psychologů.

img

PhDr. Lenka Hüblová

PsychologTrutnov

Provoz ordinace klinické psychologie pro děti a dospělé, dopravní psycholog

img

PhDr. Kateřina Stibalová

PsychologČelkovice

Ve své praxi se specializuji na individuální poradenství a personální psychologické poradenství.

img

PhDr. PaedDr Mgr. Ludmila Houdková, Ph.D

PsychologLouny

Psychologická diagnostika a poradenství v náročných životních situacích, dopravně psychologické vyšetření řidičů, grafologické rozbory písma, znalecké posudky z oboru psychologie. Dále soudní znalec v oborech školství a kultura, psychologie a zdravotnictví.

img

PhDr. Jaroslava Strmisková

PsychologIvančice

Ambulance klinické a dopravní psychologie poskytuje psychodiagnostiku a psychoterapeutickou péči.

img

PhDr. Jitka Voráčová

PsychologKyjov

Ordinace klinické psychologie

img

Mgr. Aleš Zaoral

PsychologBrno

Dopravní psycholog, působiště - Centrum dopravního výzkumu.

img

Doc. PhDr. Běla Hátlová, Ph.D.

PsychologÚstí nad Labem

Docentka na Katedře psychologie Pedagogické fakulty Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem.

img

Holos

PsychologOpava, Vlaštovičky

Sdružení HOLOS je společenstvím osob zabývajících se celostním pohledem na lidské zdraví a uplatňujících jej při napomáhání jednotlivcům i rodinám k dosažení plnohodnotného životního stylu. Mezi nabízené služby patří i poradenská činnost, individuální psychoterapie a péče o lidi s psychospirituální krizí.

img

PhDr. Lenka Hüblová

PsychologTrutnov

Dopravní psycholog poskytující psychologická vyšetření pro: řidiče kamionů, řidiče autobusů, vybodované řidiče, řidiče se zákazem řízení, učitelé autoškol a strojvůdce.

img

Pedagogicko-psychologická poradna Břeclav

PsychologBřeclav

PPP Břeclav nabízí služby studentům, pedagogům, dětem, žákům i jejich rodičům, a to standardní, které jsou poskytovány zdarma, a nadstandardní, které jsou hrazeny klienty.

img

Mgr. Darina Havlíčková

PsychologBrno

Dopravní psycholog

img

PhDr. Ludmila Hellebrandtová

PsychologBrno

Akreditovaný dopravní psycholog

img

PhDr. Alena Hlavicová

PsychologVsetín

Dopravní psycholog

img

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy, o.p.s.

PsychologÚstí nad Labem

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy poskytuje sociální služby a sdružuje odborníky z řad psychologů, manželských a rodinných poradců, sociálních pracovníků, speciálního pedagoga, arteterapeutky a právníka. Dále se Poradna také věnuje rodinné problematice a náhradní rodinné péči, kde úspěšně realizuje projekt Rodiny na jedné lodi.

img

Mgr. Ivana Vaverková

PsychologÚstí nad Labem

Vedoucí klinický psycholog. Zaměřujeme se na diagnostiku, prevenci a terapie duševních potíží, poruch a onemocnění.

img

Rovena

PsychologNymburk

Váš psycholog a psychoterapeut pro péči o duši a vztahy. Nabízí osobní konzultace s psychologem, partnerskou poradnu a manželskou poradnu s terapií, techniku KERP pro regeneraci duše a služby psychologa pro sportovce.

img

PhDr. Daniela Horáčková

PsychologPraha 3, Žižkov

Soudní znalec v oboru školství a kultura, odvětví psychologie (psychologie silniční a městské dopravy)

img

Mgr. Miroslava Horáková

PsychologBrno

Akreditovaný dopravní psycholg

img

Mgr. Ludmila Jokovcová

PsychologLitoměřice

Ordinace klinické a dopravní psychologie

img

ViaFit, s.r.o.

PsychologKrálovo Pole

Provozujeme ordinaci dopravní psychologie s autoškolou. Nabízíme komplexní servis řidičům včetně všech druhů školení. Jsme akreditované pracoviště MD ČR.

img

Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy

PsychologZlín

Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy je zařízením sociálních služeb, poskytující odborné sociální poradenství a služby sociální prevence. Jedná se o příspěvkovou organizaci s právní subjektivitou zřizovanou Zlínským krajem.

img

Agnis Rosa

PsychologBrno, Královo Pole

Psychologická poradna a osobní poradenství pro handicapované, jejich rodiny a přátele, pro osoby po úrazech a všechny další zájemce.

img

Psychologická ambulance PhDr. Sojka s.r.o.

PsychologHavlíčkův Brod

Provozuji ordinaci klinické psychologie, supervize a dopravní psychologie.

img

PhDr. Vladimír Němeček

PsychologOlomouc, Nová ulice

Provádíme dopravně psychologické vyšetření podle zákona 361/2000 Sb. Nabízíme psychotesty pro profesionální a vybodované řidiče, učitele autoškol, znalecké posudky z dopravní psychologie. Zajistíme neurologické vyšetření a EEG.

img

Mgr. Vojtěch Zmrzlík

KoučOlomouc

Akreditovaná vzdělávací instituce zajistí profesní a osobnostní rozvoj Vašeho týmu - Teambuilding, management, marketing, prodej, rétorika, legislativa, psychologie. Pořádáme školení, firemní tréninky, veřejné semináře, Unique OUTDOOR, Exclusive ART.

img

PhDr. Jiří Šlédr

PsychologPraha

Psychologická sportovní poradna (PSP) je zaměřena na dlouhodobou, krátkodobou i akutní psychickou přípravu sportovců.

img

Poradna pro rodinu - Blansko

PsychologBlansko

Poradna poskytuje ambulantní formou odborné sociální poradenství v oblastech psychologie a orientace v sociálních systémech. Služby poradny jsou určeny široké veřejnosti z regionální oblasti Blanenska a Boskovicka. Služby, které Poradna poskytuje jsou bezplatné a mohou být i anonymní.

img

Mgr. Stanislava Emmerlingová

PsychologMírová pod Kozákovem

Psycholog, poradna pro poruchy učení a efektivní učení. Zjištění a řešení příčin psychických i zdravotních problémů klientů z celostního hlediska. Prevence a náprava poruch učení i chování, řešení selhávání v jakékoliv oblasti života. Praktikuji metodu EFT.

img

Mgr. David Karel

PsychologTeplice

Specializuji se na krátkodobou strategickou terapii, která je zaměřena na rychlé řešení problémů a vhodná pro jednotlivce, páry i rodiny. Jsem kouč a zapsaný mediátor.

img

PhDr. Kateřina Kováčová, DiS.

PsychologOstrava, centrum

img

Mgr. Michal Šefc

PsychologPraha 2, Vinohrady

Psychoterapie pro děti, dospívající a rodiny. Specializuje se na problematiku počítačových závislostí a pracuje s dětmi z rodin závislých.

img

Mgr. Veronika Baláková

PsychologPraha, Stodůlky

Poradenské služby v oblasti psychologie sportu, sportovně-psychologická příprava pro sportovce, konzultace a přednášky pro trenéry či rodiče.

img

Miloš Rýc M. D. Health Care

PsychologPraha 1, Nové Město

Soukromá klinika MUDr. Miloše Rýce v Praze. Špičkový zdravotnický tým složený ze zkušených lékařů a terapeutů s možností konzultací v několika světových jazycích

img

Kaps

PsychologPardubice, Pardubičky

Dopravně psychologická vyšetření řidičů.Vyšetření provádějí akreditovaní psychologové PhDr. Edita Bosáková a Mgr. Jana Zbořilová.

img

Psychologické poradenství a terapie

PsychologOstrava, Výškovice

Jmenuji se Alena Bilošová. Ve své soukromé praxi nabízím psychologické poradenství a individuální terapii lidem v tíživé životní situaci i těm, kteří mají zájem o sebepoznání a osobní rozvoj. Zaměřuji se na dospělé klienty.

img

Ubi-ibi, Centrum psychologických služeb

PsychologPoděbrady III

Centrum psychologických služeb Ubi-Ibi poskytuje psychologické služby dospělým i dětem, dopravně psychologická vyšetření a ostatní psychologické služby pro individuální i firemní klientelu. Jsme sdružením psychologů se širokou profesní specializací.

img

Mgr. Anna Zvettlerová

PsychologPraha 8

Psycholožka s klinickým zaměřením. Psychoterapie a arteterapie.

img

PhDr. Jiří Kadlec

PsychologTábor

Praxe poskytující psychologické poradenství a diagnostiku.

img

PhDr. Jana Lavická

PsychologKladno

Psychologické poradenství a psychoterapie. Pracuji v Intervenčním centru Kladno a zároveň působím ve své soukromé ordinaci, ve které se na Vás těším.

img

Mgr. Svatava Janošková

PsychologOstrava, Moravská Ostrava

Psychologické poradenství, diagnostika a terapie s využitím odborného vzdělání i alternativních metod.

img

PhDr. Marie Jaklová

PsychologChomutov

Nabízím dopravně psychologické vyšetření, poradenství, personální diagnostiku a posouzení psychické způsobilosti k výkonu náročných profesí.

img

Mgr. Barbara Ernest

PsychologPraha 2, Vinohrady

Gestalt psychoterapie. Individuální poradenství a terapie dospělých, sebezkušenostní kariérové poradenství a koučování. Kurzy rozvoje osobnosti.

img

Mgr. Milan Tělupil

PsychologBrno, Zábrdovice

Nabídka individuální, párové a rodinné psychoterapie. Poskytování psychologického poradenství a provádění diagnostiky.

img

Mgr. Otto Zehnal

PsychologHranice na Moravě

Klinický psycholog, psychoterapeut a akreditovaný dopravní psycholog.

img

Mgr. Iva Červenková

PsychologTeplice

Provádím individuální psychoterapii dospělých, párovou a rodinnou psychoterapii.

img

PhDr. Veronika Čermáková

PsychologPraha 6, Dejvice

Jsem klinická psycholožka, psychoanalytická psychoterapeutka, supervizorka. Zaměřuji se především na řešení vztahových, psychických a psychosomatických potíží.

img

MUDr. Michaela Novotná

PsychologPraha 2

Psychoterapie, psychiatrie, diagnostika, soudně-znalecké posudky, léčba závislostí

img

Mgr. Helmut Bley

PsychologZlín

Nabízím psychologické, školní i pracovní poradenství a diagnostiku pro jednotlivce, pár i rodinu.

img

Břetislav Passinger

PsychologBrno

Nabízím Vám psychologicko-poradenské a psychoterapeutické služby s osobním individuálním přístupem a odbornou garancí. Více informací o možnostech pomoci získáte na prvním setkání.

img

Pedagogicko-psychologická poradna Brno

PsychologBrno, Husovice

Hlavní náplní činnosti PPP Brno je diagnostika, poradenství a intervence, nápravná péče a prevence. Poradna poskytuje služby dětem, žákům a studentům (od tří let až po ukončení docházky na střední nebo vyšší odborné škole), jejich rodičům, pedagogům a školám, a to převážně z regionu Brno – město a Brno-venkov.

img

PhDr. Jana Mervartová

Soudní znalciÚsti nad Orlicí

Psycholožka a soudní znalkyně se vzděláním v jednooborové psychologii, s více než třiceti lety praxe.

img

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, o.p.s.

PsychologPlzeň, Východní Předměstí

Obecně prospěšná společnost s cílem přivést klienty k nalezení řešení náročné životní situace využitím vlastních schopností, podporovat a provázet je v náročných životních situacích a motivovat je ke zvládnutí jejich nepříznivé situace.

img

Mgr. Petra Štarková

PsychologBrno, Brno město

Jsem psycholožka a soudní znalec v oborech školství a kultura, odvětví psychologie, specializace hendikepovaní a služby, odvětví sociální služby. Nabízím zpracování znaleckých posudků, ať již pro soukromé osoby, advokáty, státní orgány, soudy či jiné instituce.

img

Mgr. Linda Spěváčková

PsychologPlzeň, Vnitřní Město

Praxe klinického psychologa se specializací na psychoanalytickou psychoterapii. Probíhají formou individuální nebo párové konzultace.

img

Psychoterapie - Mgr. Kateřina Achak, DiS.

PsychologPlzeň, Vnitřní Město

Poskytuji psychologickou pomoc, poradenství a psychoterapii, a to buď jednotlivcům nebo párům. Své služby zaměřuji nejčastěji na pomoc ve složitých životních situacích, pomoc při řešení osobních problémů a zejména při cestě ven z bludných kruhů všeho druhu.

img

PhDr. Iva Wittnerová

PsychologPlzeň, Bolec

Ordinace klinické a dopravní psychologie, kde je poskytováno psychologické poradenství, diagnostika a psychoterapie.

img

PhDr. Jindra Hoferová

PsychologBrno, Židenice

Poskytuji pomoc při řešení krize i deprese formou psychologie a psychoterapie. Nabízím tvorbu soudních znaleckých posudků.

img

Psychologie Baobab

PsychologBeroun

img

Klinická psychologie

PsychologKarlovy Vary

img

Epoché, o.s.

PsychologPlzeň, Doubravka

Plzeňská společnost pro péči o duševní zdraví poskytující služby v oblastech psychiatrie, psychoterapie, klinické psychologie a sociálních službách.

img

Mgr. Jan Betlach

PsychologPlzeň, Východní Předměstí

Jako klinický psycholog nabízím účinnou psychoterapeutickou pomoc při řešení náročných životních situací, osobních i vztahových problémů, při překonávání psychických potíží, poruch a psychosomatických onemocnění.

img

PhDr. Karel Brockl

PsychologPlzeň, Vnitřní Město

Privátní psychologické služby poskytované osobám a organizacím.

img

Mgr. Zdeňka Vařenková

PsychologPlzeň, Jižní Předměstí

Psychologické poradenství a diagnostika, soudní znalec, akreditovaný dopravní psycholog. Dopravně psychologická vyšetření řidičů

img

PhDr. Pavla Cimlerová

PsychologKolín

Psycholožka, soudní znalkyně a zástupkyně ředitelky v Pedagogicko-psychologické poradně Středočeského kraje.

img

PhDr. Libuše Novotná

PsychologPardubice

Nabízíme služby v oblasti klinické psychologie a psychoterapie.

img

PhDr. Dagmar Steinhauselová

PsychologPlzeň, Bory

Soukromá praxe psychologie a psychoterapie s působením v Plzni a Praze.

img

Mgr. Michaela Fialová

PsychologPraha 2, Vinohrady

Klinický psycholog, rodinný terapeut s celostním a psychosomatickým zaměřením.

img

Mgr. Lenka Vybíralová

PsychologPlzeň, Východní Předměstí

Provádíme dopravněpsychologická vyšetření těchto skupin řidičů: řidiči z povolání, řidiči, kterým bylo odebráno řidičské oprávnění, řidiči amatéři a učitelé autoškol.

img

PhDr. Ludmila Nejedlá

PsychologPlzeň, Vnitřní Město

Psychologická poradny pro výchovu a vzdělání, která je určená pro děti a mladistvé, jejich rodiče, učitele a vychovatele.

img

PhDr. Alois Hudeček

Soudní znalciProstějov

Psycholog a soudní znalec v oboru dopravní psychologie. Prezident Asociace dopravních psychologů ČR.

img

Lucie Peschiková

PsychologPlzeň, Jižní Předměstí

Zařízení, které nabízí poradenství a terapii lidem, kteří chtějí ve svém životě udělat změnu, učinit krok jiným směrem, poznat víc sami sebe, nebo se nacházejí v obtížné životní situaci, se kterou si nevědí rady.

img

PhDr. Ing. Eva Benešová

KoučPraha 1

Certifikovaný kouč Marshallem Goldmithem, exekutivní koučka a psycholožka s ekonomickým a skupinově analytickým zázemím.

img

Společnost soudních znalců ze zdravotnictví a příbuzných oborů

Soudní znalciPraha 8, Libeň

Snaha o zlepšování profesní informovanosti a ochrana zájmů soudních znalců z oboru zdravotnictví a příbuzných oborů.

img

prof. PhDr. Vladimír Kebza, CSc.

PsychologPraha

Profesor na UK FF a ČZU. Soustředí se na obecnou psychologii, klinickou psychologii a psychologii zdraví.

img

PhDr. Janka Kolářová

PsychologZlín

Dopravně-psychologická vyšetření.

img

PhDr. Pavla Rymešová, Ph.D.

PsychologPraha 2

Dopravní psycholog, pedagog a vedoucí a Proděkan pro studijní a pedagogickou činnost na Provozně ekonomické fakultě ČZU, katedra Psychologie.

img

prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.

PsychologPraha 1

Specialista na pedagogickou psychologii. Vedoucí katedry pedagogické a školní psychologie UK-PedF v Praze a prorektor UK. Od r. 2017 Ministr školství, mládeže a tělovýchovy.

img

Ludmila Kulhavá

Soudní znalciTábor

Soudní znalec v oboru grafologie a psychologie. Nabídka analýz rukopisů. Provádění školení, přednášek a osobních konzultací pro firmy i jednotlivce. Zaměřuji se na ověřování pravosti či nepravosti podpisu i celých textů. Působím také v pedagogicko-psychologických poradnách.

img

Mgr. Natália Čávojcová

PsychologPraha 8, Karlín

Poskytuji komplexní psychologickou a psychoterapeutickou péči pro dospělé a dospívající.

img

PhDr. Alena Úváčiková

PsychologPraha 8, Karlín

Soukromá psychologická praxe. Nabízím bohaté odborné i životní zkušenosti, empatii a pochopení, laskavost a přátelskou atmosféru, krátké lhůty a časovou flexibilitu.

img

Mgr. Markéta Jankovská

PsychologPraha 10, Vinohrady

Nabízím psychologické poradenství, psychoterapii, párové a manželské konzultace, krizové intervence a psychodiagnostiku.

img

prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc.

PsychologČeské Budějovice

Psycholožka a profesorka na Katedře pedagogiky a psychologie na Pedagogické fakultě Jihočeské Univerzity.

img

PhDr. Zuzana Spurná Ph.D.

PsychologBrno

Klinická psychologie. Psychoterapie. Specializace na krizovou intervenci a individuální systematickou psychoterapii dospělých.

img

Mgr. Kamil Ryška

PsychologBlansko

Dopravně psychologické vyšetření. Psychodiagnostika. Psychoterapie.

img

MUDr. Lydia Lukanyová

PsychologPraha 2, Nové Město

Ordinace psychologa, psychoterapeuta a psychiatra. Nabízí individuální, párovou i skupinovou terapii.

img

Alan Jarkovský

PsychologPraha 1, Staré Město

Ordinace psychoterapie a konzultace osobního rozvoje. Vedle klasických psychologických přístupů nabízí i kombinaci s alternativními přístupy a meditací.

img

PhDr. Alena Koblicová

PsychologPraha 6, Dejvice

Psychoterapie pro dospělé. Poskytuji psychologické poradenství.

img

Mgr. Kamila Martinová

PsychologPraha 9, Hloubětín

Ambulantní zařízení v oboru psychologie Praha Hloubětín. Psychologie klinická, poradenství a psychologická ambulance.

img

Mgr. Dagmar Doubková

PsychologPraha 6

Poskytuji psychoterapeutická setkání, ve kterých lze pracovat na tom, co vás trápí, s čím nejste v životě spokojeni a co byste chtěli změnit.

img

PhDr. Adam Chalupníček

PsychologBrno, Brno - střed

Lékař na ambulanci klinické psychologie v nemocnici u sv. Anny v Brně. Soustředí se na neuropsychologii a disociativní poruchy.

img

Mgr. Hana Jahnová

PsychologBrno

Dětský klinický psycholog. Prenatální psychologie a péče o předčasně narozené děti. Přednášející na LF MU.

img

PhDr. Svatopluk Morávek

PsychologŠumperk

Služby z oblasti klinické psychologie pro dospělé, dospívající i dětský věk. Psychoterapie, psychodiagnostika a poradenství.

img

Mgr. Magda Hazi

PsychologPraha, Vinohrady

Psycholog, psychoterapeut, psychologická poradna. Nabízím podporu a pomoc v náročných životních situacích.

img

Mgr. Vladimír Janečka

PsychologPraha 2, Vinohrady

Ordinace psychoanalytické psychoterapie.

img

PhDr. Markéta Karlová

PsychologPraha 2, Vinohrady

Ordinace klinického psychologa.

img

PhDr. Anita Petrů

PsychologOlomouc

Ordinace klinického psychologa.

img

PhDr. Naděžda Dařílková

PsychologOlomouc

Primář na oddělení Klinické psychologie FN Olomouc. Psychoterapie a diagnostika pro děti i dospělé. Soudní znalec.

img

Mgr. Dagmar Dokoupilová

PsychologFrýdek-Místek

Ambulance klinické psychologie a psychoterapie. Individuální psychoterapie s dospívajícími a dospělými klienty. Gestalt terapie.

img

PhDr. Mgr. Romana Doležalová

PsychologÚstí nad Labem

Nabídka psychologického poradenství a klinické psychologie. Logoterapie a existenciální analýza.

img

Mgr. Nina Schautová

PsychologPraha 8, Karlín

Psychologická a terapeutická pomoc. Nabízím individuální, rodinnou, párovou i skupinovou terapii, psychologické poradenství a koučování.

img

S.E.N.A, s.r.o.

PsychologPraha 10

Nestátní zdravotnické zařízení klinické psychologie a psychoterapie.

img

PhDr. Pavel Roubal

PsychologPraha, Letná

Klinický psycholog a psychoterapeut. Poradenství zaměřené na psychosomatické potíže, depresivní a úzkostné stavy, problémy v rodinných a partnerských vztazích u dospělých. Supervize případová a týmová.

img

Roman Vetešník

PsychologPraha 8, Troja

Zabýváme se individuálním psychologickým poradenstvím,rodinnou či párovou terapií,individuálním a skupinovým nácvikem a kurzy relaxačních technik.

img

PhDr. Jiří Belajev

PsychologPardubice

Ambulance klinické psychologie a psychoterapie.

img

PhDr. Ján Poběžal

PsychologCheb

Provoz ambulance klinické psychologie.

img

PhDr. Jiří Laciga

PsychologZlín

Ambulance klinické psychologie ve Zlíně a Otrokovicích. Psychoterapie a psychodiagnostika. Ověřování psychické způsobilosti k držení zbraně a řízení motorových vozidel.

img

Mgr. Zuzana Mullerová

PsychologPraha 9, Vysočany

Psychologické poradenství, poradna pro manžele a partnery, koučink, rozvoj osobnosti, léčba závislostí.

img

PhDr. Michaela Šleglová - psychologická poradna

PsychologPraha 5, Smíchov

Psychoterapie a poradenství pro dospělé, děti, páry i rodiny.

img

Psychocentrum Praha

PsychologPraha 4

Jsme soukromé psychologické zařízení. Poskytujeme individuální psychoterapii, rodinnou terapii, koučink, výklad snů, zvířecí psychologii, zvládání prokrastinace.

img

Mgr. Hana Dobešová

PsychologPraha 6, Dejvice

Psychologické poradenství a terapie pro děti i dospělé.

img

Mgr. Kateřina Filípková

PsychologPraha 4, Braník

Psychosociální poradna s nabídkou poradenství a psychoterapie.

img

Mgr. Josef Kopic

PsychologPeruc

Psychologické poradenství a diagnostika zejména pro handicapované.

img

PhDr. Leona Němcová

PsychologOlomouc

Dětské psychologické poradenství a diagnostika Poradenství a terapie pro dospělé Práce metodou Somatic Experiencing (R) (trauma práce podle Petera Levina)

img

PhDr. Josef Kovářík

Soudní znalciÚstí nad Labem, Severní Terasa

Nabízím soudně znaleckou činnost v oblasti psychologie. Zaměřuji se na speciální psychologickou soudní expertízu.

img

Zdravá rodina, o.s.

PsychologPraha, Řepy

Psychoterapeutické poradenství pro děti a dospělé.

img

Ing. Radka Loja

PsychologPraha 1

Psychologie, koučink a přednášky o osobním rozvoji.

img

Psychologie u orloje s.r.o.

PsychologPraha 2

Soukromá psychologická praxe. Psychoterapie pro děti i dospělé.

img

PhDr. Markéta Hrdličková, PhD

PsychologPraha 5

Soukromá psychoterapeutická praxe a poradenství.

img

PhDr. Romana Doležalová

PsychologÚstí nad Labem, Klíše

Nabídka psychologického poradenství.

img

ORIGAMI TRAINING s.r.o.

PsychologPraha, Smíchov

Nabídka aplikované psychologie pro realizaci firemní mise. Zajišťujeme psychologickou diagnostiku, výkonové koučování, vzdělávací semináře, supervize a psychoterapie.

img

Argo d.t., spol. s.r.o.

PsychologPraha, Smíchov

Nabízíme aktuální systém rozvoje pro firmy i jednotlivce. Zajišťujeme tréninky zaměřeny na management, obchod, komunikaci, teambuilding, prezentaci, etiketu a personalistiku. Poskytujeme psychologické poradenství, diagnostiku, koučování i audit.

img

cut-e Czech s.r.o.

PsychologPraha, Košíře

Nabídka výběru zaměstnanců, personálního poradenství, vzdělávacích a rozvojových programů, personálního auditu a psychologické diagnostiky. Pořádáme kurzy, školení, outdoor a teambuilding.

img

Mgr. Jiřina Melzer

PsychologPraha, Vinohrady

Psychologické poradenství, konzultace, psychoterapie. Komplexní psychologické služby dospělým, dětem i dospívajícím, rodinám i párům.

img

Mgr. Jana Švecová

PsychologPraha 6

Psycholog a psychoterapeut. Poradenství. Zkušenosti v oblasti psychoterapie s dětmi, dospělými i celými rodinami a v práci individuální i skupinové.

img

Dikobrazz - Mgr. et. Bc. Jan Roušal

PsychologPraha, Chodov

Psychoterapie a poradenství. Arteterapie a tanečně pohybová terapie. Pro jednotlivce, páry i skupiny.

img

Mgr. Zuzana Nováková

PsychologPraha

Psychologická poradna

img

Michaela Klímová

Najdi další pomocSezimovo Ústí

Nabízím terapie a kurzy energetické psychologie.

img

PhDr. Hana Čápová

PsychologLysá nad Labem

Nabídka psychologické diagnostiky, individuální a skupinové psychoterapie a poradenství v krizových situacích.

img

Hana Drahoňovská - One Brain

Najdi další pomocJablonec nad Nisou

Poradenství v oboru kineziologie a psychologie.

img

Mgr. Jitka Herzánová

PsychologPraha 1

Psychologické poradenství a psychoterapie pro jednotlivce, rodiny i páry. Meditace a relaxace. Kurzy.

img

Mgr. Roman Telerovský

PsychologPraha 1, Nové Město

Pokud Vás psychický stav a problémy přivedli k myšlence vyhledat psychologa, nebojte se zeptat na možnosti psychologické péče. V případě zájmu o konzultaci mě prosím kontaktujte a společně najdeme vhodnou variantu dalšího postupu. Mezi možnosti patří psychoanalýza, psychoterapie anebo psychologické konzultace.

img

Mgr. Anděla Bednářová

PsychologPlzeň, Východní Předměstí

Rodinné poradna pro děti, adolescenty, rodiny i dospělé v Plzni. Poradna je otevřena pro všechny, kteří potřebují pomoc v oblasti mezilidských a rodinných vztahů, ve škole a při problémech s učením či soustředěním, v rodině, ale i na pracovišti a v partnerských vztazích. Slouží jak jednotlivcům, tak i párům a celým rodinám.

img

Marie Kutilová

PsychologSušice

Poradenství v oblasti rozvoje osobnosti, těžkých životních situací a mezilidských vztahů.

img

PhDr. Lucie Veverková

PsychologKladno

Soukromá psychologická ordinace. Psychologické poradenství, psychoterapie, neuropsychologie. Gestalt terapie.

img

Mgr. Marta Jirková

PsychologČeská Lípa

Provádím dopravně psychologické vyšetření. Nabízím psychologické a speciálně pedagogické poradenství či arteterapii.

img

Ing. Petr Šimek

Najdi další pomocRudolfov

Léčitel nabízející služby v oblasti etikoterapie a psychologie.

img

Mgr. Hana Convoy

PsychologRoudnice nad Labem

Nabízím služby v oblasti klinické psychologie.

img

PhDr. Mgr. Silvie Janovcová

PsychologPlzeň, Severní Předměstí

Soukromá etopedická ambulance psycholog nabízející služby v poradenství a diagnostice, dále v oblasti životního koučinku, systematické terapii a lektorské činnosti.

img

Mgr. Kateřina Tóthová

PsychologPlzeň, Slovany

Psycholožka a psychoterapeutka ve výcviku. Věnuji se individuální práci s dětskými i dospělými klienty. Nabízí individuální formu terapie pro dospělé, psychologické poradenství či krizovou intervenci, terapie hrou pro děti, psychologické a výchovné poradenství.

img

Mgr. Eva Mikešová

PsychologPlzeň, Bolevec

Psychologické a výchovné poradenství. Nabízím Vám pomoc především při řešení problémů ve vztazích a v komunikaci, a to jak výchovných problémů s dětmi, tak partnerských neshod. Vycházím zejména z přístupu Respektovat a být respektován, tedy z východiska, že všechny vztahy (s dětmi i s dospělými) je třeba založit na respektu a úctě.

img

Ing. Jana Tichá - Kouč a poradce

KoučPlzeň

Nabízím služby profesionálního kouče, lektora a poradce v oblasti psychologie.

img

TRYING, spol. s r.o.

PsychologPlzeň, Východní Předměstí

Psychosomatické poradenství a konzultační činnost pro ženy. Zaměřuje se na poradenství u gynekologicky nemocných žen, poradenství v těhotenství, v šestinedělí a na předporodní přípravu.

img

Pedagogicko psychologická poradna Rokycany

PsychologRokycany

Jsme pedagogicko-psychologická poradna, která poskytuje psychologické a pedagogické služby klientům od 3 do 21 let. Pomáháme při řešení zejména výukových a výchovných obtíží, nejen školám a školským zařízením, ale také rodičům, zákonným zástupcům a zletilým klientům.

img

PaedDr. Zdenka Slupská

PsychologPlzeň, Severní Předměstí

Jsem dopravní psycholog schválený Ministerstvem dopravy ČR. Nabízím odborné provedení dopravně psychologického vyšetření řidičů (psychotesty pro řidiče) o provozu na pozemních komunikacích. Vyšetření probíhá individuálně v přátelské atmosféře. Posudek můžete získat ihned po vyšetření.

img

PhDr. Antonín Bryks

PsychologOrlová-Lutyně

Psychologické poradenství, individuální a párová psychoterapie. Supervize a vzdělávání.

img

PhDr. Leona Dolejšová

PsychologPardubice

Psycholog, psychoterapeut a supervizor. Poradenství.

img

Psychologicum, s.r.o.

PsychologBřeclav

Provoz ordinace klinické psychologie a psychoterapie pro děti i dospělé. Nabídka odborných konzultací, krizové intervence a psychodiagnostiky.

img

Mgr. Světlana Kozlová

PsychologPraha 2, Nové Město

Balanced Lifestyles Counselling Prague is a friendly and confidential private practice, founded by Svetlana Coalson, MA Honors, Post Grad. Diploma (Psychotherapy), to provide adult and adolescent expatriate clients with professional and ethical individual, marriage and couples counselling in Prague in English.

img

PhDr. Helena Mačasová

PsychologPraha 8, Karlín

Nestátní zdravotnické zařízení zaměřující se na klinickou psychologii a psychoterapii.

img

Jaroslaw Furtan

PsychologHradec Králové

Odborné poradenství v oblasti rozvoje osobnosti, mezilidských vztahů, krizových životních situací a psychických potíží. Psychoterapeutický směr: existenciální analýza a logoterapie.

img

Lenka Filípková

PsychologPraha, Vyšehrad

Soukromá psychologická praxe, kde pracuji s jednotlivci, partnerskými páry, rodinou.

img

V sobě doma

PsychologPraha 1, Nové město

V sobě doma, v partnerství doma, v rodině doma, v práci doma, mezi lidmi doma. Chceme, abyste se ve svém životě cítili dobře. Ordinace poskytuje služby v oblastech psychoterapie, poradenství a osobnostního rozvoje.

img

JiSme - klinická psychologie, s.r.o.

PsychologOlomouc, Nová Ulice

img

PhDr. Marie Dusilová

PsychologPardubice, Svitava

Nabízím psychologickou diagnostiku a pomoc s výběrem studijního oboru či zaměstnání.

img

Mgr. Hana Kobělková

PsychologOstrava

Ambulance klinické psychologie. Psychoterapie a psychodiagnostika dospělých. Dopravně psychologická vyšetření.

img

PhDr. Iva Macková

PsychologPraha 3, Žižkov

PhDr. Iva Macková je atestovaný klinický psycholog a psychoterapeut pro děti, dorost a dospělé s dlouholetou praxí. S psychoterapeutickou specializací na psychoanalytickou psychoterapii a katathymně imaginativní psychoterapii.

img

PhDr. Iveta Kopecká

PsychologPraha 10, Záběhlice

Psychologická poradna PhDr. Ivety Kopecké nabízí služby v oblastech individuální psychoterapie, psychologické individuální služby a rozvoj sebepoznání.

img

Poradna pro zdraví a rodinu - Zuzana Těšínská

PsychologPraha, Střesovice

Poskytujeme konzultace a poradenství v oblasti rodinné psychoterapie a psychosomatiky, dále nabízíme psychorelaxační cvičení pro děti. Také zajišťujeme skupinu pro rodiče se ztrátou dítěte a možnost účastnit se přednášek a seminářů.

img

IDOL, s.r.o.

PoradenstvíOstrava

Nabídka poradenství a vzdělávání v oblasti psychologie, managementu, personalistiky a sociologie.

img

PhDr. Markéta Rokytová

PsychologPraha, Hradčany

Soukromá psychologická praxe PhDr. Markéty Rokytové

img

PhDr. Jan Gruber, Ph.D.

PsychologPraha, Vinohrady

Věnuje se konzultování, koučování, tréninku lidí a diagnostice jejich výkonu. Také píše knížky a články z oblasti aplikované psychologie a diagnostiky v komerční praxi.

img

Mgr. Klára Konvalinová

PsychologPraha, Nusle

Individuální, párové a rodinné poradenství a terapie. Nabízíme přijetí jedinečnosti a individuality, setkávání v příjemném prostředí, možnost párové a rodinné terapie s jedním nebo dvěma terapeuty, nabídky účasti ve skupinových programech...

img

PhDr. Richard Machan, Ph.D.

PsychologPraha 6, Hradčany

Poskytuji poradenství a psychoterapii v obtížných osobních a životních situacích, partnerských a manželských vztazích. Nabízím práci se strachem, úzkostí, depresemi, poradenství v oblasti osobního rozvoje a posilování sebevědomí. Dále provádím výklady snů, párové terapie a semináře

img

PhDr. Bernadeta Bechyňová

PsychologPraha 5, Smíchov

Provoz ordinace klinické psychologie a psychoterapie pro děti, dospívající a dospělé. Zaměření na pomoc při stavech úzkosti, pocitech strachu, depresi, problémech v rodině a ve škole. Nabídka individuální psychoterapie, rodinné terapie a psychodiagnostiky.

img

Mgr. Jan Siřínek

PsychologPraha 6, Dejvice

Zaměřujeme se na individuální psychoterapii, psychiatrickou péči, krizovou intervenci a léčbu poruch příjmu potravy. Specializujeme se na soustředění a rozvíjíme všímavost vůči věcem, které přicházejí zevnitř a unikají běžné pozornosti. Zabýváme se i rodinnou terapií.

img

Mgr. Alexandra Černá Lammelová

PsychologPraha 2, Nové Město

Nabízím poradenství v oblasti psychologie. Pomáhám při rozvoji sebepoznání, změně životní situace, porozumění vlastním emocím nebo prožitém traumatu.

img

Dr. Joseph Dodds PhD.

PsychologPraha 1, Malá Strana

Psychological consultation and professional psychotherapy and counselling by a British psychoanalyst and psychologist. Dr Joseph Dodds offers psychotherapy for a wide range of psychological problems such as depression, stress, anxiety, eating disorders, phobias, relationship issues, obsessive compulsive disorder, trauma, personality disorders, feelings of inner emptiness, life dissatisfaction, and just plain unhappiness.

img

Victoria Regia z.s.

PsychologPraha, Vysočany

Nabízíme psychologické poradenství ženám na rodičovské dovolené, v domácnosti a při náročných životních situacích. Dále se zaměřujeme na obecně prospěšné aktivity zejména se zřetelem na osoby ohrožené sociálním vyloučením při návratu na trh práce, seniory a zdravotně postižené osoby.

img

Mgr. Jan Kalivoda

PsychologPraha, Braník

Jsem akreditovaný dopravní psycholog. Nabízím psychologická vyšetření řidičů. Zabývám se posuzováním psychické způsobilosti k řízení motorových vozidel.

img

Fakultní nemocnice v Motole oddělení klinické psychologie

PsychologPraha, Motol

Oddělení klinické psychologie nabízí maximální spektrum nabídnutých psychodiagnostických a psychoterapeutických služeb, pokrývá tak celé kontinuum v poskytování preventivní, diagnostické, psychoterapeutické a rehabilitační péče u dětí i dospělých.

img

Alivio, s.r.o.

PsychologPraha 1, Hradčany

Provozujeme psychoterapeutické a regenerační centrum. V centru naleznete odbornou pomoc v příjemném prostředí s důrazem na respekt k soukromí. Nabízíme osobní rozvoj, koučink, vzdělávání jak pro laickou, tak odbornou veřejnost. Pořádáme různé semináře.

img

MUDr. Halka Korcová

PsychologPraha, Modřany

Poskytuji poradenství a psychoterapii rodinám, párům i jednotlivcům. Nabízím podporu celostního zdraví a dále rodinám s dětmi v náhradní rodinné péči. Pořádám semináře komunikace, krize, výchovy i vztahů. Řeším individuální obtíže v komunikace, navazování vztahů, osobní krize, úzkosti či deprese.

img

Psychologická poradna Bez Tíže

PsychologPraha 8, Karlín

Provozujeme psychologickou poradnu s nabídkou rodinné, individuální i manželské terapie. Pomáháme při volbě profesního zaměření. Řešíme vztahové problémy, potíže s výchovou dětí či ve škole, depresivní stavy nebo obtížné prožívání rozvodu. Specializujeme se na systematickou psychoterapii.

img

Poliklinika zelený pruh

PsychologPraha, Braník

Provoz ordinace psychologie. Specializujeme se na vyšetřovací techniky zaměřené na komplexní rozbor osobnosti. Nabízíme psychiatricko - psychologické poradenství. Pořádáme individuální a skupinové psychoterapie. Provádíme vyšetření pro žadatele o oprávnění nosit střelnou zbraň.

img

PhDr. Alena Řehulová

PsychologPraha, Jinonice

Nabídka psychoterapie, psychologického poradenství, psychodiagnostiky pro děti i dospělé. Zaměření na rizikové jednání u dětí a mládeže, rozvodové a porozvodové konflikty, psychosomatické obtíže, poruchy příjmu potravy. Dále pak poradenství při úzkosti, změny nálad, deprese a další negativní pocity.

img

PhDr. Věra Kočarová

PsychologPraha 6, Břevnov

Jsem členem Českomoravské psychologické společnosti. Pracuji jako klinický psycholog s atestací v oboru asi 20 let. Mám praxi v oblasti psychoterapie, poradenství klinické psychologie, akreditaci pro NBÚ, praxi při výběru specialistů v armádě ČR a osob pro dlouhodobé profesní pobyty v zahraničí. Mám též zkušenosti s výběrem pyrotechniků a osob zařazených do BRN tj.brigády rychlého nasazení a sil okamžité reakce.

img

PhDr. Dana Pařízková

PsychologPraha 2

Poradna psychologie a psychoterapie. Koučink.

img

Mgr. Zuzana Karásková

PsychologPraha 7, Holešovice

Psychologické poradenství a psychoterapie.

img

ROST - Rodina s tématem, o.s.

PsychologPraha, Modřany

Jsme občanské sdružení, zabývající se různými formami práce s rodinou. Každá rodina, která vyhledá naše odborné poradenské služby, přichází s určitým tématem a konkrétní starostí. Os Rost nabízí služby rodinám i jednotlivcům v oblasti rodinného poradenství. Osvětovou a vzdělávací činností chceme přispět ke zkvalitnění služeb pro rodinu.

img

Jiří Helus

PsychologPraha, Nové město

Zaměření na individuální, párovou a rodinnou psychoterapii. V současné době vedený pod volném sdružení terapeutů Terapie nejen pro rodinu.

img

Neo CZ, o.s.

PsychologPraha 3, Žižkov

Občanské sdružení NEO CZ, o. s. se zaměřuje na podporu a pomoc dětem, mladým lidem a rodinám, na podporu pozitivních mezilidských vztahů a vztahů v komunitě (např. městská část, škola, sídliště apod.). Naše aktivity si kladou za cíl maximálně podporovat zdravý psychosociální vývoj dětí a mladých lidí a rozvíjet pozitivní stránky každého jedince v rámci cílové skupiny.

img

Nemocnice na Holmolce - klinická psychologie

PsychologPraha 5

Odborníci oddělení Klinické psychologie v Nemocnici Na Homolce poskytují širokou škálu diagnostických, psychoterapeutických a poradenských služeb hospitalizovaným i ambulantním pacientům.

img

PhDr. Pavla Volfová

PsychologPraha 3, Žižkov

Soukromá psychologická a psychoterapeutická praxe se službami v oblasti psychoterapie, poradenství a diagnostiky.

img

IQI - Individual Quality Increase, s.r.o.

PsychologPraha, Nusle

Tým odborníků nabízející širokou škálu psychologických služeb, mediace.

img

PhDr. Ilona Preslová

PsychologPraha 1, Staré Město

Psychologická poradna pro dospělé a mladistvé poskytující konzultace, poradenství, krizové intervence, psychoterapeutickou péči, supervizi.

img

Mgr. Jasenka Medenčevič

PsychologPraha, Nové Město

Psychoterapeut a klinický psycholog, který nabízí individuální psychoterapii, rodinnou a skupinovou psychoterapii. Dále poskytuje psychologické poradenství, krizovou intervenci, relaxace a odborné doprovázení lidem, kteří se z nejrůznějších důvodů rozhodli pracovat na sobě a věnovat se svému osobnímu růstu.

img

PhDr. Helena Strnadlová

PsychologPraha 2, Vinohrady

Ordinace klinické psychologie zaměřená na psychické i psychosomatické problémy. Kromě psychologie se také věnuje arteterapii.

img

PhDr. Pavel Moravec

PsychologPraha, Žižkov

Praxe klinické psychologie se zaměřením na psychoterapii hlubinně a dynamicky orientovanou, aplikovanou homeopatickou psychologii.

img

OLVITA COMPANY, s.r.o.

PsychologPraha, Žižkov

Věnujeme se tělesné terapii a psychologickému poradenství.

img

Mgr. Michaela Kocnárová

PsychologPraha, Karlín

Soukromá psychologická a psychoterapeutická praxe. Individuální a skupinová psychoterapie, poradenství a koučování.

img

PhDr. Ivan Skalík

PsychologPraha, Vinohrady

Privátní psychologické poradenství a psychoterapie

img

Mgr. Jan Haase

PsychologKralupy nad Vltavou

Klinický psycholog nabízející psychoterapii, psychologické poradenství, psychologické vyšetření a Cogmed trénink pracovní paměti. Pracuje dle principů gestalt psychoterapie.

img

PhDr. Mgr.Michal Walter

PsychologPraha, Nusle

Dopravní psycholog akreditovaný Ministerstvem dopravy ČR k prováděním dopravně-psychologických vyšetření řidičů (profesionálních, po zákazu řízení a po vybodování, starších řidičů na základě žádosti praktického lékaře).

img

Mgr. Naděžda Soukupová

PsychologPraha, Nové Město

Psycholožka a biosyntetická psychoterapeutka. Ve své soukromé praxi nabízí krizovou intervenci, psychologické poradenství, terapii a osobnostní diagnostiku.

img

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 5

PsychologPraha 5, Stodůlky

Na naše zařízení se mohou obracet rodiče s dětmi ve věku od tří let do ukončení středoškolské docházky. Poskytujeme metodickou pomoc školám, spolupracujeme s učiteli, připravujeme vzdělávací programy pro školy i pro veřejnost. Naše služby se zaměřují na pomoc psychologickou a speciálně pedagogickou.

img

PhDr. Zuzana Vondřichová

PsychologPraha, Holešovice

Diplomovaný Gestalt terapeut, manželský a rodinný poradce.

img

Křesťanské pedagogická poradna

PsychologPraha, Karlín

Poradna poskytuje služby dětem, mládeži, rodičům, pedagogům včetně katechetů v oblasti výchovy a vzdělávání. Poradna spolupracuje se školami, školskými zařízeními a dalšími institucemi, které zajišťují péči o děti, mládež a rodinu.

img

Mgr. Hana Ryšavá

PsychologPraha, Žižkov

Nabízíme psychologické poradenství, terapie a psychoanalýzu. Prostřednictvím individuální a párové psychoanalytické psychoterapie, psychoanalýzy mohu pomoci těm, kteří nejsou spokojeni se svým životem a nedaří se jim to změnit.

img

Mgr. Miroslava Pešlová

PsychologPraha 2, Nusle

Klinický psycholog, psychoterapeut a psychologická poradna online.

img

PhDr. Olga Jablečníková

PsychologPraha, Horní Počernice

Psychologické poradenství, individuální psychoterapie, rodinná a párová psychoterapie, imaginace, relaxace, léčba závislosti, sebepoznání, koučing, pedagogicko – psychologické poradenství.

img

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 7 a 8

PsychologPraha 7

Poradenská péče, edukační a reedukační programy

img

Centrum duševní pohody

PsychologPraha, Stodůlky

Psycholog, terapeut a krizový intervent Mgr. Kateřina Matalová, která nabízí profesionální empatický přístup, s jehož pomocí budete mít možnost nalézt svůj potenciál k vyřešení Vašich starostí.

img

Psychotesty pro řidiče Praha a Říčany

PsychologPraha

PhDr. Veronika Boháčová - nabízím odborné dopravně psychologické vyšetření řidičů (psychotesty pro řidiče) a také individuální psychoterapii a poradenství v různých oblastech Vašeho života.

img

VLAM plus s.r.o.

PsychologPraha 4, Spořilov

Soukromé pracoviště klinické psychologie, které poskytuje psychologické vyšetření, psychoterapie a psychologické poradenství. Zaměřuje se na adolescenty a dospělou klientelu.

img

PhDr. Jiřina Voděrková - Psychologické poradenství

PsychologPraha, Holešovice

Psychologické poradenství poskytuje odbornou pomoc při řešení obtížných životních situacích, péči v individuálních, partnerských, rodinných, pracovních a studijních problémech.

img

PhDr. Mgr. Radana Doležálkova

PsychologDěčín

Psychologická poradna akreditovaného psychologa Ministerstva dopravy České republiky, poskytuje také psychologické poradenství a diagnostiku.

img

PhDr. Karel Netík, CSc.

PsychologPraha, Jinonice

Forenzní psycholog a soudní znalec v oboru forenzní psychologie, poskytuje psychologické poradenství a diagnostiku.

img

PhDr. Vlasta Plášková

PsychologPraha 2

Nabízíme psychoanalyticky orientované psychoterapie individuální i párové, krizové intervence, psychologické a manželské poradenství.

img

Lucian Kantor - poradenství

PsychologPraha 1, Nové Město

Jsem poradce, kouč a psychoterapeut zabývající se komunikací a mezilidskými vztahy jak v osobním, tak i v profesním životě. Také supervizor týmů, lektor a externí lektor vzdělávacích společností.

img

Mgr. Bc. Radoslava Růžičková

PsychologPraha, Chodov

Poskytuji odbornou pomoc dospělým i dětem při stresu, úzkosti, depresi a strachu, při řešení osobních a partnerských problémů, závislostí, nezaměstnanosti, poruch příjmu potravy a jiných obtížných a krizových životních situací.

img

DA psychoterapie

PsychologPraha, Nové Město

V daseinsanalytickém psychoterapeutickém pracovišti Vám pomůžeme individuální poradenskou konzultací, krátkodoobou individuální psychoterapií, systematickou dlouhodobou individuální psychoterapií, pravidelnou skupinovou psychoterapií nebo párovými psychoterapeutickými konzultacemi.

img

Mgr. Lucie Lucká

PsychologPraha, Dejvice

Soukromá praxe poradce - psychologa. Kromě práce s individuálními klienty se věnuje také párové terapii. Je řádným členem České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii a tréninkovým terapeutem její individuální sekce.

img

Mgr. Milan Polák

PsychologPraha 2, Vinohrady

Psychologická poradna Kaléa nabízí psychologickou diagnostiku, poradenství a psychoterapii. Vyberte si jazyk který je vám nejbližší. Hovoříme česky, anglicky, německy, francouzsky, španělsky, polsky a rusky. Mezi našimi klienty vítáme děti, dospívající i dospělé, páry i rodiny. Jsme připraveni vám nabídnout jednorázové či opakované konzultace, podpůrné poradenství, krátkodobé a střednědobé poradenství, terapii zaměřenou na osobní růst, rozvoj rodinných a partnerských vztahů.

img

MUDr. Zdeňka Kmuníčková

PsychologPraha, Vinohrady

MUDr. Zdena Kmuníčková ve své ordinaci v Praze poskytuje odbornou pomoc při různých psychických obtížích a nepohodě, například při řešení vztahových nesouladů nebo při procházení psychospirituální krizí. Dále pořádá pravidelná setkání pro zájemce o integrativní dýchání.

img

PhDr. Magdaléna Frouzová

PsychologPraha 6

Klinický psycholog, manželský a předmanželský poradce, psychoterapeut, akreditovaný adiktolog, akreditovaný supervizor-mentor, ředitelka Skálova institutu, přednáší na katedře psychologie FFUK "Integrativní psychoterapie" a "Závislosti a jejich psychoterapie".

img

Psychosomatika a homeopatie

PsychologPraha, Krč

Homeopatie významně rozšířila můj profesní obzor a stala se mým hlavním pracovním zaměřením. V současné době pracuji jako terapeutka s vlastním terapeutickým přístupem. Je založený na psychologické praxi, kterou kombinuji s psychosomatikou a homeopatií.

img

PhDr. Narcisa Beránková

PsychologPraha, Smíchov

Ordinace klinické psychologie. Služby: diagnostika, individuální psychoterapie, skupinová psychoterapie, zbrojní pasy, řidičské průkazy.

img

Mgr. Pavel Jurníček

PsychologPraha, Vinohrady

Jsem psycholog s více než 10letou terapeutickou praxí. Svoji práci mám rád a ve svém oboru se snažím stále vzdělávat. Věnuji se hlavně individuální, párové a skupinové psychoterapii. Ve své terapeutické praxi s dospělými klienty se zaměřuji zejména na osobnostní, vztahové a vývojové potíže a na životní krize, které s nimi souvisejí.

img

Poradna Hellena

PsychologPraha, Háje

Psychoterapeutická Gestalt poradna pro terapii, rodinu a osobní rozvoj. Nabízím individuální psychoterapii, psychologické poradenství, párovou a rodinnou psychoterapii a doprovod při osobnostním rozvoji.

img

PhDr. Ilona Špaňhelová

PsychologPraha, Vysočany

Psychologická praxe nabízející poradenství a psychoterapie pro děti, dospělé i rodiny.

img

Mgr. Andrea Anderlová

PsychologTřeboň

Psychologická poradna nabízí odbornou terapeutickou práci s dospělými jednotlivci, rodinou i dětmi.

img

Mgr. Zbyněk Bohdal

PsychologTrnové Sviny

Psychologické poradenství Mgr. Zbyňka Bohdala. Od roku 1990 praxe v oboru psychoterapie, psychologického poradenství a hypnoterapie v rámci státních organizací.

img

Kouzelná Harmonie

PsychologHrdlořezy, Suchdol nad Lužnicí

Kouzelná harmonie pro psychické a fyzické zdraví. Marta Makaki je holistický psychoterapeut, zdravotní kouč a spirituální průvodce.

img

PhDr. Jaromír Matoušek

PsychologBechyně

Psycholog poskytující psychologické poradenství a psychodiagnostiku. Věnuji se zejména doprovázení v obtížných životních situacích, pocitům bezradnosti, prožívání smutku, zoufalství a beznaděje, tělesnému strádání nejasného původu, závislostem, nácviku relaxačních a jógových technik, personální diagnostice.

img

Mgr. Ludmila Filipová

PsychologPraha 10, Malešice

Klinický psycholog a psychoterapeut pro děti, dospívající a jejich rodiny.

img

Pedagogicko psychologická poradna pro Prahu 11 a 12

PsychologPraha, Modřany

Poskytujeme komplexní poradenské služby (psychologické a speciálně pedagogické), poradenství při řešení problémů ve vývoji a vzdělávání ve škole a rodině v rozsahu péče o děti a mládež věkové kategorie vymezené Školským zákonem a upravujícími vyhláškami. Dále poskytujeme služby jejím zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníkům školských zařízení v regionu Prahy 11 a 12.

img

Psychologická poradna Nasloucháme

PsychologPraha, Kobylisy

Psychologická poradna Nasloucháme sdružuje psychology a psychoterapeuty poskytující v Praze a Liberci poradenské a konzultační služby v oblasti psychologie. Můžete využít naše služby v oblasti krizové intervence, psychologického poradenství i dlouhodobé terapie či se přihlásit na některý z nabízených seminářů.

img

Alivio centrum

PsychologPraha, Hradčany

Sdruženého ambulantního zařízení psychologických a fyzioterapeutických služeb pro dospělé i děti. V centru najdete odbornou pomoc v příjemném prostředí s důrazem na respekt k soukromí a k Vaší individuální situaci.

img

PhDr. Helena Zemánková

PsychologPraha, Lhotka

Psychologické služby

img

MUDr. Pavel Špaténka

PsychologPraha, Holešovice

Poradenská a terapeutická činnost. Terapie sebepoznáním je podle MUDr. Pavla Špatenky přímá cesta k duši člověka, je bezprostředním přístupem do hlubin lidského nevědomí.

img

Psychoterapeutické centrum Lávka

PsychologPraha 6, Dejvice

Psychologická a spirituální pomoc v obtížných životních situacích. Prostor pro sebepoznání, přijetí a změn.

img

Mgr. Petra Narwa

PsychologPraha 6

Terapie a poradenství. Jsem tady pro všechny, kdo v nějaké chvíli cítí, že potřebují pomocnou ruku. Pro rodiče, pro děti, pro učitele a pomáhající profesionály.

img

Dopsy.cz

PsychologPraha, Strašnice

Jsme akreditované psychologické pracoviště poskytující dopravně-psychologické vyšetření (psychologické testy řidičů) pro řidiče profesionály i pro soukromé osoby (řidiče "amatéry") v souladu se zněním zákona č. 133/2011 Sb.

img

ZŠ pro zrakově postižené - Speciálně pedagogické centrum

PsychologPraha, Vinohrady

Speciálně pedagogické centrum pro zrakově postižené je školské poradenské zařízení, které poskytuje odborné služby dětem, žákům a studentům se zrakovým postižením, jejich rodičům a pedagogům. Našimi klienty se stávají děti zpravidla od 3 let, v naší péči mohou zůstat i studenti do ukončení střední školy.

img

Mgr. Gabriela Nečasová

PsychologBlansko

Vedoucí poradny, psycholožka, rodinný – manželský poradce.

img

Mgr. Virginia Kočárová

PsychologVyškov

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy poskytuje poradenské a psychoterapeutické služby v rámci sociálních služeb.

img

PhDr. Alena Hujerová

PsychologTřebíč

„Dítě v centru“ je ucelený a strukturovaný program pro rodiny, které uvázly v síti rozchodových a rozvodových konfliktů. Konflikt se může týkat například péče o děti, výchovy dětí, bydlení, spravování financí i jiných důležitých záležitostí. Tyto konflikty mohou být krátkodobé i dlouhodobé, někdy trvají i léta a ovlivňují nejen životy rodičů, ale i duševní pohodu všech, kterých se to týká – dětí, příbuzných i přátel.

img

PhDr., Mgr. Olga Hinková

PsychologJihlava

Poskytuje formou sjednaných návštěv psychologickou podporu lidem, kteří se ocitli v osobní, vztahové, rodinné, sociální nebo životní nepříznivé situaci a chtějí ji řešit s odbornou pomocí. Naším cílem je poskytovat psychosociální podporu lidem, kteří se ocitli v nepříznivé situaci.

img

Mgr. David Navrátil

PsychologBrno

Nabízím psychologické poradenství pro jednotlivce i páry. Mohu pomoci v životních nebo vztahových krizích, ale i s osobnostním růstem. Mám kompletní dokončené vzdělání v psychoterapii a klinické psychologii.

img

Mgr. Josef Bejček

PsychologBrno

Nabízím služby v oblasti psychologického poradenství a diagnostiky. Poskytuji psychologické vyšetření pro účely výkonu zaměstnání a získání kvalifikace i na žádost praktického lékaře.

img

Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje

PsychologPraha, Hloubětín

Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje je samostatné poradenské zařízení s celokrajskou působností. Tvoří ji 12 detašovaných pracovišť. Pomáhá řešit výchovné a výukové problémy dětí předškolního, školního a adolescentního věku (děti a mládež zpravidla ve věku od 3 do 19 let).

img

Školský komplex - Pedagogicko psychologická poradna

PsychologBrno

Pedagogicko-psychologická poradna poskytuje odborné psychologické a speciálně pedagogické služby a konzultace žákům našeho gymnázia, jejich rodičům a vychovatelům. Své odborné služby nabízí i ostatním, dětem, žákům studentům, jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením.

img

Mgr. Jitka Bukáčková

PsychologBrno

Naše firma poskytuje domácí zdravotní péči, psychologické poradenství a hypnózu.

img

Mgr. Kateřina Bauerová

PsychologPraha 2

Jsem psychoterapeutická poradkyně, pedagožka a lektorka. Kromě klasických psychoterapií a terapií s dětmi, jsem se začala od roku 2010 zabývat i hipoterapií.

img

PhDr. Lenka Bukovská

PsychologVsetín

Téměř každý člověk se někdy dostane do situace, kdy potřebuje pomoc odborníka. PhDr. Lenka Bukovská má všechny odpovídající atestace pro práci ve zdravotnictví - specializaci pro oblast diagnostiky dětí i dospělých, atestaci pro výkon psychoterapeuta. Zaměřuje se také na dopravní psychologii.

img

Mgr. Radek Benýšek

PsychologRakovník

Psycholog a poradce v Centru psychologicko-sociálního poradenství SČ kraje Rakovník. Poskytuje individuální, párovou i rodinnou terapii.

img

Petra Hálková

PsychologPraha 5

Psycholožka, psychoterapeutka a poradkyně.

img

PhDr. Adéla Doležalová

Soudní znalciStrakonice

Psycholog, psychoterapeut, soudní znalec v oblasti psychologie. Provádím supervize v oblasti sociální a zdravotní. Od roku 1992 se zabývám oblastí dopravně psychologické diagnostiky.

img

PhDr. Lenka Hervertová

PsychologKolín

Psycholožka a vedoucí Centra psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje v Kolíně.

img

Mgr. Hana Imlaufová

PsychologPraha 8, Karlín

Speciální pedagožka zabývající se předškolní poradenství, manželským a rodinným poradenstvím a rodinnou terapií.

img

Mgr. Jana Cozlová

PsychologTrutnov

Poskytujeme psychologickou péči dětským i dospělým klientům. Dále také speciálně pedagogickou pomoc při obtížích s učením ( vhodné zejména u začínajících školáčků ) i systematickou individuální reedukaci poruch učení.

img

Věra Janglová

PsychologKolín

Sociální pracovnice v Centru psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje v detašovaném pracovišti v Kolíně.

img

Mgr. Pavol Jedlička

PsychologBeroun

Poradce a psycholog v Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje, pracoviště Beroun.

img

Irena Jordáková

PsychologBeroun

Sociální pracovnice v Centru psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje, pracoviště Beroun.

img

Dagmar Kamarádová

PsychologKladno

Psychoterapeutka, manželská a rodinná poradkyně, speciální pedagog.

img

Mgr. Martina Kastnerová

PsychologKolín

Psycholožka v Centru psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje, detašované pracoviště v Kolíně.